Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2006/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007

Số hiệu: 74/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 9 về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007 (Theo biểu phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định).

Điều 2. Giá đất quy định tại Điều 1 làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

3. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện giá đất, trình UBND tỉnh điều chính giá đất khi:

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong thời điểm bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên gây chênh lệch lớn; giảm từ 10% trở lên so với giá quy định thì điều chỉnh giá xuống, nếu tăng từ 20% trở lên so với giá quy định thì điều chỉnh tăng, nhưng tỷ lệ điều chỉnh tối đa không vượt quá quy định của Chính phủ;

2. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố, vị trí đất;

3. Chính phủ điều chỉnh khung giá đất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

PHỤ LỤC

kèm theo Quyết định số: 74/ 2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu

I- GIÁ ĐẤT HUYỆN MƯỜNG TÈ NĂM 2007.

1- Đất trồng cây hàng năm

ĐVT: 1.000đ/m2

Hạng đất

Thị trấn, xã Nậm Hàng, xã Can Hồ

Các xã: Mường Tè, Mường Mô, Bum Nưa, Cụm Pắc Ma và Nậm Khao

Các xã còn lại

4

10

9

4

5

8

7

2.5

6

6

5

2

2. Đất trồng cây lâu năm

ĐVT: 1.000đ/m2

Hạng đất

Thị trấn, xã Nậm Hàng, xã Can Hồ

Các xã: Mường Tè, Mường Mô, Bum Nưa, Cụm Pắc Ma và Nậm Khao

Các xã còn lại

4

9

7

2.5

5

7

5

2

6

5

3

1.5

3. Đất nuôi trồng thuỷ sản

ĐVT: 1.000đ/m2

Hạng đất

Thị trấn, xã Nậm Hàng, xã Can Hồ

Các xã: Mường Tè, Mường Mô, Bum Nưa, Cụm Pắc Ma và Nậm Khao

Các xã còn lại

4

10

9

4

5

8

7

2.5

6

6

5

2

4. Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Tính chung cho toàn huyện: 1.000đ/m2.

5. Đất ở nông thôn + Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

ĐVT: 1.000đ/m2

Khu vực

Thị trấn, xã Nậm Hàng, xã Can Hồ

Các xã: Mường Tè, Mường Mô, Bum Nưa, Cụm Pắc Ma và Nậm Khao

Các xã còn lại 

 

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

KV I

80

70

65

80

60

50

15

10

8

KV II

60

55

50

40

30

25

10

7

5

KV III

45

40

35

20

15

10

7

5

3

Vị trí 1: Đất tiếp giáp với trục đường giao thông chính sâu 20m.

Vị trí 2: Tiếp giáp sau vị trí 1 + 40m.

Vị trí 3: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT2.

* Thị trấn, xã Nậm Hàng, xã Can Hồ.

Khu vực I: Thị trấn

Khu vực II: Xã Nậm Hàng.

Khu vực III: Xã Can Hồ.

* Các xã: Mường Tè, Mường Mô, Bum Nưa, Cụm Pắc Ma và Nậm Khao.

Khu vực I: Xã Bum Nưa.

Khu vực II: Xã Mường Tè, Mường Mô, Cụm Pắc Ma.

Khu vực III: Xã Nậm Khao.

* Các xã còn lại.

Khu vực I: Xã Hua Bum, xã Ka Lăng, xã Thu Lũm.

Khu vực II: Xã Mù Cả, xã Tà Tổng, xã Bum Tở.

Khu vực III: Xã Pa Ủ, xã Pa Vệ Sử.

6. Đất ở đô thị + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

ĐVT: 1.000/m2

STT

ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ

MỨC GIÁ

1

Từ Đập tràn Huổi Cuổng (Đường Lai Châu - Mường Tè) đến đầu dốc Phiêng Ban (nhà ông Hiền Chiến)

250

2

Từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (khu chung cư) đến dốc Đài Truyền hình.

250

3

Từ ngã tư ( Đường xuống Bệnh viện) đến hết Cửa hàng Thương nghiệp thị trấn mở rộng.

250

4

Từ ngã tư đường lên Trụ sở UBND huyện (Thị trấn mở rộng)

250

5

Đường từ phía sau nhà Doanh nghiệp 14 vòng qua Chi cục Thuế - Kho Bạc đến nhà ông Phú ( phía sau nhà Toản Hường).

250

6

Từ chân Đài Truyền hình đến địa phận xã Bum Nưa

150

7

Từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (khu chung cư) đến dốc Phiêng Ban ( Nhà ông Hiền Chiến)

150

8

Khu sau Cửa hàng Thương nghiệp ( Khu mặt bằng mới) đến phía sau ( Phía tây Trung tâm Y tế).( Sâu 20 m)

150

9

Đường từ phía sau nhà Tân Thuận đến bờ kè đường tam cấp Bệnh viện.

150

10

Từ tiếp giáp Nhà nghỉ Công ty Thương nghiệp (Thị trấn mở rộng) vòng qua đảo đến gốc cây Si (Ngã ba quán bà Xuân).

150

11

Đường từ phía sau trường Tiểu học số 2 đến trước cửa nhà ông Đại.

150

12

Đường từ phía sau Ngân hàng NN lên Trụ sở UBND huyện cũ.

150

13

Đường từ phía sau nhà Ngân hàng chính sách lên Trụ sở Huyện uỷ cũ.

