Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 487/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/2005/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Lào Cai tại tờ trình số 90/TC-VG ngày 16 tháng 8 năm 2005 và Biên bản liên ngành Tài chính-Tài nguyên & MT - Xây dựng - UBND thành phố Lào Cai ngày 11/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung quy định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng bồi thường được xác định theo thời điểm công bố quy hoạch chi tiết của Dự án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không áp dụng với thời điểm công bố quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết mà quy họach đó sau thời gian 24 tháng không được thực hiện)

2. Bồi thường cây lấy gỗ:

2.1- Trong Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và phân khu chức năng sử dụng đất đã xác định cụ thể diện tích đất trong quy hoạch sử dụng vào các mục đích để xây dựng công trình: Giao thông, công cộng, nhà ở... phải san đắp tạo mặt bằng để tạo quỹ đất để xây dựng công trình thì cho phép hộ gia đình chặt hạ cây và trả lại mặt bằng cho Chủ dự án

2.2- Đối với diện tích còn lại không tạo quỹ đất xây dựng các công trình theo quy hoạch, giữ lại toàn bộ cây lấy gỗ không được chặt phá áp dụng quy định bồi thường theo khoản 6 điều 22 quyết định số 71/QĐ-UB ngày 23/2/2005 của UBND tỉnh

2.3- Giá bồi thường cây lấy gỗ được giữ lại toàn bộ như sau:

+ Các cây lấy gỗ có đường kính (ø) < 20 cm giá bình thường giữ nguyên như Điều 22 tại Quyết định số 71/2005/QĐ-UB ngày 23/2/2005 của UBND tỉnh.

+ Các cây lấy gỗ có đường kính (ø) > 20 cm được điều chỉnh giá bồi thường như sau:

- Cây có đường kính ø > 20 cm đến 30 cm mức giá bồi thường là 80.000 đ/cây.

- Cây có đường kính trên 30cm đến 40cm mức giá bồi thường là 160.000 đ/cây.

- Cây có đường kính trên 40cm đến 50cm mức giá bồi thường là 400.000 đ/cây .

- Cây có đường kính trên 50 cm mức giá bồi thường tối đa là 1 triệu đồng/cây, mức bồi thường cụ thể do Hội đồng bồi thường GPMB xác định.

3. Bổ sung một số quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng ở khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường (Phạm vi từ Ngòi Đường đến Ngòi Đum) như sau:

- Đối với các hộ sử dụng đất trước 15/10/1993 được bồi thường 100% tiền sử dụng đất, khi được giao đất ở tái định cư phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định.

- Đối với các hộ sử dụng đất từ 15/10/1993 đến thời điểm công bố quy hoạch chi tiết (đến ngày 01/7/2004 Luật Đất đai 2003 có hiệu lực) được bồi thường đất ở theo quy định (phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), khi được giao đất ở khu tái định cư phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Trường hợp sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 đến thời điểm quy hoạch chi tiết thì không được bồi thường về đất ở.

- Đối với các hộ sử dụng sau thời điểm công bố quy hoạch chi tiết thì không được bồi thường về đất và tài sản, chỉ được hỗ trợ di chuyển theo quy định.

4. Điều chỉnh điểm b khoản 2 điều 24 Quyết định số 71/2005/QĐ-UB ngày 23/2/2005 như sau: Trường hợp người bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (đất ruộng trồng lúa) nhưng không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định sản xuất với mức hỗ trợ là: 1000 đồng/m2 đất thu hồi (10.000.000 đ/ha).

5. Đối với các Dự án đang thực hiện dở dang như Dự án tiểu khu 1, đường B9, KM 6+ 800, Đường D1 thực hiện bồi thường theo Quyết định số 210/QĐ-UB ngày 27/8/1998 và Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 10/9/2001 của UBND tỉnh .

- Đối với các Dự án đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 210/QĐ-UB ngày 27/8/1998 và Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 10/9/2001 của UBND tỉnh mà chưa được giao đất tái định cư thì khi giao đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất theo quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 23/2/2005 của UBND tỉnh

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 487/2005/QĐ-UBND ngày 25/08/2005 điều chỉnh quy định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8