Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2006/QĐ-UB ngày 25/7/2006 về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 55/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 08/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-UB NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH LONG AN VỀ HẠN MỨC GIAO, CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 488/TTr-STNMT ngày 01/9/2012 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh Long An và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 623/STP-XDKTVB ngày 09/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UB ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh Long An về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Tại Điều 1, bỏ cụm từ “chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp làm đất ở”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9, như sau:

“ Điều 9. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp làm đất ở

Không áp dụng quy định hạn mức chuyển mục đích từ các loại đất khác sang đất phi nông nghiệp làm đất ở. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất phi nông nghiệp làm đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

3. Bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa

Hạn mức đất để xây dựng một (01) phần mộ mai táng trong nghĩa trang, nghĩa địa không quá tám (08) m2 mức áp dụng chung trên địa bàn tỉnh.

Đối với những khu vực quy hoạch phân lô chi tiết theo dự án đầu tư thì việc sử dụng đất cho một (01) phần mộ theo phân lô chi tiết của dự án đầu tư đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng hạn mức mỗi phần mộ mai táng không vượt quá quy định trên.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Long An, Đài PTTH Long An;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STNMT, P.
QD.SUA DOI, BO SUNG QĐ33

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2006/QĐ-UB ngày 25/7/2006 về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74