Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 3515/BC-BNV năm 2013 thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3515/BC-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3515/BC-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÍ III NĂM 2013

Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2013. Báo cáo gồm 2 phần:

- Công việc chủ yếu đã làm và kết quả;

- Một số công việc trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2013.

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KT QUẢ

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện

Trong Quí III năm 2013, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thông qua rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Trong tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về đy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, các tỉnh tích cực, nghiêm túc trin khai các nội dung về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Cho tới nay đã có nhiều tỉnh, thành phố ban hành văn bản nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg , như: Nam Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Kon Tum... Ở Trung ương mới có Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị này.

Quí III năm 2013, Bộ Nội vụ đã tiếp tục triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, Bộ Nội vụ đang tiến hành tổng hợp kết quả tự đánh giá chấm điểm của các bộ, các tỉnh, phối hợp với các bộ có liên quan thẩm định tổng hp. Trên cơ sở kết quả các hoạt động trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng, hoàn thiện báo cáo tng hợp để tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính vào Quí III theo yêu cầu của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đ trình Chính ph, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Trên cơ sở kết quả khảo sát Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện phương pháp đo lường, bảng hỏi, phương pháp xác định mẫu điều tra của các địa phương trên, xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đã có những kết quả bước đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 phê duyệt Đán Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công để đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công làm cơ sở để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của các đối tượng thụ hưởng. Công tác này cũng đang được tiến hành tại các địa phương tiến hành thí điểm.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của một số địa phương đã đạt được những kết quả ni bật như: tỉnh Bắc Giang đã ban hành qui chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bạc Liêu, Đồng Nai, Lâm Đồng đã ban hành Đán xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; tỉnh Bình Thuận ban hành qui định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn; tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chỉ thị về việc cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và xây dựng kế hoạch khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; tỉnh Quảng Trị đã ban hành qui định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Để đảm bảo kế hoạch cải cách hành chính năm được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, công tác thanh tra, kim tra tình hình thực hiện cải cách hành chính đã được nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-BNV về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nội vụ. Trong Quí III Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 9 tỉnh và 02 bộ đnắm bắt được thực trạng tình hình cải cách hành chính tại các bộ, địa phương, đồng thời có những hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp kiến nghị của các bộ, địa phương đối với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương cũng tiến hành kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2013 đã được phê duyệt nhằm tiếp tục chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính và kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, tỉnh về công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ thành phố Đà Nng đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra có liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó đáng chú ý là công tác kiểm tra tại 7 chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra 15 đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; về Đán xác định Chỉ số cải cách hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và các mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương, như: Sở Nội vụ Sơn La phối hợp với Công Đoàn viên chức tỉnh tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch phối hợp giữa Sở Nội vụ và Liên đoàn lao động - Đoàn Thanh niên tỉnh triển khai cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015; tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch liên ngành tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính; Bộ Quốc phòng tổ chức cấp phát 15.000.000 tờ gấp tuyên truyền về nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính của Chính phủ tới các đơn vị trong toàn quân...

2. Kết quả đạt được

a) Cải cách thể chế:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiều chỉ đạo về công tác cải cách thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và hoàn thiện hệ thng pháp luật. Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung xây dựng các luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội như: Đán sửa đổi Bộ luật dân sự, Dự án Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Công chứng; Luật Hộ tịch. Trong Quí III năm 2013, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác thẩm định, rà soát, kim tra, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương đã kịp thời phát hiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, không phù hp với thực tiễn. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp đều thành lập Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức các cuộc họp tư vấn thẩm định bảo đảm tính toàn diện, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.

Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyn giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện từ ngày 01/7/2013, ngày 26/8/2013 Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 196/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013, theo Báo cáo này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 16/107 văn bản, còn lại 91 văn bản vẫn đang trong tình trạng nợ đọng, trong đó có 32/91 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có 35/91 văn bản đã được Bộ Tư pháp thẩm định; có 24/91 văn bản đang trong giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến.

b) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước:

Bộ Nội vụ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác tchức bộ máy, biên chế để kiện toàn tổ chức, bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ theo cơ cấu Chính phủ khóa XIII, bảo đảm Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bao quát đầy đủ các ngành, lĩnh vực. Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành; tiếp tục triển khai rà soát, chỉnh sửa dự thảo Đán Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him Xã hội Việt Nam; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Tng cục Đường bộ Việt Nam... Trong quí III năm 2013, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng và Thông tấn xã Việt Nam.

Thực hiện Nghị định số 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong quí III năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, bsung, điều chỉnh về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tchức của đơn vị. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh dự thảo và gửi xin ý kiến thm định của Bộ Nội vụ đối với dự thảo Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Sau khi có ý kiến thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Các địa phương tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bên trong, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; bổ sung chức năng, nhiệm vụ, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, trong quí III năm 2013, nhiều bộ, ngành và địa phương đã thực hiện việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, tổ chức, biên chế của phòng kiểm soát thủ tục hành chính về Vụ Pháp chế (đối với các bộ), về Sở Tư pháp (đối với các tỉnh thành phố) và tiếp tục đề án bố trí cán bộ chuyên trách cải cách hành chính để nâng cao chất lượng của công tác này. Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Quản lý điều hành dự án chính quyền điện tử, đồng thời cũng đã có quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh và tại 03 thành phố: Hạ Long, Móng Cái và Uông Bí. Theo đó, Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành. Trung tâm hành chính công cấp huyện trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mục tiêu của việc thành lập các Trung tâm là hướng đến việc phục vụ cá nhân, tổ chức theo hướng thân thiện, nhanh chóng, hiệu quả. Ngày 02/8/2013, Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí và Móng Cái đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

c) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Trong Quí III các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai một cách quyết liệt việc thực hiện các phương án, kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 đã được Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/7/2013 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Việc cập nhật, công bố, công khai và đánh giá tác động thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả tại nhiều bộ, ngành, địa phương đã khắc phục dần những tồn tại thiếu sót mà các cơ quan, doanh nghiệp và công dân phản ánh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đến nay, hầu hết thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về quy trình thủ tục trước khi tiến hành giao dịch tại cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo góp ý của các bộ, ngành và địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Các địa phương tiếp tục phát hiện, chấn chỉnh những mặt tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như: tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, đạo đức phm chất đáp ứng yêu cầu làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình một cửa điện tử. Một số đơn vị làm tốt công tác này như: tỉnh Ninh Bình có 17/17 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 08/08 đơn vị hành chính cấp huyện, 146/146 đơn vị cp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, đạt tỷ lệ 100%, trong đó 8 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện mô hình một cửa hiện đại; Đà Nng có 100% các quận, huyện, phường, xã đã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa; thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố... Các lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa đã được xây dựng quy trình có hướng dẫn chi tiết, toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đều niêm yết công khai tại bảng hướng dẫn và trang WEB của các cơ quan nhờ vậy chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên, giảm bớt được nhiều thủ tục phiền hà. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận: 3, 8 và Tân Phú đã phối hợp với Bưu điện Thành phố thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xây dựng phần mềm nhắn tin tự động báo miễn phí kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà đất cho người dân. Mô hình một cửa liên thông và một cửa hiện đại cấp huyện tiếp tục được thực hiện tốt tại nhiều địa phương, như: Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đà Nng, Hải Dương... Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo trin khai mô hình một cửa hiện đại đồng loạt tại tất cả các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp chủ động, tích cực triển khai các nội dung tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai xây dựng ban hành các văn bản, chương trình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổng hp, kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ, chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước để việc thực hiện được cụ thể, sát sao hơn. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, ngành, địa phương được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức bằng hình thức thi trực tuyến và thi nâng ngạch theo hình thức cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh và được coi là những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng nền công vụ cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện để triển khai nhân rộng, đồng thời phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương tổ chức áp dụng hình thức thi tuyn trực tuyến qua phần mềm máy tính trong tuyển dụng công chức, như: Bộ Tài chính, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Trà Vinh... Thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tiếp tục được triển khai tại một số địa phương. Trong Quí III năm 2013, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo tại Sở Khoa học và Công ngh; thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch, tổ chức thi tuyển các chức danh: Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Trần Nguyên Hãn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển cạnh tranh với 6 chức danh lãnh đạo thuộc các sở, ngành trên địa bàn.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cũng được các bộ, các địa phương tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt, như: Bộ Kế hoạch đầu tư đã tổ chức 14 khóa học cho 960 lượt học viên là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán cho thủ trưởng các đơn vị dự toán và cán bộ làm công tác kế toán đơn vị cấp II, cấp III; tỉnh Ninh Bình đã mở 02 lp bồi dưỡng cho 285 lượt công chức cấp xã và 06 lp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trong toàn tỉnh...

