Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa

Số hiệu: 786/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa tại Tờ trình số 02/TTr-HHBĐS ngày 14/03/2017 kèm hồ sơ báo cáo kết quả đại hội nhiệm kỳ I (2017-2022) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 629/SNV-TCBC ngày 23/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa gồm 09 chương, 36 điều đã được Đại hội hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2017-2022) thông qua ngày 12 tháng 03 năm 2017, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng; các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
-
TT Công báo;
-
Lưu: VT, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Tài

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - KHÁNH HÒA
(Phê duy
t kèm theo Quyết đnh s: 786/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2017 ca UBND tnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

- Tên tiếng Vit: Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa.

- Tên tiếng Anh: Nha Trang - Khánh Hòa Real Estate Association.

- Tên viết tt tiếng Anh: NT-KHREA.

- Biu tượng (Logo):

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa là t chc xã hi - ngh nghip ca các t chc và công dân Vit Nam (gi tt là hi viên) hot đng trong lĩnh vc tư vn, đu tư và dch v thương mi bt đng sn hoc có liên quan đến lĩnh vc bt đng sn trên đa bàn tnh Khánh Hòa, theo quy đnh ca pháp lut; t nguyn thành lp, không v li, nhm mc đích: Phi hp các hot đng ca hi viên nhm nâng cao hiu qu hot đng sn xut, kinh doanh, qung bá, dch v, hp tác và phát trin kinh tế trong lĩnh vc bt đng sn và các lĩnh vc khác có liên quan đến bt đng sn; đm bo quyn và li ích hp pháp ca hi viên; phát trin nhanh và bn vng các loi hình sn xut - kinh doanh - dch v, nghiên cu các sn phm dch v khác có liên quan đến ngành, lĩnh vc bt đng sn, góp phn xây dng và phát trin bn vng ngành, lĩnh vc bt đng sn ca tnh Khánh Hòa, qua đó góp phn thúc đy s nghip công nghip hóa - hin đi hóa đt nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

Hip hi có tư cách pháp nhân, có biu tượng (logo), có con du và tài khon riêng ti ngân hàng theo quy đnh ca pháp lut.

Tr s chính ca Hip hi đt ti Khách sn Quc tế: s nhà 09, Nguyn Thin Thut, phường Lc Th, TP. Nha Trang, tnh Khánh Hòa.

Điều 4. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1. Hip hi hot đng trong phm vi tnh Khánh Hòa, theo pháp lut ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam và Điu l Hip hi được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyt.

2. Hip hi chu s qun lý nhà nước ca UBND tnh, thông qua S Xây dng và các S, Ban ngàng có liên quan v lĩnh vc mà Hip hi hot đng.

3. Hip hi hot đng trong lĩnh vc bt đng sn (tr lĩnh vc môi gii bt đng sn), thc hin các dch v v tư vn nhm h tr các hot đng kinh doanh đi vi lĩnh vc bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut, bao gm:

a) Trao đi các thông tin v khoa hc - công ngh, sn xut - kinh doanh - dch v trong và ngoài nước thuc v lĩnh vc bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut;

b) Tham gia tư vn phn bin cho các cơ quan qun lý nhà nước v quy hoch, kế hoch, cơ chế, chính sách phát trin lĩnh vc bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut;

c) Tăng cường hi nhp, giao lưu, hp tác vi các hi (hoc hip hi) trong, ngoài tnh và quc tế theo quy đnh ca pháp lut.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. T nguyn, t qun, t chv tài chính.

2. Dân ch, bình đng, công khai, minh bch.

3. Tuân th Hiến pháp, pháp lut và Điu l Hip hi.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội

1. Đi din cho hi viên trong các quan h đi ni, đi ngoi có liên quan đến chc năng, nhim v ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

2. Bo v quyn, li ích hp pháp ca Hip hi và hi viên; t chc phi hp hot đng gia các hi viên vì li ích chung ca Hip hi, hòa gii tranh chp trong ni b Hip hi.

3. Tư vn, phn bin các vn đ thuc phm vi hot đng ca Hip hi theo đ ngh ca các t chc, cá nhân.

4. Tham gia ý kiến vào các văn bn quy phm pháp lut có liên quan đến hot đng ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

5. Kiến ngh vi các cơ quan nhà nước có thm quyn đi vi các vn đ liên quan ti s phát trin Hip hi và lĩnh vc Hip hi hot đng theo quy đnh ca pháp lut.

6. Phi hp vi cơ quan, t chc có liên quan đ thc hin nhim v ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

7. Được lp và gây qu ca Hip hi trên cơ s hi phí ca hi viên và các ngun thu t hot đng phát trin ngành, lĩnh vc liên quan đến bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut đ đm bo kinh phí hot đng; được nhn các ngun tài tr, vin tr hp pháp ca các t chc, cá nhân trong và ngoài nước theo quy đnh ca pháp lut.

8. Ch trì phi hp gia các hi viên trong vic ch đng tìm kiếm ngun lc xây dng và phát trin lĩnh vc sn xut - kinh doanh - dch v - thương mi liên quan đến bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut.

9. Thành lp và gii th các t chc trc thuc ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

10. Được xut bn các tp chí, các bn tin, n phm… chuyên ngành và lp trang Web theo quy đnh ca pháp lut.

11. Khen thưởng theo quy đnh ca Điu l Hip hi đi vi hi viên ca Hip hi có thành tích trong các hot đng v công tác xây dng và phát trin lĩnh vc bt đng sn ca tnh và thc hin tt Điu l ca Hip hi; x lý k lut đi vi hi viên vi phm pháp lut, xâm phm đến quyn li ca Hip hi và thc hin sai Điu l Hip hi.

Điều 7. Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tp hp, đoàn kết các thành viên trong Hip hi đ xây dng, phát trin Hip hi vng mnh, thc hin đúng tôn ch, mc đích ca Hip hi nhm phát trin lĩnh vc bt đng sn; đng thi tích cc tham gia vào các hot đng khác theo quy đnh ca pháp lut đ góp phn xây dng và phát trin đt nước.

2. Đi din, làm đu mi liên h cho hi viên trong vic nghiên cu, tng hp ý kiến ca các hi viên đ tham gia, kiến ngh vi các cơ quan nhà nước v các ch trương, chính sách, các bin pháp liên quan đến lĩnh vc bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut; h tr hi viên v các vn đ liên quan đến lĩnh vc này nhm to điu kin phát trin bn vng lĩnh vc bt đng sn.

3. Bo v quyn li hp pháp và t chc giúp đ cho hi viên theo kh năng các ngun lc ca Hip hi trong khuôn kh pháp lut; to điu kin đ các đơn v, t chc là hi viên tiếp cn vi các t chc trong và ngoài tnh theo quy đnh ca pháp lut góp phn thúc đy cho s phát trin ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

4. Đng viên s giúp đ, tương tr ln nhau gia các hi viên trong công tác phát trin lĩnh vc bt đng sn và liên quan đến bt đng sn theo quy đnh ca pháp lut.

