Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 94/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Đình Quang
Ngày ban hành: 28/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 11/7/2018 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 28/01/2019,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 79/TTr-TNMT ngày 11/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân btrong năm kế hoạch

STT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

11.905,96

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

7.958,14

66,84

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.476,39

12,40

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.355,25

11,38

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

901,01

7,57

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.694,15

14,23

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

705,68

5,93

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

2.929,98

24,61

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

198,23

1,66

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

52,70

0,44

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.705,81

31,13

2.1

Đất quốc phòng

CQP

306,10

2,57

2.2

Đất an ninh

CAN

23,77

0,20

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

91,01

0,76

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

39,33

0,33

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

27,37

0,23

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

113,73

0,96

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.016,78

8,54

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,04

0,00

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,32

0,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

440,53

3,70

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

661,61

5,56

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

53,50

0,45

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,32

0,03

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,86

0,03

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,46

0,36

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

118,13

0,99

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

10,41

0,09

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9,29

0,08

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,25

0,04

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

708,72

5,95

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

22,29

0,19

3

Đất chưa sử dụng

CSD

242,01

2,03

4

Đất đô thị*

KDT

3.044,74

25,57

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

STT

MC ĐÍCH SỬ DNG

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

628,22

1.1

Đất trồng lúa

LUA

157,72

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

155,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

68,73

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

348,89

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

29,70

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

23,18

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

61,25

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,50

2.2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

3,69

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

48,03

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,30

2.5

Đất ở tại đô thị

ODT

3,03

2.6

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,50

2.7

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,20

(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)

3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất năm 2019

STT

CHỈ TIÊU

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

628,22

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

157,72

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

155,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

68,73

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

348,89

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

29,70

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

23,18

2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyn sang đất ở

PKO/OCT

38,10

(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,66

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,10

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,56

(Chi tiết có biu s 04 kèm theo)

5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2019

Trong năm kế hoạch trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có 114 công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 920,69 ha.

(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)

6. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỷ lệ 1/25.000 và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận Tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu:
VT, ĐC (Tính 26).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 


Biểu số 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 261/-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Ha

STT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cp xã

Phường Minh Xuân

Xã An Khang

Phường Ỷ La

Xã Lưỡng Vượng

Xã Tràng Đà

Xã Thái Long

Phường Tân Quang

Phường Tân Hà

Phường Phan Thiết

Phường Nông Tiến

Phường Hưng Thành

Xã Đội Cấn

Xã An Tường

(1)

(2)

(3)

