Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 74/2015/TT-BTC lập dự toán kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất

Số hiệu: 74/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 74/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm cả trường hợp tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường).

2. Các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn và mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế và mức trích không khống chế tỷ lệ 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

3. Căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% kinh phí quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này để tổng hợp vào dự toán chung.

4. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, Sở Tài chính trình Ủy ban ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức trích cụ thể và tỷ lệ kinh phí dự phòng cho phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của dự án, tiểu dự án.

5. Trường hợp tại địa phương có thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ công tác của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân chia kinh phí sử dụng cho hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh cho phù hợp.

6. Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ nằm trong dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất;

b) Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo đạc xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá trị nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác;

c) Chi cho công tác xác định giá đất bao gồm trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường (nếu có), thẩm định giá đất cụ thể; xác định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

d) Chi lập, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu bồi thường đến khâu phê duyệt phương án bồi thường, thông báo công khai phương án bồi thường;

đ) Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

e) Chi phục vụ việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường và tổ chức thực hiện chi trả bồi thường;

g) Chi thuê văn phòng, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định (nếu có);

h) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm và xăng xe;

i) Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có);

k) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Nội dung chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất:

a) Chi phí thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất;

b) Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất;

c) Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất;

d) Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán;

đ) Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất;

e) Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng;

g) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Điều 5. Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với các nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quy định cho phù hợp; trừ các nội dung chi quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

3. Đối với văn phòng, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định thì các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong quỹ nhà làm việc, trang thiết bị làm việc hiện có của mình để phục vụ công tác.

Trường hợp không bố trí được trong quỹ nhà và trang thiết bị làm việc hiện có thì được thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc. Việc thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu thầu.

4. Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự án.

5. Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện thông qua Hợp đồng được ký giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

a) Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ mức trích kinh phí theo quy định tại khoản 4 Điều 3, nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 4, mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi dự toán về Sở Tài chính thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bao gồm cả trường hợp dự án, tiểu dự án được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước); gửi Phòng Tài chính thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn địa phương, Sở Tài chính (Phòng Tài chính) gửi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, tiểu dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến;

b) Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều 4 và mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản này thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

c) Sau khi dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi một bản cho Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án hoặc Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước để phối hợp thực hiện.

2. Việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

a) Căn cứ dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền hoặc chuyển vốn ứng hoặc chuyển vốn tạm ứng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường theo tiến độ thực hiện.

Trường hợp dự án, tiểu dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay các công việc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dự toán chưa được phê duyệt thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được tạm ứng một phần kinh phí (trừ kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất) từ chủ đầu tư dự án, tiểu dự án để thực hiện;

b) Người đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của dự án, tiểu dự án theo đúng dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký;

d) Việc sử dụng, hạch toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

a) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tập hợp chứng từ chi phí thực tế đã sử dụng của từng dự án, tiểu dự án, lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã nhận và sử dụng của từng dự án, tiểu dự án gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án.

- Đối với trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được giao thực hiện đồng thời nhiều dự án, tiểu dự án mà các chi phí chung không tách bạch theo dõi riêng cho từng dự án, tiểu dự án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tập hợp toàn bộ chi phí chung trong năm tài chính để phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án theo công thức sau:

Chi phí chung phát sinh trong năm phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án

=

Tổng chi phí chung phát sinh trong năm của tất cả các dự án, tiểu dự án

x

Chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm của từng dự án, tiểu dự án

Tổng chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm của tất cả các dự án, tiểu dự án

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập bảng phân bổ chi phí chung trong năm cho từng dự án, tiểu dự án (kèm toàn bộ chứng từ chi phí chung phát sinh trong năm) và chứng từ chi phí trực tiếp của từng dự án, tiểu dự án; lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án.

