Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6735/QĐ-UBND năm 2013 thu hồi 4.040,5 m2 đất tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

Số hiệu: 6735/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6735/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI 4.040,5 M2 ĐẤT TẠI XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI DO UBND XÃ NGHĨA HƯƠNG QUẢN LÝ; GIAO CHO UBND HUYỆN QUỐC OAI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT PHỤC VỤ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn tại thành phố Hà Nội, Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5667/TTr-STNMT-KHTH ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi 4.040,5 m2 đất công ích (hiện trạng là đất bằng không sử dụng) tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội do UBND xã Nghĩa Hương đang quản lý;

Vị trí, ranh giới khu đất giới hạn bởi các điểm từ M1 đến M30, được xác định tại Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đại Việt lập và hoàn thành năm 2012, được UBND huyện Quốc Oai xác nhận năm 2013, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24 tháng 10 năm 2013.

Trong tổng diện tích 4.040,5 m2 đất có:

- 3.327,3 m2 đất để đấu giá làm nhà ở, giới hạn bởi các điểm từ 1 đến 10, M29 về M3;

- 713,2 m2 đất để làm đường giao thông, cây xanh, giới hạn bởi các điểm từ 1 đến 10, M29, M30, M1, M2.

2. Giao diện tích đất thu hồi tại khoản 1 Điều này cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được UBND huyện Quốc Oai phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 và Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 16/10/2012.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm:

1. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận bàn giao mốc giới khu đất trên bản đồ và ngoài thực địa, lập trích lục bản đồ khu đất.

2. Sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND Thành phố.

3. Sử dụng diện tích đất đúng mục đích, nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau 12 tháng liền kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa, nếu UBND huyện Quốc Oai chưa đưa đất vào sử dụng đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quyết định này hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt và sử dụng không đúng nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này thì UBND Thành phố thu hồi đất đã giao theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND: huyện Quốc Oai, xã Nghĩa Hương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PCT Vũ Hồng Khanh;
- PVP Phạm Chí Công;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6735/QĐ-UBND năm 2013 thu hồi 4.040,5 m2 đất tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175