(4) = (5+ ... +17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

11.905,96

190,23

1.335,38

389,79

1.199,86

1.324,76

1.234,25

117,17

499,56

138,10

1.271,93

437,95

2.595,54

1.171,43

1

Đất nông nghiệp

NNP

7.958,14

44,28

950,55

173,74

809,96

910,42

997,61

5,01

162,60

7,96

919,68

160,12

2.141,59

674,62

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.476,39

-

160,75

120,45

202,40

84,71

169,73

-

92,53

4,98

36,73

87,44

299,08

217,59

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.355,25

-

155,49

99,06

202,08

68,78

168,98

-

69,79

4,97

19,86

69,30

281,87

215,06

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

901,01

2,69

177,63

24,79

74,55

45,23

106,81

3,74

38,15

1,29

82,71

51,00

227,54

64,87

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.694,15

38,31

168,25

5,55

265,69

118,73

197,30

0,98

4,65

0,04

113,88

4,97

502,39

273,41

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

705,68

-

-

-

-

155,40

-

-

-

-

176,71

-

373,58

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

2.929,98

-

422,72

15,09

245,17

490,24

518,74

-

18,08

-

498,76

11,03

663,77

46,37

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

198,23

3,28

21,20

7,86

22,14

16,10

5,03

0,29

9,20

1,65

10,89

5,68

49,53

45,38

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

52,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,70

27,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.705,81

145,16

354,55

213,11

389,39

302,12

234,46

112,11

331,97

129,71

306,17

276,02

421,89

489,13

2.1

Đất quốc phòng

CQP

306,10

-

-

12,02

212,42

0,50

-

0,26

-

-

-

-

12,18

68,72

2.2

Đất an ninh

CAN

23,77

0,42

0,02

3,13

0,02

0,02

0,02

0,68

10,74

2,84

4,65

0,24

0,03

0,94

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

91,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,01

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

39,33

-

-

-

-

-

5,42

-

-

-

-

-

33,90

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

27,37

2,83

0,36

0,80

0,27

0,16

0,52

1,99

1,98

0,61

0,42

11,99

-

5,43

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

113,73

12,89

5,62

0,39

4,09

51,34

5,25

0,80

10,42

1,35

8,67

2,10

0,32

10,48

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.016,78

47,91

70,78

78,70

87,79

60,38

86,47

44,19

62,68

27,83

78,22

78,30

144,36

149,19

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,04

-

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thi, xlý chất thải

DRA

8,32

-

-

-

-

-

-

 

0,18

-

8,12

-

0,02

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

440,53

-

39,40

-

56,71

46,73

34,67

-

-

-

-

-

66,36

196,65

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

661,61

35,66

-

110,81

-

-

-

38,13

181,41

68,54

97,20

129,86

-

-

2.15

Đất xây dựng trsở cơ quan

TSC

53,50

9,46

0,55

2,14

2,68

0,34

1,54

5,84

1,93

13,28

2,09

1,24

0,50

11,94

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

DTS

3,32

1,68

-

-

-

-

-

-

-

1,12

0,04

0,26

-

0,21

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,86

1,09

2,28

-

-

-

-

-

0,07

-

-

0,43

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,46

0,46

1,66

3,79

6,32

0,70

2,53

-

1,09

-

5,94

3,78

10,41

5,77

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ

SKX

118,13

-

22,68

-

15,30

47,27

3,40

-

-

-

8,85

-

19,56

1,07

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

10,41

0,54

0,74

1,00

0,97

0,82

0,64

0,24

1,80

0,42

0,42

1,10

0,76

0,96

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9,29

0,50

-

-

-

-

-

1,21

-

4,58

-

-

-

3,00

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,25

0,35

0,30

0,30

0,28

0,75

0,72

0,40

0,18

-

0,28

0,13

1,08

0,47

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

708,72

31,33

210,16

0,14

2,54

90,91

93,27

18,32

54,00

-

88,55

46,59

41,38

31,51

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

22,29

0,03

-

-0,10

-

2,21

-

-

5,50

9,15

2,71

-

-

2,80

3

Đất chưa sử dụng

CSD

242,01

0,79

30,28

2,94

0,51

112,22

2,18

0,04

4,99

0,43

46,08

1,81

32,06

7,68

4

Đất đô thị*

KDT

3.044,74

190,23

 

389,79

 

 

 

117,17

499,56

138,10

1.271,93

437,95

 

 

 

Biểu số 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Phường Minh Xuân

Xã An Khang

Phường Ỷ La

Xã Lưỡng Vượng

Xã Tràng Đà

Xã Thái Long

Phường Tân Quang

Phường Tân Hà

Phường Phan Thiết

Phường Nông Tiến

Phường Hưng Thành

Xã Đội Cấn

Xã An Tường

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Đất nông nghiệp

NNP

628,22

3,74

3,17

87,30

28,87

2,77

19,32

6,81

147,85

10,10

61,48

66,17

67,64

123,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

157,72

 

2,00

42,40

9,50

0,23

4,60

 

49,67

1,58

18,81

20,52

6,82

1,56

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

155,26

 

2,00

42,40

9,50

0,22

4,60

 

49,67

1,23

16,71

20,52

6,82

1,56

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 68,73

 

 

0,90

4,83

0,50

3,50

6,79

8,57

2,71

5,85

8,46

22,92

3,70

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

348,89

3,74

0,38

43,91

7,54

1,96

7,32

0,02

78,53

5,40

21,01

36,09

30,10

112,92

1.4

Đất rng sản xuất

RSX

29,70

 

 

 

7,00

 

3,90

 

 

 

14,80

 

4,00

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

23,18

 

0,79

0,09

 

