Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai để hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2001/NĐ-CP

Số hiệu: 1842/2001/TT-TCĐC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chính Người ký: Nguyễn Đình Bồng
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1842/2001/TT-TCĐC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1842/2001/TT-TCĐC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2001/NĐ-CP NGÀY 1/10/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 2 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001.
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính;
Căn cứ Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc lập, xét duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai như sau:

Phần 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc lập, xét duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của cả nước; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Các Bộ, ngành có nhu cầu sử dụng đất phải đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích Quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Tổng cục Địa chính, Các Bộ, ngành khác có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập, trình Chính phủ. Việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích Quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

3. Thẩm quyền lập, thẩm định, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

a. Tổng cục Địa chính.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cả nước.

- Tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm củat Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Chỉ đạo việc lập và tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của cấp tỉnh, cụ thể như sau:

+ Quy hoạch sử dụng đất đat và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai;

+ Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm;

+ Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm.

- Tổng hợp kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp tỉnh báo cáo Chính phủ.

b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

- Lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình;

- Chỉ đạo việc lập, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện.

c. Sở Địa chỉnh hoặc Sở Địa chính - Nhà đất (sau đây gọi chung là Sở Địa chính) giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

- Lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp tỉnh;

- Tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt.

d. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình.

- Chỉ đạo việc lập, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã.

đ. Cơ quan địa chính cấp huyện giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện;

- Tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt.

e. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình.

4. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai:

a. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định , xét duyệt là cơ cở pháp lý để quản lý đất đai và là căn cứ để bố trí sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đất nông nghiệp trồng lúa nước sang nuôi trồng thuỷ sản hoặc trồng cây lâu năm, chuyển đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm.

b. Các cấp, các ngành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt.

Phần 2:

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. TRÁCH NHIỆM LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Tổng cục Địa chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất đai của cả nước trình Chính phủ.

2. Sở Địa chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật Giá, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thuỷ sản và các cơ quan khác có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương mình, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Chính phủ xét duyệt.

3. Cơ quan địa chính cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan khác có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương mình, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt.

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập quy hoạch sử dụng đất đai và dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương mình, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, báo cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt.

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Quy hoạch sử dụng đất đai của các cấp phải căn cứ vào:

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cụ thể như sau:

a. Quy hoạch sử dụng đất đai của cả nước phải căn cứ vào đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

b. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh phải căn cứ vào:

- Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của tỉnh;

- Quy hoạch sử dụng đất đai của cả nước, của vùng;

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đai của tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện và nghị quyết đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy hoạch phát triển đô thị.

3. Yêu cầu bảo vệ môi trường; yêu cầu bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.

4. Hiện trạng quỹ đất đai, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương, từng vùng lãnh thổ và nhu cầu sử dụng đất đai vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

5. Định mức sử dụng đất.

6. Tiến bộ khoa học, công nghệ liên quan đến việc sử dụng đất đai.

7. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của kỳ trước.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Việc khoanh định các loại đất được thực hiện như sau:

a. Điều tra, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các điều kiện tự nhiên (ví dụ địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thuỷ văn, sinh vật), tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển) và cảnh quan môi trường.

b. Điều tra, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các điều kiện kinh tế - xã hội (dân số, lao động, việc làm và thu nhập; thực trạng phát triển các ngành kinh tế - xã hội; phân bố khu dân cư nông thôn, dân cư đô thị; thực trạng về cơ cở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tài nguyên nhân văn).

c. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai, tiềm năng đất đai, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng đất đai, mức độ thích hợp của đất đai để sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng, khu dân cư nông thôn, phát triển đô thị.

d. Quan điểm về định hướng sử dụng đất đai nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ quy hoạch.

đ. Phân bổ hợp lý quỹ đất đai cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

e. Đề xuất các biện pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất, đảm bảo đất đai được sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

2. Trong từng thời kỳ nếu có sự thay đổi về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc sử dụng đất đai thì điều chỉnh việc khoanh định các loại đất cho phù hợp.

3. Các giải pháp để tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai.

IV. XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Thời điểm trình quy hoạch sử dụng đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất đai phải được trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt trong năm đầu của kỳ quy hoạch.

2. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất đai.

a. Mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b. Tính hợp lý trong việc sử dụng đất đai với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quốc phòng an ninh.

c. Hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất đai.

d. Tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất đai.

3. Hồ sơ, trình tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh;

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đai.

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai.

- Các loại bản đồ;

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai;

+ Các loại bản đồ chyên đề thể hiện kết quả điều tra, nghiên cứu, phân tích về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn và bản đồ quy hoạch của các ngành.

- Tỷ lệ các loại bản đồ nền:

+ Diện tích tự nhiên dưới 125.000 ha, tỷ lệ 1/25.000;

+ Diện tích tự nhiên 125.000 ha đến 750.000 ha, tỷ lệ 1/50.000;

+ Diện tích tự nhiên trên 750.000 ha, tỷ lệ 1/100.000.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: Hồ sơ được gửi đến Tổng cục Địa chính để thẩm định trước khi trình Chính phủ xét duyệt. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Địa chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần II của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh sau khi xét duyệt, được lưu tại Sở Địa chính 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 01 bộ, Tổng cục Địa chính 01 bộ, Văn phòng Chính phủ 01 bộ (gồm báo cáo, bản đồ và đĩa từ).