150

14

Đường từ phía sau cửa hàng Thương nghiệp đến Nhà trẻ.

150

15

Đường từ phía sau nhà bà Gấm đến chân dốc Huyện đội cũ.

150

16

Đường từ phía sau nhà ông Căm đến giáp trụ sở UBND Thị trấn cũ.

150

17

Đường từ phía sau nhà ông Phà đến gia đình ông Po.

150

18

Đường từ phía sau nhà ông Phong Thuý vòng đến nhà ông Chu Đại Cà.

150

19

Đường từ phía sau nhà Lâm Tình đến Trạm bảo vệ thực vật.

150

20

Các vị trí còn lại

80

II- GIÁ ĐẤT HUYỆN PHONG THỔ NĂM 2007

1- Đất trồng cây hàng năm:

ĐVT:1.000 đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Phong Thổ, xã Mường So

Các xã còn lại

3

20

15

4

15

10

5

12

5

6

6

2

2- Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

ĐVT:1.000 đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Phong Thổ, xã Mường So

Các xã còn lại

Đất trồng cây lâu năm

 

 

3

16

10

4

14

8

5

8

5

6

4

1

Đất rừng SX, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

5

4

2.5

6

3

2

3- Đất nuôi trồng thuỷ sản:

ĐVT:1.000 đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Phong Thổ, xã Mường So

Các xã còn lại

3

20

15

4

15

10

5

8

5

6

3

2

4- Đất ở nông thôn + Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

ĐVT: 1.000 đ/m2

Khu vực

Thị trấn Phong Thổ, xã Mường So

Các xã còn lại

 

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

Khu vực I

400

100

 

200

50

 

Khu vực II

200

50

 

100

25

 

Khu vực III

100

25

15

50

15

10

* Thị trấn Phong Thæ, xã Mường So.

Khu vực I:

- Vị trí 1:

Mặt tiền từ bắc cầu Mường So qua Bưu điện đến trụ sở HTX vận tải Thành Công.

Mặt tiền từ chợ Mường So đến giao điểm QL 100 (cạnh nhà bà Vàng Sa Nẻo).

Mặt tiền từ Nhà nghỉ cũ (bà Lâm Mưu) đến hết nhà ông Chỉ (lái xe).

- Vị trí 2: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT1.

Khu vực II:

- Vị trí I:

Mặt tiền đường Mường So đến Nậm Xe (Đầu cầu Mường So + 1.000 m).

Mặt tiền QL 100 (Từ Bảng tin cũ cuối Nà Ngạo đến cầu Sập xã Khổng Lào).

Mặt tiền QL 100 (từ km1 + 500 đến đầu cầu Phiêng Đanh).

- Vị trí 2: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT1.

Khu vực III:

- Vị trí 1: Mặt tiền đường Mường So - Nậm Xe (Địa phận bản Huổi Én + 1.000 m).

- Vị trí 2 : Tiếp giáp sau VT1+100 m.

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT2.

* Các xã còn lại.

Khu vực I:

- Vị trí 1:

Mặt tiền QL 12 từ km 0 đến km 2+500 ( Ma Li Pho).

Mặt tiền QL 100 từ cầu sập đến hết địa phận Bản Huổi Phặc (xã khổng Lào).

Mặt tiền tỉnh lộ 132 từ cổng Đồn Biên phòng 281 đến nhà Cụm xã Dào San (xã Dào San).

- Vị trí 2: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT1.

Khu vực II:

- Vị trí 1:

Mặt tiền tỉnh lộ 132 từ quán bà Nhẹt đến hết bản Chi Pú (xã Khổng Lào).

Mặt tiền tỉnh lộ 132 từ Đồn biên phòng 281 đến giáp nhà ông Vàng A Sì (xã Dào San).

- Vị trí 2:

Khu vực trung tâm xã Tông Qua Lìn, Pa Vây Sử, Mồ Sì San, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Vàng Ma Chải.

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

Khu vực III:

- Vị trí1:

Mặt tiền tỉnh lộ 132 địa phận Bản Nà Vàng (xã Bản Lang).

Mặt tiền tỉnh lộ 132 địa phận Bản Hợp 1 + Hợp 2 ( xã Bản Lang)

Mặt tiền đường Mường So - Nậm Xe địa phận Bản Mấn 1 (xã Nậm Xe).

Mặt tiền QL 12 địa phận bản Nà Cúng (xã Hoang Thèn).

Mặt tiền QL12 thuộc địa phận bản Sơn Bình (xã Ma Ly Pho).

Mặt tiền QL 100 địa phận bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn).

- Vị trí 2:

Khu vực trung tâm chợ Sì Lở Lầu (xã Sì Lở Lầu).

Khu vực trung tâm chợ Sì Choang ( xã Vàng Ma Chải).

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

5- Đất ở đô thị + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

STT

ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ

Mức giá

I

Mặt tiền QL4D

 

1

Từ km 0 đến km 0 + 300

200

2

Từ km 0 + 300 đến km 1 + 300

100

3

Từ km 3 +200 đến km 4 +100 (bản Vàng Pó)

100

4

Từ km 4 +500 đến km 6 +300 (bản Vàng Khon)

100

II

Mặt tiền QL 12

 

1

Từ km 19 + 900 đến km 20 +500

200

2

Từ km 18 đến km 19 + 900

100

3

Từ km 20 + 500 đến km 21 + 500

100

III

Các đường phố khác sau trục đường chính

 

1

Đường 9m thuộc lô 2 + lô 3 phía nam suối Nậm So

100

2

Đường 25m phía bắc xã Nậm So

100

3

Các vị trí còn lại trong khu vực thị trấn

100

III- GIÁ ĐẤT HUYỆN SÌN HỒ NĂM 2007

1- Đất trồng cây hàng năm.

