Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6117/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 6117/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6117/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN MỞ RỘNG KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN TIÊN SA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 10218/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa;

Theo Thông báo số 130/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư một số đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn thành phố;

Xét nội dung Tờ trình số 39/TTr-BTS ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa v/v đề nghị phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 7111/TTr-SXD ngày 25 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, kèm theo bản vẽ do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

Ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được xác định bởi các điểm R1, R2,..., R51 (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc và Đông giáp: Đất đồi núi;

- Phía Nam giáp: Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa và đất đồi núi;

- Phía Tây giáp: Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa và biển.

3. Quy mô:

- Diện tích sử dụng đất trước điều chỉnh quy hoạch: 1.421.021 m2;

- Diện tích sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch: 1.471.973 m2.

4. Nội dung đề chỉnh: Bổ sung phần diện tích phía Nam vào ranh giới dự án để khớp nối quy hoạch.

Điều 2.

- Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; Đồng thời, phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng thực hiện việc cắm mốc theo Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất được duyệt theo quy định; Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch được duyệt, hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại các Quyết định trước đây của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa không trái với nội dung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Thọ Quang; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT;
- Lưu: VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6117/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142