Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất 2016 Đồng Tháp

Số hiệu: 57/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được xác định tại các phụ lục kèm theo Quyết định này, gồm:

a) Phụ lục số 1: Hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp;

b) Phụ lục số 2: Hệ số điều chỉnh đối với đất ở vùng nông thôn;

c) Phụ lục số 3: Hệ số điều chỉnh đối với đất ở đô thị.

Việc xác định loại đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ và Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019).

2. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng.

b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng.

c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

3. Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá đất báo cáo Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; thay thế Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

PHỤ LỤC SỐ 1

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57 /2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Hệ số

1

Thành phố Cao Lãnh

1,1

2

Thành phố Sa Đéc

1,1

3

Thị xã Hồng Ngự

1,0

4

Huyện Hồng Ngự

1,0

5

Huyện Tân Hồng

1,0

6

Huyện Thanh Bình

1,0

7

Huyện Tam Nông

1,0

8

Huyện Tháp Mười

1,0

9

Huyện Cao Lãnh

1,2

10

Huyện Lấp Vò

1,0

11

Huyện Lai Vung

1,0

12

Huyện Châu Thành

1,0

 

PHỤ LỤC SỐ 2

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở VÙNG NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Hệ số

1

Thành phố Cao Lãnh

 

 

- Khu vực I

1,2

 

- Khu vực II

1,2

 

- Khu vực III

1,2

2

Thành phố Sa Đéc

 

 

- Khu vực I

1,3

 

- Khu vực II

1,3

 

- Khu vực III

1,3

3

Thị xã Hồng Ngự

 

 

- Khu vực I

1,0

 

- Khu vực II

1,0

 

- Khu vực III

1,0

4

Huyện Hồng Ngự

 

 

- Khu vực I

1,0

 

- Khu vực II

1,0

 

- Khu vực III

1,0

5

Huyện Tân Hồng

 

 

- Khu vực I

1,2

 

- Khu vực II

1,2

 

- Khu vực III

1,2

6

Huyện Thanh Bình

 

 

- Khu vực I

1,0

 

- Khu vực II

1,0

 

- Khu vực III

1,0

7

Huyện Tam Nông

 

 

- Khu vực I

1,0

 

- Khu vực II

1,0

 

- Khu vực III

1,0

8

Huyện Tháp Mười

 

 

- Khu vực I

1,2

 

- Khu vực II

1,2

 

- Khu vực III

1,2

9

Huyện Cao Lãnh

 

 

- Khu vực I

1,3

 

- Khu vực II

1,3

 

- Khu vực III

1,2

10

Huyện Lấp Vò

 

 

- Khu vực I

1,0

 

- Khu vực II

1,0

 

- Khu vực III

1,0

11

Huyện Lai Vung

 

 

- Khu vực I

1,2

 

- Khu vực II

1,2

 

- Khu vực III

1,2

12

Huyện Châu Thành

 

 

- Khu vực I

1,2

 

- Khu vực II

1,2

 

- Khu vực III

1,2

 

PHỤ LỤC SỐ 3

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1. Áp dụng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

 

Phường 1

 

1

Đường 30/4

 

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

1,5

 

- Tôn Đức Thắng - cầu Kênh Cụt

 

 

+ Phía trên đường

1,5

 

+ Phía bờ sông

1,5

2

Đường Nguyễn Quang Diêu

 

 

- Đường 30/4 - Lý Thường Kiệt

1,2

3

Đường Đặng Văn Bình

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

4

Đường giữa NH Đầu tư - Sở LĐTB&XH

1,0

5

Đường Phạm Ngũ Lão (Bên hông Cty KD nhà)

1,2

6

Đường Võ Trường Toản

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

7

Đường Trương Định

 

 

- Đường 30/4 - Lý Thường Kiệt

1,2

 

- Lý Thường Kiệt - Ngô Thời Nhậm

1,2

8

Đường Lê Quí Đôn

1,2

9

Đường Nguyễn Trường Tộ

 

 

- Trương Định - Võ Trường Toản

1,2

10

Đường Nguyễn Văn Bảnh

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

11

Đường Nguyễn Văn Tre

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

12

Đường Trần Bình Trọng

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

13

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

- Nguyễn Quang Diêu - Lê Hồng Phong

1,2

 

- Lê Hồng Phong - cuối đường

1,2

14

Đường Trần Phú

 

 

- Trần Hưng Đạo - Tôn Đức Thắng

1,2

 

- Tôn Đức Thắng - Nguyễn Quang Diêu

1,2

15

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

 

 

+ Phía trên đường

1,2

 

+ Phía bờ sông

1,2

 

- Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Tre

 

 

+ Phía trên đường

1,2

 

+ Phía bờ sông

1,2

 

- Nguyễn Văn Tre - Đường 30/4

 

 

+ Phía trên đường

1,2

 

+ Phía bờ sông

1,2

16

Đường Lê Hồng Phong

1,2

17

Phố chợ Mỹ Ngãi

1,2

18

Đường nội bộ Sở Xây dựng

1,2

19

Đường Lê Thị Riêng

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

20

Đường nội bộ khu Tái định cư phường 1 (khu 1, 2, 3)

 

 

- Đường 3,5m

1,2

 

- Đường 5m

1,2

 

- Đường 7m

1,2

21

Khu dân cư khóm 3

 

 

- Đường 7m

1,2

 

- Đường 5m

1,2

22

Đường cặp kinh Rạch Chùa

 

 

Võ Trường Toản - Ngô Thời Nhậm

1,2

23

Đường phía sau C Quân Y

1,2

24

Đường nội bộ Công ty Sao Mai An Giang

1,2

25

Đường nhựa phía sau Toà án nhân dân thành phố Cao Lãnh

 

 

Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú

1,2

26

Đường rạch cầu Dây

 

 

Tôn Đức Thắng - Đặng Văn Bình

1,0

27

Đường dal Tổ 17 khóm 2

 

 

Nguyễn Văn Tre - Cuối đường

1,2

28

Đường rãi đá Tổ 3 khóm 1

 

 

Lê Quí Đôn - Trương Định

1,2

 

Đường khóm 1 (đoạn Đặng Văn Bình - Nguyễn Quang Diêu)

1,2

 

Phường 2

 

29

Đường Hùng Vương

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi

1,5

 

- Nguyễn Trãi - Ngô Thời Nhậm

1,5

 

- Ngô Thời Nhậm - Ngô Quyền

1,5

30

Đường Đốc Binh Kiều

1,5

31

Đường Nguyễn Du

 

 

- Đốc Binh Kiều - Lý Thường Kiệt

1,5

32

Đường Tháp Mười

 

 

- Đốc Binh Kiều - Lý Thường Kiệt

1,5

33

Đường Lê Lợi

 

 

- Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt

1,5

 

- Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

1,5

 

- Nguyễn Trãi - Ngô Quyền

1,5

34

Đường Phan Văn Hân

1,5

35

Đường Hai Bà Trưng

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

 

- Lê Lợi - Ngô Sĩ Liên

1,5

36

Đường Lê Anh Xuân

 

 

- Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

1,5

 

- Nguyễn Trãi - Ngô Thời Nhậm

1,5

 

- Ngô Thời Nhậm- Ngô Quyền

1,5

37

Đường Nguyễn Văn Trổi

 

 

- Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu

1,5

 

- Ngô Thời Nhậm - Nguyễn Trãi

1,5

 

- Ngô Quyền - Ngô Thời Nhậm

1,5

38

Đường Lý Tự Trọng

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

39

Đường Võ Thị Sáu

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

40

Đường Đỗ Công Tường

 

 

Nguyễn Huệ - Hùng Vương

1,5

41

Đường Lê Thị Hồng Gấm

 

 

Hùng Vương - Nguyễn Du

1,2

42

Đường Nguyễn Minh Trí

 

 

Hùng Vương - Nguyễn Du

1,2

43

Đường Phan Đình Phùng

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

44

Đường Nguyễn Tri Phương

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

45

Đường Phan Chu Trinh

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

46

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

47

Đường Hoàng Hoa Thám

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

48

Đường Bùi Thị Xuân

 

 

- Hai Bà Trưng - Cách Mạng Tháng 8

1,2

49

Đường Đống Đa

 

 

- Hai Bà Trưng - Cuối đường

1,2

50

Đường Bà Triệu

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu

1,2

51

Đường Lý Công Uẩn

 

 

- Cách Mạng Tháng 8 - Hai Bà Trưng

1,2

52

Đường Chu Văn An

 

 

- Cách Mạng Tháng 8 - Hai Bà Trưng

1,2

53

Đường Tô Hiến Thành

 

 

- Cách Mạng Tháng 8 - Hai Bà Trưng

1,2

54

Đường Lê Văn Hưu

 

 

- Cách Mạng Tháng 8 - Hai Bà Trưng

1,2

55

Đường Ngô Sĩ Liên

 

 

- Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu

1,2

56

Đường Đoàn Thị Điểm

 

 

- Nguyễn Tri Phương - Hoàng Văn Thụ

1,2

57

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

- Cách Mạng Tháng 8 - Đốc Binh Kiều

1,2

58

Đường Hồ Tùng Mậu

 

 

- Lê Lợi - cuối đường

1,2

59

Đường dal cặp Trường Tiểu học Chu Văn An

1,2

60

Đường Trần Quang Khải

 

 

Nguyễn Văn Trổi - Lê Anh Xuân

1,2

 

Phường 4

 

61

Đường Nguyễn Văn Cừ

1,2

62

Đường Phùng Hưng

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

1,2

63

Đường Bùi Văn Kén

 

 

- Nguyễn Thái Học - Trần Thị Nhượng

1,2

64

Đường Phan Đình Giót

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

1,2

65

Đường Trần Thị Thu

 

 