5. Hướng dn, t chc các lp tp hun, bi dưỡng nghip v chuyên môn, các k năng ngh nghip và kiến thc v lut pháp, v kinh tế th trường, môi trường, nghip v, khoa hc - công ngh, k năng ngh nghip, hi nhp quc tế và đu tư, s hu trí tu... cho hi viên trong phm vi, lĩnh vc hot đng ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

6. Phi hp vi cơ quan qun lý ca tnh, các đơn v có chc năng đ thường xuyên Cp nht và cung cp cho các hi viên v chính sách, pháp lut và các ch trương ca nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vc bt đng sn ca Vit Nam theo quy đnh ca pháp lut; to điu kin cho hi viên nâng cao kiến thc, ch đng trong công tác qun lý, phát trin lĩnh vc bt đng sn, giúp hi viên phòng tránh được các ri ro trong quá trình thc hin theo quy đnh ca pháp lut.

7. Hướng dn, giám sát hi viên tuân th pháp lut, chế đ, chính sách ca Đng và Nhà nước và điu l, quy chế, quy đnh hoc nhng ni quy khác ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

8. Gii thiu thành tu và năng lc ca các hi viên.

9. T chc các hot đng dch v khác liên quan đến lĩnh vc, phm vi, chc năng, nhim v ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut đ to ngun thu cho Hip hi.

10. M rng quan h hp tác vi các t chc trong, ngoài tnh theo quy đnh ca pháp lut nhm tranh th các điu kin đ phát trin ngành, lĩnh vc bt đng sn ca tnh.

11. Qun lý và s dng các ngun kinh phí ca Hip hi theo đúng quy đnh ca pháp lut.

12. Thc hin các công vic khác khi được cơ quan có thm quyn ca tnh yêu cu.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hi viên ca Hip hi gm có: Hi viên chính thc, hi viên liên kết và hi viên danh d:

a) Hi viên chính thc ca Hip hi gm có: Hi viên t chc và hi viên cá nhân:

- Hi viên t chc: Là các t chc Vit Nam hot đng trong lĩnh vc bt đng sn và các ngành, lĩnh vc khác có liên quan đến bt đng sn trong phm vi tnh theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam; t nguyn và tán thành Điu l ca Hip hi, thì được Hip hi công nhn là hi viên ca Hip hi;

- Hi viên cá nhân: Là công dân Vit Nam đang sinh sng, làm vic, hc tp trên đa bàn tnh, hot đng trong lĩnh vc bt đng sn và các lĩnh vc khác có liên quan đến hot đng bt đng sn, t nguyn và tán thành Điu l ca Hip hi đu có th tr thành hi viên cá nhân ca Hip hi;

b) Hi viên liên kết ca Hip hi: Các doanh nghip liên doanh và doanh nghip có 100% vn đu tư nước ngoài (sau đây gi chung là doanh nghip có yếu t nước ngoài) hot đng ti Vit Nam, có đóng góp cho s phát trin ca Hip hi, tán thành Điu l Hip hi, thì được Hip hi xem xét công nhn là hi viên liên kết;

c) Hi viên danh d ca Hip hi:

Công dân và t chc có tư cách pháp nhân ca Vit Nam không có điu kin tr thành hi viên chính thc hoc hi viên liên kết ca Hip hi nhưng có uy tín, có kinh nghim và có công lao đi vi s phát trin ca Hip hi cũng như ca các hot đng trong lĩnh vc bt đng sn và các ngành, lĩnh vc khác có liên quan đến hot đng bt đng sn trên lãnh th Vit Nam, tán thành Điu l Hip hi đu có th được Ban Chp hành Hip hi nht trí mi làm hi viên danh d ca Hip hi.

Hi viên danh d có kh năng đóng góp quan trng làm tăng hiu qu hot đng Hip hi, được Ban Chp hành mi làm c vn ca Hip hi.

Hip hi có th mi và suy tôn mt nhà lãnh đo có tâm huyết và nhit tình giúp đ, xây dng, phát trin đi ngũ doanh nhân bt đng sn làm Ch tch danh d ca Hip hi. Vic mi Ch tch danh d ca Hip hi do đi hi hoc Ban Chp hành quyết đnh trong nhim kỳ đi hi.

Hi viên danh d và c vn được hưởng quyn và nghĩa v như hi viên chính thc ca Hip hi, tr quyn biu quyết các vn đ ca Hip hi và không được bu c, ng cvào Ban chp hành, Ban kim tra ca Hip hi.

Hi viên danh d và c vn được hưởng quyn và nghĩa v như hi viên chính thc ca Hip hi, tr quyn biu quyết các vn đ ca Hip hi và không được bu c, ng cvào Ban chp hành, Ban kim tra ca Hip hi.

2. Tiêu chun tr thành hi viên ca Hip hi (áp dng cho hi viên chính thc và hi viên liên kết ca Hip hi):

a) Tán thành Điu l Hip hi;

b) T nguyn viết đơn xin gia nhp Hip hi;

c) Đóng hi phí theo quy đnh ca Hip hi;

d) Được Ban Chp hành Hip hi công nhn là hi viên ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

đ) Các t chc, cá nhân ca tnh ch chính thc tr thành hi viên Hip hi sau khi đã hoàn thành th tc, đóng hi phí gia nhp Hip hi và nhn được Th Hi viên ca Hip hi;

e) Các hi viên là pháp nhân (t chc có tư cách pháp nhân) c người đi din ca mình tham gia Hip hi; người đi din phi có đ thm quyn quyết đnh, ghi rõ h tên, chc v trong đơn xin gia nhp Hip hi; trường hp ủy nhim, người được ủy nhim làm đi din phi đ thm quyn quyết đnh và người ủy nhim phi chu trách nhim v s ủy nhim đó; khi thay đi người đi din, hi viên phi thông báo bng văn bn ngay sau khi thay đi cho Ban Thường v Hip hi biết (chm nht trong vòng 15 (mười lăm) ngày k t ngày có s thay đi này).

Điều 9. Quyền của Hội viên

1. Được Hip hi bo v quyn, li ích hp pháp trong hot đng ca mình phù hp vi nhim v, quyn hn ca Hip hi.

2. Được cung cp nhng thông tin phc v cho vic t chc, hot đng xây dng và phát trin lĩnh vc bt đng sn và các ngành, lĩnh vc khác có liên quan đến hot đng bt đng sn trên phm vi tnh Khánh Hòa và c nước.

3. Tham gia các hi ngh, hi tho, tp hun, đào to bi dưỡng k năng, k xo ngh nghip trong vic xây dng và phát trin ngành, lĩnh vc bt đng sn và các ngành, lĩnh vc khác có liên quan đến hot đng bt đng sn do Hip hi t chc hoc được Hip hi mi tham gia.