ĐVT: 1.000đ/m2.

Hạng đất

Khu vực Thị trấn, bản Hoàng Hồ

8 xã vùng cao

9 xã vùng thấp và 6 xã dọc sông Nậm Na

4

13

11

7

5

10

8

6

6

8

6

3

2- Đất trồng cây lâu năm.

ĐVT: 1.000đ/m2.

Hạng đất

Khu vực Thị trấn,

bản Hoàng Hồ

8 xã vùng cao

9 xã vùng thấp và 6 xã dọc sông Nậm Na

4

11

8

6

5

9

7

4

6

7

6

3

3- Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Tính chung cho toàn huyện 1.500 đồng/m2.

4- Đất nuôi trồng thuỷ sản.

ĐVT: 1.000đ/m2.

Hạng đất

Khu vực Thị trấn, bản Hoàng Hồ

8 xã vùng cao

9 xã vùng thấp và 6 xã dọc sông Nậm Na

4

13

11

7

5

10

8

6

6

8

6

3

Ghi chú: 8 xã vùng cao bao gồm: Làng Mô, Tủa Sín Chải, Tả Ngảo, Xà Dề Phìn, Phăng Xô Lin, Tả Phìn, Hồng Thu, Phìn Hồ; 9 xã vùng thấp: Ma Quai, Nậm Tăm, Nậm Cha, Nậm Mạ, Noong Hẻo, Căn Co, Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp; 6 xã dọc sông Nậm Na: Huổi Luông, Pa Tần, Nậm Ban, Chăn Nưa, Lê Lợi, Pú Đao./.

5- Đất ở nông thôn + Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

ĐVT: 1.000 đ/m2

KHU VỰC

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Khu vực I

50

25

15

Khu vực II

20

10

9

Khu vực III

15

9

7

Khu vực I: Gồm các xã có đất mặt tiền tiếp giáp với các trục đường giao thông chính, gần khu thương mại dịch vụ: Lê Lợi, Pa Tần, Chăn Nưa, Tả Ngảo, Noong Hẻo, Nậm Mạ, Làng Mô, Nậm Tăm, Ma Quai, Phăng Xô Lin, Hồng Thu, Nậm Cha và Phìn Hồ.

Khu vực II: Gồm các xã có đất nằm ven các trục đường giao thông liên xã, liên bản, tiếp giáp với các khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ: Xà Dề Phìn, Tủa Sín Chải, Tả Phìn, Pu Sam Cáp, Huổi Luông, Nậm Cuổi, Pú Đao, Căn Co.

Khu vực III: Gồm các xã Nậm Hăn, Nậm Ban.

6- Đất ở tại đô thị + Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ

MỨC GIÁ

1

Từ ngã tư Bưu điện đến hết chợ

170

2

Từ cổng phòng Tài chính đến ngã ba lên đường Trường PTDT nội trú

160

3

Từ giáp chợ đến cầu Công an huyện

150

4

Từ nhà ông Hùng Thim đến cổng nhà khách UBND huyện

150

5

Từ cổng Phòng Tài chính qua Chi cục Thuế đến hết chợ

140

6

Từ cổng vào Trường PTDT nội trú vòng qua khu cửa hàng Dược đến giáp nhà bà Mận vào Trung tâm y tế

140

7

Từ ngã ba Bưu điện đến hết nhà Nga Uân

140

8

Hai bên đường lên Huyện đội

140

9

Từ giáp Nhà khách UBND huyện đến suối Hồng Hồ

120

10

Từ Nhà ông Long đến Trạm vật tư Nông nghiệp

120

11

Từ cầu Công an đến hết chân dốc nhà ông Ngải

120

12

Dẫy nhà giáp phía Tây chợ

120

13

Từ Trường Mầm non đến hết nhà ông Hồ

100

14

Giáp nhà ông Hùng giao thông đến Trạm điện

100

15

Từ sau Chợ nhà bà Thuỷ đến hết nhà ông Huy Phượng

90

16

Phía sau Kiểm lâm đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện

80

17

Phía sau Nhà khách Huyện uỷ

80

18

Từ phía sau ông Chẻo Diền Pao đến giáp lương thực cũ

80

19

Từ suối Hoàng Hồ đến kho mìn Phòng Nông nghiệp huyện

70

20

Từ Trạm vật tư đến hết nhà bà Hoa Thành

70

21

Phía sau nhà bà Nga Uôn đến nhà ông Páo

70

22

Dãy phía sau Thương nghiệp đến Kho bạc huyện

70

23

Giáp Kiểm soát đến dãy nhà tập thể Truyền hình

60

24

Giáp nhà ông Huy Phượng đến Lương thực cũ

60

25

Giáp nhà bà Hoa Thành đến cầu treo Hoàng Hồ

50

26

Tất cả các vị trí xa trung tâm xa trục đường giao thông

30

IV- GIÁ ĐẤT HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2007.

