Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 55/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị Quyết số 143/NQ-CP ngày 14/11/2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kcuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đu (2011-2015) huyện Đức Phổ.

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 09/01/2019 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 257/TTr-STNMT ngày 17/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 (chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 (chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 (chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyn mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

a) Tổng danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 là 16 công trình, dự án, với tổng diện tích là 56,37 ha. Trong đó:

- Có 13 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 25,07 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 (Có Phụ biểu 01 kèm theo).

- Có 03 công trình, dự án không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích là 31,30 ha (Có Phụ biểu 05 kèm theo).

b) Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp:

Có 06 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp thuộc khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa 4,62 ha, đất rừng phòng hộ 4,47 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 (Có Phụ biểu 02 kèm theo).

c) Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất tiếp tục thực hiện trong năm 2019:

- Có 01 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 1,40 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 (Có Phụ biểu 03 kèm theo).

- Có 01 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 3, với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất 1,4 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 (Có Phụ biểu 04 kèm theo).

6. Danh mục các công trình, dự án loại bỏ của năm 2016 không tiếp tục thực hiện trong năm 2019 (Có Phụ biểu 06 kèm theo).

7. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

Trong năm 2019, UBND huyện Đức Phổ đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 07 công trình, dự án (Có Phụ biểu 07 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt; vị trí chuyển mục đích sử dụng đất phải nằm tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu, không làm ảnh hưởng đến việc phát triển quỹ đất của các dự án của tỉnh, huyện.

4. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, UBND huyện Đức Phổ xác định để quy định từng vị trí đất nông nghiệp cụ thể theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết đnh số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019), làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng n/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh45).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Biểu 01

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Ch tu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vhành chính

Ph An

Xã Phổ Châu

Xã PhCường

Xã Ph Hòa

Xã Ph Khánh

Ph Minh

Xã Ph Nhơn

Ph Ninh

Xã Phổ Phong

Xã Phổ Quang

Xã Ph Thnh

Xã Phổ Thuận

Xã Ph Văn

Xã Ph Vinh

Thtrấn Đức Phổ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TNHIÊN

 

37.316,12

1.827,17

1.981,44

4.806,91

1.637,73

5.592,35

910,65

4.102,34

2.263,47

5.431,11

1.105,32

3.021,47

1.458,57

1.056,76

1.559,12

561,71

1

Đt nông nghiệp

NNP

30.009,55

1.372,76

1.651,78

3.972,11

1.265,04

4.556,63

615,31

3.501,43

1.908,33

4.835,51

670,18

2.294,22

1.103,14

779,02

1.193,25

290,64

1 1

Đất trồng lúa

LUA

6.024,71

384,45

156,14

1.203,03

233,94

383,20

424,78

296,76

547,06

519,87

86,67

140,20

617,29

584,22

397,95

49,15

 

Trong đó: Đất chun trống a nước

LUC

5.868,84

384,45

144,07

1.189,21

232,79

371,23

424,60

222,40

547,06

510,62

86,67

111,04

613,38

584,22

397,95

49,15

 

Đất trồng lúa nước còn li

LUK

155,87

 

12,07

13,82

1,15

11,97

0,18

74,36

 

9,25

 

29,16

3,91

 

 

 

 

Đất trng lúa nương

LUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.863,23

611,19

210,19

511,99

230,07

710,03

103,50

998,18

437,05

692,04

325,24

171,86

343,42

30,94

331,20

156,33

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.937,20

41,04

65,23

459,66

48,16

140,04

13,24

458,60

44,33

132,57

87,71

129,15

39,45

163,86

90,76

23,40

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.637,76

301,00

22,53

185,68

102,08

719,74

10,70

665,53

171,70

1.240,34

113,75

11,36

 

 

93,35

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.199,83

 

1.197,69

1.590,17

644,81

2.554,71

35,68

1.079,73

708,37

2.249,17

 

1.726,43

102,98

 

248,33

61,76

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

162,45

35,08

 

0,47

4,22

0,63

27,41

0,25

0,02

1,52

56,81

4,38

 

 

31,66

 

1.8

Đất làm muối

LMU

106,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,10

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

78,27

 

 

21,11

1,76

48,28

 

2,38

 

 

 

4,74

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.249,64

370,07

251,56

740,57

330,10

868,36

266,37

544,39

327,80

529,63

330,07

556,84

334,19

273,37

295,55

230,77

2.1

Đất quc phòng

CQP

181,91

 

0,11

 

 

0,05

7,73

71,55

 

82,94

3,20

3,90

 

 

0,15

12,28

2.2

Đất an ninh

CAN

4,90

 

 

1,63

1,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,53

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

12,35

 

 

 

2,59

 

 

 

 

2,70

 

1,43

 

 

 

5,63

2.6

Đất thương mại dch vụ

TMD

17,34

0,25

4,74

0,91

0,87

0,75

0,16

 

1,62

0,50

 

2,66

0,64

0,39

0,07

3,78

2.7

Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

31,43

 

5,71

0,76

2,62

 

 

 

