Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2004/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 57/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 19/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH, QUỐC PHÒNG, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Khoản 6, Điều 25, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Cục Thuế thành phố tại Tờ trình số 4134/TTr-STCVG ngày 29 tháng 12 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh (hỗ trợ một lần) đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1/- Đối tượng áp dụng.

Người đang sử dụng đất ở hợp pháp, hợp lệ để sản xuất kinh doanh, nay bị thu hồi đất theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có đầy đủ các điều kiện sau:

- Bị thu hồi tòan bộ diện tích đất ở đang sử dụng để sản xuất kinh doanh;

- Được tái định cư là nhà ở từ tầng 2 trở lên tại các nhà ở chung cư cao tầng mà trong phương án bồi thường thiệt hại chưa xem xét hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh bằng các biện pháp như cho thuê kiốt, thuê mặt bằng, thuê địa điểm kinh doanh tại nơi tái định cư…;

- Có nộp thuế môn bài của năm thực hiện bàn giao đất theo Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hộ sản xuất, kinh doanh có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính; tổ chức kinh tế có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính; chủ sử dụng đất cho thuê nhà đất mà đã nộp thuế môn bài cho hoạt động kinh doanh, cho thuê nhà).

2/- Chính sách hỗ trợ:

2.1 - Đối với chủ sử dụng đất ở là hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính (đối tượng không phải tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh), mức hỗ trợ dược xác định theo bảng sau:

Bậc thuế

Mức thuế môn bài cả năm (đơn vị tính: đồng)

Mức hỗ trợ

(đơn vị tính: đồng)

1

1.000.000

24.000.000

2

750.000

18.000.000

3

500.000

12.000.000

4

300.000

9.000.000

5

100.000

6.000.000

6

50.000

3.600.000

Đối với các hộ có cửa hàng để sản xuất, kinh doanh tại mặt tiền các đường phố (đã được đặt tên) tại các quận và các thị trấn, được xem xét áp dụng hệ số hỗ trợ K trên cơ sở bề rộng mặt tiền, như sau:

- Mặt tiền nhỏ hơn 3m: Hệ số K = 1,2.

- Mặt tiền từ 3m đến 4m: Hệ số K = 1,4.

- Mặt tiền từ 4m đến 5m: Hệ số K = 1,6.

- Mặt tiền lớn hơn 5m: Hệ số K = 1,8.

2.2 - Đối với tổ chức kinh tế có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính, mức hỗ trợ được xác định theo bảng sau:

Bậc thuế

Mức thuế môn bài cả năm (đơn vị tính: đồng)

Mức hỗ trợ

(đơn vị tính: đồng)

1

3.000.000

36.000.000

2

2.000.000

24.000.000

3

1.500.000

18.000.000

4

1.000.000

12.000.000

Trường hợp tổ chức kinh tế đã được hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh theo phương án bồi thường thiệt hại được duyệt hoặc tổ chức kinh tế thuê nhà ở của cá nhân để kinh doanh thì không được xem xét, áp dụng mức hỗ trợ nói trên.

2.3 - Trường hợp trên cùng một diện tích đất thu hồi mà chủ sử dụng đất kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau và có nộp thuế môn bài riêng cho từng ngành nghề thì được xét hỗ trợ theo mức môn bài cao nhất mà chủ sử dụng đất đó đã thực hiện với nhà nước.

2.4 - Số tiền hỗ trợ nói trên được tổng hợp vào phương án bồi thường thiệt hại, trình cấp có thẩm quyền quyết định, theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên, Môt trường và Nhà đất, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2004/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170