Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 65/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ÁP DỤNG HÌNH THỨC MUA NHÀ ĐÃ XÂY DỰNG HOẶC THEO HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG MUA NHÀ ĐỂ PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 04/2/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 về việc ban hành Quy chế đấu thầu, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu của Chính Phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/01/2003 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 142/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của UBND Thành phố về việc Thành lập Hội đồng thẩm định xác định giá thanh toán mua nhà đã xây dựng hoặc đặt hàng mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tái định cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội tại tờ trình số: 357/TTr-KH&ĐT ngày  04 tháng 5 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 01 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

1. Khoản 1 Điều 5 sửa đổi như sau:

 1. Căn cứ nhiệm vụ và danh mục dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch hàng năm, Bên mua có trách nhiệm khảo sát thị trường nhà ở, thương thảo, thống nhất với Bên bán về các nội dung của hợp đồng.

2. Khoản 1 Điều 6 bổ sung như sau:

 Bên đặt hàng là Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; các chủ đầu tư; các Ban quản lý dự án có nhu cầu quỹ nhà tái định cư và được UBND Thành phố chấp thuận bằng văn bản cho phép áp dụng hình thức đặt hàng mua nhà.

3. Điểm d Mục 2.2 Khoản 2 Điều 6 sửa đổi như sau:

 d. Bên được đặt hàng mua nhà có Đăng ký kinh doanh, ngành nghề phù hợp với nội dung đầu tư xây dựng nhà ở và cam kết có đủ năng lực về nhân sự, thiết bị, kinh nghiệm và năng lực về vốn để thực hiện hoàn chỉnh dự án.

4. Mục a Khoản 1 Điều 7 sửa đổi như sau:

 a. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch hàng năm, Bên mua và bên bán có trách nhiệm thương thảo, thống nhất về các nội dung của hợp đồng.

5. Khoản 2 Điều 7 sửa đổi, bổ sung như sau:

 a. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị có nhu cầu, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội là cơ quan đầu mối, trình UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị áp dụng hình thức đặt hàng mua nhà và chủ trì cùng Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội lập kế hoạch vốn cho các Dự án áp dụng hình thức đặt hàng mua nhà, trình UBND Thành phố phê duyệt.

 b. Bên đặt hàng có trách nhiệm thương thảo, thống nhất với Bên được đặt hàng bằng văn bản các nội dung chủ yếu: số lượng căn hộ; diện tích, cơ cấu căn hộ theo văn bản số 3378/UB-NNĐC ngày 28/10/2003 của UBND Thành phố; vật liệu hoàn thiện chủ yếu; thời gian khởi công, hoàn thành bàn giao công trình; nguyên tắc tạm ứng, thanh lý hợp đồng. Việc thương thảo, thống nhất giữa bên đặt hàng và bên được đặt hàng thông qua hợp đồng kinh tế ký kết giữa các bên.

 c. Bên được đặt hàng có trách nhiệm lập Thiết kế cơ sở, Dự án đầu tư xây dựng công trình và triển khai Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

 d. Căn cứ kế hoạch vốn giao các dự án hàng năm uỷ thác cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội quản lý, thanh toán, Bên đặt hàng có trách nhiệm thanh toán theo nguyên tắc:

- Hoàn thành hạng mục móng: Thanh toán không quá 70% khối lượng hoàn thành

- Hoàn thành xây dựng thô: Thanh toán không quá 70% khối lượng hoàn thành.

- Hoàn thành bàn giao công trình: Thanh toán không quá 95% giá trị thanh lý hợp đồng được Hội đồng giá thẩm định và UBND Thành phố phê duyệt.

- Hết thời hạn bảo hành công trình: Thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại.

 Trường hợp Bên đặt hàng không đủ nguồn vốn thanh toán theo nguyên tắc nêu trên, cho phép Bên được đặt hàng mua nhà vay ngân hàng và lãi suất được quyết toán vào giá thành của Công trình.

 e. Bên đặt hàng được cấp kinh phí để triển khai các hoạt động như tham gia giám sát, kiểm định chất lượng công trình, thuê tư vấn giám sát và kiểm định chất lượng công trình, hoạt động của Hội đồng thẩm định giá và một số các công việc khác có liên quan đến công tác mua nhà, đặt hàng mua nhà. Dự toán kinh phí do đơn vị đặt hàng mua nhà lập và được Sở Xây dựng thẩm định. Các đơn vị thuộc Thành phố được giao nhiệm vụ mua nhà, đặt hàng mua nhà được phép sử dụng nguồn vốn ngân sách được tính trong tổng giá trị hợp đồng mua nhà, đặt hàng mua nhà và bố trí danh mục hàng năm.

 g. Bên được đặt hàng có trách nhiệm bàn giao sản phẩm hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo số lượng, chất lượng cho Bên đặt hàng và hai bên chịu trách nhiệm thanh lý hợp đồng và bảo hành công trình theo đúng quy định của Pháp luật.

6. Khoản 2 Điều 9 sửa đổi như sau:

 2. Giá trị thanh lý hợp đồng được UBND Thành phố phê duyệt trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giá thành phố theo quyết định số 184/QĐ-UB ngày 11/1/2005 bao gồm:

 a. Giá quyết toán (trong đó bao gồm cả lãi vay ngân hàng nếu có)

 b. Kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay bằng tỷ lệ lãi suất ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ phát triển cùng thời điểm (không bao gồm 5% giá trị hợp đồng giữ lại bảo hành) kể từ ngày bàn giao nhà nhưng chưa được thanh toán theo hợp đồng đối với khoản tiền chưa được thanh toán.

Điều 2. Bổ sung trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội như sau:

a. Thanh toán theo kế hoạch vốn hàng năm được UBND Thành phố uỷ thác đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước.

b. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố việc thu hồi vốn, thanh quyết toán theo định kỳ.

c. Kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản các hợp đồng áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc đặt hàng mua nhà đối với trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội không phải là Bên mua hoặc Bên đặt hàng.

Điều 3. Xử lý đối với các hợp đồng mua nhà, đặt hàng mua nhà đang triển khai:

1. Các dự án đã có văn bản của UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các bên trước thời điểm ban hành quyết định này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện.

- Trường hợp Bên được đặt hàng mua nhà có khó khăn về vốn đầu tư xây dựng, được phép vay vốn ngân hàng để xây dựng. Lãi vay ngân hàng được quyết toán vào giá thành của Công trình theo khế ước và khối lượng tính từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp Bên bán đã bàn giao nhà cho Bên mua nhưng chưa được thanh toán kinh phí, giá trị thanh lý hợp đồng được thực hiện theo Mục 6 Điều 1 của Quyết định này.

2. Khi tiếp nhận bàn giao quỹ nhà theo hợp đồng, Bên đặt hàng mua nhà được cấp kinh phí để thuê đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng công trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 142/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của UBND Thành phố.

 Những nội dung không sửa đổi bổ sung thực hiện theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/1/2002 của UBND Thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND Quận, Huyện; Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 sửa đổi Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư kèm theo quyết định 01/2002/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.079

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!