Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Phước Hiền
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Đt đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 14/11/2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sdụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Căn cứ Nghị quyết s29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đng nhân dân tỉnh vviệc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đt rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định s 517/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Minh Long;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 02/02/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 481/TTr-STNMT ngày 09/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Minh Long, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (Chi tiết ti Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

a) Tổng số danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 là 11 công trình, dự án với tng diện tích là 9,04 ha. Trong đó:

Có 11 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tông diện tích 9,04 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).

b) Danh mục các công trình, dự án chuyn mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp:

Có 05 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa 0,8 ha, được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 (Chi tiết tại Phụ biểu 02 kèm theo).

6. Danh mục các công trình, dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2021.

- Có 01 công trình, dự án phải thu hồi đất tiếp tục thực hiện trong năm 2021 với tổng diện tích là 8,06 ha (Chi tiết có Phụ biểu 03 kèm theo).

- Có 01 công trình, dự án không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 (thuộc thm quyền UBND tnh Quảng Ngãi) tiếp tục thực hiện trong năm 2021 với tng diện tích là 29,40 ha (Chi tiết có Phụ biểu 04 kèm theo).

7. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

Trong năm 2021, UBND huyện Minh Long đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 05 công trình, dự án (Chi tiết có Phụ biểu 05 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Minh Long, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy đnh của pháp luật v đt đai và chịu trách nhiệm nội dung đăng ký danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sdụng đt được duyệt.

3. Việc chuyn mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Minh Long kiểm tra, rà soát hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Minh Long, trình cấp có thẩm quyn xem xét đảm bo đúng các quy định ca pháp lut.

4. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Minh Long theo chức năng, nhiệm vụ, kim tra, xác nhận và thông báo báo cho tchức, cá nhân được giao, cho thuê đt nộp tin bo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 và số 08/2020/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh.

5. Đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác: UBND huyện Minh Long phải cung cấp thông tin về chương trình, dự án gửi SNông nghiệp và Phát trin nông thôn để hướng dẫn, thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh công trình, dự án mới trong năm kế hoạch sử dụng đất thì tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đđược điều chnh, b sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định; trường hợp triển khai thực hiện thủ tục đất đai (thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường, thu hồi đt,...) mà phát hiện công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa đúng theo quy định pháp luật đt đai thì kịp thời đề xuất UBND tnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét điều chỉnh quyết định cho đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực T
nh ủy (b/cáo);
- Thường trực
HĐND tnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- VP
UB: PCVP(NL), các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, NN-TN (lnphong82)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

Biểu 01

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Sơn

Long Môn

Long Hiệp

Long Mai

Thanh An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

23,729.67

7,545.35

6,947.51

1,731.44

3,710.37

3,794.99

1

Đt nông nghiệp

NNP

22,725.59

7,272.87

6,812.71

1,544.79

3,499.15

3,594.07

1.1

Đất trng lúa

LUA

1,064.61

220.75

96.87

169.26

206.21

371.52

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

1,010.03

216.95

76.24

166.19

198.74

351.91

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

371.24

180.67

61.88

27.77

60.96

39.96

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,555.08

833.87

1,002.07

170.21

248.26

300.67

1.4

Đất rùng phòng hộ

RPH

9,765.56

3,558.25

3,961.48

317.55

828.09

1,100.18

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

8,956.56

2,476.90

1,689.90

859.39

2,149.33

1,781.03

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4.52

1.66

0.50

0.61

1.03

0.71

1.8

Đt làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

6.03

0.76

 

 

5.27

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

982.82

266.50

134.00

182.53

201.56

198.23

2.1

Đt quốc phòng

CQP

19.82

 

 

18.82

1.00

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0.60

 

 

0.60

 

 

2.3

Đất khu công nghip

SKK

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghip

SKN

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0.37

0.07

 

0.15

0.15

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1.55

 

 

0.06

1.49

 

2.8

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

274.54

79.76

32.19

53.15

54.36

54.87

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0.01

 

 

0.01

 

 

2.11

Đt danh lam thng cnh

DDL

1.37

 

 

 

 

1.37

2.12

Đất bãi thi, xử chất thải

DRA

0.79

 

 

 

0.79

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

175.00

50.36

11.68

43.94

37.61

31.41

2.14

Đất tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

5.52

0.42

1.11

3.11

0.38

0.50

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tchức sự nghiệp

DTS

0.66

 

0.02

 

0.64

 

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0.03

 

 

0.03

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

38.17

8.35

7.58

11.83

7.28

3.13

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3.46

0.74

0.17

0.64

1.36

0.54

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1.89

0.12

 

1.51

0.26

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0.04

0.03

 

0.01

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

458.79

126.60

81.25

48.41

96.13

106.40

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0.41

0.05

 

0.25

0.11

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

23.26

5.98

0.80

4.13

9.66

2.69

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hp khi nh tổng din tích tự nhiên

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Sơn

Long Môn

Long Hiệp

Long Mai

Thanh An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng điện tích đất thu hồi

