Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 995/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 25/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN MỞ RỘNG KHU VĂN HÓA HỒ NƯỚC NGỌT, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài ngun và Môi trường quy đnh chi tiết phương pháp đnh gđất; xây dựng, điu chỉnh bng giá đt: đnh giá đt cụ th và tư vn xác định giá đt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình s 485/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/4/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số) và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mrộng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành ph Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cụ th như sau:

1. Đối với đất ở đô thị (đường Kênh Hồ Nước Ngọt, phía bên mương lộ không có đường đal)

Hệ số là 1,14, tương ứng với giá đất như sau:

a) Vị trí 1 (vị trí mặt tiền, trong phạm vi 30 mét trở xuống tính từ mép lộ giới theo chiều thâm hậu): 686.000 đồng/m2.

b) Vị trí 2 (từ mét thứ trên 30 đến mét thứ 70): Được xác định bằng 50% giá đất ở vị trí 1.

c) Vị trí 3 (từ mét thứ trên 70 trở lên): Được xác định bằng 25% giá đất ở vị trí 1.

2. Đối với đất ở đô thị tn lại (không có cạnh tiếp giáp với đường giao thông): Hệ số là 1,14, tương ứng với giá đất là 171.000 đồng/m2.

3. Đối với đất nông nghiệp

a) Đối với đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp đường Kênh Hồ Nước Ngọt phía trên mương lộ không có đường đal, trong phạm vi thâm hậu 50 mét tính từ mép lộ: Hệ số là 1,20, tương ứng với giá đất là 120.000 đồng/m2.

b) Đối với đất nông nghiệp còn lại trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án: Hệ số là 1,20, tương ứng với giá đất là 60.000 đồng/m2.

4. Đối vi các loại đất phi nông nghiệp còn lại (trừ đất ở): Áp dụng theo quy định tại Khoản 2 và 3 Phụ lục 6 kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của y ban nhân dân tỉnh đxác định tỷ lệ phần trăm (%) so với giá đt ở có cùng vị trí, khu vực, tuyến đường nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp y ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm hoàn chỉnh, phê duyệt Phương án hồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đt đthực hiện dự án mở rộng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng theo quy đnh, hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, SKế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐGĐ tỉnh;
- Phòng TN&MT TPST;
- Cng TTĐT tnh;
- Lưu: HC, KT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


864
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.194.166