Đối với khoản chi phí chung phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án đã được quyết toán trong năm nhưng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, tiểu dự án chưa hoàn thành thì ghi nhận để phục vụ cho việc quyết toán toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ví dụ: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường X được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện đồng thời nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2015 của 04 dự án (A, B, C, D). Kết quả thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2015 của Tổ chức X như sau:

(1) Đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của 3/4 Dự án, gồm Dự án A, B, C. Riêng Dự án D chưa hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

(2) Chi phí trực tiếp cho từng Dự án của Tổ chức X đã chi trong năm 2015 như sau: Dự án A là 400 triệu đồng; Dự án B là 350 triệu đồng; Dự án C là 300 triệu đồng; Dự án D là 550 triệu đồng. Tổng chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm 2015 của cả 04 dự án là: 1.600 triệu đồng

(3) Chi phí chung phát sinh trong năm 2015 chưa phân bổ của cả 04 dự án tổng số là: 400 triệu đồng

(4) Theo công thức phân bổ chi phí chung nêu trên, chi phí chung phân bổ cho từng dự án như sau:

- Dự án A = (400 : 1.600) x 400 = 100 (triệu đồng);

- Dự án B = (400 : 1.600) x 350 = 87,5 (triệu đồng);

- Dự án C = (400 : 1.600) x 300 = 75 (triệu đồng);

- Dự án D = (400 : 1.600) x 550 = 137,5 (triệu đồng). Số tiền này sẽ được sử dụng để quyết toán khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự án D.

- Xử lý phần chênh lệch giữa số chi thực tế theo quyết toán được duyệt so với số kinh phí đã nhận trong trường hợp quyết toán từng dự án, tiểu dự án hoặc quyết toán nhiều dự án, tiểu dự án thực hiện như sau:

+ Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt lớn hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán phần chênh lệch nhưng tối đa không quá mức được trích quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

+ Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho chủ đầu tư (hoặc Quỹ phát triển đất nếu nhận kinh phí từ Quỹ phát triển đất) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

b) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của từng dự án, tiểu dự án.

- Phần chênh lệch giữa số chi theo quyết toán được duyệt và số kinh phí đã nhận của từng dự án, tiểu dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xử lý theo quy định tại điểm a khoản này.

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp phát sinh việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Tổng bí thư; VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục QLCS;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------------

No. 74/2015/TT-BTC

Hanoi, May 15, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON ESTIMATE, USE AND FINAL PAYMENT OF BUDGET FOR COMPENSATION, SUPPORT AND RESETTLEMENT DUE TO THE GOVERNMENT’S LAND EXPROPRIATION

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Law on State Budget dated December 16, 2002;

Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 on providing specific provisions of the Law on Land;

Pursuant to the Government’s Decree No. 47/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 on stipulating compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation

Pursuant to the Government’s Decree No. 60/2003/NĐ-GOVERNMENT dated June 6, 2003 on providing instructions on the implementation of the Law on State Budget;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance hereby introduces the Circular on providing guidance on estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Circular shall provide guidance on estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government’s expropriating land used for the purpose of national defense, security, socio-economic development, national interests and public benefits as stipulated in Article 61 and 62 of the Law on Land adopted in 2013, even if an independent sub-project for compensation, support and resettlement is developed in accordance with regulations laid down in Article 29 of the Government’s Decree No. 47/2014/NĐ-CP dated May 15, 2014 on stipulating compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation; land located within areas hit by the environment pollution posing a threat to human lives, and land exposed to the risk of land slide, depression, or hit by natural disasters risking human lives in accordance with regulations laid down at Point dd, e Clause 1 Article 65 of the Law on Land adopted in 2013.

Article 2. Applicable entities

1. The organization designated by the competent authority to perform the task of compensation, support and resettlement due to the Government's land expropriation (hereinafter referred to as compensating organization).

2. Other entities involving estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Source and level of budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit or compulsory land expropriation

1. The source of budget for compensation, support and resettlement shall not make up more than 2% of total budget for compensation, support and resettlement in a project or sub-project, except for cases stipulated in Clause 2 of this Article.

2. As for projects or sub-projects developed within areas which are faced with difficult or extremely socio-economic conditions in accordance with the legislation on investment; projects or sub-projects executed to develop linear infrastructural facilities, the compensating organization shall be entitled to prepare the estimate of budget for organizing execution of such compensation, support and resettlement specified in these projects or sub-projects, depending on the actual workload, and the level of budget shall not be restricted to 2% of total budget for compensation, support and resettlement specified in these projects or sub-projects.