- Nguyễn Thái Học - Thiên Hộ Dương

1,2

 

- Thiên Hộ Dương - Trần Thị Nhượng

1,2

 

- Trần Thị Nhượng - Đinh Bộ Lĩnh

1,2

66

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

1,2

67

Đường Nguyễn Công Trứ

 

 

Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thái Học

1,2

68

Đường Trần Thị Nhượng

1,2

69

Đường Lê Văn Đáng

 

 

- Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thái Học

1,2

70

Đường Bà Huyện Thanh Quan

 

 

- Phạm Hữu Lầu - Giáp xã Hoà An

1,2

71

Đường Cao Thắng

 

 

Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thái Học

1,2

72

Đường dal rạch Ba Khía

1,2

73

Đường Lê Văn Sao

 

 

Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Bỉnh Khiêm

1,2

74

Đường nội bộ (3,5m) Trung tâm Văn hoá Tỉnh

1,2

75

Đường nội bộ Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

 

 

- Đường rộng 5,5m

1,2

 

- Đường rộng 9,0m

1,2

 

- Đường rộng 10,5m

1,2

76

Đường Trần Tế Xương

1,2

77

Đường Bùi Hữu Nghĩa

1,2

 

Phường 6

 

78

Đường nhựa từ bến phà Cao Lãnh đến cầu Long Sa

1,2

79

Đường dal tổ 12,13,14,15

1,2

80

Đường dal tổ 34, 35, 36

1,2

81

Đường dal tổ 37, 38

1,2

82

Đường vào khu tập thể trường Đại học Đồng Tháp

1,2

83

Đường vào Trường Thực hành Sư phạm

1,2

84

Khu phố chợ Tân Việt Hoà

1,2

85

Khu phố chợ Tân Tịch

1,2

86

Ngã tư Tân Việt Hoà đi bến đò An Nhơn

1,2

87

Các lộ đất cắt đường Phạm Hữu Lầu

1,2

88

Đường Cái Tôm phường 6

 

 

- Phạm Hữu Lầu - cầu Cái Tôm trong

1,2

 

- Phạm Hữu Lầu – giáp xã Hoà An

1,2

89

Đường ấp chiến lược

1,2

90

Các đường dal phường 6

1,2

91

Đường đi vào Trường THCS Phạm Hữu Lầu

1,2

92

Đường nhựa tổ 16, 17

1,2

93

Đường Cầu Đôi Khóm 6

1,2

94

Đường vào Trường TH Phan Chu Trinh

1,2

95

Đường đi xã Tịnh Thới

 

 

- Phạm Hữu Lầu – cầu Bà Bảy

1,2

96

Đường ven sông Cao Lãnh

 

 

- Cầu Cái Tôm Trong - Giáp xã Tịnh Thới

1,2

97

Đường đất từ chợ Tân Tịch đến sau hậu Tỉnh Đội

1,2

98

Khu tái định cư Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh (Phường 6)

 

 

- Đường 7m

1,2

 

- Đường 9m

1,2

 

- Đường 21m

1,2

 

Phường 3

 

99

Đường cặp kênh chợ

 

 

- Đoạn sông Đình Trung - cầu sắt Nguyễn Trãi

1,2

 

- Từ cầu sắt Nguyễn Trãi đến cuối đường

1,2

100

Đường lộ kênh Xáng ngoài, các hẻm nhỏ khu bùng binh phường 3

1,2

101

Đường Phạm Nhơn Thuần

 

 

Ngô Quyền - Cách Mạng Tháng 8

1,2

102

Đường Chi Lăng

1,2

103

Các đường cắt ngang đường Nguyễn Trãi

1,2

104

Khu dân cư phường 3

 

 

- Đường 3,5m

1,2

 

- Đường 5,5m

1,2

 

- Đường 7m

1,2

 

- Đường Ngô Thời Nhậm nối dài(10,5m)

1,2

105

Các lộ đá Phường 3

1,2

 

Phường 11

 

106

Đường cặp mé sông Cao Lãnh

 

 

- Đoạn chợ Trần Quốc Toản đến cầu Đạo Nằm

1,2

 

- Đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

1,2

107

Đường tổ 55, 56 (sau Quốc lộ 30)

 

 

- Đoạn từ đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

1,2

108

Đường tổ 59, 60, 61, 62

 

 

- Đoạn từ đường qua Tân Thuận Tây đến cuối đường

1,2

109

Đường Nguyễn Trung Trực (đường Xí nghiệp xay xát cũ)

 

 

- Đoạn từ Quốc lộ 30 đến cuối đường

1,2

110

Đường phố chợ Trần Quốc Toản

1,2

111

Đường từ Quốc lộ 30 đến cầu chợ Trần Quốc Toản

1,2

112

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

- Quốc lộ 30 đến giáp xã Mỹ Ngãi

1,2

113

Cụm dân cư Trần Quốc Toản

 

 

- Đường 5 - 7m

1,2

 

- Đường 10,5m

1,2

114

Đường Thống Linh

1,2

115

Các lộ dal Phường 11

1,2

116

Đường Khóm 3, khóm 4

1,2

117

Đường nội bộ cụm Công nghiệp Trần Quốc Toản

1,2

 

Phường Mỹ Phú

 

118

Đường Điện Biên Phủ

 

 

- Nghĩa trang LS – Tôn Đức Thắng

1,2

 

- Tôn Đức Thắng – ngã tư Quảng Khánh

1,2

119

Đường ngang bến xe tải

 

 

- Quốc lộ 30 - sông Đình Trung

1,2

120

Đường Phù Đổng

 

 

- Lê Duẩn - Lê Đại Hành

1,2

121

Khu tái định cư Mỹ Phú (Khu 1, 2, 3 xã Mỹ Trà cũ)

 

 

- Đường Hàm Nghi

1,2

 

- Đường Trương Hán Siêu

1,2

 

- Đường Duy Tân

1,2

 

- Đường Thủ Khoa Huân

1,2

 

- Đường Trần Quang Diệu (Lê Duẩn - Lê Đại Hành)

1,2

 

- Đường Phạm Thế Hiển

1,2

 

- Đường Trần Quốc Toản

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Tiệp

1,2

 

- Đường Nguyễn Thượng Hiền

1,2

 

- Đường Đinh Công Tráng

1,2

122

Đường Tắc Thầy Cai

 

 

- Quốc lộ 30 - Lê Đại Hành

1,2

 

- Lê Đại Hành - xã An Bình (huyện Cao Lãnh)

1,2

123

Đường nội bộ khu 500 căn (khu A,B,C,D,E,F)

1,2

124

Đường Hải Thượng Lãn Ông

 

 

- Quốc lộ 30 đến sông Cái Sao Thượng

1,2

125

Đường Trần Tấn Quốc

 

 

- Đoạn cầu Đình Trung - cuối đường

1,2

126

Đường cặp hoa viên NT.Liệt Sĩ

1,2

127

Đường vào Sở Tư pháp

1,2

128

Đường cặp hàng rào Bến xe tải

 

 

- Quốc lộ 30 - Lê Đại Hành

1,2

129

Đường vào cổng khán đài A, B, C SVĐ Đồng Tháp

1,2

130

Khu dân cư Ấp 4 Mỹ Trà

 

 

- Đường Phan Văn Cử (5m)

1,2

 

- Đường Lê Văn Mỹ (5m)

1,2

131

Khu dân cư chợ Mỹ Trà

 

 

- Đường Nguyễn Văn Biểu

1,2

 

- Đường Đỗ Thị Đệ

1,2

 

- Đường Cao Văn Đạt

1,2

 

- Đường Nguyễn Doãn Phong

1,2

 

- Đường số 5 (7m)

1,2

132

Khu dân cư nhà ở công vụ

 

 

- Đường 3,5m

1,2

 

- Đường 5m

1,2

 

- Đường 7m

1,2

 

- Đường 9m

1,2

133

Đường nội bộ khu 28 căn (KDC Mỹ Trà)

1,2

134

Đường Phùng Khắc Khoan

 

 

Lê Duẩn-Tôn Đức Thắng

1,2

135

Đường 3,5m cắt đường Trần Quang Diệu (đoạn Lê Duẩn – Duy Tân)

1,2

 

Phường Hoà Thuận

 

136

Đường Lê Văn Cử

 

 

- Nguyễn Thái Học - Lộ Hoà Đông

1,2

 

- Lộ Hoà Đông - Lộ Hoà Tây

1,2

137

Đường Võ Văn Trị (Đường số 1)

1,2

138

Đường nội bộ Khu tập thể Sở Kế hoạch - Đầu tư (2 tuyến)

1,2

139

Đường Hòa Đông

 

 

- Nguyễn Thái Học - cầu Sắt Vĩ

1,2

140

Huỳnh Thúc Kháng

1,2

 

- Hòa Đông - Giáp xã Hòa An

1,2

 

Xã Mỹ Tân

 

141

Đường cắt ngang khu tập thể Sở NN

 

 

- Quốc lộ 30 đến cuối đường

1,1

142

Đường Ông Thợ

 

 

- Quốc lộ 30 đến cầu Ông Thợ

1,1

143

Lộ đất ấp Chiến lược - Mỹ Tân

1,1

144

Lộ ông Cả (QL30 - đường Cái Sao)

1,1

 

Các tuyến đường liên xã, phường

 

145

Đường Nguyễn Huệ

1,5

146

Đường CM Tháng Tám

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

 

- Lê Lợi - cầu Xáng

1,5

 

- Cầu Xáng - cầu Ông Cân

1,2

 

- Cầu Ông Cân - Cuối đường

1,2

147

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Lê Lợi - Nguyễn Huệ

1,5

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

1,5

148

Đường Tôn Đức Thắng

 

 

- Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Lê Duẩn (cầu Cái Sao Thượng) - Điện Biên Phủ

