Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 824/QĐ-UBND 2018 đơn giá cho thuê chỗ ở tại Ký túc xá do Đại học Quảng Nam quản lý

Số hiệu: 824/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ CHỖ Ở TẠI KÝ TÚC XÁ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 08/02/2018 (kèm theo Công văn số 284/STC-GCS ngày 06/02/2018 của Sở Tài chính),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá cho thuê chỗ ở tại Ký túc xá do Trường Đại học Quảng Nam quản lý, với nội dung chính như sau:

1. Địa điểm: số 102, đường Hùng Vương, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Số tiền: 60.000 đồng/01 sinh viên (04m2)/01 tháng (Sáu mươi ngàn đồng).

Ghi chú: Giá nêu trên chưa bao gồm tiền giữ xe và chi phí điện, nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Trường Đại học Quảng Nam:

a) Công khai mức giá quy định và đối tượng, thủ tục để sinh viên biết thực hiện thuê chỗ ở theo quy định.

b) Thu đúng, thu đủ tiền thuê chỗ ở tại Ký túc xá đối với sinh viên theo mức quy định tại điều 1.

c) Chi đúng theo các nội dung chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở sinh viên quy định tại Thông tư s19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Đối với kế hoạch dự toán chi bảo trì công trình được trích trong năm chưa sử dụng hết phải được kết chuyển sang năm sau thực hiện nhiệm vụ bảo trì công trình, không được chi cho các nhiệm vụ khác.

d) Hằng năm, lập kế hoạch thu, chi tiền và cho thuê chỗ ở Ký túc xá sinh viên; thực hiện công tác bảo trì công trình, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, giám sát Trường Đại học Quảng Nam thực hiện thu, chi và quyết toán nguồn kinh phí cho thuê chỗ ở Ký túc xá sinh viên theo đúng quy định. Đồng thời xem xét trình UBND tỉnh điều chỉnh giá cho thuê chỗ ở Ký túc xá sinh viên phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KG-VX, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 quy định về đơn giá cho thuê chỗ ở tại Ký túc xá do Trường Đại học Quảng Nam quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.681

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!