Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2014/TT-BXD hướng dẫn 84/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở tái định cư

Số hiệu: 07/2014/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mua nhà ở TM để bố trí tái định cư

Từ ngày 09/7/2014 Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư phải có trách nhiệm trả số tiền bằng 95% giá trị hợp đồng cho Bên bán nhà trước khi nhận bàn giao nhà ở thương mại bố trí tái định cư.

5% giá trị hợp đồng còn lại được Chủ đầu tư thanh toán sau khi hộ gia đình, cá nhân tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra Bên bán nhà cho Chủ đầu tư phải có trách nhiệm mở tài khoản riêng tại NHTM để gửi 2% kinh phí bảo trì và bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư khi Ban quản trị được bầu để quản lý kinh phí bảo trì.

Nội dung trên được quy định chi tiết tại Thông tư 07/2014/TT-BXD, hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định 84/2013/NĐ-CP .

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/TT-BXD

Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2013/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn mt s ni dung ca Ngh định s 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 ca Cnh ph quy định v phát trin và qun lý nhà tái định (sau đây gọi tt là Ngh đnh s 84/2013/-CP), bao gồm: kế hoạch phát triển nhà phục v tái định cư; qun lý đầu tư xây dựng nhà phục v tái định và mua nhà thương mại đ b trí tái định cư; quản lý bán, cho thuê nhà phc v tái đnh cư; quản lý vn hành nhà phc v tái định cư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở phục vụ tái định cư.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở các cấp.

Chương II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 3. Trình tự lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư được lập và phê duyệt theo trình tự như sau:

1. Chủ đầu tư các dự án nêu tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 3 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có dự án tiến hành điều tra xã hội học, khảo sát nhu cầu của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực giải phóng mặt bằng, trong đó xác định nhu cầu các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời về việc tái định cư (như vị trí, loại nhà ở phục vụ tái định cư; số lượng, diện tích nhà ở, đất ở có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng và mua thương mại để bố trí tái định cư; tổng vốn đầu tư; dự kiến tiến độ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư) theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp dự án liên quan từ 2 đơn vị cấp huyện trở lên thì Chủ đầu tư phải báo cáo từng huyện về nhu cầu về nhà ở phục vụ tái định cư.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tổng hợp nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng về nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư bằng mọi nguồn vốn (bao gồm: vị trí, loại nhà ở phục vụ tái định cư; số lượng, diện tích nhà ở, đất ở có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng và mua thương mại để bố trí tái định cư; tổng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn khác; dự kiến tiến độ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư) theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư hàng năm và 5 năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), bao gồm những nội dung chính như sau:

a) Dự báo số lượng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tái định cư hàng năm và 5 năm tiếp theo;

b) Tổng số căn hộ, tổng diện tích sàn và quy mô, cơ cấu diện tích căn hộ nhà chung cư (dự kiến đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư), số lượng, diện tích nền đất ở có công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến triển khai hàng năm và 5 năm tiếp theo;

c) Xác định khu vực, vị trí, tổng diện tích đất dành để phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, trong đó có bố trí quỹ đất dành để hoán đổi cho nhà đầu tư tham gia thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là hợp đồng BT) nhà ở phục vụ tái định cư;

d) Danh mục dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, dự án công trình nhà ở phục vụ tái định cư; dự án nhà ở thương mại dự kiến mua căn hộ để bố trí tái định cư hàng năm và 5 năm; tiến độ cung cấp nhà ở phục vụ tái định cư của từng dự án;

đ) Nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn huy động từ các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

e) Trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư;

g) Các nội dung khác có liên quan đến phát triển nhà ở phục vụ tái định cư.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đã được phê duyệt để xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư hàng năm và 5 năm, công bố công khai kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

Điều 4. Trình tự lựa chọn Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư

1. Việc la chọn Ch đầu tư d án khu nhà phục v tái định cư, công trình nhà phc v tái định đưc thc hin theo quy định ca Ngh định s84/2013/-CP và trên snhư sau:

a) Kế hoch phát trin nhà phc v tái đnh đã được y ban nhân dân cấp tnh phê duyt.

b) Quy mô d án khu nhà phc v tái đnh cư, công trình nhà phc vtái định cư.

c) Đi với Ch đu tư được la chọn quy định ti Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 10 ca Ngh định s 84/2013/-CP phải có đ điều kiện v tư cách pháp nhân và năng lc chuyên môn theo quy đnh ca pháp luật v đu tư xây dng, pháp luật vnhà ở và kinh doanh bất đng sn.

d) Đối với Ch đu tư được la chn quy định ti Điểm c Khoản 1 Điều 10 ca Ngh đnh s 84/2013/-CP thì ngoài các điều kin quy định ti Điểm c Khoản này phải đảm bo năng lc tài chính đ thc hin đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sn.

2. Trình t, th tc lựa chn Ch đu tư d án khu nhà phc v tái định cư, công trình tái đnh được đu tư bng vốn ngân sách nhà nước theo quy định ti Khoản 4 Điều 10 Ngh định s 84/2013/-CP.

a) y ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhim ch đo công b công khai trên Cng Thông tin đin t (Website) ca y ban nhân dân cp tnh, Website ca Sở Xây dng và đăng báo Đấu thầu (B Kế hoch và Đầu tư) ti thiu 3 kliên tục trước khi Sở Xây dng là quan đu mi phát hành h sơ mời thầu ít nht 10 ngày k t ngày thông báo ln đu các ni dung sau đây đ các nhà đầu tư có cơ s đăng ký tham gia làm Ch đu tư d án khu nhà phục v tái đnh cư, công trình nhà ở phc v tái định cư:

- Quy hoạch xây dng đô thị, điểm dân nông thôn t l1/2000;

- Đa điểm, ranh gii và din tích khu đt đ phát trin khu nhà phc vtái định cư, công trình nhà ở phc v tái định cư;

- Các loi nhà ở, h thống h tng k thut, h tng xã hi và công trình kiến trúc khác trong phạm vi d án; tiến đ thc hin d án;

- Các nguồn vốn thc hin d án (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách đa phương và các nguồn vn hp pháp khác theo quy định ca pháp luật);

- Các điều kin tham gia đấu thu la chn Ch đu tư d án phát triển khu nhà phc v tái đnh cư, công trình nhà ở phc v tái đnh theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này.

b) Trình t la chn Ch đầu tư d án khu nhà phc v tái định cư, công trình nhà phc v tái đnh được đầu tư bng vốn ngân sách Trung ương và đa phương trên đa bàn quy đnh ti Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghđịnh s 84/2013/-CP.

- Trưng hp trong thi hn tiếp nhận h sơ d thu ch có mt nhà đu tư đăng ký làm Ch đu tư d án khu nhà phc v tái đnh cư, công trình nhà ở phc v tái đnh thì thc hin như sau:

+ Trong thời hn 10 ngày làm việc k t khi nhn đ h sơ hp l ca nhà đu tư đó, S Xây dng có tch nhiệm báo cáo y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lp T chuyên gia có s tham gia ca đại din các Sở: Xây dựng (chtrì) và Tài nguyên và Môi trưng, Kế hoch và Đu tư, Tài chính, Kiến trúc - Quy hoạch (đối vi các tỉnh, thành ph Sở Kiến trúc - Quy hoch) đ xem xét, đánh giá h sơ năng lc ca nhà đầu tư.

+ Trưng hp nhà đu tư đ điều kiện đ làm Ch đầu tư theo quy đnh tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này thì trong thời gian 10 ngày làm việc kt khi thành lập T chuyên gia, S Xây dng có T trình kèm theo biên bản làm việc ca T chuyên gia báo cáo y ban nhân dân cp tnh quyết đnh Ch đầu tư dự án khu nhà ở phc v tái định cư, công trình nhà ở phc v tái định cư.

+ Trưng hp nhà đu tư không đ điều kiện đ làm Ch đu tư d án thì Sở Xây dng có văn bn thông báo đ nhà đu tư đó biết rõ lý do và báo cáo y ban nhân dân cp tỉnh xem xét, ch định nhà đầu tư khác làm Ch đu tư d án khu nhà ở phc v tái đnh cư, công trình nhà ở phc v tái định cư.

- Trưng hp trong thi hn tiếp nhận h sơ d thầu t hai nhà đu tư đăng ký làm Ch đu tư d án khu nhà phc v tái đnh cư, công trình nhà ở phc v tái đnh thì thc hin như sau:

+ Sở Xây dựng tch nhiệm công b công khai danh sách các nhà đu tư tham gia trên Website ca Sở Xây dng, thông báo cho nhà đu tư biết đ chun b h sơ d thu theo quy định và báo cáo y ban nhân dân cp tnh t chc đu thu la chọn Ch đu tư.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc k t khi hết thi hn nhn h sơ dthu. S Xây dựng lp t trình gi y ban nhân dân cp tỉnh v việc thành lp T chuyên gia la chn Ch đu tư, ban hành quy định c th v t chc đu thu và quy chế làm vic ca T chuyên gia.