4. Tham gia các công vic ca Hip hi; được yêu cu Hip hi làm trung gian hoc tư vn trong các vn đ giao dch hoc nghiên cu.

5. Được d đi hi, được ng c, đ c, bu c vào các chc danh thuc các cơ quan lãnh đo ca Hip hi cũng như ca chi hi cơ s; tho lun, biu quyết các ngh quyết ca Hip hi; phê bình, cht vn Ban Chp hành Hip hi v mi ch trương và hot đng ca Hip hi.

6. Được ra khi Hip hi khi xét thy không th tiếp tc là hi viên; trong trường hp này, hi viên cn thông báo chính thc bng văn bn cho Ban Thường v Hip hi và s nhn được s đng ý bng văn bn ca Ban Thường v Hip hi trong vòng 30 (ba mươi) ngày k t ngày nhn được văn bn ca hi viên.

7. Trong trường hp có lý do riêng chính đáng, hi viên ca Hip hi có th xin tm dng các hot đng ca mình vi tư cách là hi viên ca Hip hi trong mt khong thi gian nht đnh nhưng cng li không được quá thi gian ca 01 (mt) năm ca 01 (mt) nhim kỳ ca Hip hi và trong trường hp này hi viên phi có đơn chính thc gi ti Ban Chp hành Hip hi và Ch tch Hip hi, trong đó có nêu rõ lý do và thi gian xin tm dng hot đng trong tư cách hi viên ca mình đi vi Hip hi; trong thi gian hi viên đ ngh tm dng hot đng tư cách hi viên ca mình đi vi Hip hi thì hi viên không phi tham gia đóng góp các ngun lc cho Hip hi nhưng vn phi tuân th đúng, đy đ các quy đnh v vic đóng hi phí ca hi viên cho Hip hi (tin hi phí, thi gian đóng hi phí theo quy đnh ca Hip hi).

8. Hi viên liên kết và hi viên danh d được hưởng các quyn như hi viên chính thc, tr quyn ng c, bu c các chc danh lãnh đo ca Hip hi và quyn biu quyết các vn đ ca Hip hi.

9. Được khen thưởng v thành tích hot đng trong công tác thuc v ngành, lĩnh vc bt đng sn trên phm vi lãnh th Vit Nam cũng như nhng đóng góp trong vic xây dng và phát trin Hip hi.

10. Được s dng hình nh và thông tin thuc quyn s dng hp pháp theo quy đnh ca pháp lut ca Hip hi trên cơ s có s chp thun, cho phép ca Hip hi bng văn bn v vic s dng nhng hình nh và thông tin đó đ thc hin công vic qung bá và tuyên truyn cho các hot đng ca t chc ca mình theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

11. Được cp Th Hi viên ca Hip hi.

Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên

1. Nghiêm chnh chp hành đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước và các quy đnh ti Điu l này.

2. Nghiêm chnh thc hin Điu l, ngh quyết ca Đi hi và ca Ban Chp hành Hip hi.

3. Cung cp cho Ban Chp hành Hip hi (khi có yêu cu) nhng thông tin có liên quan đến lĩnh vc hot đng ca mình đ Hip hi có đ thông tin phc v nhng vn đ hi viên có yêu cu.

4. Tham gia các hot đng và sinh hot ca Hip hi; đoàn kết, hp tác vi các hi viên khác đ cùng nhau góp phn xây dng Hip hi ngày càng vng mnh, phát trin.

5. D các bui hp thường kỳ và bt thường ca Hip hi khi được mi.

6. Đóng hi phí đy đ và đúng kỳ hn theo quy đnh trên cơ s các nguyên tc do Đi hi ca Hip hi hoc Ban Chp hành Hip hi đ ra.

7. Bo v uy tín ca Hip hi, không được nhân danh Hip hi trong các quan h giao dch, tr khi được Ch tch Ban Chp hành Hip hi phân công bng văn bn.

8. Thc hin chế đ báo cáo lên cơ quan Hip hi theo quy đnh ca Hip hi.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi hội.

1. Th tc, thm quyn kết np hi viên:

Vic công nhn hi viên mi được thc hin theo đúng các quy đnh ti Điu l này.

- H sơ xin gia nhp Hip hi, gm đơn đăng ký gia nhp Hip hi theo mu ca Hip hi;

- Ban Thường trc Hip hi xem xét và ra quyết đnh công nhn hi viên chính thc trong thi gian không quá 05 (năm) ngày làm vic k t ngày nhn đơn xin gia nhp Hip hi. Khi nhn được quyết đnh công nhn, hi viên mi có nghĩa v đóng hi phí gia nhp Hip hi (theo mc quy đnh ca Hip hi). T chc, cá nhân chính thc tr thành hi viên k t ngày được Ban Thường trc Hip hi ra quyết đnh công nhn;

Trường hp b t chi, Ban Thường trc Hip hi thông báo bng văn bn nêu rõ lý do t chi cho t chc, cá nhân biết. T chc, cá nhân có th khiếu ni lên Ban Chp hành. Quyết đnh ca Ban Chp hành là quyết đnh cui cùng.

2. Th tc xin ra khi Hip hi:

- Hi viên t nguyn xin rút ra khi Hip hi, gi đơn cho Ban Thường trc Hip hi đ được xem xét, quyết đnh vic rút tên ra khi danh sách hi viên theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Quyn và nghĩa v ca hi viên chm dt sau khi Ban Thường trc Hip hi thay mt Hip hi ra thông báo chm dt quyn và nghĩa v hi viên theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Ban Thường trc Hip hi thông báo bng văn bn v danh sách hi viên xin rút ra khi Hip hi, hi viên b khai tr và hi viên b xóa tên cho tt c các hi viên khác biết (thi gian chm nht phi thông báo cho các hi viên ca Hip hi biết là không quá 60 (sáu mươi) ngày tính t ngày có các quyết đnh chính thc có hiu lc thi hành v vic các hi viên xin rút ra khi Hip hi, hi viên b khai tr và hi viên b xóa tên).

3. Tư cách hi viên Hip hi s không còn giá tr nếu xy ra mt trong nhng trường hp sau:

- T chc, cá nhân t ngng hot đng, b đình ch hot đng, b gii th hoc b tuyên b phá sn theo quy đnh ca pháp lut;

- Theo quyết đnh ca Ban Chp hành Hip hi vi s nht trí ca trên 50% (năm mươi phn trăm) s Ủy viên Ban Chp hành Hip hi khi hi viên vi phm mt trong các điu sau:

+ Hot đng trái vi quy đnh ca pháp lut Vit Nam;

+ Hot đng trái vi mc đích ca Hip hi, gây tn hi đến uy tín ca Hip hi;

+ Không thc hin đy đ các nghĩa v ca hi viên; không thc hin đúng hoc vi phm nghiêm trng nhng quy đnh, điu l hoc ngh quyết ca Hip hi.

