Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đakrông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 583/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐAKRÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Đakrông tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 09/01/2017 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đakrông và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 543/TTr-STNMT ngày 13/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đakrông với các nội dung chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Hiện trng sử dụng đất năm 2015

Cấp tỉnh phân b

Điều chỉnh quy hoạch đến 2020

Tổng diện tích

Cơ cu (%)

Huyện xác định

Tổng số

Diện tích

Cơ cấu (%)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

122.467,23

100

122.467,23

 

122.467,23

100

1

Đất nông nghiệp

NNP

99.380,10

81,15

115.643,00

-704,65

114.838,35

94,28

1.1

Đất trồng lúa

LUA

750,52

0,61

415

406,18

821,18

0,34

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

413,18

0,34

105

384,99

489,99

0,09

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

14.925,75

12,19

16.110,00

73,98

16.183,98

13,15

1.3

Đất trồng cây lâu m

CLN

2.214,80

1,81

2.380,00

-96,66

2.283,34

1,94

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

17.933,56

14.64

16.380,00

-337,63

16.042,37

13,38

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

39.700,83

32.42

40.597,00

-915,17

39.681,83

33,15

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

23.844,26

19,47

39.761,00

54,28

39.815,28

32,47

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

10,37

0,01

0,00

10,37

10,37

 

2

Đt phi nông nghip

PNN

3.173,36

2,59

4.862,00

-671,08

4.190,92

3,43

2.1

Đất quốc phòng

CQP

270,15

0,22

330,00

0,00

330,00

0,27

2.2

Đất an ninh

CAN

1,89

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

32,00

-0,30

31,70

0,03

2.4

Đất tơng mại, dịch v

TMD

2,39

0,00

231,00

-146,88

84,12

0,19

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

10,68

0,01

13,00

40,66

53,66

0,01

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

16,00

0,01

100,00

0,00

100,00

0,08

2.7

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

506,12

0,41

1.601,00

-631,00

970,00

1,31

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

2.9

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

0,17

0,00

15,00

-6.93

8,07

0,01

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

249,89

0,20

253,00

81,72

334,72

0,21

2.11

Đất tại đô thị

ODT

91,32

0,07

136,00

-20,90

115,10

0,11

2.12

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

10,54

0,01

124,00

-108,43

15,57

0,10

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,97

0,00

2,00

-0,03

1,97

0,00

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

0,85

0,85

 

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

95,39

0,08

101,00

13,29

114,29

0,08

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

16,80

0,01

224,00

-11,23

212,77

0,18

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6,50

0,01

7,00

4,56

11,56

0,01

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

14,00

-0,31

13,69

0,01

2.19

Đất sở tín ngưỡng

TIN

3,15

0,00

3,00

0,15

3,15

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.881.68

1,54

1.703,00

67,36

1.770,36

1,39

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

6,17

0,01

42,00

-35.83

6,17

0,03

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,55

0,00

2,00

-0,45

1,55

0,00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

19.913,77

16,26

1.962,00

1.475,96

3.437,96

2,8

1.2. Diện tích chuyn mục đích sử dụng đất:

Đơn vị nh: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

896,14

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

7,19

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

236,84

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

36,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

197,39

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

19,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

399,26

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

29,89

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

29,89

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

16.354,39

1.1

Đất trồng lúa

LUA

18,94

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

18,94

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3.050,93

1.3

Đất trồng cây lâu m

CLN

58,50

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

13.226,02

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

121,41

2.1

Đất quốc phòng

CQP

6,07

2.2

Đất cụm công nghiệp

SKN

1,40

2.3

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

18,70

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

16,47

2.5

Đất tại nông thôn

ONT

3,46

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

1,53

2.8

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

NTD

7,23

2.9

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

65,34

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,22

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đakrông có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sdụng đất.

Điều 4. Quyết định này có hiu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đakrông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đakrông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35