Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 21/BC-BCT công tác cải cách hành chính quý I năm 2012 của Bộ Công thương

Số hiệu: 21/BC-BCT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/BC-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QÚY I NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I năm 2012 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012 và tại công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2015 nêu trên của Bộ Công Thương dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 3 năm 2012.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Bộ Công Thương đã có văn bản số 1185/BCT-VP ngày 20 tháng 2 năm 2012 phân công Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2015 của Bộ.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị đầu mối xây dựng các lĩnh vực cải cách hành chính: cải cách thể chế (Vụ Pháp chế); cải cách thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Vụ Tổ chức cán bộ); cải cách tài chính công (Vụ Tài chính); hiện đại hóa hành chính (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) có trách nhiệm xây dựng và gửi kế hoạch thuôc lĩnh vực được phân công để Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và hàng năm.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số 1953/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại một số Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công thương đã thành lập Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAR Index).

Ngày 02 tháng 2 năm 2012, Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAR Index) đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ công tác.

Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Bộ năm 2011 (Quyết định số 783/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2012).

Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt và cấp kinh phí, Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAR Index) của Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, như: thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, số liệu thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về Bộ chỉ số; xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính; xây dựng báo cáo kết quả thí điểm và những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số gửi Bộ Nội vụ.

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Bộ Công Thương đã đăng toàn văn Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên các Trang thông tin điện tử của Bộ: http://www.moit.gov.vn và http://kstthc.moit.gov.vn; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính; nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính).

Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ được triển khai sau khi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2015.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1 Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Quyết định số 267/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Tính đến ngày 09 tháng 3 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 03 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch), gồm:

- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Công Thương và Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley;

- Thông tư số 02/2012/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012;

- Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện;

- Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Các văn bản nêu trên đều tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.2 Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát các văn bản pháp luật của Bộ đã ban hành hết hiệu lực pháp luật, các văn bản cần sửa đổi, bổ sung và cập nhật tổng mục lục theo hệ thống hóa.

1.3 Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật luôn được chú trọng và triển khai thực hiện một cách thường xuyên.

Trong Quý I năm 2012, Bộ Công Thương đã tự kiểm tra 16 văn bản quy phạm pháp luật và tiếp nhận, kiểm tra theo thẩm quyền 20 văn bản (của 07 Bộ ngành và 13 địa phương ban hành) có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Kết quả kiểm tra: Không có văn bản nào có nội dung trái pháp luật nên không có đề xuất xử lý. Các lỗi chủ yếu khi xây dựng văn bản là sai về thể thức và kỹ thuật trình bày (như trích dẫn ngày tháng năm ban hành không đúng quy định, dẫn chiếu văn bản không đầy đủ, phần “Nơi nhận” không ghi rõ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra theo thẩm quyền).

1.4 Về việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Công khai thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật là một trong những hoạt động luôn được Bộ Công Thương quan tâm.

Đối với những văn bản mới được ban hành, Bộ Công Thương đều đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ (http://www.moit.gov.vn), đăng trên trang tin pháp luật công thương (legal.moit.gov.vn); đồng thời, gửi đăng Công báo, tiến hành viết bản tin giới thiệu những nội dung chính của văn bản và phát hành Bản tin pháp luật Công Thương hàng tháng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 780/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2012 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; đồng thời, sẽ chủ trì, tham gia, phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động, thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2012 thông qua các hoạt động sau đây:

- Hỗ trợ xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số địa phương (ưu tiên các địa phương làm điểm và các địa phương khác được lựa chọn);

- Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuế, hải quan và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp);

- Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

- Thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

1.5 Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-BCT ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 và đang bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1 Về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP và các Nghị quyết khác của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, Bộ Công Thương có trách nhiệm đơn giản hóa 201 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

Đến nay, ngoài 40 thủ tục hành chính đang phải chờ Luật, Nghị định, Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án đơn giản hóa 104 thủ tục hành chính và đang hoàn chỉnh dự thảo 31 thủ tục hành chính.

Như vậy, tiến độ hoàn thành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 64.6% và mức độ hoàn thành trách nhiệm đạt 80.7%.