1,2

 

- Điện Biên Phủ - Lê Đại Hành

1,2

149

Đường Ngô Quyền (phường 2)

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,2

 

- Lê Lợi - kênh 16

1,2

 

- Kênh 16 - cuối đường nhựa

1,2

150

Quốc lộ 30

 

 

- Cầu Kênh Cụt - cầu Đạo Nằm

1,2

 

- Cầu Đạo Nằm - Nguyễn Trung Trực

1,2

 

- Nguyễn Trung Trực - Cống (CA Biên phòng)

1,2

 

- Cống (CA Biên phòng) - kênh Ông Kho

1,2

 

- Cầu Đình Trung - cống Tắc Thầy Cai

1,2

 

- Cống Tắc Thầy Cai - giáp ranh huyện Cao Lãnh

1,2

151

Đường Ngô Thời Nhậm

 

 

- Lê Lợi - Nguyễn Huệ

1,5

 

- Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng

1,5

 

- Tôn Đức Thắng - Lê Thị Riêng

1,4

152

Đường Nguyễn Trãi

 

 

- Võ Trường Toản - Nguyễn Huệ

1,5

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

 

- Lê Lợi - Cầu Kinh 16

1,2

 

- Cầu Kinh 16 - Trường Mẫu Giáo Sao Mai (phường 3)

1,2

153

Đường Nguyễn Thái Học

 

 

- Cầu Cái Tôm trong - Phạm Hữu Lầu

1,2

 

- Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thị Lựu

1,2

 

- Nguyễn Thị Lựu - Hoà Đông

1,2

 

- Hòa Đông - Võ Văn Trị (Đường số 1)

1,2

 

- Võ Văn Trị - Hoà Tây

1,2

154

Đường Thiên Hộ Dương

 

 

- Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Thị Lựu

1,4

 

- Nguyễn Thị Lựu – Hòa Đông

1,4

 

- Hòa Đông – cuối đường nhựa

1,4

 

- Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Bỉnh Khiêm

1,4

155

Đường Phạm Hữu Lầu

 

 

- Cầu Đúc - cầu Cái Sâu

1,4

 

- Cầu Cái Sâu - cầu Cái Tôm

1,3

 

- Cầu Cái Tôm - cống Tân Việt Hoà

1,2

 

- Cống Tân Việt Hoà - Bến phà Cao Lãnh

1,2

156

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

- Võ Trường Toản - Nguyễn Huệ

1,5

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,5

 

- Lê Lợi - Ngô Sĩ Liên

1,5

 

- Ngô Sĩ Liên - CMT8

1,2

157

Đường Nguyễn Thị Lựu

 

 

- Nguyễn Thái Học - Trần Thị Nhượng

1,3

 

- Trần Thị Nhượng - Đinh Bộ Lĩnh

1,3

158

Đường Lê Duẩn

 

 

- Cầu Đình Trung - Phù Đổng

1,2

 

- Phù Đổng - Tôn Đức Thắng

 

 

+ Phía trên đường

1,2

 

+ Phía bờ song

1,2

 

- Tôn Đức Thắng - cầu Rạch Chanh

1,2

 

- Cầu Rạch Chanh đến hết Cụm dân cư Rạch Chanh

1,2

 

- Hết Cụm dân cư Rạch Chanh - cầu Bà Vại

1,2

159

Đường Đinh Bộ Lĩnh

 

 

Phạm Hữu Lầu - lộ Hòa Đông

1,2

160

Đường Bình Trị

 

 

- Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị

1,1

161

Đường Lê Đại Hành

 

 

- Quốc lộ 30 - Phù Đổng

1,5

 

- Phù Đổng - cầu Quảng Khánh

1,5

162

Đường Hoà Tây

 

 

- Nguyễn Thái Học - cầu Xẻo Bèo

1,2

163

Đường Trần Hữu Trang

 

 

- Cầu Cái Sâu - lộ Hoà Đông

1,2

164

Đường Cái Sao

 

 

- QL30 - đường Ông Thợ

1,1

 

- Đường Ông Thợ - Nguyễn Chí Thanh

1,1

165

Đường Trần Văn Năng

 

 

- Quốc lộ 30- sông Tiền

1,1

 

- Quốc lộ 30 - giáp xã Tân Nghĩa (H.Cao Lãnh)

1,1

II

Hẻm

 

 

Phường 1

 

1

Hẻm đường 30/4

 

 

- Hẻm khu kiến ốc cục

1,2

 

- Hẻm cặp hàng rào phụ nữ Tỉnh

1,1

 

- Hẻm vào Bệnh viện Y học dân tộc

1,2

 

Phường 2

 

2

Các hẻm nhỏ cắt các đường thuộc phường 2 gồm: Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Đốc Binh Kiều, cạnh nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Đỗ Công Tường, Lý Thường Kiệt

1,5

3

Hẻm 220 đường Nguyễn Huệ (ngang Trường TH thành phố)

1,5

4

Hẻm Rạch Thợ Bạc

1,2

5

Hẻm Tổ 36 khóm 3

1,2

6

Hẻm Tổ 32 đến 36 khóm 3

1,2

 

Giá đất tối thiểu

1,1

2. Áp dụng trên địa bàn thành phố Sa Đéc:

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

01

Đường Nguyễn Huệ

 

 

- Xí nghiệp Sa Giang - cầu Sắt Quay

1,5

 

- Cầu Sắt Quay - cầu Cái Sơn 1

1,5

 

- Cầu Cái Sơn 1 - cầu Hoà Khánh

1,5

 

- Cầu Hoà Khánh - Lưu Văn Lang

1,5

02

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

- Đường Nguyễn Sinh Sắc - đường Lê Thánh Tôn

1,5

 

- Đường Lê Thánh Tôn - đường Lý Thường Kiệt

1,5

 

- Đường Lý Thường Kiệt - cầu Cái Sơn 2

1,5

 

- Cầu Cái Sơn 2 - cầu Sắt Quay

1,2

 

- Cầu Sắt Quay - cống Cầu Kinh

1,2

 

- Cống Cầu Kinh - cầu Nàng Hai

1,2

 

- Cầu Nàng Hai - giáp đường ĐT 852

1,5

03

Đường Cặp Xí nghiệp thuốc lá cũ (Đường Trần Hưng Đạo – Đường Hùng Vương nối dài) (Đường Nguyễn Thái Học)

1,0

04

Đường Hùng Vương

 

 

- Phạm Hữu Lầu - Trần Thị Nhượng

1,0

 

- Đường Trần Thị Nhượng - Nguyễn Văn Phát

1,0

 

- Đường Nguyễn Văn Phát - đường Trần Phú

1,2

 

- Đường Trần Phú - cầu Cái Sơn 3

1,5

 

- Cầu Cái Sơn 3 - Lý Thường Kiệt

1,5

 

- Đường Lý Thường Kiệt - đường Nguyễn Sinh Sắc (Phường1)

1,5

 

- Đường Lý Thường Kiệt - đường Nguyễn Sinh Sắc (phường 2)

1,5

 

- Đường Nguyễn Sinh Sắc - Cầu Rạch Rắn

1,2

 

- Cầu Rạch Rắn - Quốc lộ 80

1,5

05

Đường Nguyễn Sinh Sắc

 

 

- Từ Công an thành phố - Cầu Hoà Khánh

1,2

 

- Cầu Hoà Khánh - đường Nguyễn Tất Thành (Ranh nhà trọ Phương Nam)

1,5

 

- Đường Nguyễn Tất Thành – đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,5

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai - ranh trường QS địa phương

1,2

 

- Ranh trường QS địa phương - Nút Giao thông (giáp QL 80)

1,5

06

Đường Nguyễn Tất Thành

 

 

- Từ Nguyễn Sinh Sắc - Trần Thị Nhượng

1,2

 

- Từ đường Trần Thị Nhượng - Đường tỉnh 848

1,0

07

Quốc lộ 80 ( Tuyến mới)

 

 

- Từ Đường Chùa - Trạm Biến điện

1,5

 

- Trạm Biến điện - cầu rạch Bình Tiên (mới)

1,2

 

- Cầu rạch Bình Tiên - Nút Giao thông (Tiếp giáp Nguyễn Sinh Sắc)

1,5

 

- Nút giao thông - cầu Bà Phủ

1,5

08

Đường Cặp kho 3000 Tấn (Phường 2)

 

 

- Đường hướng Đông

1,0

 

- Đường hướng Tây

1,0

09

Đường ĐT 852

 

 

- Đường ĐT 848 - ngã ba (giáp Trần Hưng Đạo)

1,2

 

- Ngã ba - cầu Cao Mên

1,2

 

- Cầu Cao Mên - cầu Sóng Rắn

1,5

10

Đường tỉnh lộ ĐT 848

 

 

- Đường Quốc lộ 80 đến Nguyễn Sinh Sắc

1,2

 

- Đường Nguyễn Sinh Sắc - ngã ba Ông Thung

1,5

 

- Ngã ba Ông Thung - cầu Cái Bè

1,5

 

- Cầu Cái Bè - đường Ông Quế

1,5

 

- Từ đường Ông Quế - cầu Rạch Ruộng

1,5

 

- QL80 - rạch Ngã Cạy (Tân Phú Đông)

1,0

11

Hương lộ 5 (đường Lê Hồng Phong)

 

 

- Đường Hùng Vương đến giáp sông

1,0

 

- Giáp sông - cuối đường

1,0

12

Đường ĐT 853

1,5

13

Đường Trần Phú

 

 

- Đường Hùng Vương - Công viên Sa Đéc

1,2

 

- Đường Hùng Vương - cầu Sắt Quay

1,2

14

Đường Lê Thị Hồng Gấm

1,0

15

Đường Lê Thị Riêng

1,0

16

Đường hẻm 159 (đoạn Trần Phú – Nguyễn Cư Trinh)

