Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Phương án bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 647/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 647/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ QUYẾT 23/2006/NQ-CP NGÀY 07/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở; Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7 của Nghị định 61/CP;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP;
Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sỡ hữu Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiếp tục bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP đến hết năm 2007;
Căn cứ Công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xây dựng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê;
Căn cứ Công văn số 2078/BXD-QLN ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP;
Căn Cứ Công văn số 2576/BXD-QLN ngày 29/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 2725/SXD-QLN &CS ngày 15/11/2006 của Sở Xây dựng Khánh Hòa về lập thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP không qua ký hợp đồng thuê;
Căn cứ Quyết định số 87/UB ngày 23/01/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý trong toàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UB ngày 06/11/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê tại tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP;
Theo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận nghe Sở Xây dựng báo cáo Phương án bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 780/UBND-XDNĐ ngày 05/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3081/TTr-SXD ngày 15/12/2006, Tờ trình số 415/TTr-SXD ngày 13/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Phương án bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHƯƠNG ÁN

BÁN NHÀ Ở THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2006/NQ-CP NGÀY 07/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. TỔNG HỢP NHU CẦU BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP

1. Tổng hợp về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang là 1307 căn

a) Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư (sau đây gọi tắt là Trung tâm) quản lý:

Tổng số: 707 căn, Trong đó:

+ Hợp đồng thuê chính thức: 404 căn.

+ Hợp đồng thuê theo 391/UB: 228 căn.

+ Chưa ký hợp đồng: 75 căn (Trung tâm đã mời, nhưng chủ hộ chưa kí hợp đồng thuê theo Công văn số 391/UB ngày 17/4/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và thu tiền nhà ở đối với các hộ sử dụng nhà ở của Nhà nước chưa đủ thủ tục hợp pháp).

b) Sở Xây dựng

Các hộ do cơ quan có văn bản đăng ký chuyển giao cho Sở Xây dựng, đang lập thủ tục quản lý theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự kiến khoảng 600 căn.

2. Tổng hợp về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, thị xã Cam Ranh

Tổng số nhà ở tại các huyện, thị xã Cam Ranh quản lý xét bán theo Nghị định 61/CP: 137 căn.

Việc triển khai cụ thể theo Phương án bán nhà ở như sau:

B. PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

I. VỀ THỦ TỤC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 61/CP

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 23/2006/NQ-CP và Công văn số 2078/BXD-BQL của Bộ Xây dựng yêu cầu đơn giản về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở, Sở Xây dựng có Công văn số 2725/SXD-QLN&CS ngày 15/11/2006 gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến cho phép lập thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP không phải ký hợp đồng thuê. Ngày 29/11/2006, Bộ Xây dựng có Công văn số 2576/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 2725/SXD-QLN&CS, cho phép thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP cho người thuộc diện được mua nhà mà không phải qua thủ tục ký hợp đồng thuê nhà.

Trên cơ sở sự nhất trí của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Sở Xây dựng, Trung tâm, các phòng chức năng huyện, thị xã xác lập thủ tục bán nhà ở theo Nghị định 61/CP cho đối tượng đủ điều kiện xét bán mà không phải qua thủ tục ký hợp đồng thuê nhà.

1. Đối với địa bàn thành phố Nha Trang

a) Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền xét, giải quyết của Sở Xây dựng (điểm b, khoản 1, mục II phần B văn bản này), Sở Xây dựng ra thông báo yêu cầu Trung tâm hướng dẫn đối tượng xác lập thủ tục mua nhà ở theo Nghị định 61/CP.

b) Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền xét, giải quyết của Sở Xây dựng (điểm b, khoản 1, mục II phần B văn bản này), Sở Xây dựng ra thông báo yêu cầu Trung tâm hướng dẫn đối tượng xác lập thủ tục mua nhà ở theo Nghị định 61/CP.