0,08

 

 

11,08

0,41

1,01

1,10

3,80

4,82

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

61,25

 

 

1,71

2,78

0,04

0,91

0,47

8,00

12,92

3,50

21,30

2,22

7,40

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 0,50

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2.2

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 3,69

 

 

 

0,69

 

 

 

 

 

 

3,00

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

48,03

 

 

1,00

0,59

0,04

0,11

0,47

7,50

12,40

2,50

16,80

0,12

6,50

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,30

 

 

 

1,50

 

0,80

 

 

 

 

 

2,10

0,90

2.5

Đất tại đô thị

ODT

 3,03

 

 

0,61

 

 

 

 

 

0,42

1,00

1,00

 

 

2.6

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

2.7

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,20

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

Biểu số 03

DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Phường Minh Xuân

Xã An Khang

Phường Ỷ La

Xã Lưỡng Vượng

Xã Tràng Đà

Xã Thái Long

Phường Tân Quang

Phường Tân Hà

Phường Phan Thiết

Phường Nông Tiến

Phường Hưng Thành

Xã Đội Cấn

Xã An Tường

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

628,22

3,74

3,17

87,30

28,87

2,77

19,32

6,81

147,85

10,10

61,48

66,17

67,64

123,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

157,72

-

2,00

42,40

9,50

0,23

4,60

-

49,67

1,58

18,81

20,52

6,82

1,56

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

155,26

-

2,00

42,40

9,50

0,22

4,60

-

49,67

1,23

16,71

20,52

6,82

1,56

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

68,73

-

-

0,90

4,83

0,50

3,50

6,79

8,57

2,71

5,85

8,46

22,92

3,70

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

348,89

3,74

0,38

43,91

7,54

1,96

7,32

0,02

78,53

5,40

21,01

36,09

30,10

112,92

1.4

Đất rng sản xuất

RSX/PNN

29,70

-

-

-

7,00

-

3,90

-

-

-

14,80

-

4,00

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS/PNN

23,18

-

0,79

0,09

-

0,08

-

-

11,08

0,41

1,01

1,10

3,80

4,82

2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất

PKO/OCT

38,10

-

-

1,10

-

-

-

-

8,00

12,50

2,50

7,50

-

6,50

 

Biểu số 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 94/-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Phường Phan Thiết

Phường Hưng Thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,66

0,56

0,10

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,10

-

0,10

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,56

0,56

-

 

Biểu số 05

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên dự án, công trình

Số công trình, dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến thôn, xã)

Tng diện tích

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

TNG

114

920,69

157,72

-

-

762,97

 

A

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH, QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

2

3,35

2,95

0

0

0,4

 

1

Quy hoạch xây dựng Trụ sở công an xã An Tường

1

0,40

 

 

 

0,40

Xã An Tường

2

Cơ sở làm việc Phòng cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tnh Tuyên Quang

1

2,95

2,95

 

 

 

Phường Ỷ La

B

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

2

31,00

3,00

-

-

28,00

 

1

Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp Long Bình An

1

26,00

2,00

 

 

24,00

Xã Đội Cấn

2

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Long Bình An

1

5,00

1,00

 

 

4,00

Xã Đội Cấn

C

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

103

873,25

151,77

-

-

721,48

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cnh được xếp hạng, công viên, qung trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

20

18,43

6,70

-

-

11,73

 

1

Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Lưỡng Vượng

1

0,70

0,70

 

 

 

Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng

2

Trường Tiểu học Đội Cấn

1

1,00

 

 

 

1,00

Thôn 6, xã Đội Cấn

3

Trường Mầm non Long Bình An

1

0,50

 

 

 

0,50

Thôn Xá Ngoại, xã Đội Cấn

4

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Đội Cấn

1

0,10

 

 

 

0,10

Thôn 6, xã Đội Cấn

5

Nhà bia liệt sỹ xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

1

0,40

 

 

 

0,40

Thôn Sông Lô 4, xã An Tường

6

Nhà bia liệt sỹ xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

0,50

Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng

7

Xây mới nhà trạm Y tế phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

1

0,20

 

 

