Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4933/QĐ-UBND 2017 vị trí việc làm Bản mô tả việc làm Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội

Số hiệu: 4933/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 26/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4933/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1629/TTr-SNV ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 02 vị trí

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 02 vị trí

- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã theo đúng danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu kế hoạch biên chế được giao, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được phê duyệt.

- Báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời và hiệu quả.

2. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố trong việc kiểm tra, hướng dẫn, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP P.C.Công; TH, NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4933/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp hoặc mã số ngạch

Ghi chú

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

 

1.2

Phó Giám đốc

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

 

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

 

2.1

Nghiệp vụ quản lý và phát triển quỹ đất

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

 

2.2

Nghiệp vụ giải phóng mặt bằng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

 

 

3.1

Kế hoạch - Tổng hợp

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

 

3.2

Kế toán

Kế toán viên

06.031

 

3.3

Văn thư

Văn thư trung cấp

02.008

 

3.4

Thủ quỹ

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

06.035

 

 

BẢN MÔ TẢ

CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4933/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

Stt

Tên vị trí việc làm

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

GIÁM ĐỐC

Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất

Các văn bản phục vụ chỉ đạo, điều hành

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

Kế hoạch

 

Thành lập Hội đồng, tổ công tác giải phóng mặt bằng

Quyết định

 

Thẩm định, kiểm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tờ trình, Quyết định

 

Công tác cán bộ, tổ chức, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị

Đúng quy định

 

Chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Theo dự án

 

Chỉ đạo thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Hồ sơ

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đúng quy định

 

Kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới

Kế hoạch phân công nhiệm vụ

 

Xây dựng báo cáo, tờ trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Báo cáo, Tờ trình

 

Công tác phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, các đơn vị thuộc địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

Phối hợp với các đơn vị

 

Chủ trì, điều hành các cuộc họp của đơn vị. Dự các cuộc họp, tập huấn do quận (huyện, thị xã), Thành phố tổ chức.

Cuộc họp, hội nghị

 

Quản lý tài sản, tài chính của đơn vị

Đúng quy định

 

Ký các văn bản do đơn vị ban hành

Văn bản

 

Xác minh, trả lời đơn thư, kiến nghị

Báo cáo xác minh, văn bản trả lời

 

2

PHÓ GIÁM ĐỐC

Chỉ đạo, điều hành các nội dung công việc thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách

Theo phân công và Kế hoạch công tác

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch công tác, các văn bản tổ chức thực hiện công tác phát triển quỹ đất thuộc lĩnh vực được phân công

Kế hoạch công tác

 

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Phối hợp tốt với các cá nhân, đơn vị

 

Tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng

Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng

 

Tổ chức thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Theo quy định

 

Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định

 

Điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ có định hướng khi giao việc cho cấp dưới

Phân công nhiệm vụ

 

Đối thoại, xác minh, trả lời đơn thư, kiến nghị

Báo cáo, văn bản trả lời đơn thư, kiến nghị

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Kế hoạch

 

Tổng hợp tình hình, phân tích, tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc của viên chức, lao động hợp đồng của bộ phận phụ trách

Báo cáo, đánh giá xếp loại

 

Chủ trì, điều hành cuộc họp bộ phận, đơn vị theo ủy quyền của Giám đốc; Dự các cuộc họp, tập huấn do quận (huyện, thị xã), Thành phố tổ chức.

Cuộc họp, hội nghị

 

Ký các văn bản do đơn vị ban hành theo ủy quyền của Giám đốc và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Văn bản; nhiệm vụ

 

Quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu lĩnh vực được giao

Hồ sơ, tư liệu

 

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

 

1

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Lập kế hoạch quản lý quỹ đất; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận

Kế hoạch, chương trình công tác

 

Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi cơ quan có thẩm quyền giao.

Đơn thư, kiến nghị

 

Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Báo cáo xác minh, Văn bản trả lời, Quyết định giải quyết khiếu nại

 

Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ, công việc

 

Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi thuộc quyền quản lý của Trung tâm.