Trung tâm hướng dẫn đối tượng xác lập thủ tục mua nhà ở theo Nghị định 61/CP:

- Khi nhận được thông báo của Sở Xây dựng (điểm a, điểm b khoản này), Trung tâm hướng dẫn người đang ở nhà thuộc sở hữu Nhà nước xác lập thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP. Thực hiện tác nghiệp: Truy thu tiền thuê nhà (nếu có) tính từ ngày cơ quan, tổ chức bố trí ở; tính toán giá trị nhà, đất, các chính sách miễn, giảm và các khoản khác (nếu có); lập biên bản tiếp xúc đối tượng đồng ý mua nhà ở; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm nội dung: Truy thu tiền thuê nhà, bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất) trình qua cơ quan Thường trực Hội đồng bán nhà ở tỉnh (Sở Xây dựng) theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

- Trường hợp Trung tâm hướng dẫn đối tượng xác lập thủ tục mua nhà ở theo Nghị định 61/CP   nhưng có văn bản không mua, hoặc khi đối tượng được Trung tâm thông báo giá tiền nhà bán nhưng không mua qua Biên bản tiếp xúc, thì giao Trung tâm ký hợp đồng với đối tượng hợp đồng thuê nhà ở theo quy định. Truy thu tiền thuê nhà (nếu có) tính từ ngày cơ quan, tổ chức bố trí ở trên cơ sở giá được quy định tại các quyết định có hiệu lực theo từng điểm tương ứng.

2. Đối với địa bàn các huyện, thị xã Cam Ranh

Phòng chức năng huyện, thị xã Cam Ranh (sau đây gọi tắt Phòng chức năng huyện) chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, xác minh những người đủ điều kiện thuộc diện được mua (khoản 1, mục III, phần B văn bản này), hướng dẫn xác lập thủ tục mua nhà ở theo Nghị định 61/CP. Thực hiện tác nghiệp: Truy thu tiền thuê nhà; tính toán giá trị nhà, đất; các chính sách miễn, giảm và các khoản khác (nếu có); lập biên bản tiếp xúc đối tượng đồng ý mua nhà ở; dự thảo Quyết định (bao gồm nội dung: Truy thu tiền thuê nhà, bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất) trình qua Hội đồng bán nhà ở huyện theo quy định, sau đó chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để có ý kiến bằng văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

II. PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

1.Tổ chức giải quyết xét bán nhà ở

a) Hội đồng bán nhà ở tỉnh

Hội đồng bán nhà ở tỉnh thực hiện xem xét để giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, đối với các trường hợp sau:

- Nhà đang ở có nguồn gốc không phải nhà ở

- Nhà đang không rõ nguồn gốc.

- Nhà ở có diện tích đất lớn hơn 150m2.

- Hộ gia đình sang nhượng nhà ở trái phép mà đối tượng được sang nhượng chưa được giải quyết chính sách nhà ở, đất ở tỉnh Khánh Hòa.

- Những trường hợp vướng mắc khác do Sở Xây dựng trình Hội đồng.

b) Sở Xây dựng

Sở Xây dựng giải quyết thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các trường hợp sau:

- Hộ gia đình đang quản lý, sử dụng nhà ở khi nhà nước tiếp quản theo chính sách quản lý, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà ở trước đây;

- Hộ gia đình được cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí ở và có hộ khẩu thường trú tại nơi có nhà ở xét bán, không phân biệt thời gian bố trí ở.

- Nhà ở nguyên thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng chủ hộ phá dỡ xây dựng lại toàn bộ trước khi Sở Xây dựng tiếp nhận bàn giao.

c) Điều kiện để được xét bán nhà ở

- Nhà ở phù hợp với quy hoạch.

- Nhà ở có tranh chấp hoặc khiếu nại.

- Nhà ở không thuộc các đối tượng quy định tại mục II-2 của Quyết định 2144/QĐ-UB.

Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khu nhà ở được phép bán trước khi bán và phải rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp là nhà biệt thự, nhà ở tại các khu đất có giá trị cao và đất ở vị trí đường loại 1, 2 trong nội thành.

Để chủ động trong việc xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, Giám đốc Sở Xây dựng thành lập Hội đồng bán nhà Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Hội đồng Sở).

Thành phần Hội đồng Sở gồm:

+ Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng;

+ Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng;

+ Lãnh đạo phòng quản lý Kiến trúc, Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Ủy viên Hội đồng.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Sở:

Hội đồng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang cho hộ gia đình có nhu cầu; kiểm tra trình tự, thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP.

Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Sở thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng.

d) Mức thu tiền sử dụng đất, giá thu tiền sử dụng đất

Theo Công văn số 780/UBND-XDNĐ ngày 05/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP. Mức thu, giá thu tiền sử dụng đất được quy định như sau:

Mức thu tiền sử dụng đất: Bao gồm mức 40% và mức 100%, cụ thể:

+ Mức thu 40% tiền sử dụng đất đối với trường hợp các hộ đã được bố trí ở trước ngày 06/11/1996 ( là ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UB về việc ban hành quy định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại tỉnh Khánh Hòa).