1- Đất trồng cây hàng năm:

ĐVT: 1.000đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Tam Đường, xã Bình Lư

Xã: Bản Bo, Bản Giang, Thèn Sin

Các xã còn lại

3

20

16

10

4

16

10

6

5

12

5

3

6

5

3

1.5

2- Đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: 1.000đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Tam Đường xã Bình Lư

Xã: Bản Bo, Bản Giang, Thèn Sin

Các xã còn lại

3

18

14

8

4

14

10

6

5

7

5

3

6

3

2

1

3- Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

ĐVT: 1.000đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Tam Đường, xã Bình Lư

Xã: Bản Bo, Bản Giang, Thèn Sin

Các xã còn lại

5

4

2

1

6

1.5

1

0.6

4- Đất nuôi trồng thuỷ sản:

ĐVT: 1.000đ/m2

HẠNG ĐẤT

Thị trấn Tam Đường, xã Bình Lư

Xã: Bản Bo, Bản Giang, Thèn Sin

Các xã còn lại

3

20

16

10

4

16

10

6

5

12

5

3

6

5

3

1.5

5- Đất ở nông thôn + Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

Đơn vị tính: 1.000m2

Khu vực

Xã Bình Lư

Xã: Bản Giang, Thèn Sin, Bản Bo

Các xã còn lại

 

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

Khu vực I

150

100

50

60

40

30

30

20

10

Khu vực II

150

60

50

40

30

20

20

10

6

Khu vực III

50

40

20

30

20

10

10

6

4

1/ Xã Bình Lư:

Khu vực I: Đoạn từ cổng bà Hà (Ranh giới thị trấn với xã Bình Lư) đến ngã ba đường bản Hoa Vân.

Khu vực II: Đoạn từ ngã ba đường đi bản Hoa Vân đến chân dốc đèo Hoàng Liên Sơn (dốc Đỏ).

Khu vực III: Các khu vực còn lại.

2/ Xã Bản Bo, Bản Giang, Thèn Sin,

* Khu vực I : Đoạn từ nhà ông Lư đến cầu Bê tông.

* Khu vực II:

- Mặt tiền QL 32 đoạn từ nhà Ông Lư đến trụ sở mới của UBND xã .

- Đoạn từ QL32 đến Trường tiểu học.

- Đoạn từ cầu Bê tông đến trụ sở xã cũ.

* Khu vực III: Xã Bản Giang, Thèn Sin.

3/ Các xã còn lại.

Khu vực I: Thuộc trung tâm xã.

Khu vực II: Dọc trục đường giao thông liên xã, liên thôn, loại đường A, B nông thôn.

Khu vực III: Các khu vực còn lại.

Vị trí 1: Mặt tiền QL 4D, Quốc lộ 32.

Vị trí 2:

- Mặt tiền các trục đường giao thông nông thôn A, B.

- Dãy 2 của Quốc lộ 4D, mặt tiền các đường từ Quốc lộ vào 100 m.

Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

6- Đất ở đô thị +Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

LOẠI ĐƯỜNG PHỐ

Mức giá

I

Đường phố loại I

 

 

 

1

QL4D: Đoạn đường từ ngã 3 đi Pa Pe đến trung tâm Y tế huyện

600

200

100

II

Đường phố loại II

 

 

 

 

Mặt tiền QL 4D:

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đi Pa Pe đến trụ sở xã Bình Lư bản Cò Lá

400

150

80

 

- Đoạn từ Trung tâm y tế đến cầu Mường Cấu

400

150

80

III

Đường phố loại III

 

 

 

1

Mặt tiền QL4D: đoạn từ cầu Mường Cấu đến cầu Tiên Bình

200

80

50

2

Đoạn từ Trụ sở xã Bình Lư đến cống bà Hà (giáp ranh xã Bình Lư).

200

80

50

3

Đoạn từ QL 4D đến trụ sở tạm

200

80

50

4

Đoạn rẽ từ QL 4D đến ngã ba đường đi Nà Đon

200

80

50

5

Mặt tiền Ql 4D từ cầu Tiên Bình đến giáp địa bàn xã Hồ Thầu.

200

80

50

 

- Vị trí 1: Mặt tiền tiếp giáp QL 4D + 20m.

- Vị trí 2: Tiếp giáp sau vị trí 1 của các loại đường phố I, II, III vào sâu 40 m.

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau vị trí 2

IV

Đất khu tái định cư

 

 

 

1

Tuyến đường B1 và đường B1 kéo dài (loại đường 10m)

80

 

 

2

Khu tái định cư từ Trụ sở tại đến thác Tác Tình

80

 

 

3

Đường số 4 (loại đường 20,5m)

120

 

 

V

Khu vực còn lại của thị trấn: 80.000 đồng/m2, riêng đất thổ cư Bản Tác Tình 30.000 đồng /m2

V- GIÁ ĐẤT HUYỆN THAN UYÊN NĂM 2007

1. Đất trồng cây hàng năm.

ĐVT: 1.000 đ/m2

Hạng đất

Các xã: TT Than Uyên, TT Nông trường, xã Mường Than, xã Nà Cang

Các xã: Mường Kim, Pắc Ta, Thân Thuộc, Mường Khoa

Các xã còn lại

3

18

14

8

4

14

8

4

5

10

4

2

6

4

3

1

2. Đất trồng cây lâu năm.

