Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 587/QĐ-BTP về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 587/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, CĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kịp thời, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn lin với đất.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm tính khách quan, thực chất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

1.1. Thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương (nội dung nêu cụ thể tại khoản 2 Mục II của Kế hoạch này).

1.2. Thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm:

a) Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ;

b) Thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định;

c) Quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

đ) Việc thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt;

e) Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2.1. Hoạt động do Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) thực hiện

2.1.1. Thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương thông qua báo cáo của các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 06 tháng đầu năm 2017 (kết quả đăng ký và số liệu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất);

- Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương;

- Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin kể từ khi Kế hoạch này được ban hành, hoàn thành trước tháng 12/2017.

2.1.2. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Hoạt động này được kết hợp, triển khai đồng thời với hoạt động kiểm tra thường niên của liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương)

2.1.2.1. Địa bàn kiểm tra: Lựa chọn 03 tỉnh (dự kiến 03 tỉnh là Hải Phòng, Đà Nng và Cần Thơ).

2.1.2.2. Nội dung kiểm tra:

a) Công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo sự phân công của UBND tỉnh đối với Sở Tư pháp:

- Công tác tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh;

- Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan quản lý có liên quan tại địa phương trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đăng ký;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cơ quan đăng ký;

- Phản ánh những thuận lợi hoặc khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật hiện hành; đề xuất giải pháp, kiến nghị trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật;

- Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê theo quy định. Thực hiện thống kê số lượng đăng ký thế chấp trong vòng 3 năm (2014, 2015, 2016).

(Số liệu thống kê được xác định theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hưng dn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định nội dung về hoạt động thng kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP nêu trên).

b) Công tác tổ chức thực hiện đăng ký thế chấp tại các Văn phòng đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm:

- Trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác đăng ký;

- Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; việc từ chối đăng ký; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

- Việc thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và thực hiện miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; số liệu về miễn lệ phí đăng ký trong vòng 3 năm (2014, 2015, 2016);

- Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

- Tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của Văn phòng đăng ký về nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vi đất: Những quy định nào chưa phù hợp cần sửa đổi hoặc bãi bỏ; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật điều chỉnh cần quy định mới.

2.1.2.3. Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

2.1.2.4. Thành phần đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra liên ngành do 01 Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.1.2.5. Thời gian kiểm tra: Quý III/2017.

2.2. Hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp) chủ trì thực hiện

2.2.1. Thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương thông qua báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai trong 06 tháng đầu năm 2017 (kết quả đăng ký và số liệu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất);

- Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương;

- Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Thời gian thực hiện: Thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin kể từ khi Kế hoạch này được ban hành, hoàn thành trước tháng 12/2017.

2.2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương

a) Nội dung kiểm tra: Công tác tổ chức thực hiện đăng ký thế chấp tại các Văn phòng đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chi tiết nêu tại điểm 2.1.2.2b khoản 2 mục II của Kế hoạch này)

b) Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

c) Thành phần đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra do 01 Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

d) Thời gian kiểm tra: Sở Tư pháp chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xác định rõ thời gian thực hiện, hoàn thành kiểm tra trong Quý III/2017.

3. Tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (kết hợp với hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật nêu tại điểm 2.1.2 khoản 2 Mục II của Kế hoạch này)

3.1. Hoạt động Tọa đàm: Địa điểm tổ chức dự kiến tại 02 tỉnh, thành phố ở phía Nam và phía Bắc nơi tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (Cần Thơ, Hải Phòng).

3.2. Nội dung Tọa đàm: Tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

a) Sở Tư pháp, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai và một số Chi nhánh trình bày báo cáo tham luận về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Tọa đàm;

b) Đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trao đi, thảo luận về thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật;

c) Ban tổ chức trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3.3. Thành phần tham dự:

a) Ban tổ chức: Đại diện Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

c) Đại biểu tham dự: Đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh địa phương, đại diện Văn phòng đăng đất đai và Chi nhánh; các tổ chức tín dụng, hành nghề công chứng, luật sư...;

d) Thời gian dự kiến: Tọa đàm diễn ra trong 01 ngày trong Quý III/2017;

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả Tọa đàm.

4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

4.1. Nội dung hoạt động:

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

4.2. Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

4.3. Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

4.4. Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

4.5. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 25/12/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt;

b) Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi được giao quản lý;

c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc sử dụng, quản lý nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định;

d) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước ngày 15/11/2017.

1.2. Cục QLXL VPHC&TDTHPL có trách nhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

b) Phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành và Kế hoạch tọa đàm về thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Cử cán bộ tham gia hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, xử lý kịp thời những hạn chế, bất cập, vướng mắc có liên quan trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

c) Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

4. Kinh phí

Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 587/QĐ-BTP về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39