3. Based on the budget levels applied to each project or sub-project, the compensating organization shall determine the provisional budget for compulsory land audit and expropriation which shall not make up more than 10% of the budget stipulated in Clause 1 or 2 of this Article so as to report it in the general budget estimate.

4. Pursuant to regulations laid down in Clause 1, 2 and 3 of this Article, the Finance Department shall request the People’s Committee of centrally-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committee) to grant the decision on specific budget levels and percentages of provisional budget in proportion to the size, nature and characteristic of these projects or sub-projects.

5. If the local steering committee on site clearance at a provincial level is in place, on the basis of tasks assigned to this committee, the Finance Department shall request the provincial People’s Committee to grant a decision to specify the proper percentage of allocated budget for operations of the compensating organization and this provincial steering committee on site clearance.

6. If a company is hired to render compensation, support and resettlement services (hereinafter referred to as a compensation service provider), the cost paid to this service provider shall be accounted for in the estimate of budget for compensation, support and resettlement approved by the competent authority.

Article 4. Expenditures on compensation, support, resettlement, compulsory land audit and expropriation

1. Expenditures on compensation, support and resettlement shall be budgeted for the followings:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Auditing, evaluating an actual amount of land and attached property susceptible to any possible loss or damage, including handing out declaration forms, instructing petitioners to complete such declaration forms, measuring the land size, keeping a tally of the amount and value of houses, structures, plants, domestic animals and other property susceptible to any possible damage or loss caused by the Government’s expropriation of land owned by each organization, household and individual; checking and comparing information provided in the declaration form with the result of audit and determination of level of loss or damage suffered by specific petitioners; calculating the diminished value of land, house, structure, plant, domestic animal and other property;

c) Determining the land price, including hiring consultants to determine the land price and coefficient of land composition price adjustment (if required), assessing the specific land price; determining the price of property associated with land, all of which shall serve the purpose of expropriating land, arranging compensation, support and resettlement due to the Government's land expropriation;

d) Formulating, approving and publicly announcing the plan for compensation, support and resettlement phased from the compensation factor calculation to the grant of approval for the compensation plan and public announcement of such compensation plan;

dd) Assessing the plan for compensation, support and resettlement;

e) Examining, providing instructions on implementation of compensation policies, dealing with any difficulty that may arise from the compensation activity, and organizing the payment of compensation;

g) Renting work office and equipment provided for the compensating organization and assessment agency (if required);

h) Printing and copying materials, and purchasing stationery and office supplies, and paying petrol costs;

i) Hiring employees charged with working on compensation, support and resettlement (if required);

k) Meeting other expenditures directly related to implementation of compensation, support and resettlement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Notifying and influencing entities to implement the enforcement decision on land audit and expropriation;

b) Purchasing raw materials, fuel, and renting means of transport, security, healthcare and fire-fighting equipment as well as other necessary equipment used for enforcement of land audit and expropriation;

c) Organizing execution of the enforcement of land audit and expropriation;

d) Sealing, destroying, pulling down or transporting property; moving the person who is subject to enforcement proceedings and any other concerned out of the land subject to enforcement actions; renting venues, human force, property protection equipment, and meeting other actual legal expenditures directly used for safe custody of property in the process of compulsory land expropriation if the property owner fails to make payment;

dd) Making video recordings and taking photos so as to support the compulsory land audit and expropriation;

e) Protecting and avoiding reoccupying land subject to the compulsory land expropriation over the period from the commencement of the compulsory land expropriation to the completion of site clearance;

g) Meeting other expenditures directly related to implementation of decision on enforcement of land audit and expropriation.

Article 5. Level of expenditures on compensation, support, resettlement, compulsory land audit and expropriation

1. As for expenditures which have been classified into levels, standards and amounts adopted by the competent authority, the current regulations shall be applied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. As for expenditures on work office and equipment of the compensating organization and assessment agency, these entities shall be responsible for budgeting for them from their existing fund for work house and equipment so as to support their work.

In case it is impossible to set aside any budget from the existing fund for work house and equipment, these entities shall be allowed to rent work office and equipment. Renting work office and equipment shall be governed under the law on the management and use of State-owned property and the bidding law.