1,0

17

Đường Nguyễn Cư Trinh

1,2

18

Đường rạch Đình kênh Đông

 

 

- Đường Lý Thường Kiệt – đường Nguyễn Cư Trinh (bờ trái + bờ phải)

1,0

 

- Đường Nguyễn Cư Trinh – đường Nguyễn Sinh Sắc

1,0

19

Đường rạch Đình kênh Tây (toàn tuyến)

1,0

20

Đường Trần Huy Liệu

1,0

21

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Hùng Vương

1,5

 

- Đường Hùng Vương - cầu Đình

1,0

 

- Cầu Đình - Trần Phú

1,0

22

Đường hẻm chùa Phổ Nguyện

1,0

23

Đường Tân An (Trần Phú - Trần Hưng Đạo) (đường Nguyễn

Thiện Thuật)

1,2

24

Đường Ngô Gia Tự

1,0

25

Đường Hồ Tùng Mậu

 

 

- Từ đường Nguyễn Tất Thành - đường Tỉnh 848

1,0

26

Đường Phạm Hữu Lầu

1,0

27

Đường Trần Thị Nhượng (Tuyến mới)

 

 

- Đường Trần Hưng Đạo – ĐT 848

1,2

28

Đường Nguyễn Văn Phát (Trần Hưng Đạo – Tôn Đức Thắng)

1,5

29

Đường Quan Thánh

1,5

30

Đường Nguyễn Trường Tộ

1,0

31

Đường Bà Huyện Thanh Quan (đường Hùng Vương - đường Nguyễn Tất Thành)

1,5

32

Đường Nguyễn Du

1,0

33

Đường Đồ Chiểu

1,0

34

Đường Hồ Xuân Hương

1,2

35

Đường Hoàng Diệu

1,2

36

Đường Phan Chu Trinh

1,2

37

Đường Ngô Thời Nhiệm

1,2

38

Đường Cái Sơn

1,2

39

Đường Phan Bội Châu

 

 

- Cái Sơn 1 - Cái Sơn 3

1,2

 

- Cái Sơn 3 - Cầu Đình

1,5

40

Đường ven rạch Cái Sơn (Cầu Cái Sơn 3-Cầu Đốt)

1,5

41

Đường Lê Thánh Tôn

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Trần Hưng Đạo

1,5

 

- Đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương

1,5

42

Đường Trần Quốc Toản

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Trần Hưng Đạo

1,5

43

Đường Âu Cơ

1,5

44

Đường Lạc Long Quân

1,5

45

Đường An Dương Vương

 

 

- Đường Trần Hưng Đạo - đường Lạc Long Quân

1,5

 

- Đường Âu Cơ - đường Hùng Vương

1,5

 

- Đường Hùng Vương - hết đường

1,2

46

Đường cặp vách nhà trẻ Sen Hồng

1,5

47

Đường Nguyễn Thái Bình

1,5

48

Đường cặp công viên SaĐéc (sau khu 50 căn) (đường Nguyễn Văn Trỗi)

1,5

49

Đường Tôn Đức Thắng

 

 

- Đường Nguyễn Sinh Sắc - hết đường

1,5

50

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,5

51

Đường Đinh Hữu Thuật (Lộ Tư Đồng cũ)

1,2

52

Đường Lê Duẩn

1,5

53

Đường Đinh Tiên Hoàng

1,5

54

Đường Lưu Văn Lang

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - cầu Rạch Rắn

1,5

 

- Cầu Rạch Rắn - Đường Đinh Hữu Thuật

1,5

 

- Đường Đinh Hữu Thuật- Nguyễn Thị Minh Khai

1,5

55

Đường Phạm Ngũ Lão

1,0

56

Đường dưới cầu Hoà Khánh (đường Phạm Ngọc Thạch)

 

 

- Dưới cầu Hoà Khánh- đầu đường Chùa

1,5

57

Đường vào Bến xe (đường Nguyễn Trung Trực)

 

 

- Đường Nguyễn Sinh Sắc - hết đường Bến xe cũ

1,0

58

Đường nối từ KDC K3, phường 2 (khu A) - rạch Bình Tiên

1,0

59

Đường nối từ Khu dân cư K3P2 (B) đến khu dân cư khóm Hòa Khánh (đường Cao Bá Quát – Từ QL 80 đến hết đường KDC K3,P2 (B))

1,2

60

Đường tắt bến xe (đường Nguyễn Trung Trực - đoạn hết đường Bến xe cũ - đường Phạm Ngọc Thạch)

1,2

61

Đường Chùa (QL 80 - rạch Bình Tiên)

1,0

62

Đường Hoàng Hoa Thám

 

 

- Đoạn nhà thờ Hoà Khánh- trại cưa Trường Giang

1,5

 

- Bến Tàu - hết đường

1,2

63

Đường Lê Lợi

 

 

- Từ Cầu Sắt Quay - đường Vườn Hồng

1,2

 

- Từ đường Vườn Hồng - đường ĐT 848

1,5

64

Đường vào bến phà (phường 3) (đường Võ Văn Tần)

1,0

65

Đường Vườn Hồng

1,0

66

Đường Phạm Văn Vẽ

1,5

67

Đường Phan Văn Út (Trần Phú nối dài)

 

 

- Cầu Sắt Quay- Bờ sông Tiền

1,5

 

- Phường 3 - phường 4

1,5

68

Đường cặp công viên Phan Văn Út

1,5

69

Đường Hai Bà Trưng

1,5

70

Đường Nguyễn Trãi

1,5

71

Đường Lý Tự Trọng

 

 

- Từ đường Hai Bà Trưng - bờ kè sông Tiền

1,5

 

- Từ đường Hai Bà Trưng - đường Lê Lợi

1,2

72

Đường Lê Văn Liêm

1,5

73

Đường chùa Bến Tre

 

 

- Đoạn đường Vườn Hồng – KDC Cây Cảnh

1,5

74

Đường Trần Văn Voi

1,5

75

Đường hẻm số 8 (Phường 4) (đường Ngô Văn Hay)

1,0

76

Đường Ngã Am - Ông Út (đường Ngã Am, đoạn từ đường Ngã Am đến đường Rạch Chùa)

1,5

77

Đường rạch Chùa (Bờ trái + phải)

1,5

78

Đường Cao Mên dưới (phía phường An Hoà)

1,5

79

Đường Trạm Bơm (đường Đào Duy Từ)

1,2

80

Đường cặp rạch Nàng Hai (đường Đinh Công Tráng)

 

 

- Đoạn Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành (nối dài)

1,2

 

- Từ Nguyễn Tất Thành - Hồ Tùng Mậu

1,2

 

- Từ Hồ Tùng Mậu – Trần Phú

1,5

81

Đường vào khu Công nghiệp A1 (đường Nguyễn Chí Thanh)

1,2

82

Đường ngã ba Tân Qui Đông (đường Bùi Thị Xuân)

1,5

83

Đường rạch Thông Lưu

1,5

84

Đường Rạch Dầu (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Khuyến)

1,5

85

Đường Sa Nhiên - Cái Sơn

 

 

- Sa Nhiên - Cai Dao (đường đal phía sông) (đường Đoàn Thị Điểm)

1,5

 

- Sa Nhiên - Cai Dao (đường nhựa) (đường Hoa Sa Đéc)

1,5

 

- Cai Dao - Cái Sơn (đường cặp sông) (đường Trần Quang Khải)

1,5

 

- Cai Dao - Cái Sơn (đường nhựa) (đường Cao Thắng)

1,5

 

- Đường đal Tứ Quí (bờ trái và bờ phải) (đường Thủ Khoa Huân và đường Thiên Hộ Dương)

1,5

86

Ngã ba Trọng Tuấn - Cầu Sa Nhiên (đường Phạm Hồng Thái)

1,5

87

Đường Sa Nhiên - Mù U

 

 

- Cầu Sa Nhiên - Cầu Ông Thung (đường Phùng Khắc Khoan)

1,5

 

- Cầu Sa Nhiên - Cầu Ông Thung (phía đường đal) (đường Phạm

Hồng Thái)

1,5

88

Đường số 4 (đường Ngô Quyền)

1,0

89

Từ đường Ông Thung - Đường 848 (đường Phạm Hồng Thái)

1,2

90

Đường Ông Thung - Cai Dao (đường Trần Khánh Dư)

1,5

91

Đường đê bao số 8

1,5

92

Đường Cai Dao trên (cầu Cai Dao – Phan Thành Chánh)

1,5

93

Đường Cai Dao dưới (đường Thi Sách)

 

 

- Đoạn cầu Cai Dao – nhà ông Phan Ngọc Hùng

1,5

 

- Đoạn cầu Cai Dao – nhà ông Lê Văn Quan (414)

1,5

94

Đường rạch Cái Sơn (đoạn cầu Cái Sơn – giáp xã Tân Dương) (đường Nguyễn An Ninh)

1,0

95

Các đường phố trong khu dân cư khóm 3, phường 1 và đường Tôn Thất Tùng

1,0

96

Khu dân cư Trung tâm thương mại thành phố Sa Đéc

 

 

- Đường rộng 16m (đường Nguyễn Hữu Cảnh)

1,0

 

- Đường rộng 9,5m - 10,5m

1,0

 

- Đường rộng 7m

1,0

 

- Đường rộng 5m

1,0

97

Các đường phố trong KDC khóm Hoà Khánh, phường 2

1,5

98

Các đường phố khu dân cư Khóm 3, P 2 (khu B) và đường Trương Định

1,2

99

Khu dân cư Đất công Phường 2

1,5

100

Các đường phố trong khu dân cư khóm 3, phường 3

1,5

101

Đường nội bộ khu tái định cư phường 4

1,2

102

Các đường phố trong khu dân cư Tân Hoà và đường Phan Đình Phùng

1,5

103

Các đường phố trong khu dân cư Tân Thuận

1,5

104

Khu dân cư chợ Nàng Hai

1,0

105

Các đường phố trong khu dân cư rạch Rẩy

1,5

 