 

13,32

4,33

3,15

1,27

 

 

0,27

2.8

Đất sử dụng cho hot động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyn, cấp xã

DHT

2.147,09

101,95

125,56

265,63

208,95

149,06

118,45

208,67

191,67

172,94

54,34

137,00

126,96

95,80

101,41

88,70

-

Đất giao thông

DGT

1.178,53

69,43

97,32

130,66

54,86

111,75

82,39

95,64

75,84

105,43

45,31

81,20

65,39

39,34

66,21

57,70

-

Đất thủy li

DTL

856,22

24,92

25,48

126,42

150,75

26,08

31,40

108,17

108,20

60,72

4,10

50,97

55,65

47,52

28,10

7,74

-

Đất công trình năng lượng

DNL

7,23

0,13

0,15

0,39

0,32

2,26

0,16

0,51

0,53

1,26

 

0,05

0,02

0,16

0,01

1,28

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,46

 

0,01

 

0,03

0,03

 

0,01

0,08

0,05

0,05

0,01

0,02

0,02

0,02

0,13

-

Đt cơ sở văn hóa

DVH

9,52

 

0,17

0,65

 

 

 

 

 

 

 

0,71

 

 

 

7,99

-

Đt cơ sở y tế

DYT

4,77

0,11

0,15

0,42

0,13

0,21

0,11

0,08

0,79

0,04

0,17

0,18

0,14

0,08

0,11

2,65

-

Đt cơ sở giáo dục - đào to

DGD

62,39

4,05

2,23

4,55

2,27

6.27

2,66

3,32

4,69

3,99

2,60

3,60

3,69

6,36

4,76

7,35

-

Đt cơ sở thể dục - thể thao

DTT

20,42

2,93

 

2,21

 

1,14

1,73

0,61

2,14

1,07

1,49

 

1,80

1,60

1,85

1,85

-

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình công cộng khác

DCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,55

0,38

0,05

0,33

0,59

1,32

 

0,33

 

0,38

0,62

0,28

0,25

0,72

0,35

1,95

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

10,87

 

 

0,50

 

4,74

0,14

 

 

0,45

 

4,66

 

0,38

 

 

2.11

Đất danh lam thng cnh

DDL

1,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,52

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,84

0,64

 

 

 

 

 

 

 

3,64

 

2,13

 

 

 

0,43

2.13

Đất ở ti nông thôn

ONT

1.167,84

115,19

57,25

135,63

49,65

132,64

44,48

41,42

56,00

86,94

59,10

151,53

86,01

73,18

78,82

 

2.17

Đất ở tại đô thị

ODT

82,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,20

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,58

1,74

0,56

0,72

0,26

0,54

0,28

0,30

1,04

0,80

0,47

0,37

1,31

0,88

0,30

5,01

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tchức sự nghiệp

DTS

7,62

 

 

0,39

0,92

 

0,26

0,90

0,43

2,49

0,02

 

0,04

0,07

0,11

1,99

2.16

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8,56

 

0,10

0,72

0,12

0,03

 

 

0,29

2,15

0,19

0,36

1,14

0,73

2,03

0,70

2.18

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

812,53

74,33

16,25

103,93

27,03

68,30

23,94

37,88

37,71

49,87

102,54

41,06

86,57

57,88

65,58

19,66

2.19

Đất sn xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

50,89

 

9,47

7,81

2,67

4,47

 

 

6,80

9,02

 

7,19

0,83

 

2,63

 

2.20

Đất sinh hoạt cộng cộng

DSH

9,61

0,53

0,16

2,06

0,25

0,54

0,70

0,63

0,71

0,56

0,44

0,24

0,31

0,33

1,44

0,71

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,11

1,42

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

9,97

 

0,90

1,37

0,12

0,77

0,14

0,02

0,22

1,22

0,32

2,66

0,94

0,82

0,29

0,18

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rch, suối

SON

671,48

71,30

11,25

9,52

28,29

89,73

66,43

63,82

29,61

84,82

99,33

15,03

21,51

42,35

37,24

1,25

2.24

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

995,58

4,14

19,50

208,99

4,02

416,74

3,66

119,20

1,70

15,27

5,79

183,47

5,14

0,56

2,37

5,03

2.2

Đất phi nông nghiệp khác

FNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.056,93

84,34

78,10

94,23

42,59

167,36

28,97

56,52

27,14

65,97

105,07

170,41

21,24

4,37

70,32

40,30

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đt đô thị*

KDT

561,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561,71

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tng diện tích tự nhiên

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Ph An

Xã Phổ Châu

Xã PhCường

Xã Ph Hòa

Xã Ph Khánh

Ph Minh

Xã Ph Nhơn

Ph Ninh

Xã Phổ Phong

Xã Phổ Quang

Xã Ph Thnh

Xã Phổ Thuận

Xã Ph Văn

Xã Ph Vinh

Thtrấn Đức Phổ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

TNG DIN TÍCH THU HI

 

