Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 61/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lương Ngọc Cừ
Ngày ban hành: 30/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG, CÂY XANH PHÒNG HỘ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai;

- Căn cứ quyết định số 863/TCLĐ ngày 8/8/1994 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành bản qui định nhiệm vụ cụ thể và quan hệ công tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và cơ quan Kiểm lâm ở địa phương;

- Căn cứ quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành các cấp đối với rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh phòng hộ môi trường.

Điều 2: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố được quy định cụ thể, như sau:

1- Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan giúp UBND thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, cây xanh phòng hộ môi trường:

- Tổ chức điều tra, phân loại trừng, thống kê diện tích, trữ lượng từng loại rừng., lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tổng cục Địa chính. Chỉ đạo UBND các huyện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố lập quy hoạch - kế hoạch bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, cây xanh phòng hội môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Hướng dẫn UBND các huyện quy hoạch - kế hoạch bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

- Xác lập các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng về di tích lịch sử - văn hoá - cảnh quan - du lịch trên địa bản Thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố xem xét quyết định, sau khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành liên quan và giao cho tổ chức trực thuộc UBND Thành phố: Quản lý, xây dựng theo quy định hiện hành.

- Duyệt thiết kế và dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của chủ rừng hàng năm theo quyết định giao kế hoạch của UBND Thành phố. Thẩm định hồ sơ xin phép khai thác rừng trồng, trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo UBND các huyện, xã, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đóng trên địa bàn Hà Nội thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ, thể lệ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triển rừng, cây xanh phòng hộ môi trường.

2- Chi cục Kiểm lâm là cơ quan tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, cây xanh phòng hộ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

- Xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng, phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an và Chính quyền địa phương để ngăn chặn các hành vi phá hoại rừng - cây xanh phòng hộ môi trường.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm hành vi về bảo vệ, phát triển rừng, cây xanh phòng hộ môi trường theo quy định của pháp luật.

3- Sở địa chính - Nhà đất là cơ quan tham mưu và giúp UBND Thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường trên địa bản Thành phố Hà Nội.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố về công tác giao đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường và giao rừng, thu hồi đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường và rừng; đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường cho các tổ chức theo quy định của pháp luật, trình UBND Thành phố quyết định; chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tiến hành giao rừng và đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường cho các hộ gia đình và cá nhân quản lý, sử dụng theo thẩm quyền và quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện giao đất lâm nghiệp - đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường và giao rừng theo quy định của pháp luật,

- Nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết các tranh chấp về quyển sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp, đất quy hoạch trồng cây xanh phòng hộ môi trường theo quy định của pháp luật, trình UBND Thành phố xem xét giải quyết.

4- Chủ tịch UBND các huyện: Sóc Sơn; Đông Anh; Gia Lâm; Từ Liêm và Thanh Trì có nhiệm vụ quản lý Nhà nước về rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Căn cứ quy hoạch - kế hoạch phát triển lâm nghiệp của thành phố; lập quy hoạch - kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trình HĐND huyện thông qua trước khi trình UBND Thành phố xét duyệt. Hướng dẫn lập và xét duyệt quy hoạch - kế hoạch bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp của UBND các Xã, Thị trấn thuộc Huyện.

- Theo dõi biến động tài nguyên rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo UBND Thành phố.

- Tổ chức giao và thu hồi rừng, đất lâm nghiệp; cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình sản xuất, thuộc thẩm quyền. Đồng thời thực hiện quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp, theo hướng dẫn của Sở Địa chính.

- Tổ chức bảo vệ rừng - cây xanh phòng hộ môi trường, ngăn chặn hành vi huỷ hoại rừng, cây xanh phòng hộ môi trường, hướng dẫn chủ rừng phòng chống cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng, cây xanh phòng hộ môi trường.

- Chỉ đạo UBND các xã theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định, hợp đồng giao đất, khoán rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách, thể lệ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng rừng - cây xanh phòng hộ môi trường, đất lâm nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, cây xanh phòng hộ môi trường theo pháp luật.

- Chỉ đạo UBND các xã trong phạm vi thuộc huyện quản lý, thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, cây xanh phòng hộ môi trường, đất đai lâm nghiệp trên địa bàn xã.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở địa chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các ngành các cấp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Cừ

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/1999/QĐ-UB ngày 30/07/1999 Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, cây xanh phòng hộ môi trường và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!