Việc tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế quản lý cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, tập trung xây dựng và hoàn thiện một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức cũng được đẩy mạnh thực hiện. Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

đ) Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008:

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cấp hoàn thiện bộ phận và mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Một số đơn vị làm tốt công tác này, như: Bộ Nội vụ quy định việc phát hành các báo cáo cải cách hành chính định kỳ trên mạng điện tử, đăng tải các văn bản cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Bộ; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 100% số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, UBND cấp xã đã được đầu tư trang thiết bị máy tính; xây dựng hệ thống mạng nội bộ. Tỉnh Hải Dương đã triển khai việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc, cổng thông tin điện tử của tỉnh, 28 trang thông tin điện tử của sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động ổn định.

Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết công việc của cơ quan được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước. Triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn chỉnh lần cuối các quy trình tác nghiệp của các đơn vị đcấp giấy chứng nhận tiêu chun.

3. Nhận xét, đánh giá chung

a) Ưu điểm:

- Trong Quí III năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tiếp tục được nhiều bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra cải cách hành chính để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện. Các bộ, ngành và địa phương làm tốt công tác này như: Trà Vinh, An Giang, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh...

- Công tác tổ chức và triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch tự đánh giá chấm đim, Bộ Nội vụ và các bộ liên quan đã tổ chức tng hp, thẩm định các kết quả tự chấm điểm và xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch.

- Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nhân rộng mô hình một cửa điện tử; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

- Một số bộ, địa phương đã hoàn thành công tác chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, tổ chức, biên chế của phòng kiểm soát thủ tục hành chính về Vụ Pháp chế (đối với các bộ), về Sở Tư pháp (đối với các tỉnh thành phố) và bố trí cán bộ chuyên trách cải cách hành chính.

b) Tồn tại, hạn chế:

- Còn một số đề án, dự án tại Nghị quyết 30c/NQ-CP chưa được các bộ, ngành triển khai có kết quả.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất pháp lý, tuy nhiên, công tác soạn thảo và ban hành một số văn bản của một số bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức cho nên đã dẫn đến một svăn bản không tháp dụng ngay được, tình trạng nợ đọng văn bản, văn bản có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều.

- Một số bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đến việc xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính theo các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP nên chất lượng báo cáo còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra (Phụ lục I).

- Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức của một số bộ, địa phương chất lượng còn kém, ít tính sáng tạo và chưa sát với thực tiễn công tác cải cách hành chính.

II. MỘT SCÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG QUÍ IV NĂM 2013

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; các bộ khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, dự án được phân công tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.

2. Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức ngày 26 tháng 7 năm 2013 và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của các bộ, các tỉnh, thành phố.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính của các bộ, ngành và giảng viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đ án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015" tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012.

4. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Văn bản sửa đổi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

5. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương; sớm hoàn thiện xây dựng nghị định thay thế, sửa đổi các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, hoàn thành việc chuyn Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Sở Tư pháp và Vụ Pháp chế.