Giá đất tối thiểu

1,2

3. Áp dụng trên địa bàn thị xã Hồng Ngự:

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

1

Đường Lê Lợi (03 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Văn Cừ

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ – đường Võ Văn Kiệt

1,2

2

Đường Nguyễn Trãi (03 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Văn Cừ

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ – đường Võ Văn Kiệt

1,2

3

Đường Hùng Vương

1,5

4

Đường Nguyễn Huệ (03 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,0

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Lê Duẩn

1,4

 

- Đường Lê Duẩn – cầu 2/9

1,4

5

Đường Thiên Hộ Dương

1,0

6

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (3 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,0

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Văn Cừ

1,0

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ - đường Lê Duẩn

1,0

7

Đường Lê Hồng Phong (3 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Căn Cừ

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ - đường Lê Duẩn

1,2

8

Đường 01 tháng 06 (chợ cũ)

1,0

9

Đường 22 tháng 12

1,0

10

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Đường 30/4 – đường Nguyễn Văn Trổi

1,0

11

Đường Trần Hưng Đạo (4 đoạn)

 

 

- Đường Nguyễn Văn Trổi – đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Lê Hồng Phong

1,0

 

- Đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Huệ

1,0

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường 30 Tháng 4

1,0

12

Đường Chu Văn An

1,0

13

Đường Ngô Quyền

1,0

14

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

- Đường Lê Lợi – đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Nguyễn Văn Trỗi

1,0

15

Đường Phan Chu Trinh

1,0

16

Đường Phan Bội Châu

 

 

- Đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Huệ

1,0

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường 30 Tháng 4

1,0

17

Đường Trương Định (3 Đoạn)

 

 

- Đường Nguyễn Trãi - đường Lê Hồng Phong

1,0

 

- Đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Huệ

1,0

 

- Đường Nguyễn Huệ - Ranh khu chỉnh trang đô thị khu 1, khóm 1

1,0

18

Đường Võ Thị Sáu (3 đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Căn Cừ

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ - đường Lê Duẩn

1,2

19

Đường Lê Thị Hồng Gấm (3 Đoạn)

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo

1,2

 

- Đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Căn Cừ

1,2

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ - đường Lê Duẩn

1,2

20

Đường Phạm Hùng Dũng

1,0

21

Đường Sở Thượng

1,0

22

Đường Thoại Ngọc Hầu

1,0

23

Đường Đinh Tiên Hoàng

1,0

24

Đường Nguyễn Văn Trổi

1,0

25

Đường Hoàng Việt

1,0

26

Đường 30 Tháng 4

1,0

27

Đường 8 Tháng 3

1,0

28

Đường 3 Tháng 2

1,0

29

Đường Trần Văn Lẩm

1,3

30

Đường Bùi Văn Châu

1,0

31

Đường Nguyễn Văn Thợi

1,3

32

Đường Nguyễn Văn Bảnh

1,0

33

Đường Lê Duẩn

1,0

34

Đường Hai Bà Trưng

1,2

35

Đường Bà Triệu (đoạn Lê Thị Hồng Gấm – Nguyễn Thị Minh Khai)

1,0

36

Đường Âu Cơ (đoạn Nguyễn Huệ - Võ Thị Sáu)

1,5

37

Đường Lạc Long Quân (đoạn Nguyễn Huệ - Điện Biên Phủ)

1,0

38

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn Nguyễn Huệ - Lê Thị Hồng Gấm)

1,0

39

Đường Võ Văn Kiệt ( 03 đoạn)

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Lê Hồng Phong

1,5

 

- Đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,5

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Lê Thị Hồng Gấm

1,5

40

Đường Nguyễn Văn Cừ (03 đoạn)

 

 

- Đường Lê Thị Hồng Gấm – đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Lê Hồng Phong

1,0

 

- Đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Huệ

1,0

41

Đường Điện Biên Phủ (02 đoạn)

 

 

- Đường Trần Hưng Đạo - đường Võ Văn Kiệt

1,0

 

- Đường Võ Văn Kiệt - đường Lê Duẩn

1,0

42

Đường Phan Đình Phùng

 

 

- Đường Nguyễn Tất Thành – đường Nguyễn Văn Cừ hết 2 bên hoa viên

1,0

 

- Đường Nguyễn Tất Thành – đường Hai Bà Trưng

1,0

43

Đường Lê Văn Tám nối dài đến đường Lê Duẩn

1,0

44

Đường Phan Đình Giót nối dài đến đường Lê Duẩn

1,0

45

Đường Kim Đồng

1,0

46

Đường Tôn Thất Thuyết

1,5

47

Đường Nguyễn Đức Cảnh

1,0

48

Đường Phan Đăng Lưu

1,0

49

Đường Nguyễn Văn Linh

 

 

- Trần Hưng Đạo – đường Võ Văn Kiệt

1,5

 

- Đường Võ Văn Kiệt - đường Lê Duẩn

1,5

50

Đường Nguyễn Trung Trực

1,0

51

Đường Hoàng Văn Thụ

1,0

52

Đường Nguyễn Thị Lựu

1,0

53

Đường Bùi Thị Xuân

1,0

54

Đường Lê Lai (đoạn Võ Văn Kiệt–Nguyễn Tất Thành)

1,0

55

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Lê Lai cũ)

 

 

- Đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Cừ

1,0

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Tất Thành

1,0

 

- Đường Nguyễn Tất Thành – đường Lê Duẩn

1,0

56

Đường Nguyễn Thái Học

1,0

57

Đường Trần Quốc Toản

1,0

58

Đường Hoàng Hoa Thám

1,0

59

Đường Ngô Gia Tự

1,2

60

Đường Phạm Hữu Lầu

1,2

61

Đường Lý Tự Trọng

1,2

62

Đường Khu hành chính (P.An Lộc)

1,0

63

Đường An Thành

 

 

- Cầu mương Nhà máy – cầu Tân Hội

1,0

64

Đường Bờ Bắc mương Nhà máy

 

 

- Bờ Bắc mương Nhà máy – hết tuyến dân cư

1,0

 

- Tuyến dân cư – cầu Mương Ông Nâu

1,0

65

Đường Bờ Nam mương Nhà máy

 

 

- Đầu Quốc lộ 30 – hết tuyến dân cư

1,0

 

- Tuyến dân cư – cầu Mương Ông Nâu

1,0

66

Lộ Tân Thành - Lò Gạch (cầu Tân Hội-cầu 2/9)

1,0

67

Quốc lộ 30 (P.An Lộc)

 

 

- Cầu 10 Xình – Cầu Hồng Ngự

1,0

68

Đường Trần Phú (3 đoạn) (P.An Lộc)

 

 

- Cầu Hồng Ngự - trụ sở Khối vận

1,0

 

- Trụ sở Khối vận - Thị đội

1,0

 

- Thị đội - Cầu 2/9

1,0

69

Đường ĐT 841 phường An Lạc ( 2 đoạn)

 

 

- Từ đường đal (đi TT Hậu A - B) - Trụ cuối thanh chắn bảo vệ chân cầu Sở Thượng

1,0

 

- Trụ cuối thanh chắn bảo vệ chân cầu Sở Thượng – cầu Xả Lũ (đầu dưới cuối CDC Trung tâm phường An Lạc)

1,0

 

- Cầu Xả Lũ (đầu trên) – Cầu Trà Đư

1,0

 

- TDC Ấp 5 (ĐT 841)

1,0

70

Cụm dân cư An Thành (Quỹ đất)

 

 

- Đường số 9 (đường Trần Hưng Đạo nối dài)

1,0

 

- Đường số 3 (đường Nguyễn Tất Thành)

1,0

 

- Các đường còn lại

1,0

71

Cụm dân cư An Thành (giai đoạn 2)

 

 

- Đường số 3 (đường Nguyễn Tất Thành)

1,0

 

- Các đường còn lại

1,0

72

Cụm dân cư Mương ông Diệp (P.An Lạc)

1,0

73

Cụm dân cư phường An Lạc

 

 

- Cặp đường ĐT 841

1,0

 

- Đối diện nhà lồng chợ

1,0

 

- Các đường còn lại

1,0

74

Cụm dân cư Cồng Cộc phường An Lạc

1,0

75

Cụm dân cư Cây Da

1,0

76

Tuyến dân cư Bờ Nam Tứ Thường phường An Lạc

1,0

77

Cụm dân cư Biên phòng (P.An Lộc)

1,0

78

Cụm dân cư An Lộc

 

 

Đường số 1

1,0

 

Đường số 2

1,0

 

Đường số 3

1,0

 

Đường số 4

1,0

 

Đường số 5

1,0

 

Đường số 6

1,0

 

Đường số 7

1,0

 

Đường số 8

1,0

 

Đường số 9

1,0

 

Đường số 10

1,0

 

Đường số 1A

1,0

 

Đường số 2A

1,0

 

Đường số 3A

1,0

 

Đường số 4A

1,0

79

Đường đal

 

 

- Đường đal phường An Lộc

1,0

 

- Đường kênh Kháng Chiến 2 (đoạn từ CDC Biên Phòng - cống Mười Xình) (P.An Lộc)

1,0

 

- Đường đal Phường An Lạc

1,0

80

- Khu chỉnh trang đô thị khu 1, khóm 1, P. An Thạnh

1,2

81

TDC Tân Thành - Lò Gạch phường An Thạnh (CDC số 1,2,3,4)

