Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7046/QĐ.UB năm 1997 về Bản quy định trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 7046/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hoàng Việt
Ngày ban hành: 03/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7046/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

- Căn cứ Nghị định 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất đô thị;

- Căn cứ Biên bản số 37/BB-UB ngày 14/9/1996 của UBND Tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên mẫu chung;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản qui định về trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Cục trưởng Cục Thuế tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Cục thưởng Cục Thuế, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Việt

 

BẢN QUI ĐỊNH

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7046/QĐ-UB,ngày 03/10/1997 của UBND Tỉnh).

Chương I:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: - Người đang sử dụng đất, nhà ở tại đô thị (sau đây gọi là đương sự), nếu có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở tại đô thị, thì phải lập hồ sơ, thủ tục theo điều 4 bản qui định này.

Điều 2: - Đất, nhà ở tại nội ô thị xã, thị trấn và vùng ven đô thị được UBND Tỉnh phê duyệt.

Điều 3 : - Đương sự được cấp giấy chứng nhận QSDĐ và giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở riêng biệt theo trình tự thủ tục này.

Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp cho toàn bộ diện tích các loại đất được giao quyền sử dụng, trong đó có ghi rõ loại đất ở, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chưng xây dựng v.v... Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở được cấp cho phần diện tích xây dựng nhà ở.

Chương II:

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Điều 4: - Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở tại đô thị được gọi chung là hồ sơ nhà, đất bao gồm:

1- Một bộ đơn, do Sở Địa chính phát hành:

a- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở tại đô thị (mẫu 1);

b- Giấy xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế nhà, đất hàng năm (mẫu 2);

c- Giấy kê khai giao nhận hồ sơ nhà, đất (mẫu 3);

d- Giấy đề nghị đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật khu đất và mặt bằng nhà.

2- Các giấy tờ liên quan về nhà, đất do đương sự cung cấp:

a- Sổ hộ khẩu (bản sao y hoặc công chứng);

b- Các giấy tờ liên quan đến nhà ở, đất: 01 bản chính và 03 bản sao y hoặc công chứng.

Điều 5: - Hồ sơ nhà, đất được lập thành 04 bộ như nhau, để lưu giữ tại:

- Sở Địa chính.

- Sở Xây dựng.

- Cục Thuế tỉnh.

- UBND phường, thị trấn nơi có nhà, đất tọa lạc.

Điều 6: - Trường hợp đất không có nhà ở, nếu được sự có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị, thì thực hiện theo trình tự, thủ tục của bản qui định này, trừ các trường hợp liên quan về nhà ở không thực hiện.

Chương III:

TRÌNH TỰ XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Điều 7: - Đương sự xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở phải thực hiện những việc sau:

1- Đến UBND phường, thị trấn hoặc phòng Địa chính mua 04 bộ đơn và mốc ranh; được nơi đây hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ nhà, đất và cách thức cấm móc ranh khu đất.

2- Nộp hồ sơ nhà, đất tại Phòng Địa chính huyện (TX) gồm 04 bộ theo qui định tại điều 4 bản qui định này, đồng thời phải nộp tiền đo vẽ khu đất và mặt bàng nhà.

Sau khi nộp hồ sơ đương sự được cấp: Giấy kê khai giao nhận hồ sơ, có qui định thời gian thực hiện việc đo đạc khu đất và mặt bằng nhà, biên nhận thu tiền công đo vẽ nhà, đất.

3- Phải có mặt đúng ngày hẹn đo và hướng dẫn đúng ranh giới nhà, đất đang sử dụng để đoàn đo đạc thực hiện nhiệm vụ.

4- Khi nhận được thông báo của Cục Thuế tỉnh, đương sự phải đến liên hệ để được hướng dẫn thủ tục kê khai nộp thuế.

Sau 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ thuế đất, nhà ở tại Cục thuế tỉnh, UBND tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận cho được sự tại Phòng Địa chính (nơi đương sự nộp hồ sơ).