- Tt c các hi viên (chính thc, liên kết, danh d) khi b tước quyn công dân theo quy đnh ca pháp lut thì đương nhiên b xóa tên trong danh sách hi viên ca Hip hi.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội

1. Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa được t chc và hot đng theo nguyên tc t nguyn, t qun, t trang tri v tài chính, bình đng gia các hi viên, thc hin chế đ dân ch, lãnh đo tp th, cá nhân ph trách, thiu s phc tùng đa s và được c th hóa bng các quy chế, quy đnh do Ban Chp hành Hip hi phê duyt.

2. Ngh quyết Đi hi, các ngh quyết ca Ban Chp hành Hip hi, các quyết đnh khác ca Hip hi ch có giá tr và hp l khi được trên 1/2 (một phần hai) s người tham d tán thành và tuân th theo quy đnh ca Điu l Hip hi.

Điều 13. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội

1. Hip hi được t chc hot đng theo mô hình sau:

a) Đi hi;

b) Ban Chp hành Hip hi;

c) Ban Thường trc hip hi;

d) Ban Kim tra Hip hi;

e) Văn phòng Hip hi;

f) Các Ban chuyên môn ca Hip hi (nếu cn thiết);

g) Cơ quan thông tin ngôn lun ca Hip hi (nếu cn thiết) theo quy đnh ca pháp lut;

h) Các Chi hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

Điều 14. Đại hội.

1. Cơ quan lãnh đo cao nht ca Hip hi là Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường. Đi hi nhim kỳ được t chc 05 năm mt ln. Đi hi bt thường được triu tp khi ít nht 2/3 (hai phn ba) tng s Ủy viên Ban Chp hành hoc có ít nht 1/2 (mt phn hai) tng s hi viên chính thc đ ngh.

2. Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường được t chc dưới hình thc Đi hi toàn th hoc đi hi đi biu. Đi hi toàn th hoc đi hi đi biu được t chc khi có trên 1/2 (mt phn hai) s hi viên chính thc hoc có trên 1/2 (mt phn hai) s đi biu chính thc có mt. Khi triu tp Đi hi, Ban Chp hành Hip hi phi công b chương trình ngh s ca Đi hi và phi gi thư mi hi viên ít nht 10 (mười) ngày trước ngày d đnh hp Đi hi.

3. Đi hi có nhim v:

a) Tho lun và thông qua báo cáo hot đng ca Hip hi trong nhim kỳ trước và chương trình, phương hướng hot đng ca Hip hi trong nhim kỳ ti;

b) Tho lun và thông qua Điu l; Điu l (sa đi, b sung); đi tên, chia tách, sát nhp, hp nht, gii th Hip hi;

c) Tho lun, góp ý kiến vào báo cáo kim đim ca Ban Chp hành và báo cáo tài chính ca Hip hi;

d) Bu Ban Chp hành, Ban Thường trc, Ban Kim tra và các chc danh lãnh đo ca Hip hi theo quy đnh ca Điu l Hip hi (hoc có th giao cho BCH bu Ban Thường trc, Ban Kim tra và các chc danh lãnh đo do Đi hi quyết đnh);

đ) Quyết đnh mc đóng hi phí ca hi viên; hoc quyết đnh vic ủy quyn cho Ban Chp hành Hip hi thay mt Hip hi quyết đnh mc hi phí hàng năm ca hi viên Hip hi trong các năm gia hai kỳ Đi hi mà không nht thiết phi ch đến kỳ Đi hi tiếp theo nhưng phi da trên nguyên tc tp trung dân ch, ly biu quyết theo nguyên tc đa s quá bán trong Ban Chp hành Hip hi v vn đ hi phí này và vic quyết đnh này ca Ban Chp hành không được trái vi Điu l cũng như quyn và nghĩa v ca hi viên Hip hi;

e) Quyết đnh vic cho phép Ban Chp hành Hip hi thc hin vic bu và min nhim chc danh Tng Thư ký Hip hi;

g) Tho lun và quyết đnh nhng vn đ quan trng vượt quá thm quyn gii quyết ca Ban Chp hành Hip hi;

h) Tho lun và thông qua Ngh quyết Đi hi.

4. Nguyên tc biu quyết ti Đi hi:

a) Đi hi có th biu quyết bng hình thc giơ tay hoc b phiếu kín. Vic quy đnh hình thc biu quyết do Đi hi quyết đnh;

b) Vic biu quyết thông qua ngh quyết, quyết đnh nhng vn đ quan trng ca Đi hi phi được trên 1/2 (mt phn hai) s đi biu chính thc có mt tán thành.

Điều 15. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chp hành Hip hi là cơ quan lãnh đo gia hai kỳ Đi hi.

2. Ban Chp hành Hip hi 06 (sáu) tháng hp 01 (mt) ln trong 01 (mt) năm hoc ch hp 01 (mt) ln trong năm và có th hp bt thường khi có yêu cu ca 2/3 (hai phn ba) số ủy viên Ban Chp hành hoc ca Ch tch Hip hi.

3. Ban Chp hành Hip hi gm: Ch tch, các Phó Ch tch, Tng Thư ký, Phó Tng thư ký và các Ủy viên.

4. Ban chp hành Hip hi được bu trong s hi viên chính thc ca Hip hi; s lượng thành viên, tiêu chun, cơ cu ca Ban Chp hành do Đi hi Hip hi quy đnh và tiến hành bu ti Đi hi Hip hi; Ban Chp hành Hip hi do Đi hi nhim kỳ bu trc tiếp bng phiếu kín hoc giơ tay; người trúng c phi đt trên 1/2 s phiếu hp l; trong trường hp cn thiết, có th bu b sung hoc thay đi mt s Ủy viên Ban Chp hành theo quy đnh ca Điu l này nhưng không được quá 1/2 s Ủy viên Ban Chp hành ti thi đim b sung thay đi.

5. Ban Chp hành Hip hi quyết đnh công vic theo đa s, trường hp s phiếu ngang nhau thì quyn quyết đnh thuc v Ch tch Hip hi.

6. Ủy viên Ban Chp hành Hip hi phi là người có tâm huyết vi Hip hi, có trình đ và kh năng điu hành, có phm cht đo đc tt, có sc khỏe đ đm nhn công vic được giao.

7. Ủy viên Ban Chp hành Hip hi có th được bu li ti Đi hi nhim kỳ và không hn chế s nhim kỳ tham gia; nhưng cũng có th b min nhim hoc bãi nhim trước thi hn theo quyết đnh ca Đi hi bt thường hoc theo Đơn đ ngh ca trên 1/2 s hi viên chính thc ca Hip hi hoc ca 2/3 s Ủy viên Ban Chp hành Hip hi.

