Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 302/1997/TTLT/BTCCBCP-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Đình Lộc
Ngày ban hành: 30/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302/1997/TTLT-BTCCBCP-BTP

Hà Nội , ngày 30 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TƯ PHÁP SỐ 302-1997-TTLT/BTCCBCB-BTP NGÀY 30-12-1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Để thi hành thống nhất một số quy định của Nghị định số 94-CP ngày 6-9-1997 của Chính phủ về tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là tổ chức pháp chế Bộ), Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số điểm về tổ chức pháp chế Bộ như sau:

I - VIỆC THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC LẠITỔ CHỨC PHÁP CHẾ BỘ

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước mà chưa có tổ chức pháp chế, thì căn cứ vào yêu cầu và khối lượng công việc pháp chế của Bộ, ngành mình để thành lập Vụ pháp chế hoặc Phòng pháp chế theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 94-CP. Phòng pháp chế được thành lập có thể thuộc Văn phòng Bộ hoặc Phòng pháp chế trực thuộc Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành.

Việc thành lập Vụ Pháp chế do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, có ý kiến của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Việc thành lập Phòng pháp chế do Bộ trưởng, Thủ trưởng có quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.

2. Trong trường đã thành lập Vụ Pháp chế hoặc Phòng Pháp chế, thì căn cứ vào yêu cầu và khối lượng công tác pháp chế mà có thể giữ nguyên mô hình tổ chức hoặc tổ chức lại theo quy định tại điểm 1 của Mục này.

3. Trong trường hợp đã thành lập tổ chức pháp chế ghép (như Vụ Pháp chế - Tổng hợp; Vụ Thanh tra - pháp chế. Vụ Chính sách - pháp chế; Phòng Pháp chế - tổng hợp trực thuộc Văn phòng Bộ v.v..) thì nay tách lĩnh vực pháp chế riêng và tổ chức lại theo quy định tại điểm 1 của Mục này. Đồng thời, cũng phải có phương án tổ chức đối với lĩnh vực công tác trước đây đã ghép với tổ chức pháp chế theo hướng giao cho các tổ chức thực hiện có đảm nhiệm lĩnh vực công tác đó; nếu cần phải có tổ chức riêng đảm nhiệm lĩnh vực công tác này, thì phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

II - CHỨC DANH, TIÊU CHUẨN CỦA CÁN BỘ PHÁP CHẾ BỘ

Chức danh, tiêu chuẩn của cán bộ pháp chế bộ quy định tại Điều 2 của Nghị định số 94-CP được xác định theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính nhà nước ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 483/TCCB-QĐ ngày 26-7-1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được vận dụng vào ngành, lĩnh vực do Bộ, ngành phụ trách như sau:

1. Cán bộ pháp chế phải là người có trình độ cử nhân luật, vừa có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, ngành mình;

2. Chú ý lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên trở lên để đảm bảo thực hiện được tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ pháp chế, tổ chức pháp chế Bộ;

3. Trong trường hợp cán bộ pháp chế đã có bằng cử nhân Luật, có thực tiễn soạn thảo văn bản, nhưng chưa có kiến thức chuyên ngành, thì Bộ, ngành cần có kế hoạch tiếp tục đào tạo để đạt yêu cầu kiến thức về chuyên ngành;

4. Trong trường hợp cán bộ pháp chế đã có bằng cử nhân chuyên ngành, có kinh nghiệm chuyên môn, đã tham gia soạn thảo văn bản, nhưng chưa có kiến thức pháp luật, thì Bộ, ngành cần phối hợp với Bộ Tư pháp lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật.

Hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành cho đội ngũ cán bộ pháp chế.

III - THỜI HẠN, TIẾN ĐỘ THÀNH LẬP HOẶC TỔ CHỨC LẠI TỔ CHỨC PHÁP CHẾ BỘ

Để thi hành Điều 7 của Nghị định số 94-CP, Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, phải triển khai việc thành lập hoặc tổ chức lại tổ chức pháp chế Bộ. Như vậy, theo quy định trên thì đến ngày 21-12-1997 phải hoàn tất việc thành lập và tổ chức lại tổ chức pháp chế Bộ. Bộ Tư pháp, Ban tổ chức- Cán bộ Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chưa thành lập và tổ chức lại tổ chức pháp chế phải khẩn trương xúc tiến việc thành lập và tổ chức lại tổ chức pháp chế.

Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế Bộ, ngành mình về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 1 năm 1998.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Đình Lộc

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 302/1997/TTLT/BTCCBCP-BTP

Hanoi, December 30, 1997

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF PROVISIONS ON ORGANIZING LEGAL DEPARTMENTS OF THE MINISTRIES, THE MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES AND THE AGENCIES ATTACHED TO THE GOVERNMENT

To uniformly implement a number of provisions of Decree No.94-CP of September 6, 1997 of the Government on organizing legal departments of the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government (hereafter collectively referred to as the ministerial legal departments), the Ministry of Justice and the Government Commission on Organization and Personnel jointly provide the following guidances on some points regarding the ministerial legal departments:

I. ESTABLISHMENT AND RE-ORGANIZATION OF THE MINISTERIAL LEGAL DEPARTMENTS

1. The ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, which have the State management function and have not set up their own legal departments, shall, basing themselves on their respective legal requirements and workload, establish legal departments or legal sections in accordance with the provisions of Article 3, Decree No.94-CP. A legal section may be attached to the ministry's office or to the minister, the head of the branch.

The legal departments shall be set up by decision of the Prime Minister at the proposals of the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and the Minister of Justice.

The legal sections shall be set up by decision of the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government.

2. In cases where the legal departments or legal sections have been already set up, they shall be organizationally kept intact or re-structured in accordance with the provisions of Point 1, this Section, depending on the legal requirements and workload.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. TITLES AND CRITERIA OF PERSONNEL OF THE MINISTERIAL LEGAL DEPARTMENTS

The titles and criteria of personnel of the ministerial legal departments mentioned in Article 2, Decree No.94-CP shall be determined according to professional criteria set out for State officials and employees working in the judicial branch, issued together with Decision No.483/TCCB-QD of July 26, 1993 of the Minister of Justice, which shall be applied to each ministry's branch and domain, as follows:

1. The legal personnel must have the degree of bachelor of law, and the professional knowledge and skills related to their own ministry and branch;

2. Attention should be paid to the selection, arrangement and employment of officials and employees of the expert-level or higher so that they may well perform their tasks and exercise their powers as well as the tasks and powers of the ministerial legal departments;

3. For legal personnel who have the degree of bachelor of law, already participated in the practical elaboration of legal documents but have no specialized knowledge, the concerned ministries or branches shall have to work out plans for further training of such personnel so that they can acquire the specialized knowledge;

4. For legal personnel with bachelor degrees in specialized branches and with professional experience, who have participated in the elaboration of legal documents but have no legal knowledge, concerned ministries or branches should coordinate with the Ministry of Justice in working out plans for training and fostering them in legal matters so as to raise their levels and knowledge.

Annually, the Ministry of Justice shall organize refresher courses on legal document elaboration techniques and introduce newly-promulgated legal documents to the contingent of legal personnel.

III. TIME-LIMIT AND TEMPO FOR THE ESTABLISHMENT OR RE-ORGANIZATION OF THE MINISTERIAL LEGAL DEPARTMENTS

In furtherance of Article 7, Decree No.94-CP, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government shall, within 3 months from the date this Decree takes effect, have to establish or re-organize the ministerial legal departments. So, as prescribed above, by December 21, 1997, the establishment or re-organization of the ministerial legal departments must be completed. The Ministry of Justice and the Government Commission on Organization and Personnel request the ministries and branches, which have not yet set up or re-organized their legal departments, to quickly proceed with the establishment or re-organization of such legal departments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
MINISTER-HEAD
 
 
 
 
Do Quang Trung

THE MINISTRY OF JUSTICE
MINISTER

Nguyen Dinh Loc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Joint circular No. 302/1997/TTLT/BTCCBCP-BTP of December 30, 1997 guiding the implementation of a number of provisions on organizing legal departments of the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to The Government

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!