2.2 Về kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 (Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2012); Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2012 (Quyết định số 946/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2012).

a) Về kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

Việc kiểm soát ban hành mới các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương luôn phải thông qua các khâu thẩm định chặt chẽ. Trước khi ban hành mới các thủ tục hành chính, các Dự thảo VBQPPL có chứa đựng các thủ tục hành chính đều phải được thông qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ góp ý (đối với các Dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ) hoặc qua Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Đối với những văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính mà do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ) phối hợp đánh giá tác động đối với các thủ tục mới đó. Sau khi thông qua mọi ý kiến thẩm định và được người có thẩm quyền ký duyệt thì thủ tục hành chính mới được ban hành, thực hiện.

b) Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Bộ Công Thương thường xuyên tiến hành rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

c) Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được 16 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Các phản ánh, kiến nghị nêu trên đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Biểu thống kê tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Hình thức phản ánh kiến nghị

Số phản ánh kiến nghị được tiếp nhận trong kỳ báo cáo

Số phản ánh kiến nghị được tiếp nhận tính lũy kế từ đầu năm

Điện thoại

 

 

Văn bản

 

 

Thông điệp dữ liệu

16

16

Hình thức khác (qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo…)

 

 

Tổng số

16

16

d) Việc cập nhật, công bố, công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Trong qúy I năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành 04 Quyết định về việc công bố, công khai thủ tục hành chính sau đây:

- Quyết định số 551/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2012;

- Quyết định số 552/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2012;

- Quyết định số 673/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2012;

- Quyết định số 930/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Bộ Công Thương cũng đã có 03 công văn gửi Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát thủ tục hành chính) đề nghị công bố, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành; các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể:

- Công văn số 850/BCT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2012;

- Công văn số 1030/BCT-VP ngày 15 tháng 02 năm 2012;

- Công văn số 1658/BCT-VP ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị công khai 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 14 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Tổng số thủ tục hành chính đề nghị công khai: 16 thủ tục.

Tổng số thủ tục hành chính đề nghị không công khai: 14 thủ tục.

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính được Bộ Công Thương thực hiện một cách nghiêm túc.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1 Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

Căn cứ Công văn số 470/VPCP-TCCV ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế 02 Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP, kèm theo đó là 3 Đề án về thay đổi tổ chức trực thuộc Bộ (thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trên cơ sở nâng cấp từ Cục Quản lý thị trường; thành lập Cục Xuất nhập khẩu trên cơ sở nâng cấp từ Vụ Xuất nhập khẩu; đổi tên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thành Học viện Cán bộ Công Thương).

Bộ Công Thương cũng đang xây dựng để ban hành quy định phân cấp về tổ chức, biên chế, quản lý công chức, viên chức giữa Bộ và các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

3.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 (Quyết định số 403/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2012).

Kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Công Thương trong quý I năm 2012 như sau:

a) Về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước:

- Lý luận chính trị và kỹ năng quản lý nhà nước: Tổ chức 01 lớp Quản lý hành chính chương trình chuyên viên cho 92 công chức (khai giảng ngày 13 tháng 02 năm 2012).

- Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: Cử 04 chuyên viên thuộc Thanh tra Bộ đi đào tạo nghiệp vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Tin học, ngoại ngữ chuyên ngành:

+ Cử 03 công chức tham gia khoá đào tạo Phiên dịch tại Học viện Ngoại giao.

+ Làm việc với Tổ chức giáo dục Quốc tế Apollo lập chương trình tổ chức 02 lớp đào tạo ngoại ngữ cho khoảng 36 công chức Bộ Công Thương. Hiện đã tiếp nhận đăng ký của hơn 110 công chức, chuẩn bị tổ chức kiểm tra phân loại trình độ vào ngày 15 tháng 3 năm 2012.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

- Bồi dưỡng ngắn hạn: Cử 35 công chức tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn; 2 công chức tham dự khóa thực tập trên 3 tháng.

- Đào tạo dài hạn và sau đại học: Đã thông báo thông tin về 3 chương trình học bổng để toàn thể công chức trong Cơ quan Bộ biết và nộp hồ sơ đăng ký tham dự.