Điều 8: - UBND phường, thị trấn có trách nhiệm :

1- Cử cán bộ Địa chính thực hiện các công việc sau đây:

- Hướng dẫn đương sự kê khai theo nội dung bộ đơn và bán mốc ranh; hướng dẫn đương sự viết giấy đề nghị đo đạc hồ sơ kỹ thuật khu đất, mặt bằng nhà (phụ lục 1) nếu đương sự mua đơn tại UBND phường, thị trấn.

- Thông báo ngày đo đạc khu đất, mặt bằng nhà đến các hộ tứ cận liên quan theo lịch hẹn của Phòng Địa chính.

- Phối hợp cùng cán bộ Phòng Địa chính, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Đo đạc Địa chính tiến hành đo đạc, thẩm tra hồ sơ nhà đất ở thực địa, theo thời gian qui định.

2- Chậm nhất là 3 ngày, kể từ ngày Phòng Địa chính (hoặc Trung tâm Đo đạc Địa chính) chuyển đến 4 bộ hồ sơ nhà, đất thì UBND phường, thị trấn tiến hành các việc:

- Xác nhận rõ nguồn gốc nhà, đất; thời điểm sử dụng đất ở và nhà ở (theo mẫu 1).

- Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhà, đất hàng năm (mẫu 2).

- Xác nhận biên bản đo đạc khu đất và mặt bằng nhà.

3- Chuyển lại cho Phòng Địa chính (hoặc Trung tâm Đo đạc Địa chính) 03 bộ hồ sơ nhà, đất để thực hiện tiếp tục trình tự. Đồng thời lưu 01 hồ sơ vào hồ sơ nhà, đất tại phường, thị trấn.

Điều 9:

1- Phòng Địa chính huyện, thị xã có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ hướng dẫn đương sự kê khai theo nội dung bộ đơn và bán mốc ranh; hướng dẫn đương sự viết giấy đề nghị đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật khu đất, mặt bằng nhà (phụ lục 1) nếu đương sự mua đơn tại Phòng Địa chính.

b) Kiểm tra tính pháp lý và nhận 04 bộ hồ sơ nhà, đất theo điều 4 bản qui định này; xác nhận vào giấy kê khai giao nhận hồ sơ và ghi rõ thời gian đến đo đạc khu đất, nhà ở (mẫu 3); thu tiền công đo vẽ đất, nhà bằng lai thu của cơ quan tài chính.

c) Chậm nhất là ngày hôm say từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Địa chính chuyển 01 bộ hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị (Phòng Xây dựng); đồng thời thông báo cho Phòng Quản lý đô thị (Phòng Xây dựng), UBND phường, thị trấn về thời gian kết hợp đến đo đạc khu đất và nhà của đương sự.

d) Sau khi kết hợp đo đạc tại thực địa, Phòng Địa chính lập hồ sơ kỹ thuật khu đất, Phòng Quản lý Đô thị lập hồ sơ mặt bằng nhà ở và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Địa chính.

e) Phòng Địa chính mang 04 bộ hồ sơ nhà, đất (theo điều 4) đến UBND phường, thị trấn để ký xác nhận (theo quy định tại khoản 2, 3 điều 8).

g) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đương sự, Phòng Địa chính và Phòng Quản lý Đô thị phải hoàn thành hồ sơ kỹ thuật đo vẽ khu đất, mặt bằng nhà. Đồng thời, tiếp chuyển 03 bộ hồ sơ đến Sở Địa chính (có phiếu giao nhận hồ sơ: phụ lục 2).

h) Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở do Sở Địa chính chuyển đến. Phòng Địa chính thông báo cho đương sự đến nhận các giấy chứng nhận, thu lệ phí địa chính theo qui định hiện hành và cập nhật vào sổ địa chính.

2- Phòng Quản lý Đô thị (Phòng Xây dựng) huyện, thị xã có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ kết hợp chặt chẽ với Phòng Địa chính để hướng dẫn đương sự kê khai theo nội dung của bộ đơn; kiểm tra tính pháp lý về nhà, quy hoạch xây dựng đô thị về nhà ở (theo quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 9).

b) Cử cán bộ kết hợp chặt chẽ với Phòng Địa chính, Trung tâm Đo đạc Địa chính để đo đạc đồng thời nhà, đất tại thực địa; lập hồ sơ kỹ thuật mặt bằng nhà ở; xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng Địa chính (theo quy định tại điểm c, d khoản 1 điều 9) để thực hiện tiếp tục trình tự.