4. Hồ sơ, trình tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất đai;

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai;

- Các loại bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai;

+ Các loại bản đồ chyên đề thể hiện kết quả điều tra, nghiên cứu, phân tích về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn và bản đồ quy hoạch của các ngành.

- Tỷ lệ các loại bản đồ nền:

+ Diện tích tự nhiên dưới 5.000 ha, tỷ lệ 1/5000;

+ Diện tích tự nhiên từ 5.000 ha đến 35.000 ha, tỷ lệ 1/10.000;

+ Diện tích tự nhiên trên 35.000 ha, tỷ lệ 1/25.000.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: hồ sơ được gửi đến Sở Địa chính để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần II của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện sau khi xét duyệt, được lưu tại cơ quan địa chính cấp huyện 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 1 bộ, Sở Địa chính 1 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 1 bộ (gồm báo cáo, bản đồ và đĩa từ).

5. Hồ sơ, trình tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã.

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua quy hoạch sử dụng đất đai;

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai;

- Các loại bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai;

+ Các bản đồ chuyên đề.

- Tỷ lệ các loại bản đồ nền:

+ Diện tích tự nhiên dưới 1.500 ha, tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000;

+ Diện tích tự nhiên từ 1.500 ha đến 5.000 ha, tỷ lệ 1/5.000;

+ Diện tích tự nhiên trên 5.000 ha, tỷ lệ 1/10.000;

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: Hồ sơ được gửi đến cơ quan địa chính cấp huyện để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan địa chính cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần II của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã sau khi xét duyệt, được lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 01 bộ, cơ quan địa chính cấp huyện 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 01 bộ (gồm báo cáo, bản đồ và đĩa từ).

V. XÉT DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA CẤP TỈNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Xét duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của cấp tỉnh;

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai;

- Báo cáo dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; trong đó nêu rõ tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai, lý do xin điều chỉnh, bổ sung và các biện pháp thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai.

- Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quyền hạn sử dụng đất đai.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định và lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định tại điểm 3.b và điểm 3.c Mục IV Phần II của Thông tư này;

2. Xét duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của cấp huyện, cấp xã:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thông qua dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân trình cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch;

- Báo cáo dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai, lý do xin điều chỉnh, bổ sung và các biện pháp thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai.

- Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai.

b. Trình tự và thời hạn thẩm định: Hồ sơ dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của cấp huyện gửi đến Sở Địa chính; Hồ sơ dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của cấp xã gửi đến cơ quan địa chính cấp huyện. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan địa chính tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của cấp huyện sau khi xét duyệt, được lưu trữ theo quy định tại điểm 4.c Mục IV Phần II và của cấp xã được lưu trữ theo quy định tại điểm 5.c Mục IV Phần II của Thông tư này.

Phần 3:

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. TRÁCH NHIỆM LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tổng cục Địa chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An và các bộ, ngành khác có liên quan lập kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cả nước trình Chính phủ.

2. Sở Địa chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghịêp và Phát triển nông thôn, Sở Thủy sản và các cơ quan khác có liên quan lập kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của địa phương mình, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Chính phủ xét duyệt; lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Chính phủ xét duyệt.

3. Cơ quan địa chính cấp huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt; lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt.

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt; lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt.

II. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM

1. Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt.

2. Kế hoạch sử dụng đất đai các cấp phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của nhà nước, cụ thể như sau:

a. Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cả nước phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước.

b. Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cấp tỉnh,

c. Kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện.

d. Kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã.

3. Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện, cấp xã phải thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

4. Kế hoạch sử dụng đất đai phải căn cứ vào định mức sử dụng đất.

5. Kế hoạch sử dụng đất đai phải căn cứ vào tiến bộ khoan học - công nghệ liên quan đến việc sử dụng đất đai.

6. Kế hoạch sử dụng đất đai phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai của kỳ trước.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai kỳ trước.

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai vào các mục đích chyên dùng, đất ở nông thôn, đất ở đô thị. Nêu rõ nguyên nhân đạt hoặc không đạt kế hoạch.

b. Kết quả thực hiện kế hoạch chyển đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng để sử dụng vào các mục đích khác.

c. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm; đất nông nghiệp trồng cây lâu năm chuyển sang trồng cây hàng năm.

d. Kết quả thực hiện kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, và các mục đích khác.

đ. Kết quả thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất từ việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất.

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh phải được phân bổ cụ thể đến từng năm. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện, cấp xã được thực hiện như sau:

a. Tổ chức thu thập thông tin, điều tra nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vào các mục đích chuyên dùng, đất ở.

b. Lập danh mục các công trình sử dụng đất, trong đó phải nêu rõ các công trình trọng điểm, các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ cở hạ tầng.

c. Kế hoạch chuyển đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng sử dụng vào mục đích khác.

d. Kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các mục đích khác.