Hướng dẫn, báo cáo

 

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Công tác phối hợp

 

Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý

Kế hoạch thực hiện các vụ việc hiệu lực pháp luật, tổng hợp kết quả thực hiện

 

Kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc

Hồ sơ

 

Phân tích tình hình, tổng hợp báo cáo đánh giá, tổng kết lĩnh vực tham mưu

Báo cáo

 

Tham mưu văn bản giải quyết nội dung đơn thư, kiến nghị, khiếu nại theo đúng quy định.

Văn bản

 

Xây dựng các nội dung chuẩn bị tổ chức cuộc họp hiệu quả

Cuộc họp, hội nghị

 

2

NGHIỆP VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Xây dựng kế hoạch công tác GPMB các dự án

Kế hoạch công tác GPMB các dự án

 

Tham gia thành viên tổ công tác GPMB các phường; hướng dẫn tổ công tác GPMB phường thực hiện các kế hoạch công tác GPMB các dự án.

Ký các biên bản, theo dõi tiến độ công tác GPMB các dự án

 

Tổ chức triển khai, kiểm soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch GPMB các dự án

Theo kế hoạch công tác và các dự án

 

Phối hợp với các phòng ban ngành của quận, các chủ đầu tư và các phường tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân thuộc diện GPMB

Phối hợp trong công tác dân vận, tuyên truyền

 

Thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư

Quy trình công việc

 

Thực hiện các dịch vụ trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Hợp đồng, dịch vụ

 

Tổng hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để nghiên cứu, đề xuất cấp trên

Báo cáo

 

Thực hiện quy trình giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng

Báo cáo xác minh, Văn bản trả lời, Quyết định giải quyết khiếu nại

 

Phân tích tình hình, tổng hợp báo cáo đánh giá, tổng kết lĩnh vực tham mưu

Báo cáo

 

Kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc

Các hồ sơ GPMB

 

Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị thuộc lĩnh vực phụ trách

Cuộc họp, hội nghị

 

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

1

KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Xây dựng kế hoạch, lịch công tác thuộc lĩnh vực được phân công

Kế hoạch, lịch công tác

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ triển khai công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận theo tháng, quý, năm

Báo cáo tiến độ các dự án

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, tham mưu Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tổ công tác GPMB xã, phường, thị trấn;

Đề nghị UBND quận ra QĐ thành lập Hội đồng, Tổ công tác GPMB

 

Đôn đốc, xây dựng báo cáo phục vụ các cuộc họp giao ban, kiểm điểm tiến độ của UBND quận (huyện, thị xã)...

Báo cáo

 

Tiếp nhận hồ sơ, phương án, đặt lịch, trực tiếp tham gia các cuộc họp Hội đồng thẩm định phương án;

Hồ sơ, lịch họp

 

Tiếp nhận hồ sơ, phương án, kiểm tra, tham mưu Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ;

Hồ sơ, quyết định

 

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tham mưu Quyết định cưỡng chế quyết định thu hồi đất, xây dựng kế hoạch, trực tiếp tham gia thực hiện việc cưỡng chế quyết định thu hồi đất.

Hồ sơ, quyết định, kế hoạch

 

Phối hợp với cán bộ theo dõi dự án cung cấp hồ sơ, tham dự các phiên xét xử của Tòa án các cấp;

Hồ sơ

 

Phân tích tình hình, tổng hợp báo cáo đánh giá, tổng kết lĩnh vực tham mưu

Báo cáo

 

Tổng hợp các tồn tại vướng mắc, xây dựng báo cáo, tờ trình tháo gỡ khó khăn vướng mắc...

Báo cáo tồn tại vướng mắc, Tờ trình tháo gỡ khó khăn vướng mắc...

 

Kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc

Hồ sơ, tài liệu

 

2

KẾ TOÁN

Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị

Bảng dự toán chi phí

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xây dựng quy chế chi tiêu của đơn vị

Quy chế chi tiêu của Ban

 

Công khai dự toán, quyết toán

Báo cáo

 

Lập hồ sơ chứng từ theo nguyên tắc tài chính.

