Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 301/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 301/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1315/CT-TTg, Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ, ngành tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Để đảm bảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 theo Nghị quyết số 48/2010/QH12 của Quốc hội, cần phải tiến hành đồng thời các nhiệm vụ Tổng kết thi hành Luật Đất đai, nghiên cứu đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về quan điểm và một số nội dung lớn sửa đổi Luật Đất đai.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các Bộ, ngành để hoàn thành danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia liên ngành và sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban ký ban hành.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban phê duyệt; trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai, đồng ý kéo dài thời gian tổng kết thi hành Luật Đất đai của các Bộ, ngành, địa phương đến tháng 3 năm 2011. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai vào tháng 5 năm 2011. Việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi tiến hành đồng thời với việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

4. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch thực hiện việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và các văn bản có liên quan đến chính sách pháp luật đất đai để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

5. Về kinh phí phục vụ cho việc tổng kết thi hành Luật Đất đai: các Bộ, ngành lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; Bộ Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Bộ và các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Bộ Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);
- Các Bộ: TN&MT, Tư pháp, Nội vụ, GTVT, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng;
- Viện KSNDTC;
- Tòa án NDTC;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Hội ND Việt Nam;
- UBPL của QH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Kiều Đình Thụ   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 301/TB-VPCP ngày 12/11/2010 ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.975

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!