 ĐVT: 1.000 đ/m2

Hạng đất

Các xã: TT Than Uyên, TT Nông trường, xã Mường Than, xã Nà Cang

Các xã: Mường Kim, Pắc Ta, Thân Thuộc, Mường Khoa

Các xã còn lại

3

16

10

4

4

12

6

2

5

8

4.5

1

6

5

3.5

0.8

3. Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

ĐVT: 1.000 đ/m2

Hạng đất

Các xã: TT Than Uyên, TT Nông trường, xã Mường Than, xã Nà Cang

Các xã: Mường Kim, Pắc Ta, Thân Thuộc, Mường Khoa

Các xã còn lại

3

6

4

3

4

5

3

2

5

4

2.5

1

6

3

2

0.5

4. Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

 ĐVT: 1.000 đ/m2

Hạng đất

Các xã: TT Than Uyên, TT Nông trường, xã Mường Than, xã Nà Cang

Các xã: Mường Kim, Pắc Ta, Thân Thuộc, Mường Khoa

Các xã còn lại

3

18

14

8

4

14

8

4

5

10

4

2

6

4

3

1

5.Đất ở nông thôn + đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

ĐVT: 1.000đ/m2

Khu vực

Các xã: Mường Than, Nà Cang

Các xã: Mường Kim, Pắc Ta, Thân Thuộc, Mường Khoa

Các xã còn lại

 

VT 1

VT 2

VT 3

VT 1

VT 2

VT 3

VT 1

VT 2

VT 3

KV I

300

94

35

200

70

30

70

42

15

KV II

250

72

27

150

50

20

 

 

 

KV III

125

42

20

 

 

 

 

 

 

* Xã: Mường Than, Nà Cang

Khu vực I:

- Đầu cầu Nà Cang đến Cổng vào UBND xã.

- Từ nhà Ông Sỹ đến đường vào Bản Én Nọi.

Khu vực II:

- Đường vào Bản Đông đến nhà Ông Sỹ.

- Đường rẽ vào Bản Én Nọi đến cầu Mường Than.

- Từ nhà Ông Chà đến cầu Tre Bó.

- Từ cổng Uỷ ban xã Nà Cang đến nhà Bà Chinh.

Khu vực III:

- Giáp cầu xã Mường Than đến nhà Ông Chà.

- Từ giáp nhà Bà Chinh đến Lò vôi Lán Khoen.

* Xã: Mường Kim, Pắc Ta, Mường Khoa, Thân Thuộc.

Khu vực I:

- Trung tâm ngã 3 Mường Kim.

- Trung tâm cụm xã Mường Khoa.

- Trung tâm cụm xã Thân Thuộc.

- Trung tâm cụm xã Pắc Ta.

Khu vực II:

- Trung tâm cụm xã Mường Kim.

Ghi chú:

Vị trí 1: Giáp mặt tiền vào sâu 20m.

Vị trí 2: Tiếp giáp sau vị trí 1 + 40m.

Vị trí 3: Các vị trí còn lại tiếp giáp vị trí 2.

6. Đất ở đô thị.

ĐVT: 1.000 đ/m2

STT

ĐƯỜNG PHỐ

Mức giá

 

 

Vị trí 1

Vị trí 2

I

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I

 

 

1

Từ cầu Nà Cang đến hết địa phận Hạt Kiểm lâm

850

350

2

Từ Hạt Kiểm lâm đến Ngã ba Quốc lộ 279

700

300

3

Ngã ba Quốc lộ 279 đến ngã ba Xuân Khiêng

600

200

4

Ngã ba Xuân Khiêng đến ngã ba Bản Đông

500

250

5

Từ nhà ông Đạc lên đường rẽ Uỷ ban (nhánh Huyện đội)

600

250

6

Đoạn 32 đến nhà Ông Tuấn Yên đến hết địa phận nhà ông Phong

600

250

7

Đoạn QL 32 từ cổng Nhà khách Uỷ ban đến ngã tư Bệnh viện đi QL 279

500

200

8

Đoạn từ QL 32 đến cổng phụ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên

500

200

II

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II.

 

 

1

Đoạn từ QL 32 đến nhà Thuỷ Phượng (nhà ông Biên Nguyệt cũ)

400

125

2

Đoạn QH từ nhà ông Biên Nguyệt đến Đập tràn Bờ Hồ

240

125

3

Từ nhà ông Phong đến hết địa phận Công an

300

125

4

Từ Công an đến nhà ông Nhị

240

125

5

Đoạn sau chợ từ nhà bà Thêu đến nhà ông Tâm

300

125

6

Từ nhà bà Thêu đến cổng Huyện đội

300

125

7

Đoạn từ QL 32 đến Hội trường lớn

400

125

8

Từ nhà ông Thuỷ Phượng (nhà Ông Biên cũ) đến Trung tâm GDTX

300

125

9

Đoạn từ QL 32 đến Trường cấp II

300

125

10

Đường sau sân Bóng qui hoạch mới

300

125

11

Từ nhà ông Trường Loan đến ngã ba Quốc lộ 279 Trường cấp III

300

125

12

Đường từ UBND Thị trấn đến cổng nhà ông Hạnh Thông

300

125

13

Đoạn từ nhà ông Dũng Loan đến nhà ông Trường Hiếu

300

125

14

Nhà ông Hạnh Thông đến cổng Trường tiểu học Thị trấn Than Uyên

300

125

15

Từ cổng Trường tiểu học Thị trấn Than Uyên đến Quốc lộ 279 (Nghĩa trang)