Điều 10: - Trách nhiệm của Sở Địa chính:

1- Sau khi nhận hồ sơ do Phòng Địa chính chuyển đến, chậm nhất là ngày hôm sau, Sở Địa chính chuyển 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng (có phiếu chuyển hồ sơ: phụ lục 3).

2- Trong thời hạn 07 ngày, sau ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (do Phòng Địa chính chuyển đến) Sở Địa chính thực hiện các việc:

- Kiểm tra thủ tục và hồ sơ kỹ thuật khu đất.

- Lập phiếu kiểm tra nghiệm thu đối với hồ sơ đạt yêu cầu.

- Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến phòng Địa chính (nơi chuyển hồ sơ đến) yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa. Việc bổ sung sửa đổi này Phòng Địa chính được thực hiện không quá 07 ngày. Sở Địa chính kiểm tra hồ sơ lần 2 (do Phòng Địa chính chuyển đến) khóng quá 03 ngày.

Điều 11: - Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

1- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận 01 bộ hồ sơ do Sở Địa chính chuyển đến, Sở Xây dựng tiến hành thực hiện các việc:

a) Kiểm tra kỹ thuật và lập hồ sơ kỹ thuật nhà.

b) Lập phiếu chuyển (phụ lục 4) báo kết quả kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở (phiếu chuyển thay thế tờ trình UBND tỉnh) và viết–vẽ lên 03 giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở về thực trạng nhà ở, sơ đồ mặt bằng nhà ở, chuyển đến Sở Địa chính.

2- Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu về thủ tục hay kỹ thuật, sẽ thông báo đến Phòng Quản lý đô thị (Phòng Xây dựng) để yêu cầu bổ sung học chỉnh sửa. Việc yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa này Phòng Quản lý Đô thị (Phòng Xây dựng) thực hiện không quá 07 ngày, Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ lần 2 không quá 03 ngày.

Điều 12: - Mối quan hệ giữa Sở Địa chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế:

1- Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu chuyển của Sở Xây dựng, Sở Địa chính chuyển 01 bộ hồ sơ nhà, đất đến Cục Thuế tỉnh (phụ lục 5).

2- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Sở Địa chính chuyển hồ sơ đến, Cục Thuế tiến hành các việc:

- Kiểm tra tính toán mức thuế, thông báo mời đương sự nộp thuế;

- Sau khi đương sự hoàn thành nghĩa vụ thuế, Cục Thuế có phiếu xác nhận chuyển đến Sở Địa chính, Sở Xây dựng thông báo kết quả nộp thuế nhà, đất của đương sự (phụ lục 6).

3- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu chuyển của Cục Thuế báo kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế của đương sự, Sở Địa chính lập 02 tờ trình, soạn thảo 02 quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ và in 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ nhà, đất.

4- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận quyết định, giấy chứng nhận được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Địa chính tiếp tục thực hiện:

- Chuyển giấy chứng nhận QSDĐ; và giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở đến phòng Địa chính để cấp cho đương sự.

- Chuyển 01 giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở, 01 giấy chứng nhận QSDĐ ở (bản sao có đóng dấu của Sở Địa chính) đến Sở Xây dựng.

Điều 13: - Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh:

- Trình Thường trực UBND tỉnh ký quyết định, giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở.

- Ghi ngày tháng năm và ký hiệu của các văn bản nói trên theo qui định.

- Chuyển trả bộ hồ sơ đã được phê duyệt cho Sở Địa chính.

Thời gian giải quyết công việc tại Văn phòng UBND tỉnh không quá 01 ngày (kể cả thời gian chuyển trả hồ sơ về Sở Địa chính).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Điều 14: - Sở Địa chính lưu trữ hồ sơ về đất để theo dõi sự biến động về đất sau khi cấp quyền sử dụng. Sở Xây dựng lưu trữ hồ sơ về nhà ở để theo dõi sự biến động về nhà ở sau khi cấp quyền sở hữu.

