Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5693/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5693/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5693/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG 3, QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10449/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường 3, quận 3 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng năm 2005

Quy hoạch đến năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

15,5890

100,00

15,5890

100,00

 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

15,5890

100,00

15,5890

100,00

1

Đất ở

OTC

10,5507

67,68

10,3417

66,34

2

Đất chuyên dùng

CDG

4,9724

31,90

5,1814

33,24

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,1646

3,31

0,1841

3,55

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,0087

0,17

0,0087

0,17

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,4882

9,82

0,4396

8,48

2.3.1

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

0,4882

100,00

0,4396

100,00

2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

4,3109

86,70

4,5490

87,79

2.4.1

Đất giao thông

DGT

4,1405

96,05

4,3157

94,87

2.4.2

Đất truyền thông, dẫn năng lượng

DNT

0,0049

0,11

0,0049

0,11

2.4.3

Đất cơ sở văn hóa

DVH

-

-

0,0122

0,27

2.4.4

Đất cơ sở y tế

DYT

0,0045

0,10

0,0045

0,10

2.4.5

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,1180

2,74

0,1687

3,71

2.4.6

Đất chợ

DCH

0,0367

0,85

0,0367

0,81

2.4.7

Đất di tích, danh thắng.

LDT

0,0063

0,15

0,0063

0,14

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,0659

0,42

0,0659

0,42

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Giai đoạn
 2006 - 2010

1

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

0,0213

1.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

0,0213

1.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

 

1.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

 

1.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

 

1.1.4

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

0,0213

1.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN/OTC

 

1.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

 

1.4

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN/OTC

 

c) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

Giai đoạn
2006 - 2010

 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

0,5190

1

Đất ở

OTC

0,4369

2

Đất chuyên dùng

CDG

0,0821

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,0122

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

-

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,0486

2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

0,0213

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 3 lập ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 3.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 3 với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

15,5890

15,5890

15,5890

15,5890

15,5890

 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

15,5890

15,5890

15,5890

15,5890

15,5890

1

Đất ở

OTC

10,4970

10,3898

10,3647

10,3573

10,3417

1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

10,4970

10,3898

10,3647

10,3573

10,3417

2

Đất chuyên dùng

CDG

5,0751

5,1333

5,1584

5,1658

5,1814

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,1646

0,1524

0,1841

0,1841

0,1841

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,0087

0,0087

0,0087

0,0087

0,0087

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,4856

0,4738

0,4421

0,4396

0,4396

2.3.1

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

0,4856

0,4738

0,4421

0,4396

0,4396

2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

4,4162

4,4984

4,5235

4,5334

4,5490

2.4.1

Đất giao thông

DGT

4,1968

4,2689

4,2689

4,3001

4,3157

2.4.2

Đất để chuyển dẫn năng l­ượng, TT

DNT

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

2.4.3

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 

0,0122

0,0122

0,0122

0,0122

2.4.4

Đất cơ sở y tế

DYT

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

2.4.5

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,1180

0,1649

0,1900

0,1687

0,1687

2.4.7

Đất chợ

DCH

0,0367

0,0367

0,0367

0,0367

0,0367

2.4.8

Đất có di tích, danh thắng

LDT

0,0063

0,0063

0,0063

0,0063

0,0063

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,0659

0,0659

0,0659

0,0659

0,0659

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích chuyển mục đích trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

0,0213

 

 

 

0,0213

 

1.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

0,0213

 

 

 

0,0213

 

1.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

0,0213

 

 

 

0,0213

 

1.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN/OTC

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN/OTC

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK/OTC

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất:            

Đơn vị tính: ha

TT

LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

0,5190

0,0563

0,1312

0,0568

0,0525

0,2222

1

Đất ở

OTC

0,4369

0,0537

0,1072

0,0251

0,0287

0,2222

1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,4369

0,0537

0,1072

0,0251

0,0287

0,2222

2

Đất chuyên dùng

CDG

0,0821

0,0026

0,0240

0,0317

0,0238

 

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

CTS

0,0122

 

0,0122

 

 

 

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

0,0486

0,0026

0,0118

0,0317

0,0025

 

2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

0,0213

 

 

 

0,0213

 

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 3 có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3, quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5693/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40