đ. Kế hoạch chuyển đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm; diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang trồng cây hàng năm.

e. Kế hoạch thu tiền sử dụng đất từ việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất.

3. Các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai.

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm.

a. Khi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của cấp tỉnh thay đổi có liên quan đến việc sử dụng đất đai thì phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và hàng năm. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai. Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm.

b. Khi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, xã thay đổi có liên quan đến việc sử dụng đất đai thì phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm. Việc điều chỉnh, bổ sung phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

IV. XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Thời điểm trình kế hoạch sử dụng đất đai:

a. Thời điểm trình kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm phù hợp với thời điểm trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

b. Thời điểm trình kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã trước ngày 15/10, của cấp huyện trước ngày 15/11 năm trước.

c. Thời điểm trình kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã trước ngày 15/7, của cấp huyện trước ngày 15/8, của cấp tỉnh trước ngày 15/9 hàng năm.

2. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất đai.

a. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

b. Mức độ phù hợp giữa kế hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch sử dụng đất đai.

c. Tính hợp lý trong việc sử dụng đất với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quốc phòng, an ninh.

d. Hiệu quả của kế hoạch sử dụng đất đai:

đ. Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất đai;

3. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm.

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm;

- Các loại bản đổ:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai (sử dụng bản đồ đã lập trong dự án quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh);

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm. Tỷ lệ bản đồ thực hiện theo quy định tại điểm 3.a Mục IV Phần II Thông tư này.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: Hồ sơ được gửi đến Tổng cục Địa chính để thẩm định trước khi trình Chính phủ xét duyệt. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Địa chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phầm III của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm của cấp tỉnh sau khi xét duyệt, được lưu tại Sở Địa chính 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 01 bộ, Tổng cục Địa chính 01 bộ, Văn phòng Chính phủ 01 bộ (gồm báo cáo, bản đồ kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và đĩa từ).

4. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm;

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: hồ sơ được gửi đến Sở Địa chính để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần III của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện sau khi xét duyệt, được lưu tại cơ quan địa chính cấp huyện 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 01 bộ, Sở Địa chính 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 01 bộ.

5. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm;

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: Hồ sơ được gửi đến cơ quan địa chính cấp huyện để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan địa chính cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần III của Thông tư này.

c. Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp xã sau khi xét duyệt, được lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 01 bộ, cơ quan địa chính cấp huyện 01 bộ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 01 bộ.

V. XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM

1. Xét duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp tỉnh:

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ;

- Báo cáo kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai, lý do xin điều chỉnh, bổ sung, danh mục các công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung và các biện pháp thực hiện kế hoạch điều chỉnh, bổ sung:

- Bản đồ kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai (đối với kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm).

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định và lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định tại điểm 3.b và điểm 3.c Mục IV Phần III của Thông tư này.

2. Xét duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện, cấp xã.

a. Hồ sơ xét duyệt gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân trình cấp có thẩm quyền;

- Báo cáo kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai, lý do xin điều chỉnh, bổ sung, danh mục các công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung và các biện pháp thực hiện kế hoạch điều chỉnh, bổ sung.

b. Trình tự, thời hạn, nội dung thẩm định: hồ sơ xét duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện gửi đến Sở Địa chính; của cấp xã gửi đến cơ quan địa chính cấp huyện. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan địa chính tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

c. Lưu trữ hồ sơ: hồ sơ kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện sau khi xét duyệt, được lưu trữ theo quy định tại điểm 4.c Mục IV Phần III và của cấp xã theo quy định tại điểm 5.c Mục IV Phần III của Thông tư này.

Phần 4:

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai quy định tại Mục I Phần II và Mục I Phần III của Thông tư này có trách nhiệm lập dự án đầu tư về quy hoạch sử dụng đất đai; dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và hàng năm thì không lập dự án đầu tư, chỉ lập dự toán kinh phí.

2. Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do Ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính;

a. Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của cả nước và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích quốc phòng, an ninh do Ngân sách Trung ương chi;

b. Kinh phí lập và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai, lập và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm, lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp tỉnh, kinh phí lập và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai, lập và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp huyện và cấp xã do Ngân sách cấp tỉnh chi.

Phần 5:

QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

1. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Địa chính tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình, thời điểm báo cáo chậm nhất là ngày 15/12 hàng năm. Tổng cục Địa chính tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của cấp tỉnh, báo cáo Chính phủ.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CÁC CẤP.

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, cơ quan địa chính có trách nhiệm:

a. Niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và việc sử dụng đất đai của các dự án đầu tư tại cơ quan địa chính cấp tỉnh, ấp huyện và tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai. Trực tiếp cung cấp thông tin có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ.

3. Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

Phần 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Tổng cục Địa chính để giải quyết.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

 

Nguyễn Đình Bồng

(Đã ký)

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF LAND ADMINISTRATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 1842/2001/TT-TCDC

Hanoi, November 01, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 68/2001/ND-CP OF OCTOBER 1, 2001 ON LAND USE PLANNING AND PLANS

Pursuant to the July 14, 1993 Land Law; the December 2, 1998 Law amending and supplementing a number of articles of the Land Law; the June 29, 2001 Law amending and supplementing a number of articles of the Land Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 34/CP of April 23, 1994 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the General Land Administration;
Pursuant to the Government’s Decree No.68/2001/ND-CP of October 1, 2001 on land use planning and plans;
The General Land Administration hereby guides the elaboration, consideration, approval, management and realization of land use plannings and plans as follows:

Part I

GENERAL PROVISIONS

1. Application objects and scope

This Circular guides the elaboration, consideration, approval, management and realization of land use plannings and plans of the whole country; the provinces, centrally- run cities (hereinafter called collectively the provincial level); the rural districts, urban districts, provincial capitals and towns (hereinafter called collectively the district level); the communes, wards, district towns (hereinafter called collectively the commune level).

The ministries, branches which have demands to use land must register therefor with the provincial-level People’s Committees for inclusion into the land use plannings and plans of the localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Competence to elaborate, evaluate, consider, approve and adjust land use plannings, plans:

a/ The General Land Administration:

- To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in elaborating the land-use plannings and five-year plans of the whole country;

- To organize the evaluation of the land-use plannings and five-year plans of the Defense Ministry, the Ministry of Public Security;

- To direct the elaboration and organization of the evaluation of the provincial-level land use plannings and plans, concretely as follows:

+ Land use planning and projects on adjustments and/or supplements of land use plannings;

+ Five-year land use plans and the plans to adjust, supplement five-year land use plans;

+ Plans to adjust, supplement the annual land use plans.

- To synthesize plans on adjusting, supplementing the annual land use plans of the provincial level for report to the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To elaborate land use plannings and projects on adjustment, supplement of land use plannings; five-year land use plans and the plans on adjustment and supplement of the five-year land use plans; the plans on adjustment, supplement of annual land use plans of their respective localities;

- To direct the elaboration, consideration and approval of land use plannings and projects on adjustment of land use plannings; annual land use plans and plans on adjustment, supplement of annual land use plans of the district level.

c/ The provincial/municipal Land Administration Services or Land Administration- House and Land Services (hereinafter called collectively the provincial/municipal Land Administration Services) shall assist the provincial-level People’s Committees in:

- Elaborating land use plannings and projects on adjustment and supplement of land use plannings; five-year land use plans and plans on adjustment and supplement of the five-year land use plans; plans on adjustment and supplement of annual land use plans of the provincial level;

- Organizing the elaboration of land-use plannings and projects on adjustment of land-use planning; annual land use plans and the plans on adjustment and supplement of annual land use plans of the district level before submitting them to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval.

d/ The district-level People’s Committees:

- To elaborate land use plannings and projects on adjustment and supplement of land use plannings; annual land use plans and plans on adjustment and supplement of annual land use plans of their respective localities;

- To direct the elaboration, consideration and approval of land use plannings and projects on adjustment and supplement of land use plannings; annual land use plans and plans on adjustment and supplement of annual land use plans of the commune level.

e/ The district-level Land Administration Services assist the district-level People’s Committees in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Organizing the elaboration of land use plannings and projects on adjustment and supplement of land use plannings; annual land use plans and plans on adjustment and supplement of annual land use plans of the commune level before submitting them to the district-level People’s Committees for consideration and approval.

f/ The commune-level People’s Committees elaborate land use plannings and projects on adjustment of land use plannings, annual land use plans and plans on adjustment and supplement of annual land use plans of their respective localities.

4. Implementing land use plannings, plans:

a/ The land use plannings and plans already decided, considered and approved by competent State bodies constitute the legal basis for land management and the basis for arranging the land use, assignment and lease, for transferring the land use purposes, converting the wet-rice farming land to that for aquaculture or planting of perennial trees, converting land under perennial trees to that for annual crops.

b/ The levels, branches, organizations, family households and individuals that use land must abide by the land use plannings and plans already decided and approved by the competent State bodies.

Part II

LAND USE PLANNINGS

I. RESPONSIBILITY TO ELABORATE LAND USE PLANNINGS

1. The General Land Administration assumes the prime responsibility and coordinates with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the Ministry of Industry, the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Defense, the Ministry of Public Security and other relevant ministries and branches in elaborating the land use plannings of the whole country for submission to the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The district-level land administration offices assume the prime responsibility and coordinate with other relevant agencies in elaborating the land use plannings and the projects on adjustment and supplement of the land use plannings of their respective localities, report them to the district-level People’s Committees for submission to the People’s Councils of the same level before they are submitted to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval.

4. The commune-level People’s Committees elaborate the land use plannings and the projects on adjustment and supplement of the land use planning of their respective localities, organize the gathering of people’s comments thereon, and submit them to the People’s Councils of the same level before they are submitted to the district-level People’s Committees for consideration and approval.