 

0,20

Tổ 18, phường Tân Quang

8

Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND phường Tân Quang

1

2,87

 

 

 

2,87

Tổ 31, 32, phường Tân Quang

9

Xây dựng trụ sở làm việc của Đng ủy, HĐND và UBND phường Ỷ La

1

1,56

1,20

 

 

0,36

Tổ 3, phường Ỷ La

10

Xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

0,50

T 28, phường Minh Xuân

11

Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy HĐND và UBND xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang

1

2,50

 

 

 

2,50

Thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng

12

Xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

1

1,20

 

 

 

1,20

Thôn Hòa Mục 1, xã Thái Long

13

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố

1

0,62

0,62

 

 

 

Thôn Trung Việt 2, xã An Tường

14

Xây dựng nhà làm việc (Một cửa), nhà công an và hàng rào UBND xã Đội Cấn

1

0,20

 

 

 

0,20

Xã Đội Cấn

15

Xây dựng đài phun nước vườn hoa cây xanh khu vực hồ thủy sản thuộc phường Minh Xuân TP Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

0,50

Tổ 12, 15, phường Minh Xuân

16

Xây dựng Trụ sở Viện kim sát nhân dân tỉnh (địa điểm mới)

1

0,90

0,80

 

 

0,10

Phường Tân Hà

17

Xây dựng quảng trường trung tâm hành chính thành phố

1

3,00

3,00

 

 

 

Xã An Tường

18

Quy hoạch xây dựng, mở rộng trụ sở Đng ủy, HĐND, UBND các xã, phường

1

0,50

 

 

 

0,50

Các xã, phường

19

Xây dựng nhà chốt tuần tra dân phòng trên địa bàn thành phố

1

0,30

 

 

 

0,3

Các xã, phường

20

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

1

0,38

0,38

 

 

 

Xã An Tường

II

Dán xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

51

171,15

33,24

-

-

137,91

 

1

Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà

1

0,05

0,01

 

 

0,04

Xóm 16, xã Tràng Đà

2

Cải tạo và nâng cấp đường Tiên Lũng, phường Ỷ La

1

0,84

0,41

 

 

0,43

Tổ 4, 8, 10, phường Ỷ La

3

Cải tạo nâng cấp đường từ Tân Trào qua mỏ đá Thiên Sơn tổ 18, Nông Tiến qua làng Dùm Thiền viện Chỉnh Pháp Tuyên Quang đến đường đi Đền Cấm xã Tràng Đà.

1

22,19

5,00

 

 

17,19

Tổ 18, phường Nông Tiến, xã Tràng Đà

4

Đường Trung tâm thành phố đi Sông Lô 7, xã An Tường

1

0,60

0,54

 

 

0,06

Thôn Trung Việt 2, xã An Tường

5

Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu phường Tân Hà: LIA'S 1: Các tổ 2, 3, 4, 14, 15 (cũ, nay là tổ 40 phường Minh Xuân), 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 và tổ 28.

1

2,95

0,45

 

 

2,50

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

6

Bãi xe khách, kết hợp trạm dừng nghxe phía nam thành phố Tuyên Quang

1

5,00

1,00

 

 

4,00

Thôn Tân Thành 2, xã Thái Long

7

Cải tạo nâng cấp QL.2 đoạn từ Km124+500 - Km127+500

1

15,00

5,00

 

 

10,00

Xã Thái Long, xã Lưỡng Vượng

8

Cải tạo nâng cấp đường trung tâm phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang

1

1,20

 

 

 

1,20

Tổ 8, 9, phường Ỷ La

9

Cải tạo nâng cấp đường trung tâm phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang (Từ tổ 16 đến tổ 30)

1

1,50

 

 

 

1,50

Phường Minh Xuân

10

Dự án mmới đường Lý Thái T

1

5,80

4,00

 

 

1,80

Phường Tân Quang, phường Phan Thiết, phường Ỷ La

11

Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn Km 135+540 - Km 157+00

1

17,10

2,10

 

 

15,00

Phường Nông Tiến, xã Tràng Đà

12

Thảm bê tông nhựa đoạn tuyến từ Km 133+200 - Km 135+914 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn Km49+750 - Km 147+250