6. Hoàn thiện dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

7. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ; Nghị định s43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

8. Triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của bộ, ngành và địa phương, trong đó chú ý đến việc bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2013, Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thtướng Chính phủ (để b/c);
-
Bộ trưng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ (để đăng ti trên website Bộ);
-
Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

PHỤ LỤC I

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÍ III NĂM 2013
(Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2013)
(Kèm theo Báo cáo số 3515/BC-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

STT

Đơn vị

Có báo cáo

Không có báo cáo

I. Các bộ, ngành Trung ương

1

Bộ Ngoại giao

X

 

2

Bộ Quc phòng

X

 

3

Bộ Công An

X

 

4

Bộ Nội vụ

X

 

5

B Tài chính

X

 

6

Bộ Tư pháp

X

 

7

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

 

8

Bộ Y tế

X

 

9

Bộ Xây dựng

 

X

10

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

X

 

11

Bộ Công Thương

X

 

12

Bộ Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn

X

 

13

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

14

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

X

 

15

Bộ Khoa học và Công nghệ

X

 

16

Bộ Giao thông Vận tải

X

 

17

BGiáo dc và Đào to

X

 

18

Bộ Thông tin và Truyền thông

X

 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

X

 

20

Văn phòng Chính phủ

X

 

21

Thanh tra Chính phủ

 

X

22

Ủy ban Dân tộc

 

X

23

Ban quản lý Lăng Chủ tịch H Chí Minh

X

 

24

Bảo him xã hội Việt Nam

X

 

25

Thông tn xã Việt Nam

 

X

26

Đài Tiếng nói Việt nam

X

 

27

Đài Truyn hình Việt Nam

X

 

28

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

X

29

Vin Hàn lâm Khoa hc xã hi Vit Nam

X

 

30

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

X

 

 

Tổng cộng

25

5

II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

An Giang

X

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

X

 

3

Bc Liêu

X

 

4

Bắc Kạn

X

 

5

Bc Giang

X

 

6

Bc Ninh

X

 

7

Bến Tre

X

 

8

Bình Dương

X

 

9

Bình Đnh

X

 

10

Bình Phước

X

 

11

Bình Thuận

X

 

12

Cà Mau

X

 

13

Cao Bng

X

 

14

Cn Thơ

X

 

15

Đà Nng

X

 

16

Đk Lk

X

 

17

Đk Nông

X

 

18

Đin Biên

X

 

19

Đng Nai

X

 

20

Đng Tháp

X

 

21

Gia Lai

X

 

22

Hà Ni

X

 

23

Hà Giang

X

 

24

Hà Nam

 

X

25

Hà Tĩnh

X

 

26

Hải Dương

X

 

27

Hải Phòng

X

 

28

Hậu Giang

X

 

29

Hòa Bình

X

 

30

TP. H Chí Minh

X

 

31

Hưng Yên

X

 

32

Khánh Hòa

X

 

33

Kiên Giang

X

 

34

Kon Tum

X

 

35

Lai Châu

X

 

36

Lạng Sơn

X

 

37

Lâm Đng

X

 

38

Lào Cai

 

X

39

Long An

X

 

40

Nam Đnh

X

 

41

Nghệ An

X

 

42

Ninh Bình

X

 

43

Ninh Thun

X

 

44

Phú Th

X

 

45

Phú Yên

X

 

46

Quảng Bình

X

 

47

Quảng Nam

X

 

48

Quảng Ngãi

X

 

49

Quảng Ninh

X

 

50

Quảng Trị

X

 

51

Sóc Trăng

X

 

52

Sơn La

X

 

53

Tây Ninh

X

 

54

Thái Bình

X

 

55

Thái Nguyên

X

 

56

Thanh Hóa

X

 

57

Thừa Thiên Huế

X

 

58

Tin Giang

X

 

59

Trà Vinh

X

 

60

Tuyên Quang

X

 

61

Vĩnh Long

X

 

62

Vĩnh Phúc

X

 

63

Yên Bái

X

 

 

Tổng cộng

61

2

 

PHỤ LỤC II

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08/11/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Báo cáo số 3515/BC-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

STT

TÊN ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CẤP TRÌNH PHÊ DUYỆT

THỜI GIAN TRÌNH

KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

1.

