Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT PHỤC VỤ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Điều 31 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, tài chính và các cơ quan khác, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất

1. Kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do ngân sách địa phương đảm bảo từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm giao cho cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Hàng năm, cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Dự toán kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất được lập theo quy định hiện hành, trong đó:

a) Đối với hạng mục công việc có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: dự toán được xác định bằng khối lượng công việc nhân (x) đơn giá sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định và các khoản chi phí khác nếu có;

b) Đối với hạng mục công việc chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí đo đạc xác định diện tích đất

Việc phân cấp nhiệm vụ chi cho cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai căn cứ theo trách nhiệm công việc của từng cơ quan như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất vi phạm đối với người sử dụng đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất vi phạm đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Điều 5. Chấp hành Dự toán Ngân sách nhà nước

Việc phân bổ dự toán, điều chỉnh dự toán và điều hành dự toán kinh phí đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 6. Kiểm tra, quyết toán kinh phí thực hiện đo đạc xác định diện tích đất

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường được giao dự toán kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có trách nhiệm quyết toán kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm (nếu có) đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan đến việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT, Bộ Tài chính;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Bộ Tài chính;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website: Bộ TN&MT, Bộ Tài chính;
- L­ưu: VT, CQLCS Bộ TC; VT, VPC, TCQLĐĐ Bộ TN&MT.

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT - MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom – Happiness
----------------

No.: 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC

Hanoi, November 15, 2011

 

JOINT CICULAR

REGULATING THE MANAGEMENT AND USE OF FUNDS FOR MEASUREMENT TO DETERMINE LAND AREA FOR SANCTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATION IN AREA OF LAND

Pursuant to the Land Law dated November 26, 2003;

Pursuant to the State Budget Law dated December 16, 2002;

Pursuant to the Decree No.60/2003/ND-CP dated June 06, 2003 of the Government detailing and guiding the implementation of the State Budget Law;

Pursuant to the Decree No.105/2009/ND-CP dated November 11, 2009 of the Government on sanction of administrative violations in the area of ​​land;

Pursuant to the Decree No.25/2008/ND-CP dated March 04, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment; the Decree No.19/2010/ND-CP dated March 05, 2010 of the Government amending and supplementing the points c, d, g, h and i, Clause 5, Article 2 of Decree No.25/2008/ND-CP dated March 04, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Decree No.118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Natural Resources and Environment and the Ministry of Finance regulate the management and use of funds for measurement to determine land area for sanction of administrative violation in area of land as follows:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing

This Circular defines the management and use of funds for measurement to determine land area for sanction of administrative violation in area of land specified in Article 31 of the Decree No.105/2009/ND-CP dated November 11, 2009 of the Government on sanction of administrative violations in the area of land.

Article 2. Subjects of application

The State management bodies, specialized agencies on natural resources and environment, finance and other agencies, organizations and individuals related to the management and use of funds for measurement to determine land area for sanction of administrative violation in area of land.

Chapter II

MANAGEMENT AND USE OF FUNDS FOR MEASUREMENT TO DETERMINE LAND AREA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Funds for implementation of measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of land shall be ensured by local budgets from estimated expenditures for the public services sector and be allocated in annual estimated expenditures of state budget assigned to the agencies of natural resources and environment under local management.

2. Each year, the district-level, provincial-level agencies of natural resources and environment are responsible for estimating funds for implementation of measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of land in accordance with current provisions of the State Budget Law and the documents guiding the implementation.

3. Cost estimates for implementation of measurement to determine the land area are made under current regulations, including:

a) For the work items having economic and technical norms and unit prices: estimates are determined by workload (x) unit price of product decided by the competent State management agencies and other expenses, if any;

b) For the work items that have not had economic and technical norms and unit prices: Based on the content and workload need to be done, the regime of the current financial expenditure and approved by the competent authorities.

Article 4. Decentralization of tasks of expenses of measurement to determine the land area

The Decentralization of tasks of expenses to the agency of natural resources and environment being responsible for the measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of land shall be based on the work of each agency as follows:

1. Departments of Natural Resources and Environment are responsible for implementation of the measurement to determine the violating land area for land users as domestic organizations, religious institutions, foreign organizations and individuals, the oversea-based Vietnamese that are assigned land, leased land to implement the investment projects.

2. District-level Offices of Natural Resources and Environment are responsible for implementation of the measurement to determine the violating land area for land users as households, individuals, the oversea-based Vietnamese owning houses attached to living land use rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The allocation of estimates and adjustment of estimates and operation of cost estimates for measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of ​​land is made under the provisions of the Circular No.59/2003/TT-BTC dated June 23, 2003 of Ministry of Finance guiding the implementation of the Decree No.60/2003/ND-CP dated June 06, 2003 of the Government detailing and guiding the implementation of the State Budget Law or documents of amendment, supplement (if any).

Article 6. Inspection and settlement of funds for measurement to determine the land area

1. Agencies of natural resources and environment allocated estimate of funds for the measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of land are responsible for settlement of allocated funds in accordance with the provisions of legislation on the state budget.

2. Agencies of natural resources and environment of higher rank are responsible for coordinating with financial institutions to inspect, guide, handle violations (if any) for the management and use of funds for implementation of the measurement to determine land area for sanctioning administrative violations in the area of land as prescribed by law to ensure the use of budget funds economically, effectively.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 7. Effect and implementation organization

1. This Circular takes effect from January 01, 2012.

2. The State agencies and organizations related to the measurement to determine the land area for sanctioning administrative violations in the area of land are responsible for the implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In the implementation process if any problems arise, units, localities should promptly reflect to the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Finance for consideration and settlement./.

 

FOR MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Chi

FOR MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
DEPUTY MINISTERNguyen Manh Hien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15/11/2011 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!