8. Vic chm dt tư cách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi trong các trường hp min nhim, bãi nhim và rút tên ra khi danh sách Ban Chp hành Hip hi thc hin theo quy đnh ti Điu 17 Điu l này.

9. Ủy viên Ban Chp hành Hip hi là đi din t chc pháp nhân do v hưu hoc chuyn công tác khác s được thay thế bng mt người khác ca t chc pháp nhân đó và vn là Ủy viên ca Ban Chp hành Hip hi; người thay thế phi được trên 1/2 s Ủy viên Ban Chp hành Hip hi đng ý.

10. Nhim kỳ ca Ban Chp hành Hip hi là 05 (năm) năm.

11. Tuỳ theo yêu cu, Ban Chp hành Hip hi có th c ra hoc thành lp các Ban Chuyên môn giúp vic cho Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

12. Căn c vào tình hình thc tin ca Hip hi, Ban Chp hành Hip hi có th ủy quyn cho Ban Thường trc Hip hi quyết đnh mt s vn đ: gii quyết khiếu ni, t cáo; t chc phi hp hot đng gia các t chc, đơn v trc thuc ca Hip hi; xét kết np, k lut hi viên; quyết đnh nhân s ph trách ca các ban chuyên môn, các b phn thuc văn phòng Hip hi… Ban Thường trc Hip hi quyết đnh các ni dung theo ủy quyn phi tuân th đúng các quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội

1. C th hóa các ngh quyết ca Đi hi Hip hi và đ ra nhng bin pháp đ thc hin Ngh quyết ca Đi hi Hip hi.

2. Ra ngh quyết v chương trình công tác và d toán, quyết toán các khon thu, chi hàng năm ca Hip hi.

3. Quyết đnh cơ cu t chc và b máy ca Hip hi; bu c và bãi min các chc danh lãnh đo ca Hip hi sau đây (nếu có): Ch tch, Phó Ch tch, Tng Thư ký, Phó Tng Thư ký theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

4. Bu b sung hoc thay đi các Ủy viên Ban Chp hành (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi nhưng không được quá 1/2 s Ủy viên Ban Chp hành Hip hi hin có ti thi đim b sung và thay đi.

5. Bãi min chc danh Ủy viên Ban Thường trc Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

6. Quyết đnh triu tp Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường, Hi ngh thường niên và chun b các vn đ liên quan cho Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường, Hi ngh thường niên ca Hip hi hoc các vn đ khác nếu được Đi hi ủy quyn cho phép theo quy đnh ca Điu l Hip hi và phù hp vi các quy đnh ca pháp lut.

7. Quyết đnh phê duyt v cơ cu t chc và hot đng cũng như b trí nhân s ph trách ca các ban chuyên môn, các b phn thuc văn phòng Hip hi và các t chc trc thuc Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

9. Xét kết np, khai tr, khen thưởng, k lut hi viên theo quy đnh ca pháp lut và theo Điu l Hip hi.

10. Gii quyết khiếu ni, t cáo, hòa gii tranh chp trong ni b Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

11. T chc phi hp hot đng gia các cơ s, các t chc, đơn v trc thuc ca Hip hi và gia các hi viên ca Hip hi.

12. Đi din, bo v quyn và li ích chính đáng, hp pháp ca Hip hi và hi viên.

13. Đnh kỳ kim tra, giám sát v nhng quyết đnh, hot đng ca Ban Thường trc, Ban Kim tra Hip hi gia hai kỳ hp ca Ban Chp hành Hip hi.

Điều 17. Quy định về việc chấm dứt tư cách Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Tư cách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi s không còn giá tr nếu xy ra mt trong nhng trường hp sau:

a) Ủy viên Ban Chp hành Hip hi thường xuyên, liên tc không tham gia các hot đng ca Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi mà không có lý do hp lý, chính đáng báo cáo vi Ban Chp hành Hip hi và được Ban Chp hành Hip hi chp thun bng văn bn;

b) Theo quyết đnh ca Ban Chp hành Hip hi vi s nht trí ca trên 1/2 s Ủy viên Ban Chp hành khi Ủy viên Ban Chp hành Hip hi vi phm mt trong các điu sau:

- Hot đng trái vi quy đnh ca pháp lut Vit Nam;

- Hot đng trái vi mc đích ca Hip hi, gây tn hi đến uy tín ca Hip hi;

- Không thc hin đúng hoc vi phm nghiêm trng nhng quy đnh, điu l, ngh quyết ca Hip hi hoc không thc hin đy đ các nghĩa v ca Ủy viên Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi (tr trường hp bt kh kháng và các trường hp có lý do chính đáng, hp lý khác được Ban Chp hành Hip hi chp thun bng văn bn theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi);

c) Ủy viên Ban Chp hành Hip hi khi b tước quyn công dân theo quy đnh ca pháp lut thì đương nhiên b xóa tên trong danh sách Ủy viên Ban Chp hành ca Hip hi.

2. Ủy viên Ban Chp hành Hip hi t nguyn xin rút ra khi danh sách Ban Chp hành Hip hi, gi đơn cho Ban Thường trc Hip hi đ được xem xét, quyết đnh vic rút tên ra khi danh sách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

3. Quyn và nghĩa v ca Ủy viên Ban Chp hành Hip hi chm dt sau khi Ban Thường trc Hip hi thay mt BCH Hip hi ra thông báo chm dt quyn và nghĩa v ca Ủy viên Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

4. Ban Thường trc Hip hi thay mt BCH ra thông báo bng văn bn v vic min nhim và bãi nhim tư cách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi và danh sách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi xin rút tên ra khi danh sách Ban Chp hành Hip hi theo Ngh quyết và các quy đnh ca Ban Chp hành Hip hi được thc hin theo các quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi cho tt c các hi viên ca Hip hi và các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi khác còn li ca Hip hi biết (thi gian chm nht phi thông báo cho các hi viên ca Hip hi và các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi khác còn li ca hip hi biết không quá 60 ngày tính t ngày có các quyết đnh chính thc có hiu lc thi hành v vic min nhim, bãi nhim các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi và danh sách Ủy viên Ban Chp hành Hip hi xin rút tên ra khi danh sách Ban Chp hành Hip hi).

Điều 18. Ban Thường trực Hiệp hội

1. Ban Thường trc Hip hi do Ban Chp hành Hip hi bu trong s các Ủy viên Ban Chp hành. Ban Thường trc gm: Ch tch, các Phó Ch tch, Tng Thư ký. S lượng, cơ cu, tiêu chun ủy viên Ban Thường trc do BCH quyết đnh; nhim kỳ ca Ban Thường trc cùng vi nhim kỳ ca Đi hi.