Sau khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở:

- Nếu có thay đổi về kiến trúc, kết cấu nhà ở nhưng không thay đổi về chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất, vị trí, quy mô diện tích xây dựng nhà ở thì chỉ thực hiện các thủ tục liên quan về nhà ở.

- Ngoài các trường hợp trên nếu có thay đổi về đất hoặc cả nhà và đất thì trở lại thực hiện trình tự ban đầu theo Bản qui định này.

Điều 15: - Sở Địa chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ra văn bản hướng dẫn cho cơ quan quản lý chuyên môn cấp huyện, thị xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các qui định và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở Địa chính tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở báo cáo về UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

Điều 16: - Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐ ở tại đô thị được đảm bảo thực hiện trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi đương sự nộp hồ sơ hợp lệ vào Phòng Địa chính Huyện, Thị xã.

Điều 17: - Ngoài các khoản thu về tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng hoặc sao y, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận, chi phí đo vẽ sơ đồ thửa đất và mặt bằng nhà theo qui định của pháp luật, nghiêm cấm các ngành, các cấp có liên quan đặt ra các khoản thu khác trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục tại bản qui định này.

Phụ lục : 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐO ĐẠC LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT KHU ĐẤT VÀ MẶT BẰNG NHÀ

Kính gởi : ................................................................................

 Tôi tên (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) ........................................................

năm sinh ......................., chứng minh nhân dân số ................................................

hiện đang thường trú tại số nhà ........................ Đường .........................................

Khóm (Ấp) .......................... Phường (Thị trấn, Xã) ..............................................

Thị xã (Huyện) ....................................................

Hiện tôi có nhu cầu đo đạc hồ sơ kỹ thuật lô đất do tôi đang sử dụng có

diện tích khoảng ............... m2 , theo (Quyết định, chứng nhận, tự khai...) ............

số .......................... ngày ......... tháng....... năm ......., của đơn vị :..........................

Tôi tự nguyện thoả thuận với Đơn vị đo vẽ nhà, đất những nội dung sau:

1). Mời các hộ kế cận chứng kiến cấm trụ mốc ranh giới sử dụng đất hoặc nhà trước khi Đơn vị đo vẽ nhà, đất cử cán bộ đến địa điểm đo đạc lô đất theo thời gian đã hẹn trước.

2). Cung cấp những tài liệu hiện giữ để làm cơ sở cho cán bộ đo đạc tham khảo như: bản đồ nhà, đất, các quyết định giấy tờ liên quan đến lô đất.

3). Nếu hướng dẫn đo đạc lô đất sai lệch về ranh giới và cấm mốc ranh sai vị trí dẫn đến tranh chấp sau này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm quyền.

4). Trả tiền công đo đạc và mua trụ mốc ranh.

 

Đơn vị đo vẽ nhà, đất

(ký nhận và phân công)

.............................., ngày .......... tháng ....... năm 199......

Người đề nghị

 

Phụ lục : 2

UBND Huyện (Thị xã)...........
PHÒNG ĐỊA CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /PGN.ĐC

....................., ngày      tháng      năm 199

 

PHIẾU GIAO NHẬN

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

Cơ quan chuyển giao hồ sơ : Phòng Địa chính Huyện (Thị xã)...........................

Cơ quan nhận hồ sơ: Sở Địa chính.

Phòng Địa chính kính chuyển Sở Địa chính ......... hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo danh sách dưới đây:

1). .......................................................................................................................

2). .......................................................................................................................

3). .......................................................................................................................

4). .......................................................................................................................

5). .......................................................................................................................

6). .......................................................................................................................

7). .......................................................................................................................

8). .......................................................................................................................

9). .......................................................................................................................

... .

Đính kèm mỗi bộ hồ sơ là giấy kế khai giao nhận hồ sơ.

 

PHÒNG ĐỊA CHÍNH

Người giao

(Ký tên)

 

Họ và Tên : .................................

SỞ ĐỊA CHÍNH

Người nhận

(Ký tên)

 

Họ và Tên : ................................

 

Ghi chú: Người giao giữ 01 bản, người nhận giữa 01 bản như nhau.

Phụ lục : 3

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ ĐỊA CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /PC.ĐC

Long Xuyên, ngày ........ tháng ......... năm 199...