251,65

1,47

0,84

22,67

22,78

46,87

9,02

68,24

2,12

17,03

0,72

33,79

3,26

5,51

2,07

15,26

1

Đất nông nghiệp

NNP

242,08

1,47

0,83

22,64

22,41

46,77

8,23

65,82

2,11

14,93

0,72

32,82

3,26

4,85

1,40

13,82

1.1

Đất trồng lúa

LUA

45,25

0,26

0,02

0,13

16,62

0,99

2,92

0,20

0,04

1,41

 

8,46

2,76

3,51

 

7,93

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

45,16

0,26

0,02

0,13

16,62

0,99

2,92

0,11

0,04

1,41

 

8,46

2,76

3,51

 

7,93

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

0,09

 

 

 

 

 

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa nương

LUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

71,56

1,21

0,81

0,53

4,02

0,53

4,91

24,83

1,37

12,22

0,50

13,20

0,50

1,04

0,50

5,39

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7,72

 

 

0,31

1,69

0,01

0,30

1,41

 

1,06

 

1,50

 

0,30

0,64

0,50

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

107,54

 

 

21,67

0,08

45,21

 

39,38

0,70

0,24

 

 

 

 

0,26

 

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,32

 

 

 

 

 

0,10

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

1.7

Đất làm muối

LMU

9,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,66

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,03

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9,57

 

0,01

0,03

0,37

0,10

0,79

2,42

0,01

2,10

 

0,97

 

0,66

0,67

1,44

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,61

 

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,45

 

0,01

 

 

 

0,10

1,21

 

0,03

 

0,50

 

0,30

0,06

1,24

-

Đất giao thông

DGT

2,08

 

 

 

 

 

 

1,16

 

0,01

 

0,50

 

0,30

0,06

0,05

-

Đất thủy lợi

DTL

0,46

 

0,01

 

 

 

0,10

0,05

 

0,02

 

 

 

 

 

0,28

-

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91

-

Đất cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở thể dục - th thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình công cộng khác

DCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất danh lam thng cnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

0,74

 

 

 

0,18

0,09

0,39

0,03

0,01

0,02

 

 

 

0,02

 

 

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,54

 

 

0,03

 

0,01

0,30

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3,33

 

 

 

 

 

 

1,14

 

2,05

 

 

 

0,14

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,70

 

 

 

0,19

 

 

0,04

 

 

 

0,47

 

 

 

 

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Mã SDĐ

Diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ph An

Xã Phổ Châu

Xã PhCường

Xã Ph Hòa

Xã Ph Khánh

Ph Minh

Xã Ph Nhơn

Ph Ninh

Xã Phổ Phong

Xã Phổ Quang

Xã Ph Thnh

Xã Phổ Thuận

Xã Ph Văn

Xã Ph Vinh

Thtrấn Đức Phổ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

176,08

1,47

0,83

1,64

22,41

1,77

8,23

65,82

2,11

14,93

0,72

32,82

3,26

4,85

1,40

13,82

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trng lúa

LUA/PNN

45,25

0,26

0,02

0,13

16,62

0,99

2,92

0,20

0,04

1,41

 

8,46

2,76

3,51

 

7,93

 

Trong đó: Đất chun trồng lúa nước

LUC/PNN

45,16

0,26

0,02

0,13

16,62

0,99

2,92

0,11

0,04

1,41

 

8,46

2,76

3,51

 

7,93

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

71,56

1,21

0,81

0,53

4,02

0,53

4,91

24,83

1,37

12,22

0,50

13,20

0,50

1,04

0,50

5,39

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

7,72

 

 

0,31

1,69

0,01

0,30

1,41

 

1,06

 

1,50

 

0,30

0,64

0,50

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đc dng

KDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

41,54

 

 

0,67

0,08

0,21

 

39,38

0,70

0,24

 

 

 

 

0,26

 

1.6

Đất nuối trồng thủy sn

NTS/PNN

0,32

 

 

 

 

 

0,10

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

1.7

Đất làm muối

LMU/PNN

9,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,66

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,03

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyn đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

66,00

 

 

21,00

 

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thy sn

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyn sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RPH/NKRW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyn sang đất nông nghiệp không phải rng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

66,00

 

 

21,00

 

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

0,30

 

0,15

3.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

0,30

 

0,15

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đt ni trng thủy sn, đất làm mui và đất nông nghiệp khác.

            - PKO là đất phi nông nghiệp không phi đất ở.

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Ph An

Xã Phổ Châu

Xã PhCường

Xã Ph Hòa

Xã Ph Khánh

Ph Minh

Xã Ph Nhơn

Ph Ninh

Xã Phổ Phong

Xã Phổ Quang

Xã Ph Thnh

Xã Phổ Thuận

Xã Ph Văn

Xã Ph Vinh

Thtrấn Đức Phổ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

TNG DIỆN TÍCH ĐT CSD ĐƯA VÀO SD

 

5,14

 

0,02

0,01

 

0,06

0,22

 

 

0,24

 

 

 

 

4,59

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nưc

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đt trồng lúa nước còn li

LUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa nương

LUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi nồng thủy sản

NTS

2,00