Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2003/QĐ-UB ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây sựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 66/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 29/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2003/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN ĐẦU TƯ XÂY SỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sư rdụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;
Căn cứ Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 25/3/2003 của chủ tịch UBND Thành phố về việc đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND Thành phố ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn.

 

QUY TRÌNH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 5 năm 2003)

Phần 1: NHỨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản quy trình quy định các bước thực hiện và trách nhiệm của các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là chủ dự án) và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của cá Sở, ban, ngành trực thuộc UBND Thành phố đối với việc tổ chức thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư, thực hiện cá dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Việc thực hiện triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND Thành phố và theo chính sách hiện hành của Nhà nước.

Phần 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Các chủ dự án được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm chủ động triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập hồ sơ sử dụng đất, thực hiện việc giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đấu giá, theo quy trình:

Bước 1 (32 ngày)

 Chủ dự án liên hệ với Sở Quy hoạch kiến trúc để được:

 - Giới thiệu địa điểm triển khai Dự án đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Quy hoạch kiến trúc là đầu mối giải quyết (12 ngày).

 - Xác định chỉ giới đường đỏ, Sở Quy hoạch Kiến trúc chỉ đạo, đôn đốc Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện (10 ngày).

 - Chủ dự án liên hệ với đơn vị có tư cách pháp nhân thiết kế, lập Quy hoạch tổng mặt băng, trình Sở Quy hoạch Kiến trúc duyệt (10 ngày).

Bước 2. (27 ngày)

 1. Sau khi có quy hoạch tổng thể mặt bằng hoặc ranh giới. Dự án được Sở Quy hoạch kiến trúc duyệt, trong 2 ngày Chủ dự án lập hồ sơ xin giao đất tạm để thực hiện giải phóng mặt bằng, Sở Địa chính Nhà đất là đầu mối giải quyết (10 ngày)

 2. Trình UBND quận, huyện thành lập Hội đồng giải phống mặt bằng, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo Quyết định số 72/2/2002/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của UBND Thành phố), Sở Tài chính Vật giá là đầu mối giải quyết giá đền bù (10 ngày).

 3. Liên hệ với Sở Tài chính Vật giá giải quyết nguồn kinh phí ứng trước của Ngân sách (thực hiện thiết kế quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Sở Tài chính Vật giá lầ đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư giải quyết. (15 ngày).

Bước 3. (40 ngày)

 1. Chủ dự án lập Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (thời gian 30 ngày). Báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư trình UBND Thành phố duyệt Dự án (15 ngày).

 - Trong 15 ngày Chủ dự án lập và trình thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán đối với công trình hạ tầng kỹ thuật. Sở Giao thông công chính giái quyết (15 ngày).

 - Sau khi có quy hoạch và Dự án được duyệt, trong 5 ngày Chủ dự án tiến hành xây dựng giá sàn và bước giá để tổ chức đấu giá trình Sở Tài chính Vật giá là đầu mối giải quyết (10 ngày).

 2. Trong 5 ngày, Chủ dự án lập hồ sơ để được giao đất chính thức, Xây dựng và ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đấy cho dự án để tổ chức thực hiện. Sở Địa chính Nhà đất là đầu mối giải quyết (15 ngày).

Bước 4.

 1. Chủ dự án tổ chức triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được duyệt trong Dự án.

 2. Tổ chức đấu giá theo quy định. UBND quận, huyện có trách nhiệm thực hiện (15 ngày).

 3. UBND các quận, huyện tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

Phần 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Các Sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội có trách nhiệm: kiểm tra, đôn đốc, thẩm định, chủ động phối hợp giải quyết theo thẩm quyền trong công tác thực hiện các Dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND Thành phố.

Điều 5. Các cấp, các ngành và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng này nếu vi phạm các quy định hoặc gây cản trở làm chậm công tác này đều phải xử lý theo quy định của pháp luật.

-Trong quá trình triển khai thực hiện bản Quy trình này, nếu có vướng mắc các Sở, ban, ngành UBND các quân, huyện, các chủ dự án phản ánh với Sở Địa chính Nhà đất để kịp thời tổng hợp, đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2003/QĐ-UB ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây sựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115