Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 48/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2016/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 44/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền s dụng đất; Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ quy định v thu tin thuê đt, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 ca Chính ph sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tin thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền s dụng đt; Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Công văn s 322/HĐND-KTNS ngày 30/12/2016 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hệ số điều chnh giá đất năm 2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND tnh và của các thành viên y ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 990/TTr-STC ngày 16/12/2016 và Báo cáo kết quả thm định dự tho văn bản quy phạm pháp luật số 204/BC-STP ngày 19/12/2015 ca Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chnh giá đất năm 2017 bằng 1 áp dng chung cho tất ccác vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đt theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ áp dụng trong các trường hợp sau:

Tính thu tiền sử dụng đt của thửa đất hoặc khu đt có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành) dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp:

+ Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sdụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhn quyền sử dụng đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân đưc Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đt, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

2. Hệ số điều chnh giá đất làm căn cứ tính thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính Phủ áp dụng trong các trường hợp sau:

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thc đấu giá; xác định đơn giá thuê đt khi chuyn từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cthời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 điều 172 Luật đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi chuyn nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khon 3 Điều 189 Luật đất đai; xác đnh đơn gthuê đất trtiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một ln cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất do UBND tnh Vĩnh Phúc ban hành) dưới 20 tđồng.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ n định tiếp theo.

- Xác định giá khi đim trong đấu giá quyền sử dụng đất đ cho thuê theo hình thc thuê đất trtiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. T chức thực hiện.

1. Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan, cơ quan thuế có trách nhiệm căn cBảng giá đất của UBND tnh và hệ sđiều chnh giá đất trong Quyết định này để xác định tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, cho phép chuyn đi mục đích sử dụng đt, công nhận quyền sdụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu phát sinh vướng mắc hoặc có biến động cần điều chnh về giá đất trên thị trường, các S, ngành và y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài chính đtổng hợp, phối hp với các Sở, ngành liên quan đề xuất, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết đnh cho phù hp với thc tế.

3. Hệ số điều chnh giá đất được áp dụng ktừ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Hiệu lực văn bản.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết đnh số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Chủ tịch UBND tnh về hệ số điều chnh giá đt trên địa bàn tnh Vĩnh Phúc năm 2016 trên địa bàn tnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Chtịch UBND các xã, phưng, thị trấn trong tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, TTHĐND tnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- CPCT, CPVP;
- Báo VP, Đài PTTH tnh, UBMTTQ và các đoàn th;
- Cng thông tin giao tiếp điện tử tnh;
- Trung tâm công báo tnh;
- Website Chính Ph;
- Như Điều 3;
- CV NCTH;
- Lưu: VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22