Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2003/QĐ-UB về cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 54/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Võ Văn Tiên
Ngày ban hành: 09/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2003/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG "DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA" ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành Qui định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài;

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 30/8/2002 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2002 - 2005 & 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Trình số 519 /TCVG-NS ngày 18 / 4 /2003, của Sở Địa chính tại Công văn số 88/CV-ĐĐ ngày 26 tháng 5 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng và điều kiện được hỗ trợ thực hiện "dồn điền, đổi thửa":

1. Phạm vi áp dụng để được hưởng chính sách khuyến khích nêu tại quyết định này bao gồm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa", chuyển đổi đất ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, nhằm khắc phục tình trạng phân tán, manh mún trong sản xuất nông nghiệp, để phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề, nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

2. Điều kiện được hưởng cơ chế khuyến khích:

- UBND xã, phường, thị trấn đuợc hưởng cơ chế khuyến khích trong công tác "dồn điền, đổi thửa", phải xây dựng phương án "dồn điền, đổi thửa", tổ chức bàn bạc lấy ý kiến và được nhân dân đồng tình ủng hộ, để trình UBND huyện, thị xã phê duyệt.

- Trường hợp nhân dân tự chuyển đổi: Nếu chuyển đổi quyền sử dụng đất tại các xã, thì thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND xã nơi có đất chuyển đổi, nếu chuyển đổi tại các phường, thị trấn thì thẩm quyền thuộc UBND huyện, thị xã.

- Hình thức chuyển đổi có xây dựng phương án hoặc nhân dân tự chuyển đổi cho nhau, nếu thực hiện ở khâu nào thì được hỗ trợ ở khâu đó theo cơ chế khuyến khích "dồn điền, đổi thửa", nêu tại quyết định này.

- Các địa phương sau khi "dồn điền, đổi thửa" phải thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Các chính sách khuyến khích cụ thể:

1. Về diện tích "dồn điền, đổi thửa": Diện tích đất thực tế chuyển đổi lớn hơn hoặc bằng 80% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản của mỗi xã, phường thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng/xã. Trường hợp diện tích đất thực tế chuyển đổi nhỏ hơn 80% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản của mỗi xã, phường sẽ được hỗ trợ theo tỷ lệ tương ứng.

2. Hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện:

Mỗi thôn tổ chức thực hiện toàn diện theo phương án "dồn điền, đổi thửa", thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ:

- Ban chỉ đạo cấp xã : 2 triệu đồng

- Ban Dân chính thôn: 3 triệu đồng

3. Về công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí 100% từ nguồn kinh phí sự nghiệp địa chính phân bổ qua ngân sách huyện, thị xã hằng năm, bao gồm:

3.1- Về công tác đo đạc chỉnh lý biến động sau khi "dồn điền, đổi thửa":

Căn cứ quyết định số 406/QĐ-TCĐC ngày 24/9/2002 của Tổng cục Địa chính về phê duyệt định mức đo đạc bản đồ:

- Mức kinh phí đầu tư đo đạc tỷ lệ 1/1000: Từ 1.047.000 đồng/ha đến 1.252.000 đồng/ha.

- Mức kinh phí đầu tư đo đạc tỷ lệ 1/2000: từ 292.000đồng/ha đến 387.000 đồng/ha.

3.2- Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi "dồn điền, đổi thửa":

Căn cứ Quyết định số 379/1998/QĐ-TCĐC ngày 17/6/1998 của Tổng cục Địa chính về phê duyệt định mức đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Mức kinh phí đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: từ 20.000 đồng/giấy đến 30.000đồng/giấy.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa", đến hết năm 2005.

- Trước mắt, tổ chức thực hiện thí điểm với qui mô một xã ở các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Hội An, các huyện còn lại tự chọn qui mô cho phù hợp.

- Giao Sở Địa chính chủ trì phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án "dồn điền, đổi thửa" và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, lập mới hồ sơ địa chính.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Khoa học CNMT và các địa phương chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi ngành nghề, hướng dẫn phương án tổ chức sản xuất cho các đối tượng giao đất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Giao Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu bố trí nguồn kinh phí đầu tư và hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập dự toán, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn mình theo đúng tinh thần quyết định này, hướng dẫn của Sở Địa chính và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh.

- Đề nghị Uỷ Ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương "dồn điền, đổi thửa".

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Địa chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thuỷ sản, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Như Điều 3
- Các đơn vị: Uỷ Ban Mặt trận TQ VN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội phụ nữ, Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam.
- CPVP
- Lưu VT, KTN, KTTH, TH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Tiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2003/QĐ-UB về cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202