+ Mức thu 100% tiền sử dụng đất đối với trường hợp các hộ đã được bố trí ở từ ngày 06/11/1996 đến ngày 01/7/2004 ( ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành).

- Giá thu tiền sử dụng đất: Thực hiện việc áp dụng giá theo quy định tại Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá các loại đất tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, người mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP còn được xét các khoản miễn, giảm theo chính sách hiện hành; khoản tiền (nếu có) do thực hiện việc xử lý theo Công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định 61/CP; Công văn 325/UB ngày 13/3/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết chuyển nhượng quyền thuê nhà ở.

Lưu ý: Đối với người mua nhà ở nộp 100% tiền sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm và các khoản khác (nếu có), phương thức thanh toán tiền mua nhà ở quy định tại Nghị định 61/CP và các văn bản liên quan.

2. Quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

- Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý theo chức năng đối với nhà ở tại thành phố Nha Trang (Kể cả căn hộ gia đình thuộc khu tập thể nhưng đơn vị trực tiếp quản lý đã bị giải thể, hoặc không xác định cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý).

Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm trực tiếp quản lý nhà ở do tổ chức, đơn vị chuyển giao qua Biên bản giao nhận nhà.

- Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm tiếp tục tiếp nhận nhà ở do tổ chức, đơn vị chuyển giao nhà ở sau ngày 31/12/2006 và lập danh sách nhà ở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và sẽ có hướng chỉ đạo, giải quyết sau:

b) Thành lập Tổ công tác 61/CP

Giúp việc cho Hội đồng Sở, Giám đốc Sở Xây dựng giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê có Tổ công tác 61/CP. Tổ này được thành lập do điều động một số cán bộ thuộc phòng quản lý Nhà và Công sở thuộc Sở Xây dựng, trưng tập cán bộ từ Trung tâm.

Thành phần Tổ công tác 61/CP:

Nhân sự Tổ công tác 61/CP do Giám đốc Sở xây dựng quyết định.

Nhiệm vụ của Tổ công tác 61/CP:

Hướng dẫn cơ quan, đơn vị xác lập thủ tục chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho Trung tâm quản lý theo quy định chung.

Tiếp nhận đơn xin mua của hộ gia đình đang ở nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã ký hợp đồng thuê chính thức, hợp đồng thuê theo Công văn 391/UB và chưa ký hợp đồng thuê.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng - số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang.

Hồ sơ gồm:

+ Đơn (phụ lục I);

+ Giấy cam đoan (phụ lục II);

+ Hộ khẩu;

+ Sơ đồ mặt bằng nhà.

- Kiểm tra, xác minh thực trạng nhà ở của đối tượng (các chính sách nhà ở, đất ở đã được giải quyết chưa? Cán bộ thụ lý tiến hành qua Phiếu thẩm tra - Phụ lục III).

- Kiểm tra nhà ở về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các dự án có liên quan (nếu có).

- Trình Hội đồng Sở danh sách các hộ mua nhà ở theo Nghị định 61/CP hoặc thông qua Hội đồng Sở trình Hội đồng bán nhà ở tỉnh.

Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác 61/CP thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng.

c) Quy trình tiếp nhận nhà ở

- Cơ quan, đơn vị đang quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có công văn đề nghị bàn giao Sở Xây dựng, Trung tâm để trực tiếp quản lý (căn cứ Nghị quyết 23/2006/NQ-CP, các cơ quan, đơn vị Trung ương khi tiến hành bàn giao nhà ở không cần phải có ý kiến đồng ý của cơ quan cấp trên).

- Trên cơ sở văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, Sở Xây dựng cùng với Trung tâm mời đại diện cơ quan, đơn vị tiến hành tiếp nhận bàn giao nhà ở qua biên bản giao nhận nhà ở. Trung tâm trực tiếp quản lý nhà ở đã tiếp nhận.

III. PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH

1. Tổ chức giải quyết xét bán nhà ở

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các trường hợp sau:

- Hộ gia đình đang quản lý, sử dụng nhà ở khi nhà nước tiếp quản theo chính sách quản lý, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà ở trước đây.