2. Nhim v, quyn hn ca Ban Thường trc:

a) Giúp Ban Chp hành Hip hi trin khai thc hin ngh quyết Đi hi; t chc thc hin ngh quyết, quyết đnh ca BCH; lãnh đo, ch đo, điu hành hot đng ca Hip hi gia hai kỳ hp Ban Chp hành;

b) Chun b các ni dung như: báo cáo, ngh quyết ca Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường, Hi ngh thường niên ca Hip hi. D tho v các chương trình hot đng, ngh quyết các kỳ hp gia hai kỳ hp ca Ban Chp hành Hip hi; quyết đnh triu tp hp Ban Chp hành;

c) Quyết đnh thành lp các t chc, đơn v thuc Hip hi theo ngh quyết ca Ban Chấp hành; quy đnh, chc năng, nhim v, quyn hn, cơ cu t chc; quyết đnh b nhim, min nhim lãnh đo các t chc, đơn v thuc Hip hi;

d) Xem xét, đ ngh Ban Chp hành Hip hi quyết đnh vic b sung Ủy viên Ban Chp hành mi theo quy đnh Điu l Hip hi;

đ) Quyết đnh vic kết np các hi viên mi ca Hip hi theo quy đnh ca Điu l Hip hi;

e) Thay mt Hip hi thc hin các nhim v và các mi quan h ca Hip hi trong lĩnh vc đi ni, đi ngoi mà Hip hi tham gia trên nhng lĩnh vc có liên quan theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

g) Xét khen thưởng và đ ngh cơ quan nhà nước có thm quyn khen thưởng t chc trc thuc Hip hi hoc Hi viên ca Hip hi có thành tích xut sc nhưng phi báo cáo vi Ban Chp hành Hip hi ti kỳ hp gn nht đ Ban Chp hành Hip hi quyết đnh.

3. Nguyên tc hot đng ca Ban Thường trc:

a) Ban Thường trc hot đng theo quy chế được Ban Chp hành Hip hi thông qua, tuân th quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

b) Ban Thường trc mi năm hp 2 ln, có th hp bt thường khi có yêu cu ca Ch tch Hip hi, hoc trên 2/3 tng số ủy viên Ban Thường trc;

c) Các cuc hp ca Ban Thường trc là hp l khi có 2/3 ủy viên Ban Thường trc tham d hp. Ban thường trc có th biu quyết bng hình thc giơ tay hoc b phiếu kín. Vic quy đnh hình thc biu quyết do Ban Thường trc quyết đnh;

d) Các ngh quyết, quyết đnh ca ban Thường trc được thông qua khi có trên 1/2 tng s ủy viên Ban Thường trc d hp biu quyết tán thành. Trong trường hp s ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết đnh thuc v bên có ý kiến ca Ch tch Hip hi.

Điều 19. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kim tra Hip hi do Đi hi bu; s lượng, cơ cu, tiêu chun Ủy viên Ban Kim tra do Đi hi quyết đnh; nhim kỳ ca Ban Kim tra cùng vi nhim kỳ Đi hi.

2. Nhim v và quyn hn ca Ban Kim tra:

a) Kim tra vic chp hành Điu l Hip hi và Ngh quyết ca Ban Chp hành Hip hi, Ngh quyết ca Đi hi Hip hi;

b) Kim tra vic s dng tài chính, tài sn ca Hip hi;

c) Gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo (nếu có) theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

d) D mt s cuc hp ca Ban Chp hành Hip hi, Ban Thường v Hip hi theo quy chế ca BCH Hip hi;

đ) Ban Kim tra Hip hi có nhim v báo cáo trước Ban Chp hành Hip hi và trước Đi hi Hip hi v hot đng ca Ban Kim tra Hip hi và tình hình tài chính ca Hip hi trong nhim kỳ qua;

e) Khi thy cn thiết Ban Kim tra Hip hi có th thông báo tình hình và yêu cu Ban Chp hành Hip hi gii quyết các vn đ mà Ban Kim tra Hip hi đã phát hin theo nhim v được giao.

Điều 20. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Ch tch Hip hi:

a) Ch tch Hip hi do Ban Chp hành Hip hi bu ra trong s các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi;

b) Nhim kỳ ca Ch tch Hip hi là 05 (năm) năm cùng vi nhim kỳ ca Ban Chp hành Hip hi;

c) Nhim v và quyn hn ca Ch tch Hip hi:

- Đi din pháp nhân ca Hip hi trước pháp lut;

- Là ch tài khon ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Quyết đnh các khon thu, chi và s dng tài sn ca Hip hi trong khuôn kh các quy đnh, quy chế v thu, chi và qun lý tài sn đã được Ban Chp hành Hip hi nht trí thông qua bng văn bn phù hp vi các quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- T chc, trin khai thc hin các Ngh quyết ca Đi hi, Hi ngh thường niên và các Quyết đnh ca Ban Chp hành Hip hi;

- Ch trì các cuc hp ca Ban Chp hành Hip hi;

- Trc tiếp điu hành Ban Thường trc Hip hi và b phn thường trc Hip hi;

- Trc tiếp ph trách công tác t chc, nhân s ca Hip hi theo quy đnh ca Điu l Hip hi và Ban Chp hành Hip hi; có quyn b sung và thay đi không quá 1/3 s thành viên trong Ban Thường trc Hip hi, nếu trên 1/3 phi xin ý kiến Ban Chp hành.

- Chu trách nhim trước Ban Chp hành Hip hi v các hot đng ca Hip hi;

- Thay mt Hip hi trong các công tác đi ni, đi ngoi ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Ký quyết đnh thành lp các t chc và đơn v trc thuc Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Chu trách nhim phân công công tác đi vi các Phó Ch tch Hip hi trong tng lĩnh vc công vic ca Hip hi;

- Ký quyết đnh kết np, khai tr hi viên, khen thưởng và k lut các đơn v, t chc, các cá nhân trc thuc Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

- Ký các hp đng v tuyn dng nhân s vào làm vic ti b phn ca Hip hi, theo quy đnh ca B Lut Lao đng và Điu l Hip hi.

2. Phó Ch tch Hip hi:

a) Phó Ch tch Hip hi do Ban Chp hành Hip hi bu trong s các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi;

b) Phó Ch tch Hip hi là người giúp vic cho Ch tch Hip hi, chu trách nhim trước pháp lut và trước Ch tch Hip hi v lĩnh vc công tác mà Ch tch Hip hi phân công theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

c) Trong s các Phó Ch tch Hip hi có mt Phó Ch tch Hip hi được phân công thường trc đ thay Ch tch Hip hi điu hành công vic ca Hip hi khi Ch tch Hip hi vng mt.

