Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 420/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 420/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/BC-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2008

(Từ ngày 21/04/2008 đến 20/5/2008)

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 về báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính hàng tháng,Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện đến ngày 20/05/2008như sau:

1. Công tác xây dựng thể chế:

a. Tình hình xây dựng và trình các Đề án: theo Chương trình công tác của Chính phủ trong tháng 5, Bộ Y tế có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 đề án gồm:

- Dự thảo đề án tăng cường hệ thống giám sát và đáp ứng nhanh nhằm ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn điều kiện xác định phơinhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển.

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

-Dự thảo Nghị định về kiểm dịch Y tế biên giới.

Bộ Y tế đã hoàn thành việc xây dựng nội dung các đề án trên, đang xin ý kiến của các Bộ ngành và thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b. Tình hình ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật: Từ 18/3/2008 đến 18/4/2008 Bộ Y tế đã ban hành 04 Quyết định và 03 Thông tư gồm :

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ngày 21/4/2008 về việc Ban hành Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khỏm, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.

- Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT ngày 28/4/2008 phê duyệt Chương trỡnh hành động phũng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010.

- Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ngày 06/5/2008 về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008.

- Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế- Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thông tư số 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc.

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số-kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

c. Tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành:

Bộ Y tế đã xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” và “Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời” trên trang tin điện tử của Bộ (www.moh.gov.vn) để thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và cá nhân về những vấn đề liên quan đến ngành y tế.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 06/5/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1530/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Y tế. Hiện tổ công tác đang xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Số liệu các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay đổi.

Về thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tính đến nay, trừ Văn phòng Bộ và các Cục, Tổng Cục của Bộ Y tế thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP , các đơn vị trực thuộc còn lại của Bộ đều đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3.Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kính phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Theo quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế được giao tổng số biên chế hành chính là 492 người và số công chức dự bị là 25 người. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BYT ngày 08/02/2007 về việc giao dự toán chi (phần kinh phí giao tự chủ) năm 2007 cho Văn phòng Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 3249/QĐ-BYT ngày 30/8/2006 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Bộ Y tế.

Trong năm 2008, Văn phòng Bộ Y tế và các Cục thuộc Bộ Y tế tiếp tục khoán chi kinh phí cho các hoạt động quản lý hành chính.

So với các tháng trước, việc thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ở Bộ Y tế chưa có sự thay đổi. Căn cứ vào thực tế triển khai,Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Nội vụ cho phép báo cáo nội dung này trong các Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTG ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của đơn vị

Bộ Y tế đã ban hành và đang áp dụng 14 quy trình ISO áp dụng chung cho các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Hiện nay việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 đang được thực hiện ở 16 đơn vị của Cơ quan Bộ Y tế, trừ Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình mới được thành lập nên chưa áp dụng. Trong đó, 5 đơn vị áp dụng đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000, gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS, đã được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000. Bộ Y tế sẽ tổ chức Lễ công bố 5 đơn vị được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong tháng 5/2008. Đối với 11 đơn vị còn lại, Bộ Y tế đã xây dựng 28 quy trình và đang tiếp tục hoàn thiện để triển khai áp dụng trong năm 2008. Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình đang lập kế hoạch để xây dựng quy trình ISO.

Song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, Bộ Y tế đang triển khai việc giao dịch trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) nhằm nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý văn bản.Để có cơ sở pháp lý cho thực hiện hoạt động này, ngày 18/3/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-BYT về việc Ban hành Quy chế giao dịch trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế và Quyết định số 1559/QĐ-BYT ngày 07/5/2008 về việc ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008.

Bộ Y tế cũng đang tích cực triển khai Quyết định số 5487/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến ngành y tế.

Trên đây là báo cáo tháng 5/2008 tổng hợp về cải cách hành chính tính đến ngày 20/05/2008, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 420/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.056
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237