Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 157/TTr-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòn Đất (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện Hòn Đất không còn, trong Kế hoạch năm 2018 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

e) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2018 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Bảng 1: Phân bố các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất

(Kèm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Bình Giang

Bình Sơn

Lình Huỳnh

Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Lâm

Mỹ Phước

Mỹ Thái

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Diện tích tự nhiên

 

103.956,82

16.333,60

18.363,73

3.295,95

10.344,69

3.702,01

4.379,52

7.454,24

1

Đất nông nghiệp

NNP

95.328,63

14.929,63

17.224,11

3.006,82

9.645,35

3.210,18

4.062,60

7.034,79

1.1

Đất trồng lúa

LUA

81.144,11

13.158,89

12.192,09

2.284,97

9.533,72

2.748,38

3.932,58

6.996,45

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

81.144,10

13.158,89

12.192,09

2.284,97

9.533,72

2.748,38

3.932,58

6.996,45

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

590,75

273,11

30,34

10,95

 

58,26

3,99

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.273,59

651,16

344,62

170,72

106,19

260,48

113,86

36,07

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

6.217,83

77,03

2.971,19

178,37

 

51,84

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.164,39

570,40

1.527,59

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.895,13

197,09

128,69

361,83

5,44

91,22

9,78

2,27

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

42,83

1,96

29,58

 

 

 

2,39

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.628,19

1.403,97

1.139,62

289,12

699,34

491,83

316,92

419,45

2.1

Đất quốc phòng

CQP

139,95

0,18

118,20

4,09

0,02

9,92

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

1,09

 

0,05

 

0,03

 

 

0,04

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10,12

1,05

0,99

0,41

0,40

3,04

 

0,03

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

57,26

2,78

18,08

14,70

0,12

1,68

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

202,68

7,26

160,88

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.162,98

581,24

424,95

118,73

145,06

96,40

110,78

195,83

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

8,19

 

 

 

 

0,16

0,08

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,46

0,50

0,50

 

0,28

 

0,50

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.455,29

169,14

146,78

50,48

179,31

159,38

58,40

37,47

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

251,93

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ Sở cơ quan

TSC

12,37

0,45

0,27

0,68

0,13

0,31

0,73

0,15

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,66

 

0,60

 

 

0,07

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

24,01

2,88

3,32

0,91

1,51

2,86

0,38

0,05

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

68,26

3,33

2,28

0,40

0,40

42,11

2,00

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

120,42

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,63

0,09

0,08

0,13

0,18

0,65

0,45

0,19

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,99

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,69

0,61

0,53

0,33

0,68

0,38

0,05

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3.050,22

634,46

262,11

98,26

371,22

174,88

143,56

185,69

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

Bảng 1 : Phân bổ các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất (tiếp theo).

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Mỹ Thuận

Nam Thái Sơn

Sơn Bình

Sơn Kiên

Thổ Sơn

Thị trấn Sóc Sơn

Thị trấn Hòn Đất

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Diện tích tự nhiên

 

103.956,82

3.780,13

15.495,48

3.572,12

5.310,61

6.083,85

2.545,36

3.295,54

1

Đất nông nghiệp

NNP

95.328,63

3.499,28

14.304,29

3.268,29

4.772,17

5.319,60

2.192,53

2.858,97

1.1

Đất trồng lúa

LUA

81.144,11

3.322,19

11.814,93

2.633,17

4.648,24

3.584,90

1.923,95

2.369,66

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

81.144,10

3.322,19

11.814,93

2.633,17

4.648,24

3.584,90

1.923,95

2.369,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

590,75

94,51

15,77

14,11

12,46

20,34

3,89

53,02

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.273,59

77,97

287,93

377,96

103,94

203,25

178,55

360,88

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

6.217,83

 

2.181,73

131,00

 

595,82

30,85

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.164,39

 

 

 

 

 

 

66,40

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.895,13

4,41

0,20

112,05

7,53

915,29

55,04

4,30

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

42,83

0,20

3,72

 

 

 

0,26

4,72

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.628,19

280,85

1.191,19

303,83

538,44

764,25

352,83

436,57

2.1

Đất quốc phòng

CQP

139,95

0,05

 

