Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 54/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 22/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ;
Căn cứ các công văn số 930/BXD - QLN ngày 24/7/1996 số 447/BXD - QLN ngày 4/4/1998 của Bộ Xây dựng và công văn số 427/TC - TCT ngày 20/2/1998 của Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nhà đất tại tờ trình số 2414/TTr - SNĐ ngày 24/9/1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Cho phép các hộ gia đình đã mua lại quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, có hộ khẩu tại Hà Nội (nhưng chưa lập lại hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà đất mà đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện) được mua nhà ở theo qui định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ, các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố. Người mua nhà ở không phải lập lại hợp đồng thuê nhà ở.

Điều II. Các hộ gia đình (qui định tại Điều I Quyết định này) khi mua nhà ở phải nộp 50.000 đ (Năm mươi nghìn đồng) để chi phí cho việc làm thủ tục theo chế độ tại các Công ty Kinh doanh nhà ở (nơi mua nhà).

- Sở Nhà đất và các Công ty Kinh doanh nhà ở được sử dụng nguồn thu này để chi các công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; cuối năm chịu trách nhiệm lập thủ tục ghi thu ghi chi phản ánh qua ngân sách Nhà nước theo qui định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều III. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho các trường hợp đã mua lại quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trước ngày ban hành quyết định này, nay mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ. Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sau ngày ban hành quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều IV. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Hội đồng bán nhà Thành phố, Giám đốc các Sở: Nhà đất, Địa chính, Xây dựng, Tài chính vật giá; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều IV
- Thủ tướng Chính phủ
- Thường trực TW
- TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP
- BCĐ TW về CSNO, đất ở
- Bộ Xây dựng, Tài chính
- Tổng cục Địa chính
- Ban KT và NS HĐND TP
- Ban KT TU
- BCĐ TP về CS nhà ở và đất ở
- Báo Hà Nội mới
- Đài TP và TH HN
- CPVP, các tổ chuyên viên
- Lưu VT.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/1998/QĐ-UB ngày 22/10/1998 về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP cho những trường hợp đã chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.006

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!