Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 687/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 687/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠ HUOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Đạ Huoai tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 26/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 125/TTr-STNMT ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Huoai với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đạ Huoai đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Đạ Huoai;
- Phòng TN&MT huyện Đạ Huoai;
- Phân viện QH&TKNN Miền Trung;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chi tiết

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Mađaguôi

TT. Đạ M'ri

Xã Mađaguôi

Xã Đạ Tồn

Xã Đạ Oai

Xã Đạ M'ri

Xã Hà Lâm

Xã Phước Lộc

Xã Đạ P'loa

Xã Đoàn Kết

1

Đất nông nghiệp

NNP

46.265,84

2.201,62

3.877,32

1.871,65

4.192,92

2.024,92

8.168,00

4.015,50

7.438,51

8.804,27

3.671,14

1.1

Đất trồng lúa

LUA

225,11

33,65

 

116,83

21,92

49,38

 

 

2,08

 

1,25

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

66,21

1,45

 

42,31

18,62

3,83

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

620,43

1,42

0,83

34,97

180,55

393,00

2,15

6,84

0,67

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12.829,02

1.157,91

1.234,19

1.439,65

782,31

1.008,72

943,03

1.943,64

937,49

1.995,95

1.386,14

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

9.943,90

 

2.594,40

 

 

 

1.478,90

 

 

5.870,60

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

22.602,70

1.003,90

46,80

251,90

3.208,10

572,00

5.742,90

2.064,80

6.491,20

937,50

2.283,60

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

22,96

4,74

1,10

10,33

0,04

1,82

1,02

0,22

3,32

0,22

0,15

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

21,72

 

 

17,97

 

 

 

 

3,75

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.795,24

315,52

182,22

178,17

354,03

309,13

290,50

302,37

487,53

243,36

132,41

2.1

Đất quốc phòng

CQP

257,12

48,58

 

 

 

 

 

57,80

136,41

 

14,33

2.2

Đất an ninh

CAN

1,50

1,34

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

101,70

27,67

1,23

0,28

15,83

0,71

 

0,46

55,50

 

0,02

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

104,51

17,70

18,30

8,56

 

0,01

33,74

24,45

1,50

0,10

0,15

2.5

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.141,47

97,02

46,79

69,06

203,15

192,73

199,51

60,34

159,76

77,88

35,23

-

Đất giao thông

DGT

527,83

50,62

38,23

39,73

74,55

70,69

19,01

55,78

124,36

28,74

26,12

-

Đất thủy lợi

DTL

167,30

25,97

 

23,09

37,00

23,49

18,53

-

29,22

9,96

0,04

-

Đất công trình năng lượng

DNL

201,41

1,42

0,20

0,06

 

0,02

160,24

0,18

0,07

33,36

5,86

-

Đất bưu điện

DBV

3,16

0,23

0,05

1,68

0,06

0,11

0,02

0,75

0,10

0,09

0,07

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

7,59

5,29

 

0,15

0,34

0,17

0,12

0,48

0,34

0,31

0,39

-

Đất cơ sở y tế

DYT

3,33

1,57

0,29

0,11

0,11

0,28

0,13

0,17

0,43

0,13

0,11

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

28,36

7,53

4,61

2,32

1,09

2,10

0,39

1,37

4,21

3,45

1,29

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

200,63

3,83

2,65

1,92

90,00

95,87

1,07

1,61

1,03

1,30

1,35

-

Đất cơ sở dịch vvề xã hội

DXH

0,17

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất ch

DCH

1,69

0,39

0,76

 

 

 

 

 

 

0,54

 

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,68

 

 

8,68

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

ONT

170,25

 

 

31,07

12,28

25,76

13,53

32,35

22,28

21,48

11,50

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

88,01

66,35

21,66

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,51

7,29

0,48

0,77

0,05

0,40

0,44

1,18

0,99

0,17

0,74

2.10

Đất cơ s tôn giáo

TON

3,13

1,50

1,08

 

 

 

 

 

0,20

0,25

0,10

2.11

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

51,74

4,75

4,36

7,76

2,07

7,32

1,96

12,49

3,33

4,70

3,00

2.12

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

99,72

 

26,04

26,09

2,90

0,80

 

13,49

 

29,90

0,50

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

5,25

0,90

0,42

0,44

0,38

0,52

0,34

0,28

1,23

0,25

0,49

2.14

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,04

0,48

 

 

 

 

 

 

 

0,56

 

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,76

0,12

0,64

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

720,51

38,42

61,06

25,46

94,96

80,88

40,70

99,53

106,13

108,07

65,30

2.17

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

25,86

3,40

 

 

21,41

 

 

 

 

 

1,05

2.18

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

1,00

 

0,28

 

0,20

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

494,85

23,98

77,74

2,92

39,36

0,26

50,40

46,21

98,62

27,27

128,09

4

Đất đô thị*

KDT

6.678,40

2.541,12

4.137,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Mađaguôi

TT. Đạ M'ri

Xã Mađaguôi

Xã Đạ Tồn

Xã Đạ Oai

Xã Đạ Mri

Xã Hà Lâm

Xã Phước Lộc

Xã Đạ P'loa

Xã Đoàn Kết

1

Đất nông nghiệp

NNP

476,93

5,72

6,98

14,30

100,99

38,22

20,10

0,51

235,13

44,13

10,85

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,81

 

 

0,50

0,31

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,15

 

 

0,05

3,49

3,61

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

196,90

4,57

6,98

11,92

46,97

34,61

20,10

0,51

19,03

42,77

9,44

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

270,73

1,15

 

0,49

50,22

 

 

 

216,10

1,36

1,41

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

1,34

 

 

1,34

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4,62

0,33

0,25

 

0,27

1,08

 

 

 

1,39

1,30

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,24

 

 

 

0,16

1,08

 

 

 

 

 

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,58

0,33

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,11

 

 

 

0,11

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2,69

 

 

 

 

 

 

 

 

1,39

1,30

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Mađaguôi

TT. Đạ M'ri

Xã Mađaguôi

Xã Đạ Tồn

Xã Đạ Oai

Xã Đạ M'ri

Xã Hà Lâm

Xã Phước Lộc

Xã Đạ P'loa

Xã Đoàn Kết

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

718,26

10,62

14,18

23,49

210,02

132,88

30,55

1,51

239,33

44,53

11,15

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,81

 

 

0,50

0,31

 

 

 

 

 

 

 

Tr. đó: đất chuyên lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

7,30

 

 

0,05

3,59

3,66

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

321,31

9,47

14,18

12,67

50,07

129,22

30,55

1,51

20,73

43,17

9,74

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

386,70

1,15

 

8,13

156,05

 

 

 

218,60

1,36

1,41

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

2,14

 

 

2,14

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bđất nông nghiệp

 

3,75

 

 

 

 

 

 

 

3,75

 

 

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

3,75

 

 

 

 

 

 

 

3,75

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 687/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


693

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81