Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/1999/QĐ-UB Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 90/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lương Ngọc Cừ
Ngày ban hành: 19/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐỂ TỰ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của UBND thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá tại tờ trình số 1974/TT-STCVG ngày 07 tháng 9 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại nơi tái định cư, theo Tờ trình số 1974/TT-STCVG ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

Kinh phí hỗ trợ trên do Chủ Dự án chịu trách nhiệm chi trả, là một hạng mục trong phương án đền bù thiệt hại theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Tiền hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tính cho toàn bộ diện tích đất ở (tái định cư) được giao theo phương án đền bù thiệt hại được duyệt mà khu đất đó chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc người bị thu hồi thuộc diện được đền bù thiệt hại về đất ở, nếu tự lo đất ở mới - không nhận đất tại khu tái định cư.

Điều 3. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật được phân bổ như sau:

1/- Kinh phí san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống điện, nước: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/m2.

2/- Chi phí đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp cho người bị thu hồi để xây dựng khu di dân: 82.000 (tám mươi hai nghìn) đồng/m2.

Khoản kinh phí này chỉ hỗ trợ cho các trường hợp hộ gia đình tự lo chỗ ở mới, không nhận đất tại khu tái định cư.

3/- Kinh phí hỗ trợ xây dựng đường giao thông vào khu di dân và các đường nội bộ của khu di dân: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/m2.

4/- Kinh phí hỗ trợ quản lý để thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2.100 (hai nghìn một trăm) đồng/m2.

Các khoản kinh phí nêu tại mục 3, 4 nói trên được giao cho ngân sách cấp xã nơi có đất bị thu hồi quản lý, sử dụng công khai, dân chủ theo quy định của Nhà nước và được thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính vật giá, Địa chính - Nhà đất, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính; Cục trưởng: Cục Đầu tư phát triển, Cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các huyện; Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ trưởng các Bộ: Giao
thông vận tải, Tài chính,
Nông nghiệp và PTNT,
- Đồng chí Bí thư Thành uỷ,
- Chủ tịch HĐND thành phố,
- Chủ tịch UBND thành phố,
(để báo cáo)
-Viện Kiểm sát nhân dân TP,
- Các đồng chí Phó Chủ tịch,
- Thanh tra thành phố,
- Các Đ/c Bí thư Huyện uỷ,
- Chủ tịch UBND các quận,
- VPUB: CPVP,XD,TH,KT,
- Lưu: VT, NNĐC (3b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lương Ngọc Cừ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/1999/QĐ-UB Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.734
DMCA.com Protection Status