1,0

 

Giá đất tối thiểu

1,0

4. Áp dụng trên địa bàn huyện Hồng Ngự (không có đất đô thị)

5. Áp dụng trên địa bàn huyện Tân Hồng

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

1

Đường nội bộ chợ huyện Tân Hồng

 

 

- Đoạn hai bên nhà lồng chợ (đường Hùng Vương – đường Huỳnh Công Chí)

1,0

 

- Các đường còn lại của khu vực chợ (trừ đoạn phía đông giáp đường Hùng Vương đến đường Huỳnh Công Chí)

1,0

2

Vòng xuyến

 

 

- QL30 từ ngã 3 cây xăng - cầu Đúc mới

1,0

 

- Vòng xuyến - đường Nguyễn Huệ

1,0

3

Đường nội bộ bến xe và khu dân cư thị trấn Sa Rài

1,0

4

Đường Nguyễn Huệ

 

 

- Đường Hùng Vương – Huỳnh Công Chí

1,15

 

- Huỳnh Công Chí - Nguyễn Văn Bảnh

1,15

 

- Nguyễn Văn Bảnh - đường 30 Tháng 4

1,15

 

- Đường 30 tháng 4 - đường 3/2

1,15

 

- Đường 3/2 đến đường Trần Phú

1,15

 

- Đường Trần Phú - cầu Thành Lập

1,15

5

Đường Hùng Vương

 

 

- Ranh xã Tân Công Chí - ngã ba cây xăng

1,15

 

- Ngã ba cây xăng - cầu Đúc mới

1,15

 

- Cầu Đúc mới – đường Nguyễn Huệ

1,15

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Lý Thường Kiệt

1,15

 

- Đường Lý Thường Kiệt – đường Lê Lợi

1,15

 

- Đường Lê Lợi - cầu 72 Nhịp

1,15

6

Đường Huỳnh Công Chí

 

 

- Đoạn từ đường Nguyễn Huệ - đường Lý Thường Kiệt

1,0

 

- Đường Lý Thường Kiệt - đường Lê Lợi

1,0

7

Đường Lê Lợi

 

 

- Đường Hùng Vương – đường Nguyễn Văn Cơ

1,0

 

- Đoạn còn lại

1,0

8

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Lê Lợi

1,0

 

- Đường Lê Lợi - đê bao phía đông (hai bên)

1,0

9

Đường 3/2

1,0

10

Đường 1/6

1,0

 

- Đường Nguyễn Huệ - đường Nguyễn Trãi

1,0

 

- Các đoạn còn lại

1,0

11

Đường Nguyễn Đình Chiểu

1,0

12

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Đoạn từ đường Hùng Vương - đường Huỳnh Công Chí

1,0

 

- Đoạn từ đường Huỳnh Công Chí - đường Nguyễn Đình Chiểu

1,0

 

- Đoạn từ đường 30 tháng 4 - đường Trần Hưng Đạo

1,0

 

- Đoạn còn lại

1,0

13

Đường Hai Bà Trưng

 

 

- Đoạn từ đường 3/2 - đường 30/4

1,0

 

- Đoạn còn lại

1,0

14

Đường Phạm Hữu Lầu

1,0

15

Đường Tháp Mười

1,0

16

Đường Nguyễn Văn Cơ

1,0

17

Đường Nguyễn Văn Bảnh

1,0

18

Đường Lê Duẩn (Huỳnh Công Chí đến Nguyễn Văn Cơ)

1,0

19

Đường Nguyễn Trãi

 

 

- Đoạn 1/6 - Trần Hưng Đạo

1,0

 

- Đoạn còn lại

1,0

20

Đường Giồng Thị Đam

1,0

21

Đường Nguyễn Văn Tiệp

 

 

- Nguyễn Huệ - Lê Lợi

1,15

 

- Các đoạn còn lại

1,15

22

Đường Gò Tự Do

1,0

23

Đường Nguyễn Văn Trổi

1,0

24

Đường Thiên Hộ Dương

1,0

 

- Từ đường 30/4 - trường tiểu học Nguyễn Huệ

1,0

 

- Các đoạn còn lại của đường Thiên Hộ Dương

1,0

25

Đường Phạm Ngũ Lão

1,0

26

Đường 1/5

1,0

27

Đường 30/04

1,0

 

- Từ đường Nguyễn Huệ - đường Lê Lợi

1,0

 

- Các đoạn còn lại của đường 30/4

1,0

28

Đường 502 (Nguyễn Huệ - Đê bao bờ Tây)

1,0

29

Đường Trần Văn Thế

1,0

30

Đường Nguyễn Tri Phương

1,0

31

Đường Nguyễn Du

1,0

32

Đường Phan Bội Châu

1,0

33

Đường Ngô Quyền

1,0

34

Đường Võ Thị Sáu

1,0

35

Đường Trần Phú

 

 

- Đoạn từ Nguyễn Huệ - Bệnh Viện

1,0

 

- Đoạn còn lại

1,0

 

Các đường còn lại không tên

1,0

 

Giá đất tối thiểu

1,0

6. Áp dụng trên địa bàn huyện Thanh Bình

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

1

Đường Quốc Lộ 30

 

 

- Cầu Xẻo Miểu - Cổng TT Viễn Thông

1,2

 

- Cổng TT Viễn Thông - đường 30/4

1,2

 

- Đường 30/4 - Cầu Đốc Vàng Hạ

1,2

 

- Từ Cầu Đốc Vàng Hạ - ranh xã Tân Thạnh

1,2

 

- Ranh Chợ Nông Sản (phía dưới) - cầu Xẻo Miểu

1,2

 

- Ranh xã Bình Thành – ranh Chợ Nông Sản ( phía dưới )

1,2

2

Đường Tỉnh Lộ 855 (843 cũ) 2 đoạn

 

 

- Nguyễn Huệ - Quốc lộ 30

1,2

 

- Quốc lộ 30 - ranh xã Tân Phú

1,2

3

Đường Nguyễn Văn Trổi (cầu Huyện uỷ - Quốc Lộ 30) (trừ đoạn khu dân cư kênh nhà thương)

1,2

4

Đường Xẻo Miểu (cầu Huyện uỷ - Quốc Lộ 30)

1,0

5

Đường 30 Tháng 4 (QL30 - đường Nguyễn Huệ)

1,0

6

Đường Trần Hưng Đạo (Đốc Binh Vàng - đường 30/4)

1,0

7

Đường Phan Văn Túy (Đốc Binh Vàng - Hai Bà Trưng)

1,0

8

Đường Lý Thường Kiệt (Đốc Binh Vàng - đường 30/4)

1,2

9

Đường Hai Bà Trưng (đường 3/2 - Trần Hưng Đạo)

1,0

10

Đường Nguyễn Huệ

 

 

- Cầu Phú Mỹ - Quốc lộ 30

1,0

 

- Quốc lộ 30 - cầu Cái Tre

1,0

11

Đường 3 tháng 2 (Đốc Binh Vàng - đường 30/4)

1,0

12

Đường Đốc Binh Vàng

 

 

- Quốc lộ 30 - cầu Trần Văn Năng

1,2

 

- Cầu Trần Văn Năng – ranh xã Tân Thạnh

1,2

13

Đường Cụm Dân Cư 256 (QL30 - Nguyễn Huệ)

1,2

14

Đường cồn Phú Mỹ

1,0

15

Đường nội bộ khu 42 căn phố

1,1

16

Khu Lòng Hồ Thanh Bình

 

 

- Đường Phan Văn Túy nối dài

1,0

 

- Đường Lý Thường Kiệt nối dài

1,0

 

- Đường 3 tháng 2 nối dài

1,0

 

- Đường số 1, 4, 5, theo bản đồ quy hoạch Cụm dân cư Lòng Hồ

1,0

 

- Cuối đường số 3 - Đường 3 tháng 2

1,0

17

Khu Thương Mại Thanh Bình

 

 

- Đường Số 1, 4, 6, theo bản đồ quy hoạch khu Thương mại

1,0

 

- Đường Số 5, 7, theo bản đồ quy hoạch khu Thương mại

1,0

 

- Đường Số 2, theo bản đồ quy hoạch khu Thương mại

1,0

 

- Đường Số 3, theo bản đồ quy hoạch khu Thương Mại

1,0

18

Khu TĐC trung tâm nông sản huyện Thanh Bình

1,0

19

Đường 2B từ tỉnh lộ 855 - đường Đốc Vàng Hạ

1,0

20

Đường 2B nối dài (từ tỉnh lộ 855 - Quốc lộ 30)

1,0

21

Khu dân cư phía trước phòng Văn hóa thông tin Huyện

1,25

22

Đường D3 - N2 (Từ Quốc lộ 30 - Rạch Đốc Vàng Hạ)

1,0

23

Các đường còn lại trong nội ô Thị Trấn

1,0

 

Giá đất tối thiểu

1,0

7. Áp dụng trên địa bàn huyện Tam Nông

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

 

1

Đường 1/5

1,0

 

2

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

- Từ cầu kênh Đường Gạo 1 - đường Thiên Hộ Dương

1,0

 

 

- Từ đường Thiên Hộ Dương - cầu Tràm Chim

1,0

 

 

- Từ Cầu Tràm Chim - cầu Tổng Đài

1,0

 

 

- Từ cầu kênh Đường Gạo 1 – ranh xã Phú Cường

1,0

 

3

Đường Nguyễn Sinh Sắc

1,0

 

4

Đường Nguyễn Trãi

1,0

 

5

Đường Hai Bà Trưng

1,0

 

6

Đường Huỳnh Công Sính

 

 

 

- Từ đường Nguyễn Sinh Sắc – đường 1/5 TT. Tràm Chim

1,0

 

 