240

125

16

Đoạn từ ngã ba QL 279 ( khu 7) đến cổng Nghĩa trang

300

125

17

Đoạn từ QL 32 đến đất nhà ông Tứ Lãm

300

125

18

Đoạn từ Hội trường lớn đến nhà ông Long Dũng

200

100

19

Đoạn từ Trường Bồi dưỡng đến đường vòng quanh Bờ Hồ

200

100

20

Đường QL32 từ nhà ông Minh Đông đến nhà ông Thịnh Vượng

200

100

21

Đường mới qui hoạch QL279 đến nhà ông Du (khu 6)

200

100

III

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI III.

 

 

1

Các đường nhánh và khu phố còn lại

100

60

IV

KHU VỰC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG.

 

 

1

Đoạn từ phía bắc cầu ông Lạng đến hết Trường cấp II

750

240

2

Đoạn từ phía nam Cầu ông Lạng đến hết Thị trấn

500

125

3

Đoạn từ Trường cấp II đến giáp địa phận Mường Khoa

320

125

4

Đoạn từ QL 32 đến cổng Xưởng chè

325

125

5

Đường từ QL 32 đến ngã tư trường Mầm non

300

125

6

Từ ngã tư Trường Mầm non đến ngã ba đội 29 (giáp Trạm biến thế Công ty chè)

200

125

7

Đường nhánh từ QL 32 đi Bệnh viện đến bờ suối

300

125

8

Đường vào khu hưu (Bưu điện) đến Trụ sở khu phố

240

125

9

Các đường nhánh còn lại nối với đường QL 32

125

70

10

Các đường khu vực Đội 2,4,7,19,24

70

50

VT1: Bám mặt đường sâu 20 m, VT2: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT1.

7. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị bằng 80% giá đất ở đô thị quy định tại bảng giá này./.

VI- GIÁ ĐẤT THỊ XÃ LAI CHÂU NĂM 2007

1- Đất trồng cây hàng năm:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Các phường: Quyết Thắng, Đoàn Kết, Tân Phong, Bản Mới (chợ Tam Đường)

Bản Sùng Chô, HTX Duy Phong

Các bản còn lại của các xã

4

16

14

8

 

5

12

10

5

 

6

6

5

3

 

2- Đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Đội 2 Nông trường chè (cũ)phường Quyết Thắng

Các phường: Quyết Thắng, Đoàn Kết , Tân Phong, Bản Mới

( chợ Tam Đường)

Bản Sùng Chô, HTX Duy Phong

Các bản còn lại của các xã

3

18

 

 

 

4

 

14

12

8

5

 

8

6

4

6

 

3

3

1.5

3- Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Tính chung cho toàn Thị xã

 

 

5

6

 

 

 

6

2

 

 

 

4- Đất nuôi trồng thuỷ sản:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Các phường: Quyết Thắng, Đoàn kết, Tân Phong, Bản Mới ( chợ Tam Đường)

Bản Sùng Chô, HTX Duy Phong

Các bản còn lại của các xã

4

16

9

6

 

5

12

5

3

 

6

6

3

2

 

5- Đất ở nông thôn + đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở nông thôn.

ĐVT: 1.000 đồng/m2

KHU VỰC

Bản mới

(chợ San Thàng)

Các Xã, Bản: Xã Sùng Phài, Bản Sùng Chô, HTX Duy Phong, Xã San Thàng

Các bản còn lại trong địa bàn Thị Xã

 

Vị Trí 1

Vị Trí 2

Vị Trí 1

Vị Trí 2

Vị Trí 3

Vị Trí 1

Vị Trí 2

Vị Trí 3

KV I

500

150

100

80

60

50

40

30

KV II

300

100

50

40

30

 

 

 

KV III

200

50

30

 

 

 

 

 

5.1 Bản mới (chợ San Thàng):

Khu vực I

Vị trí 1: + Mặt tiền QL 4D đoạn từ ngã ba đi Thèn Sin đến lối rẽ trường cấp I +II San Thàng.

Vị trí 2: Các lối rẽ nằm trong VT1 + 200 m tiếp giáp sau VT1.

Khu vực II

Vị trí 1: + Mặt tiền QL 4D đoạn từ ngã ba đi Thèn Sin đến đỉnh dốc ( đường rẽ vào Đội 7).

Vị trí 2: Các lối rẽ nằm trong VT1 + 200 m tiếp giáp sau VT1.

Khu vực III

Vị trí 1: Từ ngã ba Trường cấp I + II San Thàng đến nhà ông Tầng (Trường Mầm non HTX Duy Phong.

Vị trí 2: Các khu vực còn lại.

5.2 Các xã: Sùng Phài, bản Sùng Chô, HTX Duy Phong, San Thàng:

Khu vực I: Trung tâm các bản.

Vị trí 1: + Đường rẽ từ QL 4D + 500m ( Trụ sở phường Quyết Thắng).

+ Từ Trụ sở xã Nậm Loỏng mới đến lối rẽ vào C 30.

+ Đường đi bản Hon, bản Giang đoạn từ ngã ba HTX Duy Phong + 1km.