 

0,13

4,38

 

2,98

2.2

Đất an ninh

CAN

1,09

 

 

 

 

 

 

0,97

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10,12

0,04

0,16

 

1,02

0,20

1,03

1,76

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

57,26

 

1,37

 

6,63

2,72

2,36

6,82

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

202,68

 

34,55

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.162,98

124,25

513,73

87,65

276,20

285,17

79,16

123,84

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

8,19

 

 

 

0,23

5,22

2,49

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,46

 

 

 

 

2,00

41,61

3,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.455,29

72,57

143,34

69,13

152,71

216,58

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

251,93

 

 

 

 

 

125,90

126,03

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,37

0,68

0,40

1,36

0,54

1,03

0,27

5,37

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,66

 

 

 

 

 

 

4,99

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

24,01

1,67

0,84

0,80

0,18

6,22

0,22

2,17

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

68,26

0,44

3,44

 

2,47

3,99

1,38

6,01

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

120,42

 

9,81

 

 

110,60

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,63

0,41

0,67

0,01

0,32

0,39

0,02

0,05

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,99

 

 

 

 

 

0,99

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,69

 

1,16

0,01

0,03

0,32

0,30

0,30

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3.050,22

80,74

481,72

144,87

97,96

125,43

97,09

152,22

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

Bảng 2: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ Kế hoạch năm 2018

(Kèm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Bình Giang

Bình Sơn

Lình Huỳnh

Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Lâm

Mỹ Phước

Mỹ Thái

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+..+

(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích cần thu hồi

 

57,25

-

1,35

45,66

0,04

0,09

2,49

0,11

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,85

-

1,35

35,37

0,04

0,06

2,46

0,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

44,90

 

1,30

34,37

0,04

 

1,91

0,11

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,95

 

0,05

1,00

 

0,06

0,55

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

-

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,40

-

-

10,29

-

0,03

0,03

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

10,37

 

 

10,26

 

0,03

0,03

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,03

 

 

0,03

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2. Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch 2018 (tiếp theo)

Đơn vị: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Mỹ Thuận

Nam Thái Sơn

Sơn Bình

Sơn Kiên

Thổ Sơn

TT Sóc Sơn

TT Hòn Đất

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+..+

(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích cần thu hồi

 

57,25

0,20

0,13

-

-

7,10

-

0,08

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,85

0,17

0,11

-

-

7,10

-

0,08

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

44,90

0,17

 

 

 

7,00

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,95

 

0,11

 

 

0,10

 

0,08

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

-

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,40

0,03

0,02

-

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

10,37

0,03

0,02

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,03

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ Sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Diện tích đất cần chuyển mục đích trong kỳ Kế hoạch năm 2018

(Kèm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Bình Giang

Bình Sơn

Lình Huỳnh

Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Lâm

Mỹ Phước

Mỹ Thái

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ (6)+ (...)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích cần chuyển mục đích

 

47,16

0,01

1,36

35,38

0,16

0,08

2,47

0,12

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

14,66

0,01

1,36

2,88

0,16

0,08

2,47

0,12

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12,51

-

1,30

1,87

0,15

-

1,91

0,11

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

12,51

-

1,30

1,87

0,15

-

1,91

0,11

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

2,15

0,01

0,06

1,01

0,01

0,08

0,56

0,01

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

32,50

 

 

32,50

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

32,50

 

 

32,50

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Bảng 3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm Kế hoạch năm 2018 (tiếp theo)

Đơn vị: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Mỹ Thuận

Nam Thái Sơn

Sơn Bình

Sơn Kiên

Thổ Sơn

TT Sóc Sơn

TT Hòn Đất

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) + (...)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng diện tích cần chuyển mục đích

 

47,16

0,18

0,12

0,01

0,02

7,11

0,03

0,11

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

14,66

0,18

0,12

0,01

0,02

7,11

0,03

0,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12,51

0,17

-

-

-

7,00

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

12,51

0,17

-

-

-

7,00

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

2,15

0,01

0,12

0,01

0,02

0,11

0,03

0,11

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

32,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

32,50

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 790/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 05/04/2018 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220