Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt thành lập quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1446/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1446/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 696/STC-QLNS ngày 15/4/2010 về việc: “Đề nghị thành lập Quỹ phát triển đất Thanh Hóa”; kèm theo Văn bản thẩm định số 224/STP-XDVB ngày 14/4/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa, trực thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa; Với các nội dung chính như sau:

1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa.

2. Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.

3. Trụ sở của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa đặt tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc và nhiệm vụ hoạt động của Quỹ:

1. Nguyên tắc.

1.1. Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí trong quá trình hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận và tự chịu rủi ro.

1.2. Quỹ phát triển đất chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước trong phạm vi, quyền hạn sử dụng nguồn vốn của mình.

2. Nhiệm vụ:

2.1. ng vốn cho Tổ chức Phát triển quỹ đất địa phương để phát triển quỹ đất của tỉnh.

2.2. ng vốn để đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2.3. ng vốn để thực hiện thu hi đất, bi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Tổ chức Bộ máy và Biên chế của Quỹ:

1. Tổ chức Bộ máy:

Quỹ có Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

- Giám đốc Quỹ do lãnh đạo Sở Tài chính kiêm nhiệm, Kế toán trưởng Quỹ do lãnh đạo phòng nghiệp vụ Sở Tài chính kiêm nhiệm.

- Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

- Các thành viên thuộc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ trình Giám đốc Sở Tài chính lựa chọn và quyết định.

2. Biên chế của Quỹ:

Biên chế của Quỹ là biên chế sự nghiệp của Sở Tài chính, hoạt động kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phương án, trình phê duyệt biên chế Quỹ cho phù hợp với hoạt động của Quỹ.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Quỹ:

Hoạt động theo “Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Quỹ”, do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt thành lập quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199