Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 54/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 06/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/2008/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CỦA THỬA ĐẤT Ở SAU KHI TÁCH THỬA ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 17 Nghị định số 84/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

1. Đối với các thửa đất ở nằm trên mặt phố thuộc thành phố Hải Dương, các thị trấn có mặt cắt đường từ 07,50 m (bẩy phẩy năm mét) trở lên, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa (kể cả trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất) là 30,00m2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước các cạnh (chiều mặt đường và chiều sâu) tối thiểu là 03,00 m (ba mét).

2. Đối với thửa đất ở thuộc các vị trí còn lại của thành phố Hải Dương, thửa đất nằm ven đường quốc lộ, tỉnh lộ và các thị trấn trên địa bàn tỉnh diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách thửa là 40,0m2 (bốn mươi mét vuông) và có kích thước các cạnh tối thiểu là 03,00 m (ba mét).

3. Đối với thửa đất ở tại khu vực nông thôn diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60,00m2 (sáu mươi mét vuông) và có kích thước các cạnh tối thiểu là 03,00m (ba mét).

Điều 2. Một số quy định cụ thể về tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

1. Diện tích thửa đất được phép tách thửa theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

2. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định này, thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các quy định tại Điều 1 của Quyết định này mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này, được hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhưng việc xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ trên thửa đất này phải theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành.

4. Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành trở về sau, mà diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy chứng nhận.

Điều 3. Quyết định này không áp dụng cho trường hợp sau:

1. Các trường hợp giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Các trường hợp giao dịch mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất cho tặng hộ gia đình cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

4. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì diện tích thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Trường hợp thửa đất đã hình thành, đã được đăng ký hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Những trường hợp đặc biệt khác, Uỷ ban nhân dân các huyện, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương tổng hợp lấy ý kiến của ngành chức năng (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bao gồm:

1. Diện tích thửa đất khi tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 1 từ 0,50m2 đến 01,00 m2;

2. Do phán quyết của Tòa án nhân dân;

3. Diện tích đủ quy định tại Điều 1 nhưng bề rộng mặt đường nhỏ hơn 03m để làm lối đi (chung hoặc riêng).

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương, các chủ sử dụng đất liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phan Nhật Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 về diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!