II. GROUNDS FOR ELABORATION OF LAND-USE PLANNINGS

The land-use plannings of all levels must be based on the following:

1. The orientations for socio-economic, defense and security development; concretely as follows:

a/ The national land-use plannings must be based on the policies and strategies for socio-economic, defense and security development of the whole country.

b/ The provincial-level land-use plannings must be based on:

- The policies and strategies on socio-economic, defense and security development of the whole country;

- The regional, provincial socio-economic development plannings;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The resolutions of the Party organizations, the resolutions of the People’s Councils on the local socio-economic development orientations.

c/ The district-level land-use plannings must be based on the provincial-level land use plannings and the resolutions of the district Party congresses, the resolutions of the district-level People’s Councils on the local socio-economic development orientations.

d/ The commune-level land-use plannings must be based on the district-level land-use plannings and the resolutions of the commune-level Party congresses and the resolutions of the commune-level People’s Councils on the local socio-economic development orientations.

2. Urban development plannings.

3. The requirements of protecting the environment, protecting and renovating historical and cultural relics, scenic places.

4. The present situation on land fund, natural conditions, natural resources, social and economic conditions of each locality, each territorial region and the demand for using land for the purposes of socio-economic development, defense and security.

5. The land use norms.

6. Scientific and technological advances related to land use.

7. The results of implementation of the previous land-use plannings and plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The zoning of assorted land is carried out as follows:

a/ Surveying, studying, analyzing and synthesizing the natural conditions (geographical positions, terrain, soil, hydrology, biology), natural resources (land resources, water resources, forest resources, mineral resources, marine resources) and landscapes.

b/ Surveying, studying, analyzing and synthesizing the socio-economic conditions (population, labor, employment and income; the real situation on development of socio-economic branches; rural and urban population distribution; the real situation on technical and social infrastructures; human resources).

c/ Evaluating the present land use situation, land potential, socio-economic efficiency of land use, the suitability of soil for use for purposes of agricultural production, forestry, special use, rural population quarters, urban development.

d/ Viewpoints on orientations for land use to attain the objectives of socio-economic development, defense and security during the planning period.

e/ Rationally distributing land funds for socio-economic development, defense and security demands.

f/ Proposing measures to use, protect, improve land, ensuring the efficient use of land to meet the requirements of socio-economic development, eco-environment protection for sustainable development.

2. If in each period there are changes in the socio-economic development targets relating to the land use, the land zoning shall be suitably readjusted.

3. Solutions to organizing the implementation of the land-use plannings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The time for submitting land-use plannings:

The land-use plannings must be submitted to competent State bodies for consideration and approval in the first year of the planning period.

2. Contents of evaluating the land-use plannings:

a/ The land-use plannings compatibility with the local socio-economic development plannings;

b/ The land use rationality to the protection of natural resources, ecological environment, historical relics, scenic places, defense and security;

c/ The efficiency of land-use plannings;

d/ The feasibility of land-use plannings.

3. Dossiers, order for considering and approving the provincial-level land-use plannings:

a/ The dossiers for consideration and approval shall comprise:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The provincial-level People’s Council’s resolution adopting the land-use planning;

- The report on land-use planning;

- Assorted maps:

+ The map on present land-use situation;

+ The map on land-use planning;

+ The subject-matter maps demonstrating the results of surveying, studying and analyzing the natural, social and economic conditions in the locality and the map on plannings of branches.

- The scales of base maps:

+ The natural areas of under 125,000 ha, the scale of 1/25000;

+ The natural areas of between 125,000 ha and 750,000 ha, the scale of 1/50000;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The evaluation order, time limit and contents: The dossiers are forwarded to the General Land Administration for evaluation before they are submitted to the Government for consideration and approval. Within 20 days after receiving complete and valid dossiers, the General Land Administration shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part II of this Circular.

c/ Dossier keeping: The dossiers on the provincial-level land use plannings, after being approved, shall be kept at the provincial/municipal Land Administration Service with one set, the provincial-level People’s Committee with one set, the General Land Administration with 1 set, the Government’s Office with 1 set (including the report, map and magnetic disc).

4. The dossiers and order for consideration and approval of the district-level land use planning:

a/ The dossiers for consideration and approval shall comprise:

- The district-level People’s Committee’s report to the provincial-level People’s Committee;

- The district-level People’s Council’s resolution adopting the land use planning;

- The report on land use planning;

- Assorted maps:

+ The map on the present land use situation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The subject-matter maps indicating the results of surveying. studying and analyzing the natural, social and economic conditions in the locality and the maps on plannings of branches.

- Scales of assorted base maps:

+ The natural areas of under 5,000 ha, the scale of 1/5000;

+ The natural areas of between 5,000 ha and 35,000 ha, the scale of 1/10000;

+ The natural areas of over 35,000 ha, the scale of 1/25000.

b/ The evaluation order, time limit and contents: The dossiers are forwarded to the provincial/municipal Land Administration Services for evaluation before they are submitted to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval. Within 20 days after receiving complete and valid dossiers, the provincial/municipal Land Administration Services shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part II of this Circular.

c/ Dossier keeping: The dossiers on the district-level land use plannings, after being considered and approved, shall be kept at the district-level Land Administration Office with 1 set, the district-level People’s Committee with 1 set, the provincial/municipal Land Administration Service with 1 set, the provincial-level People’s Committee with 1 set (including the report, maps and magnetic disc).

