Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhiệm vụ đã giao cho đơn vị thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 97/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Võ Văn Tiên
Ngày ban hành: 04/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2003/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHIỆM VỤ ĐÃ GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG "DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA" ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993, Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về việc ban hành Qui định và bổ sung việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, việc giao đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài;

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 30/8/2002 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002 - 2005 & 2010;

Căn cứ Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 9/6/2003 của UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa"đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Địa chính tại Tờ trình số 59/TTr-ĐC ngày 12 tháng 8 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị liên quan tại Điều 3, Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 9/6/2003 của UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa"đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa"; và cùng với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề, hướng dẫn phương án tổ chức sản xuất cho các đối tượng được giao đất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

+ Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã hướng dẫn thủ tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, lập mới hồ sơ địa chính khi thực hiện "dồn điền, đổi thửa".

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Khoa học& Công nghệ, Thuỷ sản, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Như Điều 2
- Các đơn vị: Uỷ Ban Mặt trận TQ VN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội phụ nữ, Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam.
- CPVP
- Lưu VT, KTN, KTTH, TH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Tiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhiệm vụ đã giao cho đơn vị thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202