5. Cải cách tài chính công

5.1 Công tác xây dựng, sửa đổi quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phân bổ ngân sách

Năm 2012 là năm đầu tiên Bộ Công Thương thực hiện chương trình quản lý giao dự toán ngân sách qua hệ thống Tabmis. Để có thể triển khai đồng bộ chương trình này, Bộ Công Thương đang chỉ đạo Vụ Tài chính tập hợp, triển khai đổi mới quy trình lập dự toán ngân sách, cũng như đổi mới phương thức giao dự toán ngân sách để đảm bảo thực hiện đúng quy định là đổi mới các hoạt động từ khai lập dự toán ngân sách cho đến chấp hành và quyết toán ngân sách đảm bảo tính khoa học và phù hợp hơn với thực tế.

Trên cơ sở công văn số 2654/BTC-BCSN ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 của Bộ Công Thương, ngày 29 tháng 02 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-BCT về việc giao dự toán ngân sách năm 2012 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ.

Dự kiến vào tuần cuối cùng của quý I năm 2012, Bộ Công Thương sẽ công khai phân bổ dự toán ngân sách nêu trên.

5.2 Công tác triển khai hệ thống Tabmis và chế độ kế toán áp dụng cho chương trình Tabmis cùng với việc thực hiện mục lục NSNN theo hướng dẫn của Kho bạc áp dụng cho Bộ Công Thương

Song song với việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị theo quy trình cũ, nhóm thường trực triển khai hệ thống Tabmis của Vụ Tài chính - Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính nhập dữ liệu giao dự toán ngân sách theo hệ thống Tabmis.

Việc nhập dữ liệu nêu trên đến nay về cơ bản đã hoàn thành.

Bộ Công Thương cũng đang xem xét, lựa chọn đơn vị lắp đặt phần mềm quản lý kinh phí đặc thù giao cho các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

5.3 Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tài chính

Bộ Công Thương đã giao cho Vụ Tài chính phối hợp với Phân Hội Kế toán Công Thương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về tài chính công cho các đơn vị hành chính thuộc Bộ vào ngày 10 tháng 3 năm 2012.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1 Việc xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3916/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, hàng năm, Bộ Công Thương đều ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

6.2 Tình hình ứng dụng và mức độ hoàn thành kế hoạch

Trong quý I năm 2012, Bộ Công Thương đã triển khai quy hoạch lại hệ thống mạng tại 21 Ngô Quyền, 91 Đinh Tiên Hoàng và hệ thống máy chủ tại 25 Ngô Quyền để đảm bảo công tác quản lý, vận hành hệ thống mạng và hệ thống máy chủ an toàn và an ninh.

Vận hành của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT) tương đối tốt. Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Biên tập với Tổ Thư ký tương đối chặt chẽ hơn. Chất lượng tin, bài của các thành viên gửi về được nâng cao rõ rệt. Các thông tin, dữ liệu trên MOIT luôn được cập nhật kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Các Trang thông tin nội bộ, website của Cục và các đơn vị: Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Quản lý thị trường, Tạp chí Công nghiệp, Hội đồng cạnh tranh và các website chuyên ngành công thương đang vận hành tốt.

a) Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản

Hiện nay, toàn bộ quy trình xử lý văn bản tại các cơ quan hành chính thuộc Bộ Công Thương đều được thực hiện trên Cổng thông tin nội bộ eMOIT. Hệ thống quản lý văn bản đang được nâng cấp và từng bước đáp ứng nhu cầu công tác của Bộ.

b) Việc ứng dụng mạng nội bộ (mang LAN) để trao đổi công việc trong Bộ

Đến nay, hệ thống mạng nội bộ của Bộ Công Thương được áp dụng tương đối hoàn chỉnh và toàn diện. Mọi cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đều có thể truy cập vào hệ thống này để trao đổi thông tin trực tuyến. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng hệ thống mạng cục bộ (LAN) hoặc diện rộng (WAN) và có đường kết nối Internet, từ đó có thể truy cập được các dịch vụ và thông tin từ Bộ Công Thương.

Hệ thống hội nghị truyền hình của Bộ được khai thác một cách hiệu quả. Hiện nay, các hội nghị giao ban tháng, quý và một số hội nghị đột xuất được thực hiện trên hệ thống này.