 

2.19

 

0.08

2.11

 

 

1

Đt nông nghiệp

NNP

2.19

 

0.08

2.11

 

 

1.1

Đất trng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0.19

 

0.08

0.11

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.00

 

 

2.00

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

1.8

Đt làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

 

 

 

 

 

2.1

Đt quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghip

SKK

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghip

SKN

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

2.11

Đt danh lam thng cnh

DDL

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thi, xử chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ scơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tchức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Sơn

Long Môn

Long Hiệp

Long Mai

Thanh An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích chuyn mục đích

 

2.98

0.35

0.08

2.20

0.15

0.20

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.98

0.35

0.08

2.20

0.15

0.20

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0.04

 

 

 

 

0.04

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0.04

 

 

 

 

0.04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0.26

0.12

 

0.03

0.05

0.06

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0.61

0.17

0.08

0.17

0.09

0.10

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rng sản xuất

RSX/PNN

2.07

0.06

 

2.00

0.01

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

2

Chuyn đổi cấu sdụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trng lúa chuyển sang đất trng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyn sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trng cây hàng năm khác chuyn sang đt làm mui

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

2.7

Đt rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyn sang đất

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sn xut nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghip không phi là đất ở.

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Sơn

Long Môn

Long Hiệp

Long Mai

Thanh An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích đt chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 

0.02

 

 

0.02

 

 

1

Đt nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

1.8

Đt làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0.02

 

 

0.02

 

 

2.1

Đt quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghip

SKK

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghip

SKN

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

2.11

Đt danh lam thng cnh

DDL

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thi, xử chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tchức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0.02

 

 

0.02

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biểu 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa đim (đến cp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chtrương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tnh

Ngân sách cp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, h tr)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9) +(10)+(11) +(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Trạm Y tế xã Long Mai

0.20

Xã Long Mai

Tờ bản đsố 50

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 ca UBND huyện Minh Long, vviệc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kthuật xây dựng công trình Trạm y tế xã Long Mai

 

 

 

 

 

 

 

2

Trạm Y tế xã Long Môn

0.32

Xã Long Môn

Tờ bn đsố 10

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 ca UBND huyện Minh Long, vviệc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm y tế xã Long Môn

 

 

 

 

 

 

 

3

Khu th thao xã Long Mai

0.60

Long Mai

Tờ bn đồ số 50

Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 ca UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: khu thể thao xã Long Mai.

1,438.33

 

 

 

1,438.33

 

 

4

Công trình nghĩa trang nhân dân - thôn Sơn Châu

2.40

Xã Long Sơn

Tờ bản đồ s 6

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 ca UBND huyện Minh Long về việc giao đơn vị chuẩn bị c dự án đầu tư và Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 ca UBND huyện Minh Long về việc Phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu xây dng công trình: Nghĩa trang nhân dân Sơn Châu.

1,200.00

 

 

 

1,200.00

 

 

5

Công viên xã Long Sơn

0.09

Xã Long Sơn

Tờ bản đồ số 59

Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 ca UBND huyện Minh Long vviệc hỗ trcác mục tiêu cho ngân sách xã đthực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình và Quyết định s 878/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện Minh Long về việc Phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công viên xã Long Sơn.

600.00

 

 

600.00

 

 

 

6

Công trình nghĩa trang nhân dân Hóc Quéo giai đoạn 2

0.11

Long Hiệp

Tsố 2 Bn đđất lâm nghiệp

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 ca UBND huyn Minh Long Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hin một số nhiệm vụ phát sinh ngoài d toán và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 ca UBND xã Long Hiệp Quyết định về việc giao chtiêu kế hoạch vốn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

480.60

 

 

200

280.60

 

 

7

Công trình nghĩa trang nhân dân Gò Cà Rốc

2.00

Xã Long Hiệp

T s 2 Bn đđất lâm nghiệp

Quyết định số 127/-UBND ca UBND huyện Minh Long Quyết định ngày 20/03/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân ch Trung ương và ngân sách tỉnh thực hin Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mi và Nghị Quyết số: 21/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của HĐND xã Long Hiệp.

500.00

500

 

 

 

 

 

8

Nhà văn hóa Thôn 2

0.02

Long Hiệp

Tsố 10

Quyết định số 127/-UBND ca UBND huyện Minh Long Quyết định ngày 20/03/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân ch Trung ương và ngân sách tỉnh thực hin Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mi và Nghị Quyết số: 21/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của HĐND xã Long Hiệp.