Đ án "Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012-2020"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

 

Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 6/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2.

Đ án "Xác định Chỉ scải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng 12/2012

Đã được phê duyệt tại Quyết định s1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3.

Đ án "Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ công chức giai đoạn 2011-2020".

Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 10/2012

Đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 3925/TTr-BNV ngày 24/10/2012 của B Ni v

4.

Đ án "Cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công"

Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương nhà nước

Thủ tướng Chính phủ

 

- Đã trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2012, trình Bộ Chính trị tháng 3/2012, trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI tháng 4/2012.

- Trên cơ sở Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI, các bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương nhà nước tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án để tnh tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI.

5.

Đề án "Htrợ nhân rộng trin khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND cấp huyện giai đoạn 2011 - 2015".

Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2012

Đã Hoàn thiện Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 4617/TTr-BNV ngày 19/12/2012 của Bộ Nội vụ

6.

Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng 8/2012

Đã được phê duyệt tại Quyết định s 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

7.

Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng 10/2012

Đã được phê duyệt tại Quyết định s1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

8.

Dự án "Cơ sở dữ liệu quc gia vcán bộ, công chức, viên chức".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng 10/2012

Đang trin khai xây dựng

9.

Đề án "Xây dựng công cụ đánh giá tác động thủ tục hành chính và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính".

Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quý IV/2012

- Đã thành lập Tcông tác và phê duyệt kế hoạch xây dựng Đ án trong tháng 4/2012.

- Đang nghiên cứu xây dựng các tiêu chí để đánh giá tác động thủ tục hành chính.

10.

Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng 12/2012

Đã được phê duyệt tại Quyết định s1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

11.

Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công".

Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế

Tháng 12/2012

- Bộ Y tế đã chỉ đạo và phân công Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp triển khai xây dựng Đề án.

- Đang xây dựng Dự thảo của Đề án từ tháng 8/2012.

12.

Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công".

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2012

- Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng và ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công".

13.

Đề án "Mở rộng, nâng cp Cng Thông tin điện tử Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020".

Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tháng 6/2012

- Đang xây dựng Đcương Đề án

- Tuy nhiên đây là Đề án lớn cần nghiên cứu kỹ trên cơ sở hiện trạng và bám sát mục tiêu Nghị quyết số 30c/NQ-CP nên đã đề nghị kéo dài thời hạn trình so với dự kiến.

14.

Đề án "Xác định vai trò, tiêu chí của hệ thống pháp luật về quản lý hành chính của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả, gần dân và thúc đẩy sự phát triển".

Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 5/2013

- Đã xây dựng kế hoạch trin khai Đề án.

- Đang nghiên cứu xây dựng hệ tiêu chí của hệ thống pháp luật hành chính

- Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã đề nghị kéo dài thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ sang Quý I/2014 để đảm bảo khả thi và có chất lượng.

15.

Đề án "Văn hóa công vụ".

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 

- Mới có quyết định chuyn giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Nội vụ

16.

Đề án "Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đon 2011 - 2020"

Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ

 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015

 

PHỤ LỤC III

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH VĂN BẢN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 22/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2013)
(Kèm theo Báo cáo số
3515/BC-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

I. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Nam Định

2. Lâm Đồng

3. Cần Thơ

4. Hà Nội

5. Thái Bình

6. Lạng Sơn

7. Đồng Nai

8. Đồng Tháp

9. Ninh Thuận

10. Quảng Bình

11. Quảng Ngãi

12. Vĩnh Phúc

13. Lào Cai

14. Kon Tum

15. Cà Mau

16. Bình Thuận

17. Bạc Liêu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 3515/BC-BNV năm 2013 thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.246
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144