1

0,06

 

 

 

0,06

Phường Nông Tiến

13

Cải tạo, nâng cấp đường từ Đường Phan Thiết đi đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,87

 

 

 

0,87

Tổ 11 đến tổ 17, phường Phan Thiết

14

Cải tạo, nâng cấp đường (đoạn từ Đường Phan Thiết đi đường 17/8) và đổ bê tông sân chợ Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,20

 

 

 

0,20

Phường Phan Thiết

15

Thu hồi đất bổ sung công trình đường tránh lũ từ trung tâm hành chính thành phố đến Đường Lê Đại Hành thành phố Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

0,50

Xã An Tường

16

Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú Phường Phan Thiết + Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

1

0,03

 

 

 

0,03

Phường Phan Thiết, phường Tân Quang

17

Đường ven Hồ Trung Việt nối với đường tránh lũ từ Trung tâm hành chính thành phố đến đường Lê Đại Hành, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

1

3,50

 

 

 

3,50

Thôn Trung Việt 1, xã An Tường

18

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Tuyên Quang

1

1,90

 

 

 

1,90

Phường Minh Xuân

19

Cải tạo, nâng cấp đường Lý Nam Đế, thành phố Tuyên Quang

1

1,20

 

 

 

1,20

Phường Tân Quang

20

Cải tạo, nâng cấp đường Hoa Lư, thành phố Tuyên Quang

1

1,60

 

 

 

1,60

Phường Phan Thiết

21

Ci tạo, nâng cấp đường từ đường Lê Duẩn đi đường Tân Hà (quốc lộ 2C cũ), phường Tân Hà

1

0,90

 

 

 

0,90

Phường Tân Hà

22

GPMB và xây dựng nút giao đường giao thông khu dân cư Đức Nghĩa với đường Bình Thuận

1

1,10

 

 

 

1,10

Phường Tân Quang

23

Cải tạo, nâng cấp đường phố Hà Tuyên, thành phố Tuyên Quang

1

1,30

 

 

 

1,30

Phường Phan Thiết

24

Cải tạo, nâng cấp đường phố Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang

1

1,60

 

 

 

1,60

Phường Phan Thiết

25

Ci tạo, nâng cấp đường Trường Chinh (từ ngã ba Cảnh sát giao thông đến ngã ba BCH quân sự tỉnh), thành phố Tuyên Quang.

1

2,90

 

 

 

2,90

Phường Ỷ La

26

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường QL37 vào khu tái định cư Ngọc Kim, phường Hưng thành, thành phố Tuyên Quang

1

1,50

 

 

 

1,50

Phường Hưng Thành

27

Cải tạo nâng cấp đường từ Quốc Lộ 2 cũ vào trung tâm xã Thái Long

1

2,60

0,30

 

 

2,30

Xã Thái Long

28

Cải tạo nâng cấp đường giao thông qua thôn Sông Lô 8, xã An Tường

1

2,10

 

 

 

2,10

Thôn Sông Lô 8, xã An Tường

29

Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn Km14, Quốc lộ 2, Tuyên Quang - Hà Giang

1

10,00

4,00

 

 

6,00

Phường Tân Hà

30

Đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

1

36,69

9,90

 

 

26,79

Xã Lưỡng Vượng, Xã Thái Long, Xã Đội Cấn

31

Cải tạo nâng cấp đập cầu Bục, thôn Trường Thi B, xã An Khang

1

0,79

 

 

 

0,79

Thôn Trường Thi B, xã An Khang

32

Xây dựng bổ sung cống thoát nước khu dân cư tổ 4 phường Ỷ La

1

0,30

 

 

 

0,30

Tổ 4, phường Ỷ La

33

Ci tạo, nâng cấp hồ cây cọ thôn Gò Gianh, xã Lưỡng Vượng

1

3,89

 

 

 

3,89

Thôn Gò Gianh, xã Lưỡng Vượng

34

Cải tạo, nâng cấp đập thôn Phó Bể, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.