Vị trí 2: Tiếp giáp sau VT1+ 20m.

Vị trí3: Các VT còn lại tiếp giáp sau VT2.

Khu vực II: Dọc trục đường giao thông liên xã, liên thôn, đường loại A, B nông thôn.

Vị trí 1: Dọc theo các đường liên thôn, liên bản.

Vị trí 2: Tiếp giáp sau VT1+20 m.

Vị trí 3: Các VT còn lại tiếp giáp sau VT2.

Khu vực III: Các khu vực còn lại.

5.3 Các bản còn lại nằm trong địa bàn Thị xã:

Khu vực I:

VT1: Dọc theo các đường liên thôn, liên bản.

VT2: Tiếp giáp sau VT1 +20 m.

Vị trí 3: Các VT còn lại tiếp giáp sau VT2.

6- Đất ở đô thị.

ĐVT: 1.000đồng/m2

STT

LOẠI ĐƯỜNG PHỐ - KHU DÂN CƯ

MỨC GIÁ

 

 

VT1

VT2

VT3

A

CÁC LOẠI ĐƯỜNG PHỐ

 

 

 

I

Đường phố loại I: Quốc lộ 4D

 

 

 

 

Đường Trần Hưng Đạo:

 

 

 

1

Từ ngã ba Nông trường đến cổng Kiểm Lâm

1,000

250

200

2

Đoạn từ cổng Kiểm lâm đến cổng Bưu điện tỉnh

1,500

300

200

3

Từ cổng Bưu Điện tỉnh đến cổng Công ty Dược Lai Châu

1,000

300

200

4

Từ cổng công ty Dược đến lối rẽ vào Công An tỉnh

800

300

200

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Đường Trần Đạo: Đoạn từ đường rẽ Công an tỉnh đến đường rẽ vào Tỉnh đội

700

250

200

2

Đường Lê Duẩn: Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào Nông trường đến đỉnh dốc 09

650

250

200

3

Đường Trần Phú: Đoạn từ ngã ba Nông trường đến ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh (Ao cá Bác Hồ)

650

300

250

4

Đại lộ Lê Lợi (Đoạn từ ngã ba đường Lê Duẩn đến ngã tư đường Trần Phú)

800

350

250

5

Đường nhánh đoạn từ đường Trần Hưng Đạo rẽ lên Bến xe cũ

800

350

 

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ lối rẽ vào Tỉnh đội đến Nhà hàng Tình ca Tây Bắc

500

200

 

2

Đường Lê Duẩn: Đoạn từ dốc 09 đến ngã ba cắt Đại lộ Lê Lợi

600

200

 

3

Đường Trần Phú: Đoạn giao giữa đường Nguyễn Chí Thanh (Ao các Bác Hồ) đến Đại lộ Lê Lợi (Hồ thượng lưu)

550

300

250

4

Đường Nguyễn Văn Linh: Đoạn từ giao giữa đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi đến hết khu tái định cư Trung tâm hành chính tỉnh (47 hộ) đường mới.

550

300

250

5

Đường Nguyễn Chí Thanh (20,5m): Đoạn nối giữa đường Lê Duẩn với đường 19-8 (58m)

550

300

250

IV

Đường phố loại IV:

 

 

 

1

Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Nhà hàng Tình ca Tây Bắc đến đường rẽ vào nhà thi đấu khu Chung cư Nậm Loỏng.

500

200

 

2

Đường Trường Chinh: Đoạn từ ngã ba đường 60 m đến lối rẽ vào Đội 7 Nông trường cũ

400

200

 

3

Đường Bế Văn Đàn: Đoạn từ ngã 3 đường Trần Hưng Đạo đến cổng Tỉnh uỷ Lai Châu

500

200

 

4

Đường Vừ A Dính: Đoạn từ Ngã ba Nhà văn hoá đến Trạm biến áp

500

250

 

5

Đường Nông trường Bản Đông (cũ) đoạn giao Đại lộ Lê Lợi đến ngã ba đường đi Bản Đông

550

250

 

V

Đường phố loại V:

 

 

 

1

Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ lối rẽ vào Nhà thi đấu Khu chung cư đến cổng Nhà máy chè Bằng An

400

 

 

2

Đường Trường Chính: Đoạn từ lối rẽ vào Đội 7 (Nông trường cũ) đến Trạm biến áp 110KV

400

 

 

3

Đường Bế Văn Đàn: Đoạn từ cổng Tỉnh uỷ đường đi Sìn Hồ đến cổng Viện kiểm sát tỉnh

300

250

 

4

Đường vào Trường Dân tộc Nội trú đoạn từ Trạm biến áp đến đường lên Bến xe cũ

400

 

 

5

Đường vào Khu tái định cư Bệnh viện cũ từ Trạm biến áp dọc theo Khu tái định cư Bệnh viện (cũ)

500

200

 

6

Đường đi vào Sân vận động đoạn từ đường Trần Hưng Đạo vào cổng chính Sân vận động

400

 

 

VI

Đường phố loại VI:

 

 

 

1

Từ ngã ba đường Nguyễn Trãi đi vào Phường Quyết Thắng đến ngã ba đường rẽ vào bản Nậm Loỏng 1, Nậm Loỏng 2

300

 

 

2

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ lối rẽ vào cổng Tỉnh đội Lai Châu đến sở Giao thông vận tải

300

 

 