4. Printing and copying materials, and providing stationery, office supplies, and paying costs for petrol, logistic support and expenses used for supporting the management mechanism, all of which shall be calculated depending on the actual demand arising in each project or sub-project.

5. Paying fee to the compensation service provider as agreed upon in the contract signed between the compensating organization and the compensation service provider. The compensation service provider shall be obligated to comply with terms and conditions of the contract and relevant laws. Selection of the compensation service provider shall be governed under legal regulations on bidding.

Article 6. Estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit and expropriation

1. Budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit and expropriation shall be estimated as follows:

a) In addition to setting up the plan for compensation, support and resettlement, the compensating organization shall take into account the levels of budget prescribed in Clause 4 Article 3, the specific expenditures stipulated in Clause 1 Article 4 and the level of expenditures stipulated in Article 5 hereof as well as the project workload so as to prepare the estimate of budget for compensation, support and resettlement, and provisional expenditures on execution of decision on enforcement of land audit and expropriation.

The compensating organization shall prepare their budget estimate to the Finance Department for assessment (as for projects or sub-projects of which the compensation plan shall be approved by the provincial People’s Committee, including those temporarily funded by the land development fund or the State Treasury); to the Finance Division for assessment (as for projects, sub-projects of which the compensation plan is approved by the People’s Committee of a district, town or provincial city) for submission to the People’s Committee at the same level for their approval.

As for projects funded by the central budget within their local areas, the Finance Department (the Finance Division) shall send the estimate of budget for compensation, support and resettlement, and provisional expenditures on compulsory land audit and expropriation so as to consult with the owner of such projects or sub-projects before submitting it to the People’s Committee at the same level for their approval. The project or sub-project owner shall give their written opinions within the maximum duration of 30 working days from the receipt of these written opinions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) After this estimate has been approved by the competent authority, the compensating organization shall send a copy to the owner of such projects or sub-projects or the land development fund or the State Treasury for their cooperation in implementation.

2. The use of budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit and expropriation shall be stipulated as follows:

a) Based on the estimate approved by the competent authority, the project owner or the land development fund or the State Treasury shall transfer the temporary or advance financing for such projects or sub-projects to the compensating organization in each project stage.

If there is an urgent demand for immediate compensation, support and resettlement before project execution in accordance with decisions granted by the competent authority but the budget estimate has not been approved yet, the compensating organization shall be entitled to receive a portion of budget in advance (exclusive of expenditures on compulsory land audit or expropriation) from the project or sub-project owner to execute their specified work;

b) The head of the compensating organization shall be responsible for managing and using budget for compensation, support, resettlement and compulsory land audit and expropriation in projects or sub-projects in conformity with the budget estimate approved by the competent authority;

c) If a compensation service provider is employed, the compensating organization shall pay the contractual fee to this provider;

d) Using or accounting for budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit and expropriation shall be governed under the law on state budget.

3. Accounting for budget for compensation, support and resettlement, and compulsory land audit and expropriation shall be carried out as follows:

a) Accounting for budget for compensation, support and resettlement:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The finance authority stipulated at Point a Clause 1 of this Article shall approve the budget estimate and send a written notification of the approved final payment to the project owner or the land development fund. This written notification shall be deemed as the document used for accounting for expenditures on compensation, support and resettlement in each project or sub-project.

- If the compensation organization is assigned to simultaneously execute different projects or sub-projects but general costs are not separately reported for each project or sub-project, this organization shall collect all of these general costs incurred in the fiscal year to be distributed to each project or sub-project according to the following formula:

General cost incurred in the fiscal year and distributed to each project or sub-project

=

Aggregated general cost incurred by execution of all projects or sub-projects in the fiscal year

x

Direct cost paid for execution of each project or sub-project in the fiscal year

Aggregated direct cost incurred by execution of all projects or sub-projects in the fiscal year

The compensating organization shall formulate the annual cost allocation plan for each project or sub-project (enclosing all documents recording general costs incurred in the fiscal year) and documents recording direct costs incurred by executing each project or sub-project; prepare the final payment of expenditures on compensation, support and resettlement for submission to the finance authority in accordance with regulations laid down at Point a Clause 1 of this Article for their approval as prescribed by legal regulations on the state budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the general costs which have been allocated for each project or sub-project have been accounted for in the fiscal year, but the compensation and site clearance have not been completed yet, these shall be recorded to prepare the final payment of all expenditures on compensation, support and resettlement upon completion of compensation and site clearance work.

