Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 689/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 689/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Cát Tiên tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 11/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 127/TTr-STNMT ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cát Tiên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cát Tiên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Cát Tiên;
- Phòng TN&MT huyện Cát Tiên;
- Phân viện QH&TKNN;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cát Tiên

TT Phước Cát

Xã Tiên Hoàng

Phước Cát 2

Gia Viễn

Nam Ninh

Xã Mỹ Lâm

Tư Nghĩa

Đức Phổ

Xã Quảng Ngãi

Xã Đồng Nai Thượng

1

Đất nông nghiệp

NNP

40.247,57

1.676,85

1.527,45

4.902,19

14.488,28

2.524,80

1.937,35

1.455,13

1.238,48

985,00

632,83

8.879,21

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.811,41

1.100,03

514,60

346,01

189,05

856,18

506,06

471,92

213,09

411,81

189,78

12,87

-

Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.788,80

930,94

514,60

324,67

185,49

728,49

400,62

26,45

104,94

411,81

147,91

12,87

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.497,79

345,35

222,90

3,50

93,74

126,53

37,08

73,43

38,95

260,14

278,63

17,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

6.293,42

131,45

695,52

614,54

1.320,93

556,70

258,12

280,72

528,69

238,10

8,95

1.659,73

1.4

Đất rừng đặc dụng

RDD

21.446,14

 

 

863,99

12.785,41

801,10

 

 

 

 

 

6.995,64

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

6.065,71

79,93

83,51

3.059,13

93,22

155,91

1.132,05

616,27

443,76

59,81

148,82

193,30

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

119,90

20,08

10,92

15,03

5,92

28,37

4,05

12,81

5,98

15,15

1,45

0,13

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

13,20

 

 

 

 

 

 

 

8,00

 

5,20

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.296,36

333,17

169,11

318,02

314,17

355,74

105,61

128,59

160,66

150,53

114,33

146,42

2.1

Đất quốc phòng

CQP

48,58

0,65

 

 

 

47,79

 

 

 

 

 

0,14

2.2

Đất an ninh

CAN

4,71

2,72

0,13

 

 

0,09

 

 

 

1,52

0,13

0,12

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

3,52

1,91

0,20

 

0,04

 

0,16

0,05

0,30

0,50

0,35

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

5,82

2,60

1,33

0,05

 

 

 

 

1,47

0,36

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.128,69

125,70

61,61

238,14

104,29

238,76

43,35

82,30

110,64

58,91

32,83

32,16

2.6

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

51,58

 

3,41

 

 

 

 

 

 

34,37

13,80

 

2.7

Đất bãi thi, xử lý chất thi

DRA

1,23

1,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất ở tại nông thôn

ONT

153,76

 

 

23,48

15,66

37,72

15,86

9,47

11,18

22,64

12,87

4,87

2.9

Đất ở tại đô thị

ODT

126,82

87,92

38,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,92

3,57

0,37

0,54

0,51

0,27

0,23

0,50

0,83

0,84

0,73

1,55

2.11

Đất xây dựng trụ sở của TCSN

DTS

4,57

3,10

0,89

 

 

0,52

0,06

 

 

 

 

 

2.12

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5,95

2,42

1,25

 

 

0,23

 

 

 

 

1,29

0,76

2.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

44,15

5,94

5,60

2,43

1,04

5,30

2,67

2,17

1,90

3,39

4,63

9,08

2.14

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

14,76

2,54

4,18

 

 

 

 

0,41

4,03

3,60

 

 

2.15

Đất sinh hoạt cng đồng

DSH

5,45

0,85

0,27

0,27

0,99

0,40

0,50

0,41

0,52

0,18

0,75

0,31

2.16

Đất khu vui chơi, gii trí công cộng

SON

0,30

0,20

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

MNC

686,56

91,82

50,88

53,11

191,64

24,63

42,79

33,28

29,78

24,23

46,95

97,44

3

Đất chưa sử dụng

CSD

150,33

1,18

0,03

24,21

31,08

9,17

0,25

0,32

0,88

 

1,13

82,07

6

Đất đô thị*

DDL

3.707,79

2.011,20

1.696,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019

Đơn vị tính: ha

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cát Tiên

TT Phước Cát

Xã Tiên Hoàng

Phước Cát 2

Xã Gia Viễn

Xã Nam Ninh

Xã Mỹ Lâm

Xã Tư Nghĩa

Xã Đức Phổ

Xã Qung Ngãi

Xã Đồng Nai Thượng

I. Đất nông nghiệp

NNP

324,23

21,95

1,74

200,45

11,78

44,99

0,03

11,99

17,12

11,34

1,00

1,84

1. Đất trồng lúa

LUA

13,18

8,57

1,01

3,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đất trồng cây HN

HNK

97,29

6,77

 

71,69

0,00

6,17

0,00

6,01

 

6,40

0,25

 

3. Đất trồng cây lâu năm

CLN

177,94

6,61

0,73

107,34

11,78

25,83

0,03

5,97

12,12

4,94

0,75

1,84

4. Đất rừng sản xuất

RSX

35,82

 

 

17,82

 

13,00

 

 

5,00

 

 

 

II. Đất phi nông nghiệp

PNN

11,29

0,01

 

10,89

0,04

 

 

 

 

0,23

0,10

0,01

1. Đất ở tại nông thôn

ONT

1,45

 

 

1,39

0,04

 

 

 

 

 

 

0,01

2. Đất ở tại đô thị

ODT

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đất XD trụ sở cơ CQ

TSC

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

0,23

 

 

5. Đất sông, rạch, kênh, mương, suối

SON

9,50

 

 

9,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Đơn vị tính: ha

Chỉ tiêu Sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cát Tiên

TT Phước Cát

Xã Tiên Hoàng

Xã Phước Cát 2

Xã Gia Viễn

Xã Nam Ninh

Xã Mỹ Lâm

Xã Tư Nghĩa

Xã Đức Phổ

Xã Quảng Ngãi

Xã Đồng Nai Thượng

I. Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

PNN

330,67

24,37

2,44

201,00

12,28

45,24

0,75

12,29

17,32

11,64

1,30

2,04

1. Đất trồng lúa

LUA/PNN

13,88

8,92

1,21

3,60

 

 

0,16

 

 

 

 

 

2. Đất cây hàng năm

HNK/PNN

100,27

7,77

0,30

71,99

0,30

6,32

0,15

6,19

0,12

6,58

0,43

0,12

3. Đất cây lâu năm

CLN/PNN

180,69

7,68

0,93

107,59

11,98

25,93

0,44

6,09

12,20

5,06

0,87

1,92

4. Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

35,82

 

 

17,82

 

13,00

 

 

5,00

 

 

 

II. Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

13,20

 

 

 

 

 

 

 

8,00

 

5,20

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 689/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61