Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5105/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng Hà Nội

Số hiệu: 5105/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5105/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phthông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 7209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5837/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016, cụ thể:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng là: 05 dự án; diện tích là: 1,51ha (Phụ lục kèm theo).

2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017:

TT

CHỈ TIÊU

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

TNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

7.800,37

1

Đất nông nghiệp

NNP

3.416,7

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.568,71

1.1.1.1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.501,96

1.1.1.2.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1281,38

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

30,98

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.336,53

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

833,89

 

Đất thủy lợi

DTL

244,59

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,63

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

62,95

3

Đất chưa sử dụng

DCS

1047,14

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 7209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤC LỤC

DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Huyện

xã, thị trấn

(Có bản sao gi kèm theo)

1

Dự án nghiên cứu sưu tầm bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm phục v công tác chọn, tạo và nhân giống cây trồng chất lượng cao tại xã Đan Phượng

NKH

Ông Nguyễn Trung Dũng, địa ch: Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng

0.49

 

 

Đan Phượng

Đan Phượng

Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 ca UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm phục vụ công tác chọn, tạo và nhân giống cây trồng chất lượng cao tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

 

2

Trường THCS Thượng Mỗ

DGD

UBND huyện

0.12

0.12

0.12

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường THCS Thượng Mỗ

 

3

Dự án xây dựng Trường THCS xã Đồng Tháp

DGD

UBND huyện

0.35

0.35

0.35

Đan Phượng

Xã Đồng Tháp

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng số 919/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND huyện Đan Phượng; Quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 6017/QĐ-UBND của UBND huyện Đan Phượng ngày 12/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

 

4

Dự án mrộng nhà văn hóa thôn Bãi Thụy

BHK

UBND xã

0.05

0.05

0.05

Đan Phượng

Xã Đồng Tháp

Quyết định 6363/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chtrương đầu tư; Quyết định 6445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

5

Dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng từ K40+350 - K47+980 thành phố Hà Nội

DTL

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi I

0.5

 

0.5

Đan Phượng

Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung

Quyết định số 1096/QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cp đê, kè hữu sông Hồng từ K26 +580 đến K32+000 và từ K40+350 đến K47+980 thành phố Hà Nội

 

Tổng

1.51

0.52

1.02

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5105/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất ngày 31/07/2017 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185