+ Trong thi gian 10 ngày làm việc, y ban nhân dân cp tnh có quyết định thành lập T chuyên gia la chn Ch đu tư, ban hành cụ th v t chc đu thu và quy chế làm việc ca T chuyên gia. T chuyên gia s tham gia ca đi diện các Sở: Xây dng (ch trì) và Tài nguyên và Môi trưng, Kế hoch và Đầu tư, Tài chính, Kiến trúc - Quy hoạch (đi vi các tỉnh, thành ph có Sở Kiến trúc - Quy hoch) và Sở ban ngành khác có liên quan đến d án đxem xét đánh giá h sơ năng lực ca nhà đầu tư. T chuyên gia có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ th trên cơ s ni dung ca h sơ mời thu đxem xét, chấm điểm đối với từng h sơ d thầu theo quy định.

+ Trong thi hn 30 ngày làm việc, T chuyên gia có kết qu đánh giá và kết qu đu thu thông báo bng văn bn cho Sở Xây dng. S Xây dng Ttrình kèm theo kết qu đu thu ca T chuyên gia báo cáo Ch tịch y ban nhân dân cấp tnh quyết đnh la chn Ch đầu tư d án khu nhà phc v tái định cư, công trình nhà ở phc v tái định cư.

+ Thi hn t khi t chc đu thu đến khi quyết định la chn Ch đu tư d án khu nhà phc v tái định cư, công trình nhà ở phc v tái đnh ti đa là 60 ngày làm việc, kt ngày Sở Xây dựng tiếp nhận h sơ d thu.

+ Trong thi gian 5 ngày làm việc, k t ngày quyết định lựa chn Chđu tư, Sở Xây dựng tch nhiệm thông báo quyết định la chn Ch đầu tư và các nhà thu đã tham gia nhưng không được la chn làm Ch đu tư.

c) Trình tla chn Ch đầu tư d án khu nhà phục v tái đnh cư, công trình tái định phục v d án, công trình quan trng quc gia quy định ti Điểm a Khoản 4 Điều 10 Ngh định s 84/2013/-CP.

- Ch đu tư d án, công trình quan trng quc gia gi văn bn đngh y ban nhân dân cp tỉnh nơi có d án trình Thtưng Chính ph quyết định la chn Ch đu tư d án khu nhà ở phc v tái định cư, công trình tái định cư.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, k t ngày nhận được văn bn đ nghị ca Ch đu tư d án, công trình quan trng quc gia, y ban nhân dân cp tnh ch đo công b công khai thông tin d án tái định theo quy định tại Điểm a Khoản này.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, y ban nhân dân cp tnh quyết định thành lập T chuyên gia la chn Ch đu tư, ban hành cụ th v t chc và quy chế làm việc ca T chuyên gia. T chuyên gia s tham gia ca đi din các Sở: Xây dựng (ch trì) và Tài nguyên và Môi trưng, Kế hoch và Đu tư, Tài chính, Kiến trúc - Quy hoạch (đi với các tỉnh, thành ph Sở Kiến trúc

- Quy hoch) và Sở ban ngành khác có liên quan đến d án đ đánh giá h sơ năng lc ca nhà đu tư đăng ký tham gia theo quy định ti Điểm d Khoản 1 Điều này;

- Trong thời gian 20 ngày làm việc, T chuyên gia có kết qu đánh giá và Sở Xây dng làm văn bn báo cáo y ban nhân dân cp tnh kết qu đánh giá năng lc nhà đu tư ca T chuyên gia; y ban nhân dân cp tỉnh lp T trình đ xut la chọn Chđầu tư và 02 b h sơ năng lc ca Ch đầu tư dự án khu nhà phc v tái định cư, công trình tái đnh kèm theo quy định ti Điểm d Khoản 1 Điều này trình Th tưng Chính ph.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, k t ngày nhn đưc quyết đnh la chn Ch đu tư ca Th tưng Cnh phủ, y ban nhân dân cấp tnh có văn bn ch đạo Ch đu tư d án khu nhà phc v tái đnh cư, công trình nhà phc v tái định lập d án đu tư đ trình quan thẩm quyền thẩm định và phê duyt.

3. Đi vi d án khu nhà phc v tái định thc hiện theo hình thc hp đng BT quy định ti Điều 12 ca Ngh đnh s 84/2013/NĐ-CP thì y ban nhân dân cp tnh có th xem xét, la chn t chc, cá nhân có chc năng kinh doanh bt động sn, có đ năng lc tài chính theo quy định ca pháp luật v nhà ở và pháp luật vkinh doanh bt đng sản làm Nhà đầu tư thc hin d án này.

Điều 5. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư

Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng và các quy định cụ thể như sau:

1. Đối với dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Chủ đầu tư lập Tờ trình xin phê duyệt dự án và 10 bộ hồ sơ kèm theo quy định tại Khoản 4 Điều này để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nộp hồ sơ tại Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sở Xây dựng hoặc Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn để Chủ đầu tư bổ sung giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ một lần.

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng hoặc Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện chủ trì thẩm định và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác; đối với cấp tỉnh thì Sở Xây dựng lấy thêm ý kiến của Sở Kiến trúc - Quy hoạch (tại các tỉnh, thành phố có Sở Kiến trúc - Quy hoạch) và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án. Thời gian các cơ quan có liên quan trả lời ý kiến tối đa là 15 ngày đối với dự án nhóm A, nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng hoặc Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện. Sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định lập Tờ trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt dự án; thời gian thẩm định và phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư tối đa không vượt quá 45 ngày.

2. Đối với dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP thì Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư có văn bản và 10 bộ hồ sơ dự án kèm theo quy định tại Khoản 4 Điều này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời gian 20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ dự án của Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng: chủ trì lấy ý kiến của các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến dự án, tổng hợp ý kiến góp ý và yêu cầu Chủ đầu tư dự án tiếp thu điều chỉnh nội dung dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan góp ý về nội dung dự án.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan có văn bản góp ý về nội dung dự án. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng: tổng hợp, tiếp thu trên cơ sở các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan về nội dung dự án, yêu cầu Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập Tờ trình xin phê duyệt dự án và 10 bộ hồ sơ dự án hợp lệ kèm theo quy định tại Khoản 4 Điều này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt dự án.

3. Đối với dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn không phải bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư lập và quyết định phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về nhà ở và quy định của Thông tư này.

4. Nội dung hồ sơ dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư được lập bao gồm:

a) Phần thuyết minh của dự án:

- Tên dự án;

- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của dự án;

- Mục tiêu, hình thức đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; nhu cầu sử dụng đất; điều kiện tự nhiên của khu vực có dự án;

- Các giải pháp thực hiện: quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng đối với dự án; phương án phòng cháy, chữa cháy; các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; khả năng sử dụng hạ tầng xã hội đã có trong khu vực dự án;

- Nơi để xe công cộng và nơi để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án (gồm xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh, xe ô tô);

- Hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế, dịch vụ, thể thao, vui chơi, giải trí, công viên), trừ trường hợp khu vực của dự án đã có công trình hạ tầng xã hội;

- Số lượng và tỷ lệ các loại nhà ở (bao gồm nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư), tổng diện tích sàn nhà ở; phương án tiêu thụ sản phẩm (số lượng nhà ở bán, cho thuê); số lượng nền đất ở được đầu tư hạ tầng kỹ thuật;

- Các đề xuất về cơ chế áp dụng đối với dự án (về sử dụng đất, tài chính và các cơ chế khác);

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án (tiến độ theo từng giai đoạn) và hình thức quản lý dự án;

- Tổng mức đầu tư, nguồn vốn, hình thức huy động vốn, khả năng hoàn trả vốn, khả năng thu hồi vốn;

- Về việc Nhà nước đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án;

- Phương án tổ chức quản lý vận hành dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình tái định cư (mô hình tổ chức, hình thức quản lý vận hành, các loại phí dịch vụ).

b) Phần thiết kế cơ sở của dự án:

- Phần thuyết minh của thiết kế cơ sở: giới thiệu tóm tắt về địa điểm dự án; hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; phương án phòng cháy, chữa cháy;

- Phần bản vẽ thiết kế cơ sở: bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ mặt bằng và các giải pháp kết cấu chịu lực chính của các công trình; bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Trong đó, thiết kế kiến trúc nhà ở phục vụ tái định cư phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, phù hợp văn hóa, phong tục tập quán theo vùng, miền, điều kiện địa hình tự nhiên, vị trí, quy mô dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư.