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính cá nhân tại các đơn vị quản lý của Bộ Công Thương cao, trung bình mỗi cán bộ đã có một máy tính cá nhân kết nối Internet. Công tác đầu tư cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng đã được chú trọng hơn.

c) Việc thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Bộ Công Thương là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Công Thương hiện đã xây dựng Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính. Địa chỉ http://kstthc.moit.gov.vn. Đây là Trang thông tin điện tử chính thức để tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về quy định hành chính của Bộ Công Thương. Ngoài ra, đây cũng là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Công Thương. Việc mở Trang thông tin điện tử này sẽ đảm bảo tính minh bạch hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ Công Thương.

Hệ thống thư điện tử được sử dụng để trao đổi thông tin, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị tới cán bộ, công chức và giữa các cán bộ, công chức trong khối Cơ quan Bộ với nhau, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tải, tiết kiệm giấy tờ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

d) Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương là một trong những Bộ tiên phong trong việc triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ công. Hiện nay toàn bộ 212 thủ tục hành chính do Bộ Công Thương quản lý đều đã được triển khai trực tuyến tại Mức độ 2 trở lên.

Số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, mức độ 3, mức độ 4 như sau:

- Tổng số thủ tục hành chính: 212

- Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở Mức độ 1: 0

- Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở Mức độ 2: 191

- Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở Mức độ 3: 13

- Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở Mức độ 4: 8

6.3 Việc áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được cấp chứng chỉ ISO tháng 6 năm 2010. Từ đó đến nay, Bộ Công Thương đã trải qua 02 lần đánh giá Giám sát (lần gần đây nhất là tháng 02 năm 2012), được đơn vị đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO và được duy trì chứng chỉ.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO đối với các cơ quan quản lý nhà nước khó định hình được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào các cơ quan quản lý nhà nước là đưa khoa học, đưa phương pháp quản lý mới vào công việc thường xuyên của từng chuyên viên và từng đơn vị. Mục đích là làm cho mọi hoạt động, công việc trong cơ quan được đồng bộ, minh bạch, rõ ràng, rõ trách nhiệm hơn và giúp cho người đứng đầu của cơ quan kiểm soát, quản lý công việc tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

Việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO là cơ sở cho việc không ngừng cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc giúp xác định các quy trình cần phải thực hiện để hạn chế thấp nhất những sai sót, hạn chế sự phụ thuộc vào mỗi cá nhân; đồng thời, tiết kiệm thời gian cho cán bộ công chức cũng như người dân và doanh nghiệp, từ đó, đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan cho phù hợp hơn với nhu cầu của thực tế nhằm mang lại nền hành chính công trong sạch, năng động và hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Nhìn chung, các hoạt động cải cách hành chính quý I năm 2012 ở Bộ Công Thương đều bám sát nội dung và kế hoạch đã đề ra.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ công việc là một trong những nguyên nhân khách quan khiến một số nhiệm vụ cải cách hành chính bị chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, mặt bằng trình độ của công chức, viên chức về công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu còn hạn chế cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong việc thực hiện cải cách hành chính.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, đặc biệt, trong qúy II năm 2012, Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện như sau:

1. Cải cách thể chế:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương: xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước về công thương: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công thương; triển khai thực hiện Chương trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính đã được công bố trong bộ thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để hoàn thành các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Tiếp tục triển khai việc thống kê, công bố thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia một cách chính xác, kịp thời;

- Tiếp tục thực hiện triệt để Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân;

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin trực tuyến hỗ trợ cho việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân.

3. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

- Hoàn thiện các Đề án thành lập mới và nâng cấp một số tổ chức của Bộ Công Thương;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012;

- Thực hiện các chính sách về chế độ tiền lương mới theo quy định.

4. Cải cách tài chính công

- Đổi mới quy trình lập dự toán ngân sách cũng như đổi mới phương thức giao dự toán ngân sách. Tiếp tục triển khai hệ thống Tamis và chế độ kế toán áp dụng cho chương trình Tamis;

- Xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tài chính.

5. Hiện đại hóa hành chính

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ;

- Xây dựng, nâng cấp các phần mềm quản lý văn bản trong Bộ;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức;

- Tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, giữ vững chứng chỉ ISO đã được cấp trong những năm tiếp theo.

Trên đây là kết quả triển khai công tác cải cách hành chính quý I năm 2012 của Bộ Công Thương. Đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP(KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 21/BC-BCT công tác cải cách hành chính quý I năm 2012 của Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50