- Đoạn từ đường 1/5 – đường Tràm Chim và các hẻm ngang đến đường Huyền Trân Công Chúa và đường Trần Hưng Đạo (đoạn CDC Ao Sen)

1,0

 

7

Đường Bùi Thị Xuân

1,0

 

8

Đường 2/9

1,0

 

9

Đường Thiên Hộ Dương

1,0

 

10

Đường Huyền Trân Công Chúa

 

 

 

- Từ đường Nguyễn Sinh Sắc – đường 1/5 TT. Tràm Chim

1,0

 

 

- Từ đường 1/5 đến cuối đường (đoạn CDC Ao Sen)

1,0

 

11

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

- Từ ranh xã Phú Cường – đường Đốc Binh Kiều

1,0

 

 

- Đoạn từ đường Đốc Binh Kiều - cầu kênh Đường Gạo 2

1,0

 

 

- Đoạn từ cầu kênh Đường Gạo 2 - đường Tràm Chim

1,0

 

 

- Đoạn từ đường Tràm Chim – ranh đất phía Đông Nhà thờ Thiên Phước

1,0

 

 

- Đoạn từ ranh đất phía Đông Nhà thờ Thiên Phước - cầu Sắt Tổng Đài (bờ bắc)

1,0

 

 

- Đoạn từ đường số 4 CDC Tràm Chim - đến Cầu Sắt Tổng Đài (bờ nam)

1,0

12

Đường 3/2

1,0

13

Đường Cách Mạng Tháng Tám

 

 

- Từ đường Trần Hưng Đạo – cầu kênh Đường Gạo 3

1,2

 

- Từ cầu kênh Đường Gạo 3- ranh Thanh Bình

1,2

14

Đường Tràm Chim

 

 

- Từ kênh hậu CDC thị trấn Tràm Chim – cầu Tràm Chim

1,0

 

- Từ cầu Tràm Chim – ranh Phú Đức

1,0

15

Đường Đốc Binh Kiều

 

 

- Từ đường Nguyễn Trung Trực – cầu Huyện Đội

1,0

 

- Từ cầu Huyện Đội – đường Gáo Đôi

1,0

 

- Từ cầu Trung tâm – đường Trần Hưng Đạo

1,0

16

Đường Nguyễn Trung Trực

 

 

- Từ Cầu Dây - đường Tràm Chim

1,0

17

Đường Gáo Đôi

 

 

- Từ đường Đốc Binh Kiều - ranh xã Tân Công Sính

1,0

18

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

- Từ đường Đốc Binh Kiều - ranh Vườn Quốc gia Tràm Chim

1,0

19

Đường Bắc kênh hậu CDC thị trấn Tràm Chim

 

 

- Từ kênh Đường Gạo - đường số 1 CDC TT. Tràm Chim

1,0

 

- Từ đường số 1 CDC TT Tràm Chim - đường Tràm Chim

1,0

 

- Từ đường Tràm Chim - kênh Tổng Đài

1,0

20

Đường khóm 3 Tràm Chim

 

 

- Từ cầu kênh Đường Gạo 2 – cầu kênh Đường Gạo 3

1,0

21

Đường bờ Tây kênh Đường Gạo

1,0

22

Đường Nam kênh hậu CDC thị trấn Tràm Chim

1,0

23

Đường số 1 Cụm dân cư Ao Sen (đoạn từ đường số 4 - đường Tràm Chim và các hẻm ngang từ đường số 1 đến đường Huỳnh Công Sính)

1,0

24

Đường số 4 cụm dân cư Ao Sen (từ đường Nguyễn Chí Thanh (cặp nhà ông Tư Nghinh) – đường Huyền Trân Công Chúa)

1,0

25

Đường số 1 cụm dân cư thị trấn Tràm Chim (cặp cây xăng)

1,0

26

Đường số 3 cụm dân cư thị trấn Tràm Chim (cặp phía tây trạm cấp nước Tam Nông)

1,0

27

Đường số 10 cụm dân cư thị trấn Tràm Chim (phía Đông bến xe)

1,0

28

Đường số 11 cụm dân cư thị trấn Tràm Chim (phía Tây bến xe)

1,0

29

Đường số 13 cụm dân cư TT Tràm Chim (đường giữa từ đường số 3 đến quán Ông Thiện cháo cá)

1,0

30

Đường số 14 cụm dân cư TT Tràm Chim (đường giữa từ đường số 4 đến đường số 7)

1,0

31

Đường số 1 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3), TT Tràm Chim (từ đường Đốc Binh Kiều đến hết Trung tâm BDCT huyện)

1,0

32

Đường số 2 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3), TT Tràm Chim (đường giữa lô C và lô D)

1,0

33

Đường số 3 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3), TT Tràm Chim (từ đường Đốc Binh Kiều – hết phía sau Đài Truyền thanh huyện)

1,0

34

Đường số 4 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3), TT Tràm Chim (từ đường Đốc Binh Kiều – hết phía trước Đài Truyền thanh huyện)

1,0

35

Đường số 5 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3), TT Tràm Chim (đoạn từ đường số 1 - đường số 3)

1,0

36

Đường số 1 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (song song và cách đường Đốc Binh Kiều bởi công viên)

1,0

37

Đường số 2 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đường phía trước trạm cấp nước khóm 5)

1,0

38

Đường số 3 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (phía sau cơ quan phòng NN&PTNT, từ đường Đốc Binh Kiều – hết CDC)

1,0

39

Đường số 4 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đoạn giữa lô D và lô E nối dài từ lô A đến lô J)

1,0

40

Đường số 5 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đường giữa, từ đường Đốc Binh Kiều – đường số 2)

1,0

41

Đường số 6 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đoạn từ lô B - lô K)

1,0

42

Đường số 7 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đoạn từ Tòa án huyện – cuối đường)

1,0

43

Đường số 8 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đoạn từ lô L – cuối đường)

1,0

44

Đường số 9 cụm dân cư khóm 5 (ấp 3B), TT Tràm Chim (đoạn từ lô L – lô S)

1,0

45

Các đường ngang còn lại của các lô

1,0

46

Đường bờ Bắc kênh Đồng Tiến (từ ranh đất phía Đông Huyện Đội – cầu Trung tâm)

1,0

47

Đường số 1 tuyến dân cư khóm 2, TT. Tràm Chim (giáp ranh đất Nhà thờ Thiên Phước) đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 3 tuyến dân cư khóm 2 (ấp 2), thị trấn Tràm Chim

1,0

48

Đường số 2 tuyến dân cư khóm 2, TT Tràm Chim (đối diện UBND thị trấn Tràm Chim) đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 3 tuyến dân cư khóm 2 (ấp 2), thị trấn Tràm Chim

1,0

49

Đường số 3 tuyến dân cư khóm 2, TT. Tràm Chim

 

 

Đoạn từ đường số 1 - đường số 2

1,0

 

Đoạn từ đường số 2 - khu thương mại (dự kiến)

1,0

50

Đường số 4 tuyến dân cư khóm 2, TT. Tràm Chim, đoạn từ đường Tràm Chim - ranh quy hoạch hiện hữu tuyến dân cư khóm 2 (ấp 2)

1,0

51

Đường số 5 tuyến dân cư khóm 2, TT Tràm Chim (phía sau TDC đường Nguyễn Chí Thanh) đoạn từ đường Tràm Chim - ranh quy hoạch hiện hữu tuyến dân cư khóm 2 (ấp 2)

1,0

52

Đường số 1 cụm dân cư khóm 4, TT Tràm Chim (phía Tây CDC) (từ đường Đốc Binh Kiều – cuối CDC và các hẻm ngang từ đường số 1 sang đường số 2)

1,0

53

Đường số 2 cụm dân cư khóm 4, TT. Tràm Chim (đường giữa)

1,0

54

Đường số 3 cụm dân cư khóm 4, TT Tràm Chim (phía Đông CDC) (đoạn từ đường Đốc Binh Kiều – cuối CDC và các hẻm ngang đường số 3 sang đường số 2)

1,0

 

Giá đất tối thiểu

1,0

8. Áp dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

A

Giá đất

 

1

Đường Hùng Vương

 

 

- Đoạn 1: Từ Kênh 307 - Điện lực

1,0

 

- Đoạn 2: Từ Điện lực – đường Thống Linh

1,0

 

- Đoạn 3: Từ đường Thống Linh - đường Phạm Ngọc Thạch

1,0

 

- Đoạn 4: Từ đường Phạm Ngọc Thạch - cầu Ngã Sáu

1,0

 

- Đoạn 5: Từ cầu Ngã Sáu - đường Lê Quí Đôn

1,0

 

- Đoạn 6: Từ đường Lê Quí Đôn - kênh Nguyễn Văn Tiếp A

1,0

2

Đường N2

 

 

- Từ cầu N2 - ranh xã Mỹ An

1,0

 

- Đường rẽ N2 (từ đường N2 - ĐT 846 )

1,0

3

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

- Đoạn 1: Từ kênh 307 – đường Phan Đăng Lưu (TT y tế)

1,0

 

- Đoạn 2: Từ đường Phan Đăng Lưu - đường Trần Phú

1,0

 

- Đoạn 3: Từ đường Trần Phú - cầu kênh Xáng

1,0

 

- Đoạn 4: Từ kênh Xáng - Kênh Từ Bi ranh xã Mỹ An (bờ Tây kênh Tư Mới)

1,0

4

Đường Thiên Hộ Dương

 

 

- Đoạn 1: Từ đường Hoàng Văn Thụ - đường Trường Xuân

1,0

 

- Đoạn 2: Từ đường Phạm Ngọc Thạch - đường Trần Phú

1,0

 

- Đoạn 3: Từ đường Trần Phú - đường Hùng Vương

1,0

5

Đường Lê Hồng Phong

 