- Hộ gia đình được cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí ở và có hộ khẩu thường trú tại nơi có nhà ở xét bán, không phân biệt thời gian bố trí ở.

- Nhà ở nguyên thuộc sở hữu nhà nước, nhưng chủ hộ đã phá dỡ xây dựng lại toàn bộ trước khi phòng chức năng huyện, thị xã Cam Ranh (sau đây gọi tắt là phòng chức năng huyện) tiếp nhận bàn giao,

b) Các hộ trên phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

- Nhà ở phù hợp với quy hoạch.

- Nhà ở không có tranh chấp hoặc khiếu nại.

- Nhà ở không thuộc các đối tượng quy định tại mục II-2 của Quyết định 2144/QĐ-UB.

c) Mức thu tiền sử dụng đất, giá thu tiền sử dụng đất:

Thực hiện như điểm d, khoản 1, mục II, phần B văn bản này.

2. Quy trình thực hiện

a) Tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh chỉ đạo các phòng, ban chức năng huyện lập biên bản tiếp nhận quản lý nhà ở trên địa bàn theo quy định tại Thông báo số 456/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kể cả căn hộ gia đình thuộc khu tập thể nhưng đơn vị trực tiếp quản lý đã bị giải thể, hoặc không xác định cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh chỉ đạo các phòng, ban chức năng huyện tiếp tục tiếp nhận nhà ở do tổ chức, đơn vị chuyển giao nhà ở sau ngày 31/1/2/2006 và lập danh sách nhà ở báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết sau.

b) Quy trình tiếp nhận nhà ở

- Cơ quan, đơn vị đang quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có công văn đề nghị bàn giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh để trực tiếp quản lý (căn cứ Nghị quyết 23/2006/NQ-CP, các cơ quan, đơn vị Trung ương khi tiến hành bàn giao nhà ở không cần phải có ý kiến đồng ý của cơ quan cấp trên).

- Trên cơ sở văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, phòng chức năng huyện cùng chính quyền địa phương tiếp nhận bàn giao nhà ở qua biên bản giao nhận nhà.

3. Bán nhà ở tại các huyện, thị xã Cam Ranh

Việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP tại các huyện, thị xã Cam Ranh thực hiện theo đúng quy trình được quy định tại Nghị định 61/CP, Quyết định 2144/QĐ-UB. Trình tự thủ tục giải quyết được quy định tại khoản 2, mục I, phần B văn bản này.

IV. THỜI GIAN TÁC NGHIỆP BÁN NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP

Căn cứ Công văn số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP, quy định: “cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiếp tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP đến hết năm 2007”.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Trung tâm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh; các sở, ban, ngành liên quan với tinh thần khẩn trương, tiếp tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP đến hết ngày 31/12/2007 phải chấm dứt.

V. QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Toàn bộ số tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP vào Quỹ phát triển nhà ở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật nhà ở, Nghị quyết 23/2006/NQ-CP và giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, triển khai việc phát triển quỹ nhà ở xã hội của tỉnh theo quy định của pháp luật.

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. SỞ XÂY DỰNG

Triển khai cụ thể Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP được quy định cụ thể tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc thì Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp và kiến nghị, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời.

Tổng hợp danh sách nhà đất do tổ chức, đơn vị có văn bản đăng ký bàn giao sau ngày 31/12/2006, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để có chủ trương giải quyết tiếp theo.

II. TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ CHUNG CƯ; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH

Căn cứ quy định tại văn bản này, Trung tâm; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc thì có văn bản báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xem xét và giải quyết kịp thời.

III. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra xác minh đối tượng xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo Nghị định 61/CP, đã được cơ quan chức năng giải quyết cấp đất ở, giao đất ở tại nơi khác chưa (đính kèm theo mẫu Giấy cam đoan, phụ lục II).

Thời hạn tác nghiệp là 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đơn đề nghị của cá nhân.

IV. SỞ TÀI CHÍNH

Lập thủ tục giải quyết cấp kinh phí hoạt động của Tổ công tác 61/CP, Hội đồng Sở để thực hiện tác nghiệp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Căn cứ Luật nhà ở, Nghị quyết 23/2006/NQ-CP thực hiện thủ tục chuyển toàn bộ số tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP vào Quỹ phát triển nhà ở tại Kho bạc tỉnh Khánh Hòa và giao Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này để triển khai đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

Để thực hiện Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Phương án bán nhà ở thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124