Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định giá các loại đất năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 512/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2008/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính một số nội dung quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về quy định giá các loại đất năm 2008 như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm phát hành Công báo tỉnh;
- BBT Website Khánh Hòa;
- Lưu VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2008/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

 

Khoản mục

Nội dung đã in tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Nội dung đính chính

I

PHỤ LỤC 2

 

 

1

Phần II: Đất nông nghiệp thuộc các xã

STT 6: Huyện Vạn Ninh

Dòng thứ nhất

Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Hưng

Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Thắng

II

PHỤ LỤC 3.1

 

 

1

Phần I: ĐẤT Ở

STT 207:

Tên đường: Việt Bắc

Điểm đầu: Tô Hiệu

Điểm cuối: Lê Thanh Nghị

Loại đường: 6

Hệ số: 8,00

Vị trí 1: 20.000.000

Vị trí 2: 12.000.000

Vị trí 3: 10.000.000

Vị trí 4: 5.600.000

Vị trí 5: 4.000.000

Loại đường: 6

Hệ số: 0,80

Vị trí 1: 2.000.000

Vị trí 2: 1.200.000

Vị trí 3: 1.000.000

Vị trí 4: 560.000

Vị trí 5: 400.000

III

PHỤ LỤC 5.3

 

 

1

Phần I: ĐẤT Ở

STT: I, MỤC 6 Cam Hiệp Nam

Dòng thứ ba

Thôn Tân Phú

Thôn Quảng Đức

2

Phần I: ĐẤT Ở

STT: I, MỤC 12 Suối Tân

Dòng thứ hai

Thôn Dầu Sơnồng cau

Thôn Đồng Cau

IV

PHỤ LỤC 10.2

 

 

1

Phần I: ĐẤT Ở

STT I: TỈNH LỘ 2

Mục I

Từ giáp Cam Ranh đến cống Bà Nháp

Từ giáp ranh huyện Diên Khánh đến cống Bà Nháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định giá các loại đất năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49