5. The dossiers, order for considering and approving the commune-level land use plannings:

a/ The dossiers for consideration and approval shall comprise:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The commune-level People’s Council’s resolution adopting the land use planning;

- The report on land use planning;

- Assorted maps:

+ The map on the present land use situation;

+ The map on land use planning;

+ The subject-matter maps.

- Scales of assorted base maps:

+ The natural areas of under 1,500 ha, the scale of 1/1000 or 1/2000;

+ The natural areas of between 1,500 ha and 5,000 ha, the scale of 1/5000;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The evaluation order, time limit and contents: The dossiers are addressed to the district-level land administration offices for evaluation before they are submitted to the district-level People’s Committees for consideration and approval. Within 20 days after receiving the complete and valid dossiers, the district-level land administration offices shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part II of this Circular.

c/ Dossier archival: The dossiers on the commune-level land use plannings, after being considered and approved, shall be archived at the commune-level People’s Committee with 1 set, the district-level land administration office with 1 set, and the district-level People’s Committee with 1 set (including the report, maps and magnetic disc).

V. CONSIDERING AND APPROVING PROJECTS ON ADJUSTMENT AND SUPPLEMENT OF THE PROVINCIAL-, DISTRICT- AND COMMUNE-LEVEL LAND USE PLANNINGS

1. Considering and approving the provincial-level land use plannings:

a/ The dossiers for consideration and approval shall comprise:

- The provincial-level People’s Committee’s report to the Government;

- The provincial-level People’s Council’s resolution adopting the project on adjustment and supplement of land use planning;

- The report on the project on adjustment and supplement of land use planning, clearly stating the situation of implementing the land use planning, the reasons for adjustment and supplement and measures for implementation of the adjusted and supplemented land use planning;

- The map on adjustment and supplement of land use planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Considering and approving projects on adjustment and supplement of district- or commune- level land use plannings:

a/ The dossiers for consideration and approval shall include:

- The People’s Council’s resolution adopting the project on adjustment and supplement of the land use planning;

- The People’s Committee’s report to the competent authorities for considering and approving the planning;

- The report on the project on adjustment and supplement of the land use planning, clearly stating the situation of implementing the land use planning, the reasons for adjustment and supplement and measures for implementing the adjusted and supplemented land use planning;

- The map on adjustment and supplement of land use planning.

b/ The evaluation order and time limit: The dossiers of projects on adjustment and supplement of the district-level land use plannings shall be sent to the provincial/municipal Land Administration Services; the dossiers of the projects on adjustment and supplement of commune-level land use planning shall be addressed to the district-level land administration offices. Within 20 days after receiving the complete and valid dossiers, the land administration offices shall organize the evaluation for submission to the competent authorities for consideration and approval.

c/ Dossier archival: The dossiers of projects on adjustment and supplement of the district-level land use plannings, after being considered and approved, shall be archived according to the regulations at Point 4c, Section IV, Part II, and those of the commune-level land use plannings shall be kept according to the regulations at Point 5c, Section IV, Part II of this Circular.

Part III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. RESPONSIBILITY TO ELABORATE LAND USE PLANS

1. The General Land Administration shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Defense, the Ministry of Public Security and other relevant ministries and branches in elaborating the national five-year land use plans for submission to the Government.

2. The provincial/municipal Land Administration Services shall assume the prime responsibility and coordinate with the provincial/municipal Services of Planning and Investment; Finance and Pricing; Construction; Industry; Communications and Transport; Agriculture and Rural Development; and of Aquatic Resources as well as other relevant agencies in elaborating their respective local five-year land use plans, report them to the provincial-level People’s Committees for submission to the People’s Councils of the same level before they are submitted to the Government for consideration and approval; in elaborating plans on adjustment and supplement of their respective local five-year as well as annual land use plans and report them to the provincial-level People’s Committees for submission to the Government for consideration and approval.

3. The district-level land administration offices shall assume the prime responsibility and coordinate with the relevant agencies in elaborating their respective annual land use plans, report them to the district-level People’s Committees for submission to the People’s Councils of the same level for approval before they are submitted to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval; elaborate plans on adjustment and supplement of their annual land use plans and report them to the district-level People’s Committees for submission to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval.

4. The commune-level People’s Committees shall elaborate the annual land use plans of their respective localities and submit them to the People’s Councils of the same level for adoption before they are submitted to the district-level People’s Committees for consideration and approval; elaborate plans on adjustment and supplement of their annual land use plans and submit them to the district-level People’s Committees for consideration and approval.

II. GROUNDS FOR ELABORATING THE FIVE-YEAR AND ANNUAL LAND USE PLANS

1. The five-year land use plans and the annual land use plans must be based on the land use plannings already decided, considered and approved by competent State bodies.