Example: The compensating organization X has been assigned to concurrently perform the task of compensation, support and resettlement for 04 projects (A, B, C, D) in 2015. The result of the X’s performing their assigned task till the end of 2015 is given below:

(1) Site clearance task in 3 out of 4 projects like A, B and C has been completed. In particular, the site clearance in the project D has not been completed yet.

(2) The direct costs paid for execution of each project of the X in 2015 are VND 400 million for the project A; VND 350 million for the project B; VND 300 million for the project C; VND 550 million for the project D. Aggregated direct cost incurred by execution of 04 projects in 2015 equals VND 1,600 million.

(3) Aggregated general cost incurred by execution of 04 projects in 2015 equals VND 400 million

(4) The general cost allocated for each project is calculated according to the abovementioned formula as follows:

- Project A = (400 : 1.600) x 400 = VND 100 million;

- Project B = (400 : 1,600) x 350 = VND 87.5 million;

- Project C = (400 : 1,600) x 300 = VND 75 million;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The difference between the actual amount of expenditures recorded in the approved final payment and the received amount of expenditures with respect to final payments needed for each project, sub-project or multiple ones, shall be treated as follows:

+ If the actual amount of expenditures recorded in the approved final payment is greater than the received amount of expenditures, the compensating organization shall be paid the remaining amount of expenditures that have not been paid yet. Such remaining amount, however, must be restricted within the level of budget stipulated in Clause 4 Article 3 hereof.

+ If the actual amount of expenditures recorded in the approved final payment is less than the received amount of expenditures, the excess amount of expenditures must be returned to the project owner (or the land development fund, if the budget for execution of projects is received from the Fund) within a maximum period of 30 working days from the date on which the competent authority has approved such final payments.

b) Final payment for expenditures on compulsory land audit or expropriation shall be made as follows:

- Within a permitted period of 30 working days upon completion of compensation and site clearance, the compensating organization shall be responsible for preparing the final payment of budget for execution of compulsory land audit or expropriation for submission to the finance authority stipulated at Point a Clause 1 of this Article for their approval for such final payments as prescribed by legal regulations on the state budget.

The finance authority stipulated at Point a Clause 1 of this Article shall approve such final payments and send a written notification of the approved amount of final payments to the project owner or the land development fund. This written notification shall be deemed as the document used for making final payments for expenditures on execution of compulsory land audit and expropriation in each project or sub-project.

- The difference between the portion of expenditures recorded in the approved final payment and the amount of expenditures received in each project or sub-project upon completion of compensation and site clearance work shall be treated as stipulated at Point a of this Clause.

4. The compensating organization shall be responsible for managing final payment documentation, including the written final payment approved by the competent authority and all relevant documents in accordance with laws.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Transitional provisions

1. Projects or sub-projects of which the compensation plan has been approved by the competent authority before July 1, 2014, the estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government's land expropriation shall continued to be executed under the instructions of the Circular No. 57/2010/TT-BTC of the Ministry of Finance dated April 16, 2010 on stipulating the estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation.

2. Projects or sub-projects of which the compensation plan has been approved by the competent authority for the period from July 1, 2014 to the date earlier than the effective date of this Circular, the estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government's land expropriation shall be executed under the instructions of the Circular No. 57/2010/TT-BTC of the Ministry of Finance dated April 16, 2010 on stipulating the estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government’s land expropriation. If there is the compulsory land audit or expropriation that may arise, this action shall be governed under the provisions of this Circular.

Article 8. Effect

1. This Circular shall come into force from July 1, 2015.

2. This Circular shall replace the Circular No. 57/2010/TT-BTC of the Minister of Finance dated April 16, 2010 on stipulating the estimate, use and final payment of budget for compensation, support and resettlement due to the Government's land expropriation.

3. In the course of implementation, if there is any difficulty that may arise, agencies or organizations must send their timely feedback to the Ministry of Finance for their cooperation in taking any possible measures./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Chi

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/05/2015 hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


175.819

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!