3

Đường Bế Văn Đàn: Đoạn từ cổng Viện kiểm sát tỉnh đường đi Sìn Hồ đến Hạt Kiểm lâm Thị xã (qua Thị đội)

200

 

 

4

Đường Vừ A Dính: Đoạn từ ngã ba cổng Trường Lê Quý Đôn (đường nhánh phía sau Tỉnh uỷ) đến đường đi Sìn Hồ

200

 

 

5

Đường Nông trường đi Bản Đông đoạn từ ngã ba đường rẽ Đội 7 đến suối (đường ngầm đi Bản Đông)

200

 

 

6

Đường Nông trường đi Bản Đông đoạn từ ngã ba đường rẽ Đội 7 đến hết Đội 7 (hướng đi Đội 7)

200

 

 

7

Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ cổng Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên + 200 mét đường đi vào Nhà máy gạch Tuy nel

300

 

 

 

Ghi chú mục A:

- VT1 Bám mặt tiền sâu 20m.

- VT2: Tiếp giáp sau vị trí 1 + 40 m.

- VT3: Các vị trí còn lại tiếp giáp sau VT2.

VII

Các đường nhánh còn lại

200

 

 

B

ĐẤT CÁC KHU DÂN CƯ

 

 

 

I

Khu dân cư số 2 ( Lô đất 300hộ) Thị xã Lai Châu

 

 

 

1

Mặt đường nội thị 60m

800

 

 

2

Tuyến đường N1 ( 20,5 m):

 

 

 

a

Từ đường 60m cắt đường D02

1,000

 

 

b

Từ giao đường D02 đến giao đường D04

900

 

 

c

Từ đường 60 m đến giao đường T03

900

 

 

3

Tuyến đường N2 ( 16,5 m):

400

 

 

4

Tuyến đường T01 từ giao đường N1 đến giao đường N2

500

 

 

5

Tuyến đường T02 từ giao đường N1 đến giao đường N2

500

 

 

6

Tuyến đường T03 từ giao đường N1 đến giao đường N2

500

 

 

7

Tuyến đường D01 từ giao đường N1 đến giao đường N2

600

 

 

8

Tuyến đường D02 từ giao đường N1 đến giao đường N2

600

 

 

9

Tuyến đường D04 từ giao đường N1 đến giao đường N2

500

 

 

10

Tuyến đường N1.1 từ giao đường D01 đến D04

600

 

 

II

Khu dân cư số 4

 

 

 

1

Đường số 4 (Loại đường 20,5 m)

800

 

 

2

Đường số 5 (Loại đường 20,5 m)

800

 

 

3

Đường số 11 (đường Nguyễn Chí Thanh)

800

 

 

4

Đường số 6 (Loại đường 16,5 m)

600

 

 

5

Đường D3 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

6

Đường D4 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

7

Đường số 3 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

8

Đường N4 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

9

Đường D2 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

10

Đường N7 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

11

Đường N5 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

12

Đường N9 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

13

Đường số 10 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

14

Đường D9 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

15

Đường D10 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

16

Đường N12 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

17

Đường N13 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

18

Đường N14 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

19

Đường N3 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

20

Đường N11 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

21

Đường D6 (Loại đường 13,5 m)

400

 

 

22

Đường D7 (Loại đường 13,5 m)

400

 

 

23

Đường D11 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

24

Đường N10 (Loại đường 13,5 m)

500

 

 

25

Đường số 1 (Đường 58 m)

1,000

 

 

26

Đường số 2 (Đường 13,5 m)

500

 

 

27

Đường N2 (Đường 13,5 m)

500

 

 

28

Đường D5 (Đường 13,5 m)

500

 

 

III

Khu dân cư thuộc Trung tâm hành chính tỉnh (47 hộ đối diện với Trung tâm hội nghị Tỉnh)

 

1

Đoạn trong qui hoạch Tái định cư ( khu 47 hộ) tiếp giáp với đường Nông trường - Bản Đông (đường mới có cơ sở hạ tầng)

700

 

 

2

Đường số 1 (QH 13,5 m)

600

 

 

3

Đường số 2 (QH 13,5 m)

600

 

 

IV

Lô đất thuộc Khu dân cư số 5 (bám trục đường D4 mới)

 

 

 

1

Đường QL 4D mới (có cơ sở hạ tầng)

600

 

 

V

Khu trục đường Thanh Niên - Thị xã Lai Châu

 

 

 

1

Lô số I: Mặt tiếp giáp với đường 13,5 m

 

 

 

 

- Ô số 1

1,000

 

 

 

- Từ ô số 2 đến ô số 29

600

 

 

 

Mặt tiếp giáp với đường Thanh Niên

 

 

 

 

- Từ ô số 30 đến ô số 43

1,000

 

 

2

Lô số II: Mặt tiếp giáp với đường 13,5 m

 

 

 

 

- Từ ô số 1 đến ô số 19

600

 

 

3

Lô số III: Mặt tiếp giáp với đường Thanh Niên (Dùng để giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức)

 

- Từ ô số 1 đến ô số 14

800

 

 

 

Ghi chú mục (B):

Những ô đất ở vị trí 2 mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông thì giá được xác định bằng giá của trục đường có mức giá cao nhất ở vị trí đó nhân với hệ số 1,1.

7- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị: Đối với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở đô thị quy định trong bảng giá này.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2006/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251