1

1,85

 

 

 

1,85

Thôn Phó Bể, xã Lưỡng Vượng

35

Nâng cấp công trình thủy lợi Hồ Kỳ Lãm, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang

1

3,20

 

 

 

3,20

Thôn Kỳ Lãm 1, xã Đội Cấn

36

Cải tạo nâng cấp đập thủy lợi thôn An Lộc A, xã An Khang

1

0,97

 

 

 

0,97

Thôn An Lộc A, xã An Khang

37

Xây dựng rãnh thoát nước khu TĐC tổ 6, 8, 9, 15 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

1

0,20

 

 

 

0,20

Tổ 6, 8, 9, 15, phường Nông Tiến

38

Rãnh thoát nước khu TĐC xóm 9 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

1

0,30

 

 

 

0,30

Xóm 9, xã Tràng Đà

39

Trạm xử lý nước mặt của Công ty TNHH Thanh Giang

1

1,80

 

 

 

1,80

Xã An Tường

40

Sửa chữa nâng cấp hồ Đầu đồng, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

1

2,20

 

 

 

2,20

Xóm 6, xã Tràng Đà

41

Sửa chữa nâng cấp hồ Bà Là, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

1

2,80

 

 

 

2,80

Thôn Tiến Vũ 8, xã An Tường

42

Hồ công viên phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

5,50

 

 

 

5,50

Tổ 14 + 16, phường Tân Hà

43

Xây dựng kè đá trạm bơm xóm 11, xã Tràng Đà

1

0,05

 

 

 

0,05

Xóm 11, xã Tràng Đà

44

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý ô nhiễm nước thải các hồ khu vực nội thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

0,03

 

 

 

0,03

Phường Minh Xuân, phường Phan Thiết

45

Xây dựng cống thoát nước tổ 25, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,02

 

 

 

0,02

Tổ 25, phường Phan Thiết

46

Rãnh thoát nước khu tái định cư xóm 8, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

1

1,70

0,20

 

 

1,50

Xóm 8, xã Tràng Đà

47

Xây dựng tuyến mương dẫn nước từ đường Minh Thanh đến lò mổ, phường Tân Hà

1

1,80

0,10

 

 

1,70

Phường Tân Hà

48

Bãi thu gom rác thải xã Đội Cấn

1

0,02

 

 

 

0,02

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn

49

Xây dựng giếng khoan khai thác nước xã Tràng Đà

1

0,07

 

 

 

0,07

Xã Tràng Đà

50

Công trình giảm tn thất điện năng lưới điện khu vực xã Tràng Đà, Kim Phú và các phường Phan Thiết, An Tường, Tân Quang, Tân Hà

1

0,45

0,12

 

 

0,33

Xã Tràng Đà, An Tường và các phường Phan Thiết, Tân Quang, Tân Hà

51

Công trình giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Đội Cấn, Trung Môn và các phường Hưng Thành, Ỷ la, Minh Xuân

1

0,44

0,12

 

 

0,32

Xã Đội Cấn và các phường Hưng Thành, Ỷ la, Minh Xuân

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa

15

43,70

3,50

-

-

40,20

 

1

Xây dựng sân thể thao phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

0,60

 

 

 

0,60

Tổ 21, phường Tân Hà

2

Sân thể thao xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 3)

1

0,60

0,50

 

 

0,10

Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng

3

Quy hoạch xây dựng sân thể thao phường La

1

0,60

 

 

 

0,60

Phường Ỷ La

4

Khu liên hợp thể thao tnh Tuyên Quang

1

16,50

 

 

 

16,50

Phường Hưng Thành

5

Mở rộng xây dựng chợ phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

0,40

 

 

 

0,40

Tổ 4, phường Tân Hà

6

Mở rộng chợ xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

1

1,50

 

 

 

1,50

Thôn Tân Tạo, thôn 1, xã Đội Cấn

7

Nhà văn hóa tổ 16, 17, 18 phường Hưng Thành

1

0,30

 

 

 

0,30

Tổ 17, phường Hưng Thành

8

Xây dựng khu văn hóa thể thao công cộng ngoài trời tại tổ 18, phường Hưng Thành

1

2,50

 