 

PHIẾU CHUYỂN

Kính gởi : Sở Xây dựng

Sở Địa chính kính chuyển Sở Xây dựng ........... hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo danh sách dưới đây:

1). .....................................................................................................................

2). .....................................................................................................................

3). .....................................................................................................................

4). .....................................................................................................................

5). .....................................................................................................................

6). .....................................................................................................................

7). .....................................................................................................................

8). .....................................................................................................................

9). .....................................................................................................................

... .

Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ nhà ở theo thẩm quyền (trong thời gian 07 ngày).

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng có phiếu báo kết quả kiểm tra hồ sơ nhà ở đồng thời chuyển 03 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đến Sở Địa chính để hoàn tất hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Trân trọng kính chào !

 

 

SỞ ĐỊA CHÍNH AN GIANG

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục : 4

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /PC.SXD

Long Xuyên, ngày ........ tháng ......... năm 199...

 

PHIẾU CHUYỂN

Kính gởi : Sở Địa chính

Sở Xây dựng đã nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

nhà ở của Ông (Bà) .................................................................................................

Thường trú tại số nhà ...................., Đường . .........................................................

Khóm (Ấp) ...................................., Phường (xã, thị trấn) .....................................

Thị xã (Huyện) .............................., Tỉnh ...............................................................

Sau khi kiểm tra Sở Xây dựng nhận thấy:

- Hồ sơ hợp lệ.

- Mặt bằng đo vẽ nhà đạt yêu cầu kỹ thuật.

Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Đề nghị Sở Địa chính tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo.

Trân trọng kính chào !

 

 

SỞ XÂY DỰNG AN GIANG

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục : 5

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ ĐỊA CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /PC.ĐC

....................., ngày       tháng      năm 199

 

PHIẾU CHUYỂN

Kính gởi : CỤC THUẾ

Sở Địa chính kính chuyển Cục Thuế ............ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo danh sách dưới đây :

1). .....................................................................................................................

2). .....................................................................................................................

3). .....................................................................................................................

4). .....................................................................................................................

5). .....................................................................................................................

6). .....................................................................................................................

7). .....................................................................................................................

8). .....................................................................................................................

9). .....................................................................................................................

... .

Hồ sơ nhà, đất đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Đề nghị Cục Thuế xem xét hồ sơ theo thẩm quyền (trong 05 ngày).

Sau khi đương sự đã nộp thuế (hoặc miễn, giảm thuế). Cục Thuế có phiếu báo hoàn thành nghĩa vụ thuế của đương sự gởi đến Sở Địa chính và Sở Xây dựng.

Trân trọng kính chào !

 

 

SỞ ĐỊA CHÍNH AN GIANG

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục : 6

UBND TỈNH AN GIANG
CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GXN.CT

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

                                    Kính gởi:    - SỞ ĐỊA CHÍNH

                                                      - SỞ XÂY DỰNG

Cục Thuế đã xem xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở của Ông (Bà) …………………………………………

+ Căn nhà số: ....................... Đường phố: ........................................................ ,

Khóm (Ấp) : ................................ Phường (Thị trấn, Xã): ................................... ,

Huyện (Thị xã) : ..................................., Tỉnh An Giang.

+ Vị trí đất : ............................, thửa số : ..................... tờ bản đồ địa chính :.............. Đường phố: .............................., Khóm (Ấp) : ……………………………..,

Phường (Thị trấn, Xã): ............................... Huyện (Thị xã): ................................. ,

Tỉnh An Giang.

Đương sự đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với diện tích đất ở, diện tích nhà ở được Sở Địa chính, Sở Xây dựng xét duyệt trên hoạ đồ.

Cục Thuế kính chuyển đến Sở Địa chính, Sở Xây dựng để lập thủ tục trình UBND Tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho đương sự.

Trân trọng kính chào !

 

Đính kèm:

- Tờ khai ...............

- Biên lai số ...........

- Ngày ...................

- ...........................

Long Xuyên, ngày ....... tháng ........ năm 199....

TL.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TRƯỚC BẠ VÀ THU KHÁC

 

Mẫu số : 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT;

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Kính gởi: UỶ BAN NHÂN DÂN ...........................................

