Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Hoàng Sĩ Sơn
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 89/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ ĐỐI VỚI CÂY CÀ PHÊ ĐỂ TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 1 87/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004, của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bội Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1946/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2006, về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004, của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá đối với cây Cà phê để tính toán bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ trên Địa Bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Số TT

Loại Cà phê

Chiều cao (mét)

Đường kính tán (mét)

Đơn giá theo Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 14/02/2006 (đồng/cây)

Đơn giá điều chỉnh (đồng/cây)

1

Cà phê vối (Robusta) (mật độ 1.100 cây/ha)

 

 

 

 

 

Năm 1

0,5

 

18.000

20.000

 

Năm 2

1,2

0,50

28.000

32.000

 

Năm 3

1,4

1,0

39.000

47.000

 

Năm thứ 4 trở đi

>1,8

1,5

55.000

81.000

2

Cà phê chè (Catimo) (mật độ 5.000 cây/ha)

 

 

 

 

 

Năm 1

0,4-0,5

 

10.000

11.000

 

Năm 2

1,00

0,5

15.000

18.000

 

Năm 3 trở đi

1,50

1,2

20.000

29.000

3

Cà phê chè (Arabica) (mật độ 2.000 cây/ha)

 

 

 

 

 

Năm 1

0,50

 

10.000

11.000

 

Năm 2

1,00

0,5

15.000

18.000

 

Năm 3

1,40

1,00

18.000

22.000

 

Năm thứ 4 trở đi

> 1,8

1,50

20.000

29.000

4

Cà phê mít (Chari) (Mật độ 830 cây/ha)

 

 

 

 

 

Năm 1

 

 

10.000

11.000

 

Năm 2

 

 

20.000

23.000

 

Năm 3

 

 

40.000

45.000

 

Năm thứ 4 trở đi

 

 

60.000

68.000

Điều 2.

1.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2.Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Sĩ Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 phê duyệt điều chỉnh đơn giá đối với cây cà phê để tính toán bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185