Điều 21. Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

1. Tng Thư ký Hip hi:

a) Tng thư ký Hip hi là người giúp vic cho Ch tch Hip hi điu hành công vic hàng ngày ca Hip hi theo ngh quyết, chương trình, kế hoch công tác và theo quy chế ca Hip hi đã được Đi hi, Ban Chp hành, Ban Thường trc Hip hi thông qua;

b) Tng Thư ký do Ban Chp hành Hip hi bu và min nhim, có th làm vic theo chế đ chuyên trách hoc kiêm nhim;

c) Tng Thư ký là người điu hành trc tiếp mi hot đng ca văn phòng Hip hi và có nhng nhim v sau:

- Xây dng quy chế hot đng ca văn phòng Hip hi, quy chế qun lý tài chính, tài sn ca Hip hi trình Ban Thường trc thông qua ri báo cáo trước Ban Chp hành Hip hi đ Ban Chp hành Hip hi quyết đnh;

- Đnh kỳ báo cáo Ban Chp hành Hip hi v các hot đng ca Hip hi;

- Lp báo cáo hàng năm, báo cáo nhim kỳ ca Ban Chp hành Hip hi;

- Qun lý tài liu ca Hip hi;

- Thư ký các kỳ Đi hi Hip hi, Hi ngh thường niên ca Hip hi và các cuc hp ca Ban Chp hành Hip hi, Ban Thường trc Hip hi;

- Chu trách nhim trước Ban Chp hành Hip hi và trước pháp lut v hot đng ca văn phòng Hip hi.

- Đôn đc các t chc cơ s trc thuc, các Ủy viên Ban Chp hành Hip hi thc hin ngh quyết ca Ban Chp hành Hip hi và Ban Thường trc Hip hi

2. Phó Tng Thư ký Hip hi:

a) Phó Tng Thư ký Hip hi do Tng Thư ký Hip hi đ ngh và được Ban Chp hành Hip hi chp thun bng văn bn và trình Ch tch Hip hi đ Ch tch Hip hi ra quyết đnh b nhim;

b) Chu trách nhim giúp vic cho Tng Thư ký Hip hi, thc hin nhng công vic được Tng Thư ký Hip hi phân công và thay mt Tng Thư ký Hip hi khi Tng Thư ký Hip hi vng mt hoc y quyn theo quy đnh ca Điu l Hip hi;

c) Phó Tng Thư ký Hip hi do Ch tch Hip hi ký quyết đnh b nhim và min nhim sau khi có s chp thun bng văn bn ca Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca Điu l Hip hi.

Điều 22. Ban Cố vấn, Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hiệp hội

1. Ban C vn do Ban chp hành thành lp nếu thy cn thiết, gm nhng chuyên gia có uy tín và kinh nghim v lĩnh vc pháp lut và hot đng sn xut kinh doanh;

Ban C vn có nhim v: Tham mưu, tư vn cho Ban chp hành nhng vn đ pháp lý trong hot đng sn xut kinh doanh và vic điu hành các hot đng ca Hip hi.

2. Văn phòng Hip hi do Tng Thư ký ph trách là b phn thường trc giúp vic điu hành các hot đng ca Hip hi và Ban Chp hành Hip hi, gm: Chánh Văn phòng và các nhân viên giúp vic Chánh văn phòng.

3. Trong quá trình hot đng và phát trin ca Hip hi, Ban Chp hành s quyết đnh thành lp:

- Các Ban chuyên môn đ h tr và giúp vic cho Ban Chp hành;

- Các t chc hot đng kinh doanh dch v theo quy đnh ca pháp lut

4. Kinh phí hot đng ca văn phòng Hip hi và các ban chuyên môn ca Hip hi do Tng Thư ký Hip hi d trù trình Ban Thường trc Hip hi phê duyt theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

Điều 23. Chi hội và nhiệm vụ của chi hội

1. Chi hi:

a) Vic thành lp chi hi ca Hip hi phi được s đng ý ca Ban Chp hành Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

b) Chi hi ca Hip hi hot đng theo Quy chế được Ban chp hành Hip hi thông qua theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

c) Mi t chc có t 05 (năm) hi viên tr lên có th thành lp Chi hi;

d) Ban lãnh đo cao nht ca Chi hi do do Ban Thường trc ra quyết đnh theo Ngh quyết ca Ban Chp hành Hip hi;

đ) Vic thành lp Chi hi được t chc theo tng đa phương hoc tng vùng trên phm vi trong tnh, tuân th các quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi và phi báo cáo vi cơ quan nhà nước có thm quyn liên quan đến vic thành lp Chi hi.

2. Nhim v ca Chi hi:

a) Ch đo và phi hp các hot đng nhm thc hin Điu l ca Hip hi, quy đnh ca Hip hi và Chi hi;

b) Tuyên truyn phát trin hi viên mi và m rng uy tín ca Hip hi;

c) T chc các bui sinh hot, hc tp, tham quan, tp hun cho các hi viên theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

d) T chc các hot đng tiếp th theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi nhm thúc đy hot đng ca Chi hi;

đ) Chi hi chp hành chế đ báo cáo đnh kỳ vi Hip hi theo quy đnh ca Ban chp hành Hip hi.

Chương V

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 24. Hiệp hội thiết lập mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan để nắm bắt chủ trương, pháp luật trong phát triển ngành nghề, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan này để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hiệp hội.

Điều 25. Liên hệ với các Hội, Hiệp hội ngành nghề khác trong nước và nước ngoài để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức, tập hợp hội viên phát triển ngành nghề.

Chương VI

CHIA TÁCH, SÁT NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ, VÀ ĐỔI TÊN HIỆP HỘI

Điều 26. Chia, tách, sát nhập, hợp nhất

Vic chia, tách, sát nhp, hp nht Hip hi được đưa ra tho lun trong Ban Chp hành, chn ra ít nht hai phương án thông qua vic b phiếu kín hoc biu quyết công khai da trên các phương án được Ch tch Hip hi đ xut đ trình Đi hi Hip hi quyết đnh. Sau khi có ngh quyết ca Đi hi Hip hi v vic chia, tách, sát nhp, hp nht ca Hip hi. Hip hi trình UBND tnh phê duyt.

Điều 27: Giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội hợp nhất, sáp nhập, chia, tách.

1. Gii quyết tài sn, tài chính ca Hip hi khi hp nht:

a) Sau khi hp nht Hip hi thành Hi mi, Hip hi cũ chm dt tn ti, Hi mi được hưởng các quyn, li ích hp pháp, chu trách nhim v các khon n chưa thanh toán, các hp đng dch v mà Hip hi cũ đang thc hin;

b) Tài sn, tài chính ca Hip hi hp nht không được phân chia, chuyn dch mà được chuyn giao toàn b cho Hi mi.

2. Gii quyết tài sn, tài chính ca Hip hi khi sáp nhp:

a) Hip hi được sáp nhp vào Hi khác, thì tài sn, tài chính ca Hip hi được sáp nhp chuyn giao cho Hi sáp nhp;

b) Hip hi sáp nhp được hưởng các quyn, li ích hp pháp v tài sn, tài chính hin có, chu trách nhim v các khon n chưa thanh toán v tài sn, tài chính và các hp đng dch v đang thc hin ca Hip hi được sáp nhp.