Tôi tên ........................................................................ năm sinh ........................

CMND số ............................... cấp ngày ............................... tại ........................

Thường trú tại số nhà .................. Đường ...........................................................

Khóm (Ấp) ....................................... Phường (Xã, Thị trấn) .................................

Thị xã (Huyện) ........................................ Tỉnh ....................................................

 

Tên vợ (hoặc chồng) là ................................................ năm sinh .........................

CMND số ............................... cấp ngày ............................... tại ........................

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở.

Khu đất, nhà toạ lạc tại số : .................... Đường :................................................

Khóm (Ấp) :................................. Phường (Xã, Thị trấn) :.....................................

Thị xã (Huyện) :...................................................................................................

* KÈM THEO ĐƠN NÀY LÀ CÁC GIẤY TỜ :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

* TÓM TÁT NGUỒN GỐC KHU ĐẤT VÀ NHÀ :

(Sang nhượng hay được cho, tặng, thừa kế .......... của ai, vào ngày, tháng, năm nào?)

a). Nguồn gốc đất:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b). Nguồn gốc nhà:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, hứa tạo mọi điều kiện để nhân viên thừa hành của chính quyền kiểm tra, đo đạc lại đất, mặt bằng nhà và nộp lệ phí theo quy định.

 

 

........................., Ngày ........ tháng ...... năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

* CHỨNG THẬT CỦA UBND PHƯỜNG - THỊ TRẤN

- Nguồn gốc đất (thời gian sử dụng đất từ ngày, tháng, năm nào? Do ai chuyển quyền sử dụng đất hay tổ chức nào cấp đất?)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Nguồn gốc nhà

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Quá trình sử dụng (Có tranh chấp hay không?)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Chuyển Sở Địa chính và Sở Xây dựng trình UBND tỉnh quyết định.

 

 

........................., ngày ........ tháng ...... năm

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Mẫu số : 2

CHI CỤC THUẾ ...................
ĐỘI THUẾ PHƯỜNG (XÃ) ..................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gởi: Phòng Trước Bạ và Thu Khác Cục Thuế An Giang

Đội thuế Phường (xã) ....................................... có nhận hồ sơ xin cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (Bà) ……………………………..

Địa chỉ :..............................................................................................................

..........................................................................................................................

Diện tích : ......................................, loại đất : ....................... Vị trí đất theo

hoạ đồ hiện trạng do Sở Địa chính (Phòng Địa chính, Trung tâm Do đạc) đã lập kèm theo.

Nay đội thuế Phường (Xã) ................................. xin xác nhận diện tích đất

xin cấp quyền sử dụng đất ở của Ông (Bà) ...........................................................

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng qui định của Pháp lệnh thuế nhà đất.

Năm ..................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Ý kiến UBND Phường (Xã)

(Xác nhận chữ ký và đóng dấu)

..........................., ngày ....... tháng ........ năm 199.......

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THUẾ PHƯỜNG (XÃ)

 

Mẫu số : 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

GIẤY KÊ KHAI GIAO NHẬN HỒ SƠ

(V/v xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở)

Tôi tên :..............................................................................................................

Thường trú : số nhà .................. Đường ..............................................................

Khóm (Ấp) .............. Phường (Thị trấn) .................. Huyện (Thị xã)........................

Xin kê khai hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị như sau :

1- 04 đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐƠ và QSDNƠ.

2- 04 giấy xác nhận đã nộp thuế nhà đất hàng năm.

3- 04 bản sao hộ khẩu.

4- 01 bản chính và 03 bản sao các giấy tờ liên quan về nhà, đất gồm:

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

+ .......................................................................................................................

 

Bên nhận hồ sơ                                   .................. ngày    tháng    năm 199......

Phòng Địa chính .....................                          Người kê khai (bên giao)

Có nhận đủ hồ sơ theo giấy kê khai

của đương sự. Hẹn ngày ....................

cán bộ Địa chính và cán bộ Phòng Quản

lý đô thị sẽ đến đo đạc mặt bằng đất và nhà.

Giấy kê khai này thay cho biên bản nhận hồ sơ.

Cán bộ nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7046/QĐ.UB năm 1997 về Bản quy định trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17