2. The land use plans of all levels must be based on the State’s five-year and annual socio-economic development plans, concretely as follows:

a/ The national five-year land use plans must be based on the national five-year socio-economic development plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The district-level annual land use plans must be based on the district-level annual socio-economic development plans.

d/ The commune-level annual land use plans must be based on the commune-level annual socio-economic development plans.

3. The provincial-level five-year land use plans and the district- and commune-level annual land use plans must demonstrate the land use demands of organizations, family households and individuals.

4. The land use plans must be based on the land use norms.

5. The land use plans must be based on the land use-related scientific and technological advances.

6. The land use plans must be based on the results of implementing the previous land use plans.

III. CONTENTS OF LAND USE PLANS

1. Evaluating the results of implementing the previous land use plan plans:

a/ The results of implementing the plans on the use of land for special purposes, the rural land, the urban land, clearly stating the causes of fulfillment or non-fulfillment of plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The results of implementing the plans on conversion of annual crop land or wet rice land into that for aquaculture or perennial tree planting; the perennial tree land into that for annual crop land.

d/ The results of implementing the plans on virgin land reclamation to expand land for the agricultural production, forestrial and other purposes.

e/ The results of implementing the plans on collection of land use levy through land assignment, land lease, change of land use purposes and land use right transfer.

2. Elaborating the provincial-level five-year land use plans and the district- and commune-level land use plans

The provincial-level five-year land use plans must be specifically distributed to each year. The elaboration of the provincial-level five-year land use plans and the district- and commune-level land annual use plans shall be carried out as follows:

a/ Organizing the gathering of information on and survey of the demands of organizations, family households and individuals for use of land for special purposes, residential purpose.

b/ Making lists of constructions for which land is used, clearly stating key works, projects for which land fund is used to create capital for construction of infrastructure.

c/ Plans on converting agricultural land, forest land into that used for other purposes.

d/ Plans on virgin land reclamation to expand land areas to be used for agricultural production, forestrial and other purposes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Plans on collection of land use levy from land assignment, land lease, the change of land use purposes and the land use right transfer.

3. Solutions to organizing the implementation of land use plans.

4. Adjusting, supplementing the provincial-level five-year land use plans and annual land use plans:

a/ When the provincial-level five-year and annual socio-economic plans see changes related to land use, the five-year and annual land use plans must be adjusted and supplemented. The adjustment of five-year land use plans must be in line with the land use plannings. The adjustment and supplement of annual land use plans must be in line with the five-year land use plans.

b/ When the district- and commune-level annual socio-economic development plans see changes related to land use, the annual land use plans must be adjusted and supplemented. The adjustment and supplement must be in line with the land use plannings already considered and approved by competent authorities.

IV. CONSIDERING AND APPROVING LAND USE PLANS

1. The time for submission of land use plans:

a/ The time for submitting five-year land use plans shall conform to the time for submitting the socio-economic development plans.

b/ The time for submitting the annual land use plans shall be, for the commune level, before October 15, and, for the district level, before November 11, of the preceding year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The contents of evaluation of land use plans:

a/ The compatibility of the land use plans with the local socio-economic development plannings;

b/ The conformity between the land use plans and the land use plannings;

c/ The rationality in the use of land for the protection of natural resources, ecological environment, historical relics, scenic places, defense and security;

d/ The efficiency of the land use plans;

e/ The feasibility of the land use plan.

3. Considering and approving the provincial-level five-year land use plans:

a/ The dossiers for consideration and approval shall include:

- The provincial-level People’s Committee’s report to the Government;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The report on five-year land use plan;

- Assorted maps:

+ The map on present land use situation, the map on land use planning (using the map already made in the project on the provincial-level land use planning);

+ The map on the five-year land use plan. The scales of maps shall comply with the provisions at Point 3a, Section IV, Part II of this Circular.

b/ Evaluation order, time limit and contents: The dossiers shall be forwarded to the General Land Administration for evaluation before they are submitted to the Government for consideration and approval. Within 15 days after receiving the complete and valid dossiers, the General Land Administration shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part III of this Circular.

c/ Dossier archival: The dossiers on the provincial-level five-year land use plans, after being considered and approved, shall be archived at the provincial/municipal Land Administration Service with 1 set, the provincial-level People’s Committee with 1 set, the General Land Administration with 1 set, the Government’s Office with 1 set (including the report, the map on five-year land use plan and magnetic disc).

4. Considering and approving the district-level annual land use plans:

a/ The dossiers for consideration and approval shall include:

- The district-level People’s Committee’s report to the provincial-level People’s Committee;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The report on the annual land use plan.

b/ Evaluation order, time limit and contents: The dossiers shall be addressed to the provincial/municipal Land Administration Services before they are submitted to the provincial-level People’s Committees for consideration and approval. Within 15 days after receiving the complete and valid dossiers, the provincial/municipal Land Administration Services shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part III of this Circular.

c/ Dossier archival: The dossiers on the district-level annual land use plans, after being considered and approved, shall be archived at the district-level land administration office with 1 set, the district-level People’s Committee with 1 set, the provincial/municipal Land Administration Service with 1 set and the provincial/municipal People’s Committee with 1 set.

