Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 680/QĐ-UBND 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá Kiên Giang

Số hiệu: 680/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Thị Minh Phụng
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Rạch Giá (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tỷ lệ 1:10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (kèm theo Bảng 4).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha (3b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

Bảng 1: Phân bổ các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá

(Kèm theo Quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Vĩnh Thanh Vân

Vĩnh Thanh

Vĩnh Quang

Vĩnh Hiệp

Vĩnh Bo

Vĩnh Lạc

An Hòa

An Bình

Rạch Sỏi

Vĩnh Lợi

Vĩnh Thông

Phi Thông

(1)

(2)

(3)

(4)=(5) +...(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Diện tích tự nhiên

 

10.585,86

80,35

135,87

959,70

1.067,78

118,29

286,63

731,74

477,34

446,66

355,42

1.411,62

4.514,46

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.803,54

-

0,87

324,71

707,47

-

11,24

105,00

157,57

154,30

196,80

1.095,00

4.050,57

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.888,69

-

-

155,31

521,70

-

-

34,39

105,72

98,76

176,06

927,06

3.869,70

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.888,69

-

-

155,31

521,70

-

-

34,39

105,72

98,76

176,06

927,06

3.869,70

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

79,93

-

-

9,49

21,76

-

2,63

20,50

13,03

-

-

9,63

2,90

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

801,31

-

0,87

155,69

161,14

-

8,62

49,20

38,82

55,55

18,98

134,47

177,97

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

31,34

-

-

4,22

2,87

-

-

0,91

-

-

1,76

21,58

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

2,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,27

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.751,82

80,35

131,19

620,22

360,31

118,29

275,39

626,74

319,77

280,43

158,62

316,62

463,89

2.1

Đất quốc phòng

CQP

19,22

0,22

0,14

2,68

0,03

-

12,45

0,79

0,15

0,20

2,52

0,03

-

2.2

Đất an ninh

CAN

20,83

0,10

3,10

5,62

0,04

0,24

0,07

1,91

0,05

9,53

0,04

0,07

0,06

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

1,75

-

-

-

1,75

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

137,25

5,74

0,46

30,44

42,58

8,00

4,03

31,88

5,65

7,09

1,22

0,15

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

35,60

0,82

3,11

3,32

-

0,89

2,91

6,86

10,12

2,39

5,06

0,08

0,04

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.161,27

21,14

52,50

152,96

123,20

32,48

77,76

179,29

100,20

76,60

71,81

77,27

196,07

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,29

-

0,56

-

-

0,05

1,10

-

-

-

0,57

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

7,43

-

-

0,78

-

-

-

0,61

0,07

-

-

-

5,97

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

161,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,00

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1 650,28

26,92

55,10

382,40

121,22

59,39

151,50

324,76

166,81

142,21

68,03

151,95

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

26,10

1,25

4,88

0,16

0,26

2,31

2,95

10,39

3,08

0,08

0,24

0,22

0,28

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,76

0,05

0,17

0,21

0,30

0,05

0,07

1,85

0,06

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

19,62

0,62

1,75

5,43

2,75

1,29

0,23

1,18

3,22

0,66

0,97

0,55

0,96

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

22,07

-

0,16

17,05

1,32

-

0,63

0,54

0,10

1,16

0,82

-

0,28

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,94

0,04

0,07

0,10

0,07

0,02

0,09

0,09

0,05

0,06

0,19

0,08

0,07

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

95,39

6,00

-

1,27

-

2,23

16,80

49,26

-

19,84

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,17

0,25

0,15

0,44

-

0,07

-

0,02

0,19

0,03

-

0,02

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

366,53

17,20

7,13

16,32

66,78

11,19

4,80

14,61

29,13

20,56

7,08

72,57

99,16

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

15,79

-

1,84

-

-

-

-

0,27

-

-

0,07

13,62

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,54

-

0,06

1,04

0,02

0,08

-

2,43

0,90

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

30,51

-

3,81

14,77

-

-

-

-

-

11,93

-

-

-

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

 

Bảng 2: Diện tích đất cần thu hồi trong Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Rạch Giá

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn v tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Vĩnh Thanh Vân

Vĩnh Thanh

Vĩnh Quang

Vĩnh Hiệp

Vĩnh Bảo

Vĩnh Lạc

An Hòa

An Bình

Rạch Sỏi

Vĩnh Li

Vĩnh Thông

Phi Thông

(1)

(2)

(3)

(4)=(5) +..+ (16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

NNP

72,85

-

0,56

34,29

10,09

-

-

9,26

0,28

12,43

-

5,26

0,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA

38,51

-

-

9,33

8,14

-

-

4,90

-

11,23

-

4,71

0,20

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

38,51

-

-

9,33

8,14

-

-

4,90

-

11,23

-

4,71

0,20

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,36

-

-

-

0,21

-

-

2,88

-

-

-

0,27

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

30,98

-

0,56

24,96

1,74

-

-

1,48

0,28

1,20

-

0,28

0,48

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

44,12

4,89

2,85

26,90

1,30

0,40

-

5,86

0,28

1,48

-

-

0,16

2.1

Đất quốc phòng

CQP

8,41

-

-

8,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0,25

0,09

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,25

-

-

-

-

-

-

1,25

-

-

-

-

-

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,48

-

-

-

-

-

-

0,48

-

-

-

-

-

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

22,01

4,30

-

15,10

1,02

-

-

-

0,15

1,44

-

-

-

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

6,89

0,10

2,62

3,39

0,28

0,10

-

0,33

0,07

-

-

-

-

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

3,58

0,05

0,07

-

-

-

-

3,30

0,06

0,04

-

-

0,06

2.9

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,65

0,35

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,50

-

-

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

-

 

Bảng 3: Diện tích đất cần chuyển mục đích trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 680/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Vĩnh Thanh Vân

Vĩnh Thanh

Vĩnh Quang

Vĩnh Hiệp

Vĩnh Bảo

Vĩnh Lạc

An Hòa

An Bình

Rạch Sỏi

Vĩnh Lợi

Vĩnh Thông

Phi Thông

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ ....(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

Tổng diện tích cần chuyn mục đích

 

363,25

0,09

0,85

149,38

40,18

0,09

1,09

29,45

10,37

22,52

10,09

73,08

26,06

1

Đt nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

337,07

-

0,76

149,29

40,09

-

1,00

29,26

10,28

22,43

10,00

62,99

10,97

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

231,80

-

-

109,33

23,14

-

-

9,90

5,00

16,23

5,00

57,71

5,49

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

231,80

-

-

109,33

23,14

-

-

9,90

5,00

16,23

5,00

57,71

5,49

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

33,09

-

-

10,00

10,21

-

-

12,88

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

72,18

-

0,76

29,96

6,74

-

1,00

6,48

5,28

6,20

5,00

5,28

5,48

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

26,18

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,19

0,09

0,09

0,09

10,09

15,09

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

25,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

15,00

2.2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,18

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,19

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Bảng 4: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 680/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Vĩnh Thanh Vân

Vĩnh Thanh

Vĩnh Quang

Vĩnh Hiệp

Vĩnh Bảo

Vĩnh Lạc

An Hòa

An Bình

Rạch Sỏi

Vĩnh Lợi

Vĩnh Thông

Phi Thông

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+ (16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

Tổng diện tích

 

9,38

-

2,19

7,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9,38

-

2,19

7,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,87

 

0,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,32

-

1,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

7,19

 

 

7,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 680/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 18/03/2020 của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!