 

- Đoạn 1: Từ kênh Tư cũ - đường cặp hàng rào Công an giáp Khu dân cư khóm 2

1,0

 

- Đoạn 2: Từ đường cặp hàng rào Công an giáp Khu dân cư khóm 2 - đường Trường Xuân

1,0

 

- Đoạn 3: Từ đường Trường Xuân - đường Trần Phú

1,0

 

- Đoạn 4: Từ đường Trần Phú - đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

6

Đường Nguyễn Văn Cừ

 

 

- Đoạn 1: Từ đường Lê Đại Hành - đường Thống Linh (đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ Thống Linh – CDC khóm 2)

1,0

 

- Đoạn 2: Từ đường Thống Linh - đường Phạm Ngọc Thạch

1,0

 

- Đoạn 3: Từ đường Phạm Ngọc Thạch - đường Trần Phú

1,0

7

Đường Số 13 (sau Bến xe)

1,0

8

Các đường nội bộ khu Bệnh viện (cũ)

 

 

Từ đường Phan Đăng Lưu - đường Phạm Ngọc Thạch

1,0

9

Đường Trần Phú

 

 

- Đoạn 1: Từ đường Hùng Vương - đường Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

 

- Đoạn 2: Cầu sắt chợ mới - đường Lê Quí Đôn

1,0

10

Đường Đinh Tiên Hoàng (Khu dân cư khóm 2)

1,0

11

Đường Lê Đại Hành (Khu dân cư khóm 2)

1,0

12

Đường Lý Thái Tổ

1,0

13

Các đường nội bộ còn lại Khu dân cư khóm 2

1,0

14

Đường Phan Đăng Lưu (cửa sau bệnh viện - Y học dân tộc cũ)

1,0

15

Đường Nguyễn Chí Thanh

1,0

16

Đường Thống Linh

1,0

17

Đường Hoàng Văn Thụ (cặp khu TDTD từ đường Hùng Vương - đường Lê Hồng Phong)

1,0

18

Đường Nguyễn Văn Trổi

1,0

19

Đường Nguyễn Sinh Sắc

1,0

20

Đường Đoàn Thị Điểm

1,0

21

Đường Trường Xuân

1,0

22

Các đường nội bộ còn lại Khu văn hoá (Phạm vi khu vực từ đường Trường Xuân - đường Thống Linh)

1,0

23

Các đường nội bộ khu dân cư khóm (TT Thể dục Thể thao – Sân bóng)

1,0

24

Đường Phạm Ngọc Thạch

 

 

- Đoạn 1: Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - cầu Kênh Xáng

1,0

 

- Đoạn 2: Từ CDC khóm 4 - kênh Tư cũ (đường bờ Đông kênh Nhà Thờ)

1,0

25

Đường Trần Thị Nhượng

1,0

26

Đường Phạm Hữu Lầu

1,0

27

Đường Đốc Binh Kiều

1,0

28

Đường Dương Văn Hoà

1,0

29

Đường Nguyễn Văn Tre

1,0

30

Đường Ngô Gia Tự (cặp nhà lồng chợ)

1,0

31

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai – Ngô Gia Tự

1,0

32

Đường Hà Huy Tập (cặp nhà lồng chợ)

1,0

33

Đoạn từ đường Hùng Vương - đường Hà Huy Tập

1,0

34

Đường Lê Thị Hồng Gấm

1,0

35

Đường Cao Văn Đạt

1,0

36

Đường Lê Quí Đôn

 

 

- Đoạn 1: từ đường Hùng Vương - cầu Ngân Hàng

1,0

 

- Đoạn 2: từ cầu Ngân Hàng - đường Gò Tháp

1,0

 

- Đoạn 3: đường Lê Quí Đôn nối dài (Từ vòng xoáy đường Hùng Vương - khu TĐC đường Hồ Chí Minh)

1,5

37

Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh

 

 

- Đường Nguyễn Bình

1,0

 

- Đường Lê Văn Kiếc

1,0

 

- Đường Trần Văn Trà

1,0

 

- Đường Nguyễn Văn Vóc

1,0

 

- Đường Trần Trọng Khiêm

1,0

 

- Đường Nguyễn Văn Biểu

1,0

 

- Đường Phạm Văn Bạch

1,0

 

- Đường Nguyễn Tri Phương

1,0

 

- Đường Lê Đức Thọ

1,0

38

Đường Hoàng Hoa Thám (sau Bưu điện Chợ Cũ)

1,0

39

Đường Hai Bà Trưng (đường vào tập thể cấp 2)

1,0

40

Đường Âu Cơ (đường vào tập thể cấp 3)

1,0

41

Đoạn đường từ đường Hai Bà Trưng - đường Âu Cơ (đường ngang tập thể cấp 2,3)

1,0

42

Đường Bạch Đằng (bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A)

 

 

- Đoạn 1: từ đầu Voi chợ cũ - Cầu N2

1,0

 

- Đoạn 2: từ Cầu N2 - ranh xã Mỹ An

1,0

43

Đường Lạc Long Quân (bờ Bắc kênh Tư Mới)

1,0

 

- Đoạn 1: từ đầu Voi chợ cũ - đường Trần Phú

1,0

 

- Đoạn 2: từ đường Trần Phú - Cầu Ngã Sáu

1,0

 

- Đoạn 3: từ cầu Ngã Sáu - kênh ông Đội xã Mỹ An

1,0

44

Các đường hẻm chợ cũ

1,0

45

Đường Gò Tháp

 

 

- Đoạn 1: từ kênh 8000 – Cống Sáu Tấn

1,0

 

- Đoạn 2: từ Cống Sáu Tấn - Cống Lâm Sản

1,0

 

- Đoạn 3: từ Cống Lâm Sản – hết cây xăng thiên hộ bảy

1,2

 

- Đoạn 4: hết cây xăng thiên hộ bảy - hết ranh thị trấn Mỹ An

1,0

46

Đường 30 tháng 4

 

 

- Đoạn 1: từ đường Gò Tháp - cầu N2

1,0

 

- Đoạn 2: từ cầu N2 - ranh xã Mỹ An (bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp A)

1,0

*

Các đường Khu Hành chính dân cư

 

47

Đường Trần Hưng Đạo (đường số 1 cũ)

 

 

- Đoạn 1: từ đường 30 tháng 4 - đường Lê Quí Đôn

1,0

 

- Đoạn 2: từ đường Lê Quí Đôn - cầu N2

1,0

48

Đường Nguyễn Trãi

 

49

Đường Ngô Quyền

1,0

50

Đường Lý Thường Kiệt

1,0

51

Đường Điện Biên Phủ

1,0

52

Đường Lê Lợi

1,0

53

Đường Võ Thị Sáu

1,0

54

Đường Trần Nhật Duật

1,0

55

Các đường nội bộ khu hành chính dân cư còn lại

1,0

56

Đường Tôn Đức Thắng

 

 

- Đoạn 1: từ Gò Tháp – đường 30/4 (khu hành chính dân cư)

1,0

 

- Đoạn 2: từ đường 30/4 – hết ranh nội ô TT Mỹ An (hướng đi xã Mỹ Đông)

1,0

57

Đường Tôn Thất Tùng (từ Tôn Đức Thắng - ranh xã Mỹ Hoà) đường dal bờ Tây kênh Tư Mới

1,0

58

Đường Kênh 8000 (từ Tỉnh lộ 845 - ranh Tân Kiều)

1,0

59

Đường Kênh Tư cũ (từ kênh 307 - ranh xã Mỹ An)

1,0

60

Các đường kênh: 25;1000;307; kênh Liên 8; kênh Giữa, kênh Nhất

1,0

61

Cụm dân cư khóm 1 thị trấn Mỹ An (Giai đoạn 2)

1,0

 

Giá tối thiểu

1,0

9. Áp dụng trên địa bàn huyện Cao Lãnh

Số TT

Tên đường phố

Hệ số

A

Giá đất

 

1

Đường Nguyễn Trãi (Quốc Lộ 30)

 

 

- Kho bạc - ngã ba Ông Bầu (2 bên)

1,4

 

- Ngã ba Ông Bầu - đường 26 Tháng 3 (phía Nam)

1,5

 

- Đường 26 tháng 3 - đường 30 Tháng 4 (phía Nam)

1,4

 

- Ngã ba Ông Bầu - đường 26 Tháng 3 (phía Bắc)

1,4

 

- Đường 26 tháng 3 - đường 30 Tháng 4 (phía Bắc)

1,4

 

- Kho bạc - cầu Cần Lố

1,4

 

- Đường 30 tháng 4 - đường vào chùa Long Tế

1,4

2

Đường 3 tháng 2

 

 

- Đường Nguyễn Trãi - cầu Sắt Chợ

1,5

 

- Cầu Sắt Chợ - đường Thống Linh

1,4

 

- Đường Thống Linh - cầu Ông Xuân

1,4

 

- Cầu Ông Xuân - chùa Long Tế

1,4

3

Đường Xẻo Quýt

 

 

- QL30 - Đường 26 Tháng 3

1,4

4

Đường Nguyễn Văn Phối

 

 

- Đường 3 tháng 2 - đường 8 Tháng 3

1,4

5

Đường 1 tháng 6

 

 

- Đường Nguyễn Trãi - Phạm Hữu Lầu

1,4

6

Đường 8 tháng 3

 

 

- Nguyễn Trãi - Phạm Hữu Lầu

1,4

7

Đường 26 tháng 3

 

 

- Quốc lộ 30 - Bến tàu

1,5

8

Đường Phạm Hữu Lầu

1,5

9

Đường Nguyễn Minh Trí (tỉnh lộ 847)

 

 

- Quốc lộ 30 - hết TT Văn Hóa (phía Đông)

1,4