800.00

400

400

 

 

 

 

9

Cầu sông Phước Giang (thôn 2, Long Hiệp đi qua) huyện Minh Long: Hạng mục: Gia cố bờ t sông Phước Giang

3.00

xã Long Mai

Tờ bản đồ 65,66

Quyết định 1499/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 ca UBND tỉnh Quảng Ngãi, vviệc phê duyệt điều chnh thiết kế bn vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu Sông Phước Giang (thôn 2, Long Hiệp đi qua) huyện Minh Long

250

250

 

 

 

 

 

10

Trường Trung học cơ s Thanh An

0.15

xã Thanh An

T bn đồ s 26

Quyết định s 1219/QĐ-UBND ngày 30/09/2020 của UBND huyn Minh Long, về việc giao nhiệm vụ thực hiện các công trình nâng cấp, sa chữa, ci tạo từ nguồn kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2019

350

 

 

350

 

 

 

11

Trưng mẫu giáo Long Môn - Đim trường Làng Ren (hạng mục 01 phòng và sân vườn)

0.15

xã Long Môn

Tờ bn đồ s 21

Quyết đnh số 623/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tnh Quảng Ngãi, vviệc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lp học

450

450

 

 

 

 

Vn trái phiếu chính ph

 

Tổng cộng

9.04

 

 

 

6,068.93

1,600.00

400.00

1,150.00

2,918.93

0.00

 

 

Phụ biểu 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bn đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sdụng đất cấp xã

GHI CHÚ

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đt RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Trạm Y tế xã Long Mai

0.20

0.18

 

Xã Long Mai

Tờ bản đồ số 50

 

2

Trạm Y tế xã Long Môn

0.32

0.27

 

Long Môn

Tờ bản đồ s 10

 

3

Khu th thao xã Long Mai

0.60

0.15

 

Long Mai

Tờ bn đồ s50

Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 ca UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: khu thể thao xã Long Mai.

4

Cầu sông Phước Giang (thôn 2, Long Hiệp đi qua) huyện Minh Long: Hạng mục: Gia cố bờ tả sông Phước Giang

3.00

0.10

 

xã Long Mai

Tờ bản đồ 65,66

Quyết định 1499/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 ca UBND tnh Qung Ngãi, về việc phê duyệt điều chnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu Sông Phước Giang (thôn 2, Long Hiệp đi qua) huyện Minh Long

5

Trường Trung học cơ s Thanh An

0.20

0.10

 

xã Thanh An

Tờ bn đồ s 26

Quyết định s 1219/QĐ-UBND ngày 30/09/2020 của UBND huyn Minh Long, về việc giao nhiệm vụ thực hiện các công trình nâng cấp, sa chữa, ci tạo từ nguồn kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2019

 

Tổng cộng

4.32

0.80

 

 

 

 

 

Phụ biểu 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Địa điểm
(đến cp xã)

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Tình hình giao đất

do xin tiếp tục thc hiện trong năm 2021

Ghi chú

Đồ thu hồi

Chưa thu hồi

Đã giao

Chưa giao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đường tránh , cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Qung Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km 0 - Km22+336

Xã Thanh An, huyện Minh Long

8.06

 

8.06

 

8.06

Chưa được phê duyt phương án bồi thường và GPM do đang trình giá đất cụ thể (hệ số điu chnh giá đất) năm 2020 theo Công văn 3972/UBND-NNTN ngày 26/8/2020 ca UBND tỉnh; phần diện tích đất này dự kiến phi kéo dài công tác thu hồi, giao đt sang năm 2021.

Công trình năm 2017

Tổng cộng

8.06

 

8.06

 

8.06

 

 

 

Phụ biểu 04

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

TT

Tên Công trình, dự án

Địa đim (đến cấp xã)

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021

GHI CHÚ

Đã thu hi (ha)

Ca thu hồi (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Khu du lịch sinh thái Thác Trng - Đồng Cn

Xã Thanh An

29.40

 

29.40

ng bồi thường”

Công trình năm 2018

 

Tổng cộng

 

29.40

 

29.40

 

 

 

Phụ biểu 05

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh)

TT

Tên công trình

Địa điểm

Số lô; Số thửa, tờ BĐ đất đấu giá

Tổng diện tích đất đấu giá (ha)

Ghi chú

1

Đất rng sn xuất UBND xã Long Mai quản lý

Xã Long Mai

Tha số 199, t BĐ s 04

0.93

Cho thuê đất thông qua hình thức đu giá

2

Đất rừng sản xuất UBND xã Long Mai qun lý

Xã Long Mai

Tha số 200, tờ BĐ số 04

1.74

3

Đất trng cây lâu năm thuộc quỹ đất công ích ca xã Long Sơn

Xã Long Sơn

Tha số 190, tờ BĐ số 51

0.18

Cho thuê đất thông qua hình thức đu giá

Tha số 191, tờ BĐ s 51

1.84

Tha số 312, t BĐ s 59

0.24

Thửa số 82, tờ BĐ s 59

0.50

Tha s100, tờ BĐ số 32

2.01

4

Khu dân cư thôn 2 (đấu giá)

Xã Long Hip

37

1.31

Công trình năm 2018.

5

Khu dân cư thôn 3, xã Long Hiệp

Xã Long Hiệp

7

0.15

 

 

Tổng

 

 

8.90

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất ngày 25/02/2021 của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219