c) Bản sao quyết định phê duyệt và các bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

d) Bản sao văn bản giao Chủ đầu tư dự án do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 6. Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để bố trí tái định cư

1. Trình tự mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư

a) Căn cứ kế hoạch phân bổ và tiến độ cung cấp tới từng dự án nhà ở tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư (sau đây gọi tắt là Bên mua nhà) lập phương án mua nhà ở thương mại, trong đó nêu rõ: vị trí, địa điểm, số lượng và chủng loại căn hộ, diện tích sàn mỗi căn hộ, kể cả phần diện tích sử dụng chung của nhà chung cư (trong trường hợp mua toàn bộ căn hộ nhà chung cư đó để bố trí tái định cư); số lượng, diện tích từng nền đất ở có công trình hạ tầng kỹ thuật đã nghiệm thu; dự kiến giá mua nhà ở (trường hợp mua căn hộ chung cư thương mại thì trong giá mua phải bao gồm 2% kinh phí bảo trì theo quy định), dự kiến giá trị chuyển nhượng nền đất ở có hạ tầng kỹ thuật và tiến độ bàn giao nhà ở, đất ở tái định cư, báo cáo Sở Xây dựng.

b) Bên mua ra thông báo chào mua căn hộ thương mại, nền đất ở có công trình hạ tầng kỹ thuật (sau đây gọi tắt là nhà ở thương mại) đã nghiệm thu để bố trí tái định cư và thời gian thực hiện việc mua nhà ở, đất ở trên báo ngày của tỉnh, thành phố trong 03 số báo liên tục; chi phí này được tính vào kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Bên mua nhà thỏa thuận giá mua nhà ở thương mại với các tổ chức có nhà, đất cần bán, chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là Bên bán nhà) theo nguyên tắc quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 của Nghị định 84/2013/NĐ-CP (trong giá mua nhà ở thương mại, tỷ lệ % lợi nhuận định mức được tính trên giá trị đầu tư xây dựng nhà ở thương mại), gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng tổ chức thẩm định phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư kèm theo hồ sơ trình thẩm định quy định tại Điểm đ khoản này.

d) Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bên mua nhà, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định phương án và xác định giá mua nhà ở thương mại bố trí tái định cư nêu tại Điểm a, Điểm c Khoản này (chi phí này được tính vào kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

đ) Hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Văn bản của Bên mua nhà đề nghị Sở Xây dựng thẩm định phương án và giá mua nhà ở thương mại;

- Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy tờ sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được phê duyệt;

- Bản vẽ, thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công; tổng dự toán đã được thẩm tra; các hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị của nhà ở; quyết toán các hạng mục của nhà ở thương mại và các tài liệu có liên quan(do Bên bán nhà cung cấp);

- Văn bản thỏa thuận bán nhà ở thương mại của Bên bán nhà.

2. Thủ tục mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư

a) Bên bán nhà cấp cho Bên mua nhà các hồ sơ pháp lý liên quan bao gồm: quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, giấy tờ sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trên đất ở; các hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và văn bản thỏa thuận bán nhà ở thương mại, chuyển nhượng nền đất có hạ tầng kỹ thuật.

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư tiến hành ký kết hợp đồng mua nhà ở thương mại với tổ chức, cá nhân có nhà, đất cần chuyển nhượng. Trường hợp mua căn hộ chung cư thương mại để bố trí tái định cư thì thực hiện ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 của Thông tư này.

c) Trường hợp mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư thì không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

3. Trường hợp Chủ đầu tư dự án công trình có nhu cầu tái định cư trực tiếp mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và thực hiện phương thức thanh toán tiền mua nhà ở thương mại và bàn giao nhà ở theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Điều 7. Phương thức thanh toán tiền mua nhà ở thương mại bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bàn giao nhà ở để bố trí tái định cư

1. Phương thức thanh toán tiền mua và bàn giao nhà ở thương mại đã hoàn thiện để bố trí tái định cư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp Bên mua nhà ở thương mại là Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư

- Căn cứ phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư được phê duyệt, Bên mua nhà ký kết hợp đồng mua nhà ở thương mại với Bên bán nhà;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng vốn ngân sách địa phương mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư theo đề nghị bằng văn bản của Bên mua nhà.

- Bên mua nhà ở thương mại có trách nhiệm trả số tiền bằng 95% giá trị hợp đồng cho Bên bán nhà trước khi nhận bàn giao nhà ở thương mại bố trí tái định cư.

- Bên mua nhà trả cho Bên bán nhà 5% giá trị hợp đồng còn lại sau khi hộ gia đình, cá nhân tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Bên mua nhà có trách nhiệm ký hợp đồng bán nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình, cá nhân, thực hiện việc thanh toán, quyết toán tiền bán nhà với từng hộ gia đình, cá nhân, thu hồi tiền bán nhà ở tái định cư trả lại ngân sách địa phương đã ứng mua nhà ở thương mại.

b) Trường hợp Bên mua nhà là Chủ đầu tư dự án có nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư trực tiếp mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư thì thực hiện như sau:

- Bên mua ký hợp đồng mua nhà ở thương mại với Bên bán nhà và có trách nhiệm chi trả 95% giá trị hợp đồng mua nhà ở thương mại trước khi nhận bàn giao nhà ở để bố trí tái định cư.

- Bên mua nhà trả cho Bên bán nhà 5% giá trị hợp đồng còn lại sau khi hộ gia đình, cá nhân tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Bên mua nhà có trách nhiệm ký hợp đồng bán nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình, cá nhân, thực hiện việc thanh toán, quyết toán tiền bán nhà với từng hộ gia đình, cá nhân.

2. Phương thức thanh toán tiền mua căn hộ chung cư thương mại trong dự án nhà ở mà bên bán nhà mới có thiết kế nhà ở được duyệt và tối thiểu đã xây dựng và nghiệm thu xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở được thực hiện như sau:

a) Căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án có nhu cầu tái định cư, phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư đã được phê duyệt, Bên mua nhà ký hợp đồng mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư;

b) Sau khi ký hợp đồng mua nhà ở thương mại theo phương án và giá mua nhà ở được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bên mua nhà có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho tạm ứng tối đa 20% giá trị hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho Bên bán nhà;

c) Sau khi nhà ở thương mại được xây dựng xong phần thô đến mái nhà, Bên mua nhà thanh toán cho Bên bán nhà đợt 1 là 50% giá trị hợp đồng, đồng thời làm các thủ tục để hoàn ứng 20% giá trị hợp đồng cho Bên bán nhà;

d) Sau khi Bên bán nhà bàn giao cho Bên mua nhà ở thương mại được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, chậm nhất là 30 ngày, Bên mua nhà thanh toán tiếp đợt 2 với tổng số tiền thanh toán cả 02 (hai) đợt là 95% giá trị hợp đồng;

đ) Ngay sau khi hộ gia đình, cá nhân tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Bên mua nhà phải thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng còn lại cho Bên bán nhà.

3. Trách nhiệm của Bên bán nhà sau khi bàn giao nhà ở thương mại cho Bên mua nhà để bố trí tái định cư:

a) Bên bán nhà có trách nhiệm bảo hành các căn hộ chung cư thương mại, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đất ở tái định cư (nếu có) theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở; mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để gửi 2% kinh phí bảo trì và bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư khi Ban quản trị được bầu để quản lý kinh phí bảo trì này.

b) Trường hợp mua toàn bộ các căn hộ trong nhà chung cư thương mại để bố trí tái định cư, Bên bán nhà có trách nhiệm bàn giao phần diện tích sử dụng chung trong nhà chung cư cho đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

c) Bên bán nhà có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng của địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng hộ gia đình, cá nhân tái định cư.

Chương III

QUẢN LÝ BÁN, CHO THUÊ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 8. Đối tượng, giá bán và phương thức bán nhà ở phục vụ tái định cư

1. Đối tượng, giá bán và phương thức bán nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP.

2. Việc bán nhà ở phục vụ tái định cư giữa Chủ đầu tư khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư với hộ gia đình, cá nhân tái định cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 của Thông tư này.