Các hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác quyết toán tài chính

 

Xây dựng các báo cáo công tác tài chính, kế toán

Báo cáo

 

Lập sổ sách kế toán

Kỳ

 

Giao dịch với kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội

Lần

 

Đối chiếu sổ sách thủ quỹ, kế toán

Lần

 

Tổng hợp, đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm cho công chức, viên chức của đơn vị

Báo cáo, hồ sơ

 

Xử lý các văn bản trên phần mềm tác nghiệp; tổng hợp, phân tích số liệu trên phần mềm kế toán.

Văn bản, số liệu

 

Dự các lớp tập huấn do quận (huyện, thị xã), Thành phố tổ chức

Lớp tập huấn

 

Nghiên cứu tài liệu phục vụ chuyên môn

Văn bản, tài liệu

 

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn hoàn tất các chứng từ thanh quyết toán.

Lần

 

Thực hiện các chế độ đóng Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định.

Chế độ đóng Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định.

 

3

VĂN THƯ

Theo dõi phần mềm quản lý văn bản

Sổ theo dõi công văn đi, đến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đến, phát thành văn bản đi

Văn bản

 

Quản lý văn bản đi, đến, sắp xếp hồ sơ công việc, quản lý con dấu.

Lần

 

Quản lý kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu; cơ sở vật chất của đơn vị

Sổ theo dõi, quản lý

 

Hướng dẫn viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị thực hiện quy trình xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản

Lần

 

Quản trị công nghệ thông tin, vận hành các phần mềm phục vụ điều hành tác nghiệp của quận (huyện, thị xã)

 

 

Báo cáo công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

Báo cáo

 

Hướng dẫn viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị thiết lập hồ sơ công việc phục vụ công tác lưu trữ tài liệu

Lần

 

4

THỦ QUỸ

Giữ tiền mặt, thực hiện thu - chi tiền mặt tại đơn vị

Quản lý quỹ tiền mặt cơ quan

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đối chiếu sổ sách thủ quỹ, kế toán.

Sổ theo dõi

 

Giao dịch với kho bạc.

Lần

 

Thiết lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ theo đúng quy định.

Hồ sơ, sổ theo dõi

 

Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ khi xuất, nhập tiền từ quỹ.

Chứng từ

 

Phối hợp với viên chức khác triển khai công việc theo trách nhiệm được giao;

Công tác phối hợp

 

Kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc;

Hồ sơ, tài liệu

 

Phân tích tình hình, tổng hợp báo cáo đánh giá, tổng kết lĩnh vực tham mưu;

Báo cáo

 

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kho lưu trữ theo quy định

Sổ quản lý, theo dõi tài sản

 

 

KHUNG NĂNG LỰC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4933/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Vị trí việc làm

Yêu cầu về năng lực, kỹ năng

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

GIÁM ĐỐC

1. Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức và các kiến thức, kỹ năng, quy trình, chính sách thực hiện phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác phục vụ công tác quản lý;

- Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất;

- Có khả năng chủ trì, phối hợp với với các đơn vị liên quan tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

- Có khả năng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

- Có khả năng tổ chức triển khai, kiểm soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

- Giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao và các vấn đề phát sinh, đưa ra quyết định quản lý phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định thuộc chức năng nhiệm vụ ban bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá, tổng kết nhiệm vụ theo quy định;

- Có hiểu biết về hành chính, công vụ, tâm lý lãnh đạo, quản lý.

- Có năng lực tập hợp, quy tụ, hiểu rõ thế mạnh, tính cách cấp dưới; khuyến khích, tạo động lực cho cấp dưới, hướng dẫn cấp dưới các kiến thức, kỹ năng làm việc; đánh giá chính xác, khách quan năng lực, hiệu quả làm việc của cấp dưới.

- Quản lý tài chính của đơn vị theo quy định của luật ngân sách.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị...