 

 

2,50

Tổ 18 phường Hưng Thành

9

Xây dựng nhà văn hóa phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

1

0,20

 

 

 

0,20

Tổ 31, 32, phường Tân Quang

10

Xây dựng nhà văn hóa phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

1

0,20

 

 

 

0,20

Tổ 28, phường Minh Xuân

11

Bố trí, sắp xếp di dân khn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến (Khu tái định cư)

1

10,30

0,50

 

 

9,80

Tổ 19, phường Nông Tiến

12

Nghĩa địa thôn Cổ Ngựa, xã Lưỡng Vượng

1

1,00

 

 

 

1,00

Thôn Cổ Ngựa, xã Lưỡng Vượng

13

Nghĩa địa thôn Phúc An, xã Lưỡng Vượng

1

2,00

 

 

 

2,00

Thôn Phúc An, xã Lưỡng Vượng

14

Nghĩa trang xã Đội Cấn

1

5,00

0,50

 

 

4,50

Thôn 11, Kỳ Lãm 2, xã Đội Cấn

15

Quy hoạch xây dựng khu dịch vụ thương mại (chợ) và khu dân cư phường Ỷ La

1

2,00

2,00

 

 

 

Phường Ỷ La

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân nông thôn; cụm công nghiệp; khu sn xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

17

639,98

108,33

-

-

531,65

 

1

Dự án xây dựng Khu đô thị dịch vụ và dân cư An Phú, xã An Tường (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang - Giai đoạn 1)

1

60,00

 

 

 

60,00

Xã An Tường

2

Dự án xây dựng Khu đô thị Thành Hưng MIMOSA (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình đường Lý Thái Tổ)

1

54,00

 

 

 

54,00

Xã An Tường

3

Dự án xây dựng Khu đô thị An Mỹ Hưng (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình đường Lý Thái Tổ)

1

16,00

 

 

 

16,00

Xã Đội Cấn

4

Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

4,59

3,12

 

 

1,47

Tổ 23, 24, phường Phan Thiết, Tổ 1, phường Ỷ La

5

Khu dân cư tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

2,36

0,30

 

 

2,06

Tổ 9, phường Phan Thiết

6

Quy hoạch Khu dân cư tổ 13 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)

1

0,71

0,71

 

 

 

Tổ 13, phường Nông Tiến

7

Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

14,09

9,50

 

 

4,59

Tổ 21, phường Tân Hà

8

Khu dân cư bao bọc 3 đường (đường 17/8, đường Quang Trung, đường Phan Thiết)

1

5,90

3,20

 

 

2,70

Tổ 1, 3, 4, 22, phường Phan Thiết

9

Quy hoạch khu dân cư Minh Thanh, Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

0,50

0,43

 

 

0,07

Phường Tân Hà

10

Dự án xây dựng Khu đô thị Đông Sơn, phường Hưng Thành (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang - Giai đoạn 1)

1

110,00

20,50

 

 

89,50

Phường Hưng Thành

11

Dự án xây dựng Khu đô thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến, phường Nông Tiến (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang - Giai đoạn 1)

1

30,00

10,50

 

 

19,50

Phường Nông Tiến

12

Dự án xây dựng Khu đô thị Thành Hưng City 1 (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình đường Lý Thái Tổ)

1

87,50

10,50

 

 

77,00

Phường Tân Quang, Phan Thiết, Ỷ La

13

Dự án xây dựng Khu đô thị Thành Hưng City 2 (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình đường Lý Thái Tổ)

1

86,50

13,00

 

 

73,50

Phường Tân Quang, Phan Thiết, Ỷ La

14

Dự án xây dựng Khu đô thị An Hưng (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn Km 14, Quốc lộ 2, Tuyên Quang - Hà Giang)

1

118,37

34,37

 

 

84,00

Phường Tân Hà

15

Dự án xây dựng Tổ hp khách sạn - Thương mại dịch vụ phường Hưng Thành (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn Km 14, Quốc lộ 2, Tuyên Quang - Hà Giang)

1

8,96

0,20

 

 

8,76

Phường Hưng Thành

16

Dự án Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang

1

40,00

2,00

 

 

38,00

Xã An Khang

17

Quy hoạch, xây dựng và phát triển khu dân cư phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

0,50

Phường Nông Tiến

V

Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sn làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sn tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sn.