Điều 9. Hộ gia đình, cá nhân tái định cư mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tái định cư nêu tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP không có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở phục vụ tái định cư mà có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì thực hiện theo quy định như sau:

1. Căn cứ phương án tái định cư đã được phê duyệt, các hộ gia đình, cá nhân tái định cư có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp đơn (trong đó đề xuất lựa chọn vị trí dự án nhà ở xã hội) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú xem xét, giải quyết.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân tái định cư có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, gửi văn bản và danh sách kèm theo đến Sở Xây dựng.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát, lập Tờ trình đề xuất danh sách các hộ gia đình, cá nhân được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định danh sách các hộ gia đình, cá nhân tái định cư được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về quản lý nhà ở xã hội.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi các hộ gia đình, cá nhân cư trú triển khai thực hiện quyết định nêu trên. Sở Xây dựng có văn bản đề nghị các Chủ đầu tư dự án phát triển nhà xã hội trên địa bàn về việc bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân trong danh sách được phê duyệt. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư trong danh sách được phê duyệt liên hệ với các Chủ đầu tư dự án phát triển nhà xã hội để được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều 10. Việc cho thuê và giá cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư

1. Việc cho thuê nhà phc v tái đnh thc hin theo quy định ti Nghđịnh s 84/2013/-CP và phi thông qua Hợp đồng theo mẫu quy đnh tại Phlục s 06 ban hành kèm theo Thông tư này. Bên thuê nhà phải s dng đúng mục đích, không đưc chuyển nhưng, chuyển đi hoc cho thuê li.

2. Giá cho thuê nhà phục v tái định phải đảm bảo tính đ các chi phí đ thu hi vn đầu tư xây dng, k cả lãi vay (nếu có), chi phí bảo trì, qun lý vn hành, lợi nhun định mc 10%, thuế VAT theo quy định ca pháp luật vthuế giá tr gia tăng và được xác định như sau:

a) Trưng hp nhà phc v tái đnh được đu tư xây dựng bng vốn ngân sách nhà nước để cho thuê:

Gt= - x K x (1+ P) x L x (1+VAT)

Trong đó:

- Gt: Là giá cho thuê 1m2 s dng căn h trong 1 tháng (đồng/m2/tháng).

- Vđ: Là chi phí đầu tư xây dng đưc phân b hàng năm theo nguyên tắc bo toàn vn (đng/năm).

Công thức xác định Vđ:

Vđ= 

+ Tđ: Là tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đồng). Trường hợp các công trình nhà ở chưa được quyết toán thì Tđ là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư trong tổng mức đầu tư được duyệt (đồng).

+ r: Là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định (%/năm).

+ n: Là số năm thu hồi vốn phụ thuộc điều kiện cụ thể của từng dự án và người có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhưng tối thiểu là 20 năm.

- Ql: Là chi phí qun lý vn hành nhà ở hàng năm (đồng/năm).

- Bt: Là chi phí bảo trì nhà ở phc vtái đnh cư nh quân năm (đồng/năm).

- Tdv: Là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ trong khu nhà ở trong năm như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu khác (đồng/năm).

- S: Là tổng din tích s dụng các căn h cho thuê ca d án (m2).

- K: Là hs phân b theo tng cao trên nguyên tắc bo toàn vốn theo công thc sau:

Theo đó:

+ Ki: Là hệ số tầng thứ i;

+ Si: Là din tích s dụng ca các căn h cho thuê tng th i;

+ m: Là s tng cho thuê.

- L: Là h s v trí ca d án, được xác định căn cứ vào v trí thun lợi ca d án do y ban nhân dân cp tnh quyết định cho phù hp vi điều kiện thc tế.

- P: Là li nhun đnh mc ca đơn v quản lý vận hành nhà phục v tái định cư.

- VAT: Tính theo quy định ca pháp luật vthuế giá trị gia tăng.

- Số 12: Là s tháng tính trong 01 năm.

b) Trưng hợp nhà phc v tái đnh được đầu tư xây dng bng vn ngân sách nhà nước đ bán mt phần căn h tái định và mt phần b trí cho thuê:

Gt=  x (1+ P) x L x (1+VAT)

Trong đó:

- Gt: Là giá cho thuê 1m2 s dng căn h trong 1 tháng (đồng/m2/tháng).

- Vđ: Là tổng chi phí đu tư xây dng ca công trình nhà phc v tái định được phân b hàng năm theo nguyên tắc bo toàn vn (đồng/năm).

Công thức xác định Vđ:

Theo đó:

Vđ =

+ Tđ: Là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư (giá trị trước thuế) theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đồng). Trường hợp các công trình nhà ở chưa được quyết toán thì Tđ là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư trong tổng mức đầu tư được duyệt (đồng).

+ S1: Là tổng diện tích sử dụng các căn hộ tái định cư cho thuê của dự án (m2).

+ S2: Là tổng diện tích các căn hộ bán để bố trí tái định cư của dự án (m2).

+ r: Là lãi suất bảo toàn vốn đu tư (tính theo năm) do người thẩm quyền quyết đnh đầu tư quyết định (%/năm).

+ n: Là s năm thu hi vn ph thuc điều kiện c th ca tng d án và ngưi có thẩm quyền quyết định đu tư, nhưng ti thiểu là 20 năm;

- Ql: Là chi phí qun lý vn hành nhà ở hàng năm (đồng/năm).

- GKD: Là giá trị ca các căn h tái đnh được bán (giá tr trưc thuế).

- Bt: Là chi phí bo trì nhà ở phc vtái định cư nh quân năm (đồng/năm).

- Tdv: Là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở trong năm như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu khác (đồng/năm).

- L: Là hs v trí ca d án, đưc xác đnh căn cứ vào v trí thun lợi ca d án do y ban nhân dân cp tnh quyết định cho phù hp vi điều kiện thc tế.

- P: Là li nhuận định mc ca đơn v qun lý vn hành nhà phc v tái định cư.

- VAT: Tính theo quy định ca pháp luật vthuế giá trị gia tăng.

- 12: Là s tháng tính trong 01 năm.

c) Trưng hp mua căn h chung thương mại đb trí tái đnh cư:

Gt=  x (1+ P) x L x (1+VAT)

Trong đó:

- Gt: Là giá cho thuê 1m2 s dng căn h trong 1 tháng (đồng/m2/tháng).

- Vm: Là chi phí mua căn h chung thương mại đã 2% kinh phí bo trì, được phân b hàng năm (đng/năm).

- Ql: Là chi phí qun lý vn hành hàng năm (đồng/năm).

- Tdv: Là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ trong khu nhà ở trong năm như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu khác (đồng/năm).

- S: Là tổng diện tích sử dụng các căn hộ cho thuê của dự án (m2).

- L: Là h s v t ca d án, được xác đnh căn cứ vào v t thuận lợi ca d án do y ban nhân dân cp tỉnh quyết định phù hp với điều kin thc tế.

- P: Là li nhun đnh mc ca đơn v quản lý vận hành nhà phục v tái định cư.

- VAT: Tính theo quy định ca pháp luật vthuế giá trị gia tăng.

- Số 12: Là s tháng tính trong 01 năm.

Điều 11. Quy định quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư

1. Nguyên tắc chung

a) Quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư là chung cư thực hiện theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

b) Quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi, tự trang trải, công khai, minh bạch.

c) Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư được hưởng các chế độ như đối với dịch vụ công ích trong hoạt động cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước mà trong đó có diện tích không phải nhà ở (bao gồm: chỗ để xe ô tô tại tầng hầm hoặc tại phần diện tích khác trong, ngoài nhà ở phục vụ tái định cư; diện tích kinh doanh, dịch vụ được quy định trong dự án nhà ở phục vụ tái định cư đã được phê duyệt) và giá trị phần diện tích này không được phân bổ vào giá mua các căn hộ tái định cư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý như sau:

a) Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với phần diện tích không phải nhà ở quy định tại Khoản này và quản lý phần diện tích này theo quy định của pháp luật về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời thực hiện quyền và trách nhiệm như các chủ sở hữu và người sử dụng khác trong nhà chung cư.

b) Giao cơ quan quản lý nhà ở địa phương quyết định lựa chọn doanh nghiệp nhà nước có chức năng và năng lực chuyên môn trên địa bàn (nếu có) hoặc ký hợp đồng thuê đơn vị có năng lực chuyên môn để thực hiện quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư trong đó có phần diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước nêu tại Khoản này.

3. Quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước kể cả trường hợp mua nhà ở thương mại trong nhà chung cư để bố trí tái định cư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư và quy định của Thông tư này. Khuyến khích Chủ đầu tư dự án nhà ở phục vụ tái định cư ưu tiên hộ gia đình, cá nhân tái định cư (nếu có nhu cầu) được khai thác phần diện tích kinh doanh, dịch vụ thông qua đấu giá theo nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm tạo công việc cho các hộ gia đình, cá nhân đó.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Quy định về việc chuyển tiếp

1. Đối với dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư phục vụ dự án quan trọng quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định phê duyệt dự án kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quyết định phê duyệt dự án hoặc trường hợp đã phê duyệt dự án nhưng Chủ đầu tư có đề nghị thay đổi nội dung dự án kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

3. Đối với các dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng mà vẫn trong thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư phải có trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trường hợp nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư đang áp dụng hình thức quản lý vận hành khác với quy định của Thông tư này nhưng vẫn đảm bảo quản lý có hiệu quả thì tiếp tục áp dụng hình thức quản lý đó. Tuy nhiên, phải có kế hoạch chuyển đổi sang mô hình quản lý vận hành theo các nguyên tắc quy định của Thông tư này trong thời gian không quá 18 tháng đối với nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước và không quá 24 tháng đối với nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

5. Quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư

a) Trường hợp khi mua căn hộ tái định cư mà trong giá bán chưa có 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chủ sở hữu căn hộ chung cư đó có trách nhiệm đóng góp kinh phí khi phát sinh công tác bảo trì và kinh phí này được phân bổ theo tỷ lệ diện tích căn hộ thuộc sở hữu của mình.

b) Đối với nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà trong giá bán nhà ở phục vụ tái định cư đã có 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thì Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư phải có trách nhiệm trích 2% kinh phí bảo trì trong giá bán, lập tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để gửi kinh phí bảo trì và bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì cho Ban quản trị khi Ban quản trị được bầu; phối hợp với Ban quản trị quản lý kinh phí bảo trì theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu về nhà ở phục vụ tái định cư; chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư hàng năm và 5 năm trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư này.

2. Lựa chọn Chủ đầu tư, Nhà đầu tư BT, quyết định phê duyệt các dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư, phê duyệt phương án mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư theo thẩm quyền; quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư là nhà chung cư trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và quy định của Thông tư này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, chủ trì tổ chức thẩm định kế hoạch và kết quả lựa chọn Nhà đầu tư BT thực hiện dự án nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức hợp đồng BT thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Xây dựng trình tự, thủ tục, mua bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư; tổ chức thẩm định dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư, thẩm định phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc mua bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư, mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư; xử phạt vi phạm hành chính hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phát triển và quản lý nhà ở, công sở;

d) Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thông tư này theo định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Xây dựng.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông tư này; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp vi tình hình thc tế.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2014

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Nội Chính TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, PC, Cục QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trn Nam

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 07/2014/TT-BXD

Hanoi, May 20, 2014

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF CONTENTS OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 84/2013/ND-CP OF JULY 25, 2013, PROVIDING THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF RESETTLEMENT HOUSES (*)

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2013/ND-CP of June 25, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No.84/2013/ND-CP of July 25, 2013, providing the development and management of resettlement houses;

Pursuant to the Government’s Decree No. 34/2013/ND-CP of April 22, 2013, on the use management of state-owned houses;

Pursuant to the Government’s Decree No. 188/2013/ND-CP of November 20, 2013, on the development and management of social houses;

At the proposal of the Director of the Housing and Real Estate Market Management Department;

The Minister of Construction promulgates the Circular guiding a number of contents of the Government’s Decree No. 84/2013/ND-CP of July 25, 2013, providing the development and management of resettlement houses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides a number of contents of the Government’s Decree No.84/2013/ND-CP of July 25, 2013, providing the development and management of resettlement houses (below referred to as Decree No. 84/2013/ND-CP), including plans on housing development to serve resettlement; management of investment in construction of houses to serve resettlement and purchase of commercial houses for resettlement; management of the sale and lease of houses to serve resettlement; and management of operation of houses to serve resettlement.

Article 2. Subjects of application

1. Households and individuals to be relocated upon land recovery by the State for implementation of projects on construction of works for national defense or security purposes, national interests or public interests under approved master plans or plans.

2. Organizations and individuals involved in the development and management of houses to serve resettlement.

3. Agencies performing the state management of houses at all levels.

Chapter II

PLANS FOR DEVELOPMENT OF HOUSES TO SERVE RESETTLEMENT, MANAGEMENT OF INVESTMENT IN CONSTRUCTION OF HOUSES TO SERVE RESETTLEMENT AND PURCHASE OF COMMERCIAL HOUSES FOR RESETTLEMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Plans for development of houses to serve resettlement shall be formulated and approved according to the following order:

1. Investors of projects prescribed in Clauses 5, 6 and 7, Article 3 of Decree No.84/2013/ND-CP shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ground Clearance Compensation Councils of the People’s Committees of urban districts, rural districts, provincial towns or provincial cities (below referred to as district-level People’s Committees) and the People’s Committees of communes, wards or townships (below referred to as commune- level People’s Committees) of the localities where the projects are located, in conducting sociological investigations and surveys of the demands of households and individuals in the ground clearance areas, identifying the resettlement demands of to-be-relocated households and individuals, (such as locations, types of houses to serve resettlement; quantity of houses and areas of houses and residential land with constructed technical infrastructure, which are commercially purchased for resettlement; total investment capital; projected schedule of arrangement of houses and residential land for resettlement), according to the forms provided in Appendix No. 01 to this Circular and report them to district- level People’s Committees. For a project involving two district-level units or more, the investor shall report on the demand for houses to serve resettlement to each district.

2. District-level People’s Committees shall direct the formulation and approval of plans on compensation, support and resettlement and summarize the demands for houses to serve resettlement in their respective localities and report to the provincial-level Departments of Construction on these demands for houses to serve resettlement to be invested from every funding source (including: locations, types of houses to serve resettlement; quantity and areas of houses, residential land with constructed technical infrastructure, which are commercially purchased for resettlement; total investment fund from the central budget, local budget and other funding sources; projected schedule for arrangement of resettlement houses and land), made according to the form provided in Appendix No. 02 to this Circular.

3. Provincial-level Departments of Construction shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the related provincial-level Departments, committees and sectors in, formulating annual and five-year plans for housing development to serve resettlement and submit them to the People’s Committees of provinces or centrally run cities (below referred to as provincial-level People’s Committees), with the following main contents:

a/ Forecast of the numbers of households and individuals to be resettled annually and in 5 subsequent years;

b/ The total number of apartments, total flooring space and size, space structure of condominium apartments (projected for investment construction, purchase of commercial houses for resettlement), quantity and residential ground floor with technical infrastructure to be developed annually and in 5 subsequent years;

c/ Identification of areas, locations and total land areas reserved for housing development to serve resettlement, including land funds reserved for exchange for investors participating in project implementation under Build-Transfer contracts (BT contracts) for construction of houses to serve resettlement;

d/ Lists of resettlement quarter projects, resettlement housing projects; projects on commercial houses with apartments to be tentatively purchased for annual and five-year resettlement; schedule for supply of resettlement houses of each project;

dd/ Investment capital demand, investment capital sources (central budget, local budget, capital mobilized from different economic sectors and other lawful sources as prescribed by law);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ Other contents related to housing development to serve resettlement.

4. Provincial-level People’s Committees shall base themselves on their respective approved socio-economic development plans, land use master plans and plans, construction master plans and housing development programs to consider and approve annual and five- year plans for housing development to serve resettlement and publicize plans on housing development to serve resettlement and concurrently send reports to the Ministry of Construction, made according to the form provided in Appendix No. 03 to this Circular, before October 31 of the year preceding the plan year.

Article 4. Order of selecting investors for resettlement quarter and resettlement housing projects

1. The selection of investors for resettlement quarter and resettlement housing projects must comply with Decree NO.84/2013/ND-CP and shall be carried out on the following bases:

a/ The resettlement house development plans already approved by provincial-level People’s Committees;

b/ The scale of resettlement quarter and resettlement housing projects;

c/ The selected investors prescribed at Points a and b, Clause 1, Article 10 of Decree No.84/2013/ND-CP must fully satisfy the conditions on legal person status and professional capability as prescribed by the laws on construction investment and housing and real estate dealing;

d/ The selected investors prescribed at Point c, Clause 1, Article 10 of Decree No.84/2013/ND-CP must, apart from the conditions prescribed at Point c of this Clause, be financially capable for construction investment and real estate dealing.

2. The order of, and procedures for, selection of investors for resettlement quarter and resettlement house projects funded by the state budget must comply with Clause 4, Article 10 of Decree No.84/2013/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The urban center and rural residential area construction master plan of the 1:2000 scale;

- The locations, boundaries and areas of the land areas reserved for housing development to serve resettlement;

- Types of houses, systems of technical infrastructure, social infrastructure and other architectural works in the project areas; project implementation schedule;

- Capital sources for project implementation (central budget, local budget and other lawful funding sources as prescribed by law);

- Conditions for participation in bidding for selection of resettlement quarter or resettlement housing project investors as prescribed at Points c and d, Clause 1 of this Article.

b/ The order of selecting investors for resettlement quarter or resettlement housing projects funded with the central and local budgets in localities as prescribed at Point b, Clause 4, Article 10 of Decree No. 84/2013/ND-CP

- If in the bid-receiving duration only one investor registers to be the resettlement quarter or resettlement housing project investor, the order is as follows:

+ Within 10 working days after receiving a valid dossier of that investor, the provincial- level Department of Construction shall report it to the provincial-level People’s Committee for decision to form an experts’ team composed of representatives of the provincial-level Department of Construction (focal point) and the provincial-level Departments of Natural Resources and Environment, Planning and Investment, Finance, Architecture and Planning (for provinces or cities with the Architecture and Planning Departments) to consider and assess the capability dossier of the investor.