2

PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao; Có hiểu biết về hành chính, công vụ, khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất;

- Có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả;

- Quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu lĩnh vực được giao nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc;

- Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách

2. Kỹ năng

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Kỹ năng tổ chức, chủ trì, điều hành các hội nghị...

II

Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý và phát triển quỹ nhà, đất; giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận (huyện, thị xã), Thành phố.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể về quản lý và phát triển quỹ nhà, đất;

- Nắm chắc quy trình, chính sách thực hiện giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các dự án.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi thuộc quyền quản lý của Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Nắm được quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại theo quy định.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạch lạc, rõ ràng

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Kỹ năng tổ chuẩn bị cuộc họp, hội nghị hiệu quả...

- Kỹ năng kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc;

- Kỹ năng xác minh, lập báo cáo xác minh, tham mưu văn bản giải quyết nội dung đơn kiến nghị, khiếu nại của người bị thu hồi đất.

2

NGHIỆP VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Nắm chắc quy trình, chính sách thực hiện giải phóng mặt bằng và các nội dung đã được quy định tại Luật và các văn bản dưới Luật có liên quan đến công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Tham gia thành viên tổ công tác giải phóng mặt bằng xã, phường, thị trấn; hướng dẫn tổ công tác giải phóng mặt bằng xã, phường, thị trấn thực hiện các kế hoạch công tác GPMB các dự án.

- Phối hợp với các phòng ban ngành của quận (huyện, thị xã), các chủ đầu tư và cấp phường tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân thuộc diện GPMB.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, quy định giải quyết tố cáo, khiếu nại.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạch lạc, rõ ràng

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Kỹ năng tổ chuẩn bị tổ chức cuộc họp, hội nghị hiệu quả...

- Kỹ năng thành thạo các nghiệp vụ về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Kỹ năng trả lời, giải quyết đơn thư, kiến nghị.

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức; khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực phát triển quỹ đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các dự án.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng trong xu thế phát triển chung của xã hội;

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Kỹ năng tổ chuẩn bị chức sự kiện, hội nghị...

2

KẾ TOÁN

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức; khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực Bồi thường, hỗ trợ và TĐC, giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các dự án.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu và nắm chắc các văn bản quy định về lĩnh vực kế toán: Luật Ngân sách; Chế độ kế toán; Các Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn... liên quan đến các lĩnh vực của ban. Có năng lực chuyên môn về công tác tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực kế toán với UBND xã, phường, thị trấn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Có khả năng định khoản các nội dung thu, chi tại đơn vị.

- Có khả năng lập báo cáo tài chính, thống kê, báo cáo thuế theo quy định.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình tài chính cơ quan, kiến nghị biện pháp giải quyết.

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc.

- Kỹ năng lập và trình duyệt hồ sơ thanh, quyết toán.

- Kỹ năng cẩn thận, chính xác và có tính năng động, sáng tạo trong thực thi công vụ.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

3

VĂN THƯ

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách trong lĩnh văn thư lưu trữ.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức; khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực văn thư lưu trữ.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Nắm vững nghiệp vụ về công tác hành chính - văn thư, chịu trách nhiệm quản lý văn bản đi, đến đúng quy trình, quy định, công tác kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành. Bảo quản và sử dụng con dấu theo đúng quy định. Tham mưu, soạn thảo văn bản và các loại giấy tờ hành chính của Ban theo lịch, chương trình, kế hoạch công tác và theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan.

- Nắm vững nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ và công tác lưu trữ để tổ chức lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng các văn bản, tài liệu trong quá trình hoạt động của cơ quan.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ tài liệu đúng quy định.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

4

THỦ QUỸ

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức; khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có năng lực quản lý tài chính, quỹ tiền mặt.

- Am hiểu thủ tục pháp lý, trình tự thủ tục lập hồ sơ thanh, quyết toán.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ tài liệu, chứng từ đúng nguyên tắc.

- Kỹ năng cẩn thận, chính xác trong thực thi công vụ.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ khi xuất, nhập tiền từ quỹ.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4933/QĐ-UBND ngày 26/07/2017 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102