 

 

 

 

 

 

 

D

DỰ ÁN KHÁC

7

13,09

0,00

0,00

0,00

13,09

 

1

D án xây dựng Khu kinh doanh thương mại tại thôn Sông Lô 8 (Đội 8), xã An Tường

1

1,40

 

 

 

1,40

Xã An Tường

2

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn 6, xã Lưỡng Vượng

1

0,25

 

 

 

0,25

Xã Lưỡng Vượng

3

Mrộng dự án xây dựng Trụ sở làm việc, khu bán hàng giới thiệu sản phẩm, kho chứa hàng dịch vụ thương mại xây dựng tổng hợp Nhuận Huệ

1

0,28

 

 

 

0,28

Xã An Tường

4

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở tại nông thôn

1

4,20

 

 

 

4,20

Các xã trên địa bàn thành phố

5

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹp, nhỏ l trong khu dân cư (không trong cùng thửa đất có nhà ở; không đủ điều kiện quy hoạch xây dựng khu, điểm dân cư) sang đất ở

1

1,00

 

 

 

1,00

Các xã, phường trên địa bàn thành phố

6

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất tại đô thị

1

3,50

 

 

 

3,50

Các phường trên địa bàn thành phố

6

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất bằng trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản

1

2,46

 

 

 

2,46

Phường Hưng Thành

*

CÁC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC KHU ĐẤT ĐÃ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

21

27,93

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư Tân Phát, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

1

0,80

 

 

 

 

Phường Ỷ La

2

Khu dân cư Đông Sơn, phường Ỷ La, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

1

1,30

 

 

 

 

Phường Ỷ La, phường Hưng Thành

3

Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

1

3,80

 

 

 

 

Phường Tân Hà

4

Khu dân cư Thịnh Hưng, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

1

0,10

 

 

 

 

Phường Tân Hà

5

Khu dân cư tổ 2 + 5, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

0,10

 

 

 

 

Phường Tân Hà

6

Khu dân cư tổ 21 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

1,00

 

 

 

 

Phường Tân Hà

7

Khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

1

2,30

 

 

 

 

Phường Phan Thiết

8

Khu dân cư bao bọc ba đường đường đường 17/8, đường Phan Thiết, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

4,00

 

 

 

 

Phường Phan Thiết

9

Khu dân cư tổ 9 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,32

 

 

 

 

Phường Phan Thiết

10

Khu dân cư tổ 18, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

1

0,10

 

 

 

 

Phường Hưng Thành

11

Khu dân cư tổ 20 (Ngọc Kim), phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

1

0,02

 

 

 

 

Phường Hưng Thành

12

Khu dịch vụ thương mại tổ 17, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.

1

4,00

 

 

 

 

Phường Nông Tiến

13

Khu dân cư thôn 6, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

1

0,70

 

 

 

 

Xã Đội Cấn

14

Khu dân cư An Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

1

3,00

 

 

 

 

Xã An Tường

15

Khu tái định cư nhà máy may xuất khẩu seshin VN2 tại thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

1

0,09

 

 

 

 

Xã Thái Long

16

Khu dân cư đường dẫn cầu Tân Hà và nhà máy xi măng thuộc xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.

1

0,30

 

 

 

 

Xã Tràng Đà

17

Khu dân cư An Khang, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

1

1,00

 

 

 

 

Xã An Khang

18

Khu tái định cư tổ 1 + 19, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

1

1,50

 

 

 

 

Phường Nông Tiến

19

Khu tái định cư phường Tân Hà

1

2,00

 

 

 

 

Phường Tân Hà

20

Các khu đất nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

1

1,00

 

 

 

 

Thành phố Tuyên Quang

21

Khu ẩm thực mới tại tổ 03, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

1

0,50

 

 

 

 

Phường Minh Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144