+ If the investor satisfies the conditions to act as investor as prescribed at Points c and d, Clause 1 of this Article, within 10 working days after the formation of the experts’ team, the provincial-level Department of Construction shall submit a report enclosed with the minutes of the meeting of the experts’ team to the provincial-level People’s Committee for decision on the resettlement quarter or resettlement housing project investor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If in the bid-receiving duration two or more investors register to be the resettlement area or resettlement housing project investor, the order is as follows:

+ The provincial-level Department of Construction shall publicize the list of participating investors on its website and notify the investors thereof for preparation of bids as required and report it to the provincial-level People’s Committee for organization of bidding to select investors.

+ Within 10 working days after the expiration of the bid-receiving time limit, the provincial-level Department of Construction shall send a report to the provincial-level People’s Committee on the formation of the experts’ team for selection of investors and issue specific regulations on organization of bidding and the working regulation of the experts’ team.

+ Within 10 working days, the provincial-level People’s Committee shall issue the decision to form the experts’ team for selection of investors, issue specific regulations on organization of bidding and the working regulation of the experts’ team. The experts’ team shall be composed of representatives of the provincial-level Departments of: Construction (as focal point), Natural Resources and Environment, Planning and Investment, Finance, Architecture- Planning (for provinces or cities with the Architecture-Planning Department) and other departments, committees and sectors involved in the project to consider and assess the capability dossiers of the investors. The experts’ team shall develop assessment criteria and specific score scales based on the contents of bidding dossiers to consider and mark every bid according to regulations.

+ Within 30 working days, the experts’ team shall notify in writing the assessment results and bidding results to the provincial-level Department of Construction, which shall send a report, enclosed with the report on bidding results, of the expert’s team to the provincial- level People’s Committee chairperson for decision on selection of the resettlement quarter or resettlement housing project investor.

+ The duration from the organization of the bidding to the issuance of the decision on selection of resettlement quarter or resettlement housing project investor must not exceed 60 working days after the provincial-level Department of Construction receives bids.

+ Within 5 working days after the issuance of the investor selection decision, the provincial-level Department of Construction shall notify the decision to the selected investor and the bidders who are not selected.

c/ The order of selecting investors for resettlement quarter or resettlement housing projects to serve important national projects or works prescribed at Point a, Clause 4, Article 10 of Decree No. 84/2013/ND-CP

- The important national project or work investor shall send a written request to the provincial-level People’s Committee of the locality where the project is located, for submission to the Prime Minister to decide on the selection of resettlement quarter or resettlement housing project investors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Within 10 working days, the provincial-level People’s Committee shall issue a decision to form the experts’ team for investor selection, issue specific regulations on organization of bidding and the working regulation of the experts’ team, which shall be composed of representatives of the provincial-level Departments of Construction (as focal point), Natural Resources and Environment, Planning and Investment, Finance, Architecture-Planning (for provinces or cities with the Architecture- Planning Departments) and other departments, committees and sectors involved in the project to assess the capability dossier of the registered participating investor as prescribed at Point d, Clause 1 of this Article;

- Within 20 working days, the experts’ team shall give the assessment results and the provincial-level Department of Construction shall send a report to the provincial-level People’s Committee, enclosed with assessment of the experts’ team of the investors’ capabilities; the provincial-level People’s Committee shall send a written proposal on investor selection, enclosed with two sets of dossiers on investors’ capabilities as prescribed at Point d, Clause 1 of this Article, to the Prime Minister;

- Within 10 working days after receiving the investor selection decision of the Prime Minister, the provincial-level People’s Committee shall direct in writing the resettlement area or resettlement housing project investor to formulate an investment project to be submitted to competent agencies for appraisal and approval.

3. For resettlement quarter projects implemented under BT contracts prescribed in Article 12 of Decree No. 84/2013/ND-CP, provincial-level People’s Committees may consider and select organizations or individuals with the real estate dealing function and full financial capability as prescribed by the laws on housing and real estate dealing to be investors of these projects.

Article 5. Order of formulating, appraising and approving resettlement quarter or resettlement housing projects

The order of formulating, appraising and approving resettlement quarter or resettlement housing projects must comply with the laws on housing and construction and the following specific provisions:

1. For resettlement quarter or resettlement housing projects financed with state budget capital, except the cases prescribed in Clause 2 of this Article, investors shall make written requests for project approval enclosed with 10 sets of dossiers prescribed in Clause 4 of this Article and submit them to competent agencies for appraisal and approval.

Investors shall submit dossiers to provincial-level Departments of Construction, for projects falling under the approval competence of provincial-level People’s Committees; or to district-level Housing Management Sections, for projects falling under the approval competence of district-level People’s Committees.

Provincial-level Departments of Constructions or district-level Housing Management Sections shall examine and receive the dossiers if all conditions are met and issue dossier receipts, make appointments for return of the results; if the dossiers fail to meet the conditions, they shall guide the investors to supplement papers and complete the dossiers at a time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For resettlement quarter or resettlement housing projects to serve important national projects or works prescribed at Point b, Clause 2, Article 11 of Decree No. 84/2013/ND-CP, resettlement quarter or resettlement housing project investors shall submit documents enclosed with 10 sets of project dossiers as prescribed in Clause 4 of this Article to the provincial-level People’s Committees.

Within 20 days after receiving project dossiers of investors, provincial-level People’s Committees shall assign provincial-level Departments of Construction to gather comments of related departments, committees, sectors and district-level People’s Committees on the projects, summarize the comments and request the project investors to assimilate them and adjust the project contents, then report such to provincial-level People’s Committees.

The provincial-level People’s Committees of localities where resettlement quarter or resettlement housing projects are located shall send written requests to the Ministry of Construction and related ministries and sectors for comment on the project contents.

Within 20 working days after receiving written requests of the provincial-level People’s Committees, the Ministry of Construction and related ministries and sectors shall give their written comments on the project contents. The provincial-level People’s Committees shall assign the provincial-level Departments of Construction to summarize and assimilate the comments of the Ministry of Construction and related ministries and sectors on the project contents and request the resettlement quarter or resettlement housing project investors to adjust the project dossiers and report thereon to the provincial-level People’s Committees.

The provincial-level People’s Committees shall submit reports asking for project approval, enclosed with 10 sets of valid project dossiers prescribed in Clause 4 of this Article, to the Prime Minister for consideration and decision to approve the projects.

3. For resettlement quarter or resettlement housing projects not funded by state budget capital, the investors shall formulate and decide to approve the projects in accordance with the laws on construction investment and housing and this Circular.

4. Contents of a dossier on a resettlement quarter or resettlement housing project cover:

a/ The Part on project explanation:

- The project name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The investment objectives and form; the construction location; the project size; land use demand; the natural conditions of the area where the project is located;

- Implementation solutions: construction standards and norms applicable to the project; fire prevention and fighting plans; solutions to technical infrastructure and their connection to the common technical infrastructure of the area; possibility to use the existing social infrastructure in the project area;

- Public car parks and parking lots for households and individuals living in the project area (including parking lots for bicycles, vehicles for the disabled, motorized two-wheelers and cars);

- Social infrastructure system (kindergartens, schools, health stations, services, sports, entertainment and recreation and public parks), unless social infrastructure facilities are already available in the project area;

- The quantity and ratio of houses (including separate houses and condominium apartments), total flooring space of houses; product sale plan (quantity of houses to be sold or leased); quantity of residential land lots with constructed technical infrastructure;

- Proposals on mechanisms applicable to the project (regarding land use, finance and other mechanisms);

- Project implementation time and schedule (phrased schedule) and form of project management;

- The total investment amount, funding sources, forms of capital raising, capability to reimburse and recover capital;

- The State’s investment in the construction of technical infrastructure outside the project area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Part on the project’s base design:

- The base design explanation: brief introduction of the project location; the project’s technical infrastructure system and its connection to the common technical infrastructure system in the area; fire prevention and fighting plan;

- The base-design drawings: the whole project ground plan drawing, cross-section drawings, ground drawing and solutions to major force-bearing structures of the work; drawing on the project’s technical infrastructure system connected to the common technical infrastructure in the area. The architectural designs of resettlement houses must comply with the construction planning and conform to local culture, customs and practices, natural topographical conditions, the location and scale of the project.

c/ Copies of the approval decision and detailed planning drawings of the 1:500 scale already approved by competent agencies; if the detailed planning drawing of the 1:500 scale is not required, a copy of the whole ground drawing approved by the competent planning office in accordance with the law on planning is required;

d/ A copy of the document on handover of the project to the investor, issued by a competent agency.

