Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 478/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh giá đất đấu giá quyền sử dụng đất Pleiku Gia Lai

Số hiệu: 478/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, THỊ XÃ AYUN PA VÀ HUYỆN KBANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi tờng quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 1230/TTr-STC ngày 05/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và huyện Kbang, tỉnh Gia Lai như sau:

1. Thành phố Pleiku:

Đường quy hoạch D2 (đoạn từ đường Nguyn Lương Bằng đến đường Bà Triệu), thành phố Pleiku, tnh Gia Lai tại các vị trí sau:

STT

Lô đất, đoạn đường

Loại đường

Vị trí

Giá đất (đồng)

Hệ số điều chnh giá đất năm 2017

01

Từ lô H1 - 03 đến lô H1 - 09; từ lô I1- 07 đến lô I1-17; từ lô K1 - 02 đến lô K1 - 07

3A

1

4.700.000

3,00

02

Lô K1 - 01

3A

1

4.700.000

3,28

03

Từ lô K1 - 08 đến lô K1 - 12

3A

2

1.410.000

8,80

2. Thị xã Ayun Pa:

Tại các vị trí sau

 

Lô đất, đoạn đường

Loại đường

Vị trí

Giá đất (đồng)

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

a

Khu dân cư Bình Hòa, phường Sông Bờ

 

 

 

 

01

Lô số 3, 4, 5, 13, 14, 16, 22, 57, 58, 59 Khu D

 

 

502.000

1,36

02

Từ lô 10 đến lô 13 khu E

 

 

517.000

1,35

b

Khu dân cư Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình

 

 

 

 

02

Lô số 11, 12

 

 

750.000

2,03

c

Khu dân cư Tổ 1, phường Đoàn Kết

 

 

 

 

01

Từ lô 33 đến lô 37; t lô 60 đến lô 68 khu A

 

 

550.000

2,74

02

Lô số 38 khu A

 

 

650.000

2,53

03

Lô số 70 khu A

 

 

650.000

2,32

d

Đường D1 (Hoàng Hoa Thám - D2)

 

 

 

 

01

Từ Lô 18 đến lô 27

3B

1

900.000

2,41

02

Lô số 43, 47

3B

1

900.000

2,34

đ

Đường D2 (Ngô Mây ni dài - D1)

 

 

 

 

01

Lô số 17

3B

1

900.000

2,65

3. Huyện Kbang:

3.1. Đường Giải Phóng, huyện Kbang, tnh Gia Lai tại các vị trí sau:

STT

Lô đất, đoạn đường

Loại đường

Vị trí

Giá đất (đồng)

Hệ số điều chnh giá đất năm 2017

01

Từ lô 02 đến lô 04

1C

1

1.370.000

3,70

02

Lô số 01

1C

1

1.370.000

4,40

3.2. Đường quy hoạch TDP 6 (Siêu thị), huyện Kbang, tnh Gia Lai tại các vị trí sau:

STT

Lô đất, đoạn đường

Loại đường

Vị trí

Giá đất (đồng)

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

01

Từ lô 05 đến lô 08

1E

1

900.000

4,80

02

Từ lô 09 đến lô 12

1E

1

900.000

3,40

3.3. Đường Quang Trung {(Ngã 4 đường tránh Đông đến Km 29 + 440 (giáp đường Tờng Sơn Đông)}, huyện Kbang, tnh Gia Lai tại các vị trí sau:

STT

Lô đất, đoạn đường

Loại đường

Vị trí

Giá đất (đồng)

Hệ số điều chnh giá đất năm 2017

01

Từ lô 1 đến lô 7 Khu 1

2C

1

460.000

2,2

02

Lô s 8 Khu 1

2C

1

460.000

2,4

03

Từ lô 6 đến lô 23 Khu A

2C

1

460.000

2,2

04

Lô s 24 Khu A

2C

1

460.000

2,4

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh quy định tại Điu 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho UBND thành phố Pleiku, UBND th xã Ayun Pa, UBND huyện Kbang xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyn sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vị trí nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, Chủ tịch UBND huyện Kbang; thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, website, CNXD, NL, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 478/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


887
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211