Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6125/QĐ-UBND năm 2016 quy định giá đất tái định cư tại khu dân cư do chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 6125/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6125 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CÁC KHU DÂN CƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 142/HĐTĐGĐ ngày 15/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá đất tái định cư hộ chính tại các khu dân cư áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Các quy định khác:

1. Hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu: thực hiện theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố.

2. Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

3. Giá đất tái định cư hộ phụ thực hiện theo nội dung Công văn số 567/UBND-KTTH ngày 21/01/2016 của UBND thành phố trên cơ sở giá đất tái định cư hộ chính quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm:

1. Thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Thanh Khê và Hòa Vang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Thanh Khê và Hòa Vang có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- CT UBND tp (để b/c);
- Cục Thuế tp;
- VP UBND tp: ph.QLĐTư (A.An);
- Lưu VT, KT1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Miên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6125/QĐ-UBND năm 2016 quy định giá đất tái định cư tại khu dân cư do chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206