Article 6. Order of, and procedures for, purchase of commercial houses with state budget capital for resettlement

1. The order of purchasing commercial houses for resettlement

a/ Based on the approved distribution plan and supply schedule for each resettlement housing project, the resettlement quarter or resettlement housing investor (below referred to as the house purchaser) shall make a plan on purchase of commercial houses, clearly stating the position, location, quantity and type of apartments, the floor area of each apartment, including the common-use area of the condominium (in case of purchase of all apartments of that condominium for resettlement); the quantity and area of each residential land lot with technical infrastructure already tested and accepted; projected house purchase prices (in case of buying commercial condominium apartments, the purchase price must include 2% maintenance fund as prescribed), projected prices of residential land lots with constructed technical infrastructure and schedule of handover of resettlement houses or residential land, and report it to the provincial-level Department of Construction;

b/ The house purchaser shall publish notices of purchase offer of commercial apartments and residential land lots with tested and accepted technical infrastructure (below referred to as commercial houses for short) for resettlement and the time for purchase of houses and land lots on a daily paper of the province or centrally run city for three consecutive issues. This expense shall be included in the compensation, support and resettlement fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Within 30 working days after receiving a written request of the house purchaser, the provincial-level Department of Construction shall coordinate with the provincial-level Department of Finance and related agencies in appraising or hiring licensed consulting organizations to appraise the plan for, and determine the prices of, purchase of commercial houses for resettlement as stated at Points a and c of this Clause (this expense shall be included in the compensation, support and resettlement fund), and submit them to the provincial-level People’s Committees for approval;

dd/ An appraisal dossier must comprise:

- The house purchaser’s written request for the provincial-level Department of Construction to appraise the commercial house purchase plan and prices;

- The detailed master plan approved by a competent authority, land use papers, the approved investment project for construction of commercial houses;

- The construction technical design drawings and explanation; total cost estimate already verified; contracts on house construction and equipment installation; financial settlements of construction items of commercial houses and relevant documents (supplied by the house seller);

- The house seller’s written agreement on sale of commercial houses for resettlement.

2. The procedures for purchase of commercial houses for resettlement

a/ The house seller shall supply the house purchaser with relevant legal dossiers, including the approved detailed construction master plan, land use papers, investment projects on construction of commercial houses and construction of technical infrastructure on residential land; dossiers and documents prescribed by the laws on construction and housing and the written agreement on sale of commercial houses or transfer of land lots with constructed technical infrastructure;

b/ Within 15 working days after the provincial-level People’s Committee approves the commercial house purchase plan and prices, the resettlement quarter or resettlement housing investor shall sign commercial house purchase contracts with organizations and individuals wishing to transfer their houses or land. In case of purchase of condominium apartments for resettlement, contracts shall be made according to the form provided in Appendix No. 04 to this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Project investors with resettlement demand that directly purchase commercial houses for resettlement shall follow the order and procedures prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article and apply the methods of payment of purchase of commercial houses and handover of houses according to the principles prescribed in Article 7 of this Circular.

Article 7. Methods of payment for purchase of commercial houses with state budget capital and handover of houses for resettlement

1. The method of payment for purchase and handover of completely constructed commercial houses for resettlement is as follows:

a/ If the house purchaser is a resettlement quarter or resettlement housing project investor

- Based on the approved plan for, and prices of, purchase of commercial houses for resettlement, the house purchaser shall sign a commercial house purchase contract with the house seller;

- The provincial-level People’s Committee shall direct the advance of local budget money for purchase of commercial houses for resettlement at the written proposal of the house purchaser;

- The commercial house purchaser shall pay an amount equal to 95% of the contractual value to the house seller prior to the handover of commercial houses for resettlement;

- The house purchaser shall pay the remaining 5% of the contractual value to the house seller after the resettlement households or individuals are granted certificates of house ownership and residential land use rights and ownership of other land-attached assets;

- The house purchaser shall sign contracts on sale of resettlement houses with every household or individual and make the payment and settlement of house sale money with each household or individual, and recover the resettlement house sale money for reimbursement of the advanced money to the local budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The house purchaser shall sign a commercial house purchase contract with the house seller and pay an amount equal to 95% of the value of the commercial house purchase contract prior to the handover of houses for resettlement;

- The house purchaser shall pay the remaining 5% of the contractual value to the house seller after the resettlement households or individuals are granted certificates of house ownership and land use rights and ownership of other land-attached assets;

- The house purchaser shall sign contracts on sale of resettlement house to every household or individual and make the payment and settlement of house sale money with every household or individual.

2. The method of payment for purchase of commercial condominium apartments in housing projects when the house seller only possesses approved house designs and has at least completed the construction and pre-acceptance test of condominium foundations under the laws on construction and housing is as follows:

a/ Based on the approved ground clearance schedule of the resettlement project, plan for, and price of, purchase of commercial houses for resettlement, the house purchaser shall sign a contract for purchase of commercial houses for resettlement;

b/ After signing the contract for purchase of commercial houses according to the approved house purchase plan and price, the house purchaser shall send a written request to the provincial-level People’s Committee for advancing an amount at most equal to 20% of the contractual value from the local budget to the house seller;

c/ After the commercial houses are built up to the roofs, the house purchaser shall make the first payment of an amount equal to 50% of the contractual value to the house seller and concurrently carry out procedures for the reimbursement of the advanced amount equal to 20% of the contractual value by the house seller;

d/After the house seller hands over to the house purchaser the commercial houses already pre-acceptance tested according to the laws on construction and housing, within 30 days, the house purchaser shall make the second payment with the total amount of the two payments equal to 95% of the contractual value;

dd/ Immediately after resettlement households and individuals are granted certificates of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets, the house purchaser shall pay the remaining 5% of the contractual value to the house seller.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The house seller shall provide warranty for commercial condominium apartments and technical infrastructure on resettlement land (if any) in accordance with the laws on construction and housing; open a separate account at a commercial bank to deposit the maintenance fund, which equals to 2% of the contractual value and hand over the maintenance fund account to the Condominium Management Board when it is elected for the management of this maintenance fund;

b/ Where all apartments in a commercial condominium are purchased for resettlement, the house seller shall hand over the common-use areas to the unit assigned by the provincial- level People’s Committee for management in accordance with the law on management of state-owned houses;

c/ The house seller shall carry out procedures to request local functional agencies to grant certificates of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets to every resettlement household and individual.

Chapter III

MANAGEMENT OF THE SALE AND LEASE OF, AND MANAGEMENT OF OPERATION OF, RESETTLEMENT HOUSES

Article 8. Subjects, sale prices, method of sale of resettlement houses

1. The subjects, sale prices and method of sale of resettlement houses must comply with Article 15 of Decree No. 84/2013/ND-CP.

2. The sale of resettlement houses between resettlement quarter or resettlement housing investors and resettlement households and individuals shall be effected through contracts made according to the form provided in Appendix No. 5 to this Circular.

Article 9. Resettlement households and individuals that purchase, rent or rent-purchase social houses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on the approved resettlement plan, resettlement households or individuals that wish to purchase, rent or rent-purchase social houses shall file their applications (proposing the position of the social-house project) with the district-level People’s Committee for consideration and settlement of their places of residence.

2. The district-level People’s Committee shall sum up the list of resettlement households and individuals wishing to purchase, rent or rent-purchase social houses and send an official letter enclosed with the list to the provincial-level Department of Construction.

3. Within 10 working days after receiving the official letter of the district-level People’s Committee, the provincial-level Department of Construction shall examine and review it, make a report proposing the list of households and individuals eligible to purchase, rent or rent-purchase social houses and submit it to the provincial-level People’s Committee.

4. The provincial-level People’s Committee shall consider and decide on the list of resettlement households and individuals eligible to purchase, rent or rent-purchase social houses in accordance with the law on management of social houses.

5. The provincial-level People’s Committee shall assign the provincial-level Department of Construction and the district-level People’s Committee of the locality where such households or individuals reside to implement the above-said decisions. The provincial-level Department of Construction shall send written requests to social housing development project investors in the localities for arrangement of social houses to households and individuals on the approved list. Concurrently, the district-level People’s Committee shall notify the resettlement households and individuals on the approved list to contact the social house development proj ect investors for purchase, rent or rent-purchase of social houses.

Article 10. Lease and rental rates of resettlement houses

1. The lease of resettlement houses must comply with Decree No. 84/2013/ND-CP and shall be effected through contracts made according to the form provided in Appendix No. 6 to this Circular. The tenants shall use the houses for proper purpose and may not transfer, exchange or sublease them.