3. Gii quyết tài sn, tài chính ca Hip hi khi chia, tách:

a) Sau khi chia Hip Hi, Hip hi b chm dt hot đng, quyn, nghĩa v v tài sn, tài chính được chuyn giao cho Hi mi theo quyết đnh chia Hip hi;

b) Sau khi tách, Hip hi thc hin quyn, nghĩa v v tài sn, tài chính ca mình phù hp vi mc đích hot đng ca Hip hi.

Điều 28: Giải thể Hiệp hội

1. Hip hi t gii th

a) Hip hi t gii th trong các trường hp sau:

- Hết thi hn hot đng;

- Theo đ ngh ca trên 1/2 (một phần hai) tng s hi viên chính thc;

- Mc đích đã hoàn thành.

b) Trách nhim ca Ban chp hành Hip hi khi Hip hi t gii th:

Thc hin theo quy đnh ti Ngh đnh s 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 ca Chính ph quy đnh v t chc, hot đng và qun lý hi và các quy đnh phát lut hin hành.

2. Hip hi b gii th.

Hip hi b gii th trong các trường hp sau:

a) Hi không hot đng liên tc 12 tháng (Mười hai tháng);

b) Khi có ngh quyết ca đi hi v vic Hip hi t gii th mà BCH Hip hi không chp hành.

c) Hot đng ca Hip hi vi phm pháp lut nghiêm trng.

3. Quyết đnh vic gii th Hi.

Hip hi chm dt hot đng k t ngày có quyết đnh gii th ca cơ quan Nhà nước có thm quyn.

Điều 29. Giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội giải thể.

1. Hip hi t gii th, b gii th, tài sn ca Hip hi được gii quyết như sau:

a) Tài sn, tài chính do các t chc trong và ngoài nước tài tr; tài sn, tài chính do Nhà nước h tr mà Hip hi đã thc hin đy đ nghĩa v v tài sn và thanh toán các khon n thì s tài sn, s dư tài chính còn li do cơ quan Nhà nước có thm quyn (UBND tnh Khánh Hòa) quyết đnh;

b) Đi vi ngun tài sn, tài chính t có ca Hip hi, mà Hip hi đã thc hin đy đ nghĩa v v tài sn và thanh toán các khon n sau khi Hip hi gii th thì s tài sn, s dư tài chính còn li do Hip hi quyết đnh theo quy đnh ca Điu l Hip hi.

Điều 30. Quyền khiếu nại.

Trường hp Hip hi b gii th mà không đng ý vi quyết đnh gii th, thì Hip hi có quyn khiếu ni theo quy đnh ca pháp lut. Trong thi gian ch gii quyết khiếu ni, Hip hi không được hot đng.

Điều 31. Đổi tên Hiệp hội.

Trường hp cn đi tên Hip hi cho phù hp vi tính cht hot đng ca Hip hi và nhng mc đích ý nghĩa khác… thì thông qua Đi hi nhim kỳ, hoc Đi hi bt thường đ báo cáo trước Đi hi, phi được s nht trí trên 1/2 đi biu chính thc nht trí, sau đó Ban chp hành Hip hi tiến hành trình t, th tc đ ngh cơ quan Nhà nước có thm quyn cho phép đi tên.

Chương VII

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 32. Tài chính của Hiệp hội có từ những nguồn thu sau đây.

1. Hi phí hàng năm ca hi viên.

2. Các khon thu do hot đng nghiên cu, tư vn, dch v ca Hip hi và các t chc trc thuc ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut.

3. Các khon tài tr ca các t chc, cá nhân trong và ngoài nước theo quy đnh ca pháp lut.

4. Các khon h tr ca Nhà nước theo quy đnh ca pháp lut.

5. Các khon thu hp pháp khác.

Điều 33. Sử dụng tài chính của Hiệp hội.

1.Hip hi s dng kinh phí ca mình cho nhng vic sau đây:

a) Trang tri các chi phí cho hot đng ca Hip hi theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi;

b) Tr lương cho cán b công nhân viên chuyên trách ca Hip hi;

c) Các chi phí cn thiết hp pháp khác theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

2. Tài chính ca Hip hi được s dng theo quy chế do văn phòng Hip hi trình Ban Thường trc Hip hi thông qua theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi; phn kinh phí mà Hip hi thu được theo quy đnh ca pháp lut phi dành cho hot đng ca Hip hi theo quy đnh ca Điu l Hip hi, không được chia cho các hi viên.

Điều 34. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản.

1. Ban Chp hành Hip hi quy đnh vic qun lý, s dng tài chính và tài sn ca Hip hi phù hp vi quy đnh ca pháp lut.

2. Ban Kim tra Hip hi có trách nhim kim tra và báo cáo tài chính, tài sn công khai hàng năm trước Hi ngh thường niên ca Hip hi và trước Đi hi ca Hip hi.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 35. Khen thưởng và kỷ luật.

1. Các t chc và cá nhân là hi viên ca Hip hi có thành tích xut sc trong hot đng ca Hip hi được Ban Chp hành Hip hi quyết đnh khen thưởng hàng năm hoc đ ngh các cơ quan nhà nước có thm quyn khen thưởng theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

2. Các t chc và cá nhân là hi viên ca Hip hi vi phm điu l Hip hi s do Ban Chp hành Hip hi quyết đnh thi hành k lut theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi. Mc x lý k lut gm: khin trách, cnh cáo và khai tr khi Hip hi; trường hp t chc và cá nhân vi phm pháp lut xâm phm đến quyn li ca Hip hi, Ban Chp hành Hip hi s yêu cu các cơ quan pháp lut có thm quyn xem xét gii quyết theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Hip hi.

3. Ban Chp hành Hip hi xây dng các quy đnh c th v ni dung, trình t, th tc và hình thc khen thưởng và k lut trong Hip hi và các quy đnh này không được trái vi các quy đnh hin hành ca pháp lut quy đnh v vic khen thưởng và k lut.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Bn Điu l này có 09 (chín) Chương, 36 (ba mươi sáu) Điu đã được Đi hi nhim kỳ I (2017 - 2022) ca Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2017 ti thành ph Nha Trang.

2. Điu l ca Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa có giá tr thi hành theo Quyết đnh phê duyt ca UBND tnh Khánh Hòa và ch có Đi hi nhim kỳ hoc Đi hi bt thường ca Hip hi mi có quyn được sa đi, b sung Điu l ca Hip hi.

3. Điu l Hip hi s không còn hiu lc thi hành khi Hip hi ngng hot đng hoc gii th theo quy đnh ca pháp lut.

4. Căn c các quy đnh ca pháp lut v hi và Điu l hip hi, Ban Chp hành Hip hi có trách nhim hướng dn và t chc thc hin bn Điu l này.

5. Tt c các hi viên ca Hip hi Bt đng sn Nha Trang - Khánh Hòa có trách nhim thc hin bn Điu l này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107