5. Considering and approving the commune-level annual land use plans:

a/ The dossiers for consideration and approval shall comprise:

- The commune-level People’s Committee’s report to the district-level People’s Committee;

- The commune-level People’s Council’s resolution adopting the annual land use plan;

- The report on annual land use plan.

b/ Evaluation order, time limit and contents: The dossiers shall be addressed to the district-level land administration office for evaluation before they are submitted to the district-level People’s Committee for consideration and approval. Within 15 days after receiving the complete and valid dossiers, the district-level land administration office shall have to organize the evaluation. The evaluation contents shall comply with the provisions at Point 2, Section IV, Part III of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.V. CONSIDERING AND APPROVING PLANS ON ADJUSTMENT AND SUPPLEMENT OF FIVE-YEAR AND ANNUAL LAND USE PLANS

1. Considering and approving plans on adjustment and supplement of the provincial-level five-year and annual plans:

a/ The dossier for consideration and approval shall include:

- The provincial-level People’s Committee’s report to the Government;

- The report on the adjustment and supplement plan, clearly stating the situation on implementation of the land use plan, the reasons for adjustment and supplement, the list of works proposed for adjustment and supplement, and measures for implementation of the adjustment and supplement plan;

- The map on plan on adjustment and supplement of the land use plan (for the plans on adjustment and supplement of five-year land use plans).

b/ The evaluation order, time limit and contents as well as the dossier archival shall comply with the provisions at Point 3b and Point 3c of Section IV, Part III of this Circular.

2. Considering and approving plans on adjustment and supplement of the district-or commune-level annual land use plans.

a/ The dossiers for consideration and approval shall include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The report on the adjustment and supplement plan, clearly stating the situation on implementation of the land use plan, the reasons for adjustment and supplement, the list of works proposed for adjustment and supplement and measures for implementation of the adjustment and supplement plan.

b/ Evaluation order, time limit and contents: The dossiers for consideration and approval of plan on adjustment and supplement of the district-level annual land use plans shall be addressed to the provincial/municipal Land Administration Services, and of the commune-level annual land use plans to the district-level land administration offices. Within 15 days after receiving the complete and valid dossiers, the land administration offices shall have to organize the evaluation and submit them to the competent authorities for consideration and approval.

c./ Dossier archival: The dossiers of the plans on adjustment and supplement of the district-level annual land use plans, after being considered and approved, shall be archived according to the provisions at Point 4c of Section IV, Part III, and of the commune-level annual land use plans, according to the provisions at Point 5c, Section IV, Part III of this Circular.

Part IV

ELABORATION OF INVESTMENT PROJECTS ON LAND-USE PLANNINGS AND PLANS

1. The agencies assuming the prime responsibility for elaborating the land use plannings and plans specified in Section I, Part II and Section I, Part III of this Circular shall have to elaborate the investment projects on land use planning; the projects on adjustment and supplement of land use plans; five-year land use plans, for submission to the competent authorities for approval.

For annual land use plans; plans on adjustment and supplement of five-year and annual land use plans, no investment projects but only the cost estimates shall be made.

2. The fund for elaboration of land use plannings and plans shall be provided by the State budget under the guidance of the Ministry of Finance and the General Land Administration:

a/ The fund for elaboration of the national land use plannings and plans as well as plans on use of land for defense and security purposes shall be provided by the central budget;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Part V

MANAGEMENT OF IMPLEMENTATION OF LAND USE PLANNINGS AND PLANS

I. THE RESPONSIBILITIES OF THE PEOPLE’S COMMITTEES OF ALL LEVELS

1. The People’s Committees of all levels have the responsibility to organize, direct and inspect the implementation of land use plannings and plans.

2. The provincial-level People’s Committees have the responsibility to report to the General Land Administration on the implementation of the annual land use plans of their respective localities on December 15 every year at the latest. The General Land Administration sums up the situation on implementation of the provincial-level annual land use plans for report to the Government.

II. THE RESPONSIBILITIES OF THE LAND ADMINISTRATION OFFICES AT ALL LEVELS

1. Within 30 days as from the date the land use plannings or plans are approved by competent State bodies, the land administration offices have the responsibilities to:

a/ Post up the land use plannings and plans as well as the land used for investment projects at the provincial- and district-level land administration offices and at the offices of the commune-level People’s Committees.

b/ Guide the implementation of land use plannings and plans. Directly provide information related to land use plannings or plans for organizations, family households and individuals and organize the propagation and dissemination thereof through the mass media.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Inspect the implementation of land use plannings and plans, detect and handle according competence or propose the competent State bodies to handle violations of land use plannings and/or plans.

Part VI

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall, within the ambit of their tasks and powers, have to organize the implementation of this Circular.

2. In the course of implementing this Circular, if any problem arises, it shall be reported in time to the General Land Administration for settlement.

3. This Circular takes effect 15 days after its signing. The previous stipulations contrary to this Circular are all annulled.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF LAND ADMINISTRATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Dinh Bong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01/11/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2001/NĐ-CP về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.580

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!