Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4805/QĐ-UBND 2017 quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất Đà Nẵng

Số hiệu: 4805/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4805/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở THU NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHẬM LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn c Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình số 949/TTr-STNMT ngày 23/8/2017 về việc đề nghị phê duyệt giá đất tái định cư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất tái định cư theo mặt bằng giá đất Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố như sau:

TT

Loại đường/Khu dân cư

Giá đất ở hộ chính (Đồng/m2)

1

Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), quận Ngũ Hành Sơn

 

Đường 5,5 m

1.440.000

2

Khu tái định cư Đông Hải, quận Ngũ Hành Sơn

 

Đường 7,5 m

2.560.000

Điều 2. Các quy định khác:

1. Hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu: thực hiện theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố;

2. Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

3. Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hộ số hộ phụ theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

1. Thông báo cho các hộ còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư được biết để liên hệ trực tiếp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưng Cục Thuế; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- CT UBND tp (để b/c);
- VP UBND tp: KT, QLĐTư;
- Lưu VT, STNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4805/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 về quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.028

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!