Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/2000/QĐ-TTg giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 79/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 79/2000/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢI THỂ VÀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg , ngày25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ các tổ chức sau đây:

1. Ban Chỉ đạo xây dựng "tầm nhìn đến năm 2020" được thành lập theo Quyết định số 27/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban Điều hành Quốc gia quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 07/TTg ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Chỉ đạo Nhà nước về khí điện đạm được thành lập theo Quyết định số 555/TTg ngày 17 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban Chỉ đạo phát triển về kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 734/TTg ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ban Chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 735/TTg ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Ủy ban Quốc gia về an ninh lương thực được thành lập theo Quyết định số 498/TTg ngày 07 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng được thành lập theo Quyết định số 86/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Ban Chỉ đạo Trung ương dự án "khôi phục hệ thống thủy lợi và chống lũ" được thành lập theo Quyết định số 153/TTg ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo được thành lập theo Quyết định số 80/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm được thành lập theo Quyết định số 169/1998/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" được thành lập theo Quyết định số 21/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 417/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

13. Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được thành lập theo Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở được thành lập theo Quyết định số 347/TTg ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

15. Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thủ đô Hà Nội được thành lập theo Điều 3 Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 và Quyết định số 209/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

16. Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Điều 3 Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 và Quyết định số 238/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

17. Ban Chỉ đạo Nhà nước về công trình xa lộ Bắc - Nam được thành lập theo Quyết định số 195/TTg ngày 01 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

18. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm được thành lập theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

19. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ được thành lập theo Quyết định số 274/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

20. Ban Chỉ đạo Trung ương thí điểm thành lập qũy tín dụng nhân dân được thành lập theo Quyết định số 260/TTg ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ.

21. Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 339/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

22. Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan được thành lập theo Quyết định số 670/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao các Bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại Điều 1 Quyết định này như sau:

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 1 và 2 Điều 1.

2. Bộ Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 3 Điều 1.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 1.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 9, 10 và 11 Điều 1.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 12 Điều 1.

6. Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 13 Điều 1.

7. Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 14, 15 và 16 Điều 1.

8. Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 17 Điều 1.

9. Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 18 Điều 1.

10. Bộ Thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 19 Điều 1.

11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 20 Điều 1.

12. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 21 Điều 1.

13. Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 22 Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 79/2000/QD-TTg

Hanoi, July 06, 2000

 

DECISION

DISSOLVING AND TRANS-FERRING THE TASKS OF A NUMBER OF ORGANIZATIONS ALREADY ESTABLISHED UNDER THE PRIME MINISTERS DECISIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Plan for Implementation of the Resolution of the 7th Plenum of the Partys Central Committee (WIIIth Congress), issued together with the Prime Ministers Decision No. 207/1999/QD-TTg of October 25, 1999;
At the proposals of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Government Office,

DECIDES:

Article 1.- To dissolve and transfer the tasks of the following organizations:

1. The Steering Committee for Formulation of "the 2010 Vision", established under the Prime Ministers Decision No. 27/1999/QD-TTg of February 23, 1999.

2. The National Executive Board of the Global Environmental Fund of Vietnam established under the Prime Ministers Decision No. 07/TTg of January 3, 1997.

3. The State Steering Committee for Gas, Electricity and Nitrogenous Fertilizer Program, established under the Prime Ministers Decision No. 555/TTg of July 17, 1997.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2000/QĐ-TTg giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214