2. The rental rate of resettlement houses must fully cover the expenses in order to recover the construction investment capital, including loan interests (if any), maintenance and operation management expenses, set profit of 10% and VAT prescribed by the law on value-added tax, and shall be determined as follows

a/ If the resettlement houses are constructed with state budget capital for lease:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Of which:

Gt is the rental rate per m2 of an apartment for use in a month (VND/m2/month).

Vđ is the construction investment cost distributed annually on the principle of capital preservation (VND/year).

The formula for determination of Vđ:

V =

+ Tđ is the total project construction investment cost at the time of handover for use according to the investment capital settlement value approved by competent authorities (VND). If the housing project is not yet financially settled, Tđ is the total investment cost of construction of resettlement houses in the total approved investment amount.

+ r is the investment capital preservation interest rate (annual) to be decided by persons with competence to decide on the investment (%/year).

+ n is the number of years for capital recovery, depending on the specific conditions of each project and the person competent to decide on investment, which is, however, at least 20 years.

- Q1 is the annual expense for management of house operation (VND/year).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tdv is the revenue from services provided in the residential quarter in a year, such as parking and cafeteria, and other revenues (VND/year).

- S is the total used flooring area of leased apartments of the project (m2).

- K is the distribution coefficient according to story height on the principle of capital preservation according to the following formula:

 

m

å Ki x Si

i = 1

= 1

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I = 1

Of which:

+ Ki is the coefficient of story i.

+ Si is the used floor area of leased apartments of story i.

+ m is the number of leased stories.

- L is the coefficient of the project’s position, determined on the basis of the convenient position of the project, decided by the provincial-level People’s Committee to suit the practical conditions.

- P is the set profit of the resettlement house operation management unit.

- VAT is calculated under the law on value-added tax.

- 12 is the number of months in a year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gt = x (1 + P) x L x (1 + VAT)

Of which:

Gt is the rental rate per m2 of an apartment for use in a month (VND/m2/month).

Vd is the total construction investment cost of resettlement houses, distributed annually on the principle of capital preservation (VND/year),

The formula for determination of Vđ:

Of which:

+ Tđ is the total construction investment cost of resettlement houses (pre-tax value) according to the investment capital settlement value approved by competent authorities (VND). If the houses are not yet financially settled, Tđ is the total construction investment cost of resettlement houses in the total approved investment amount (VND).

+ S1 is the total used area of the leased apartments of the project (m2).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ r is the (annual) investment capital preservation interest rate decided by the person competent to decide on investment (%/year).

+ n is the number of capital recovery years, depending on the specific conditions of each project and the person competent to decide on investment, which is, however, at least 20 years;

- Q1 is the annual cost of house operation management (VND/year).

- Gkd is the value of sold resettlement apartments (pre-tax value).

- Bt is the annual expense for maintenance of resettlement houses (VND/year).

- Tdv is the annual revenue from services provided in the resettlement quarter, such as parking and cafeteria, and other revenues (VND/year).

- L is the project’s position coefficient, determined on the basis of the convenient position of the project, decided by the provincial-level People’s Committees to suit the practical conditions.

- P is the set profit of the resettlement house operation management unit.

- VAT is calculated according to the law on value-added tax.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ If commercial condominium apartments are purchased for resettlement:

Gt = x (1 + P) x L x (1 + VAT)

Of which:

- Gt is the rental rate per m2 of an apartment used for a month (VND/m2/month).

- Vm is the expense for purchase of commercial condominium apartments, with 2% for maintenance fund, which is distributed annually (VND/year).

- Q1 is the annual operation management expense (VND/year).

- Tdv is the annual revenue from services provided in the residential quarter such as parking and cafeteria, and other revenues (VND/year).

- S is the total area of leased apartments of the project (m2).

- L is the coefficient of the project’s position, determined on the basis of its convenient position, decided by the provincial-level People’s Committee to suit the practical conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- VAT is calculated according to the law on value-added tax.

- 12 is the number of months in a year.

Article 11. Provisions on operation management of resettlement houses being condominiums

1. General principles

a/ The resettlement condominium operation management must comply with the Government’s Decree No. 71/2010/ND-CP of June 23, 2010, detailing and guiding the implementation of the Housing Law, Decree No. 34/2013/ND-CP of April 22, 2013, on use management of state-owned houses, Decree No. 84/2013/ND-CP and relevant guiding documents;

b/ The resettlement condominium operation management must comply with the principles of financial autonomy, publicity and transparency;

c/ Resettlement condominium operation management services are eligible for the regimes applicable to public-utility services in the provision of services for condominiums as prescribed by law.

2. For resettlement condominiums funded with state budget capital, including non- residential areas (parking areas in the ground floor or other areas inside and outside the resettlement houses; business and service areas prescribed in the approved resettlement projects) and the part of the value of these areas which is not distributed into the purchase prices of resettlement apartments, the provincial-level People’s Committees shall perform the management as follows:

a/ Deciding to establish state ownership over the non-residential areas prescribed in this Clause and managing these areas in accordance with the law on management of state-owned houses, and concurrently exercising the rights and performing the responsibilities like other owners and users in the condominiums;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The operation management of resettlement condominiums constructed with nonstate budget capital, including cases of purchasing commercial houses in condominiums for resettlement must comply with the laws on housing and use management of condominiums and this Circular. Resettlement housing project investors are encouraged to give priority to resettlement households and individuals in exploiting the business and service areas (if they so wish) through public and transparent auctions, aiming to create jobs for these households and individuals.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 12. Transitional provisions

1. For projects on resettlement quarters or resettlement houses to serve national important projects, which are not yet approved under the Prime Minister’s decisions after this Circular takes effect, the order of formulating, appraising and approving the resettlement' quarter or resettlement house projects must comply with this Circular.

2. In case the provincial-level People’s Committees have not yet approved the projects or they have already approved the projects but the investors request change of project contents after this Circular takes effect, the order of formulating, appraising and approving the projects must comply with this Circular.

3. For resettlement quarter and housing projects already pre-acceptance tested and put to use, but still in the warranty duration prescribed by the law on housing after this Circular takes effect, the project investors shall provide warranty for the projects as prescribed by current law.

4. In case the resettlement condominiums currently subject to operation management forms other than those prescribed by this Circular, which, however, remain effective, such management forms will still apply. However, plans shall be worked out for conversion into the operation management model under the principles prescribed in this Circular within 18 months, for resettlement houses built with state budget capital, or within 24 months, for resettlement houses built with non-state budget capital, after this Circular takes effect.

5. Management of maintenance funds of the common-use sections of resettlement condominiums

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ For resettlement houses funded with state budget capital, of which the sale price already covers the 2% of maintenance fund of the common-use sections, the resettlement quarter or resettlement housing project investors shall deduct the 2% of maintenance fund from the sale price and deposit it into a separate account at a commercial bank and hand over the maintenance fund account to the elected Management Boards; and coordinate with the latter in managing the maintenance fund in accordance with the law on housing.

Article 13. Responsibilities of provincial-level People’s Committees

1. To direct the investigation, survey and summarization of demands for resettlement houses; to direct the formulation and approval of annual and five-year plans on housing development to serve resettlement in their localities and report them to the Ministry of Construction as prescribed by this Circular.

2. To select investors and BT investors, approve resettlement quarter or resettlement housing projects, approve plans on purchase of commercial houses for resettlement according to their competence; to prescribe the operation management of resettlement houses being condominiums in their localities according to Decree No. 84/2013/ND-CP and this Circular, suitable to their local practical conditions.

3. To direct the inspection and examination of the management of planning and architecture in the course of implementation of resettlement quarter and resettlement housing projects.

4. To assign provincial-level Departments of Construction to coordinate with related units in:

a/ Receiving the project-proposing dossiers, assuming prime responsibility for organizing the appraisal of plans for, and results of, selection of BT investors for implementation of resettlement housing projects in form of BT, which fall under the approval jurisdiction of provincial-level People’s Committees;

b/ Formulating the order of, procedures for, trading in, and leasing resettlement houses; organizing the appraisal of resettlement quarter or resettlement housing projects, the appraisal of plans for, and purchase prices of, commercial houses for resettlement in localities and submitting them to the provincial-level People’s Committees for decision;

c/ Organizing the inspection and examination of the trading in, and lease of, resettlement houses, the purchase of commercial houses for resettlement; sanctioning administrative violations or reporting to competent authorities for handling according to the law on sanctioning of administrative violations in the development and management of houses and public offices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities of the Housing and Real Estate Market Management Department

The Housing and Real Estate Market Management Department shall assist the Minister of Construction in guiding, urging and inspecting the implementation of this Circular, and summarize and make periodical reports on the implementation and propose amendments and supplements to suit the practical situation.

Article 15. Effect

1. This Circular takes effect on July 9, 2014.

2. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Construction for consideration and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
DEPUTY MINISTER
Nguyen Tran Nam

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 hướng dẫn Nghị định 84/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.240

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!