Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 77/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 66, LUẬT ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1304/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, htrợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kết quả, tình hình thực hiện các nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này (Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6. Báo cáo hằng năm, gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.

4. Chủ đầu tư dự án chỉ được thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao đất ngoài thực địa. Trường hợp đặc biệt (những dự án cấp bách) phải có văn bản của UBND tỉnh cho phép thực hiện mới được triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu
QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH tỉnh;
- B
áo Lai Châu;
- Côn
g báo tỉnh;
- C
ng